Dnes je úterý 30.11.2021 13:56, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 18

konaného v řádném termínu, dne 25.4.2013

 

546/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo program 18. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 25.4.2013.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

547/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 18. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 25.4.2013 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

548/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu 18. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 25.4.2013 ve složení: Mgr. Vlastimil Baran a Ing. Vojtěch Hrdina.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

549/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení  18. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 31.4.2013 ve složení:  Ing. Petr Klouda a Josef Bernátek.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

550/18/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2013 ze dne 31.1.2013.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

551/18/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 1.2.2013 do 25.4.2013.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

552/18/13   a)

            Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2012 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

552/18/13   b)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 22.3.2013 za rok 2012,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

552/18/13   c)

Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb., v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2013 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

553/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku Města Rýmařova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

554/18/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2012 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

555/18/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2012 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

556/18/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2012 dle předloženého materiálu

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

557/18/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

558/18/13   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.3.2013,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

558/18/13   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2013, o částku + 18 763,51 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

558/18/13   c)

            Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2013, o částku + 2 236,27 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

558/18/13   d)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2013, o částku + 20 999,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

559/18/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vývoji ve společnosti VaK Bruntál, a.s.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

560/18/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění Integrovaného dokumentu města ve volebním období  2010 – 2014 k 19.4.2013.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

561/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 596 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

562/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2735 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

563/18/13  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 155 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

564/18/13  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

565/18/13  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1078/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

566/18/13  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 165, včetně stavby hospodářské budovy na pozemku parc. č. 165, vše v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

567/18/13  

Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku parc. č. 691 v k. ú. Janušov panu ******.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

568/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 2120/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

569/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo panu ****** osvobození od místního poplatku za užívání veřejného prostranství (části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov v areálu zahrady Hedvy) z důvodu konání 1. rýmařovských pivních slavností dne 13. 7. 2013.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

570/18/13  

Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení č. 495/16/12 ze dne 20. 12. 2012, kterým potvrdilo platnost usnesení č. 408/14/12 ze dne 20. 9. 2012, týkající se neschválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 152 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

571/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo odkoupení nově vzniklého pozemku parc. č. 781/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Rýmařov dle GP č. 2127-18/2013 ze dne 29. 1. 2013 z vlastnictví paní ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

572/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 1061 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 1060/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví společnosti PH AGRO DŘEVO s.r.o., se sídlem Potočná 334/5, Stará Ves z důvodu plánované výstavby Cyklostezky Rýmařov – Penny Market – Janovice II. etapa.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

573/18/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí odstoupení pana ****** od prodeje nově vzniklých pozemků dle GP č. 1959-3/2010 ze dne 14. 2. 2010 parc. č. 1483/5 a parc. č. 1564/2, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby RD.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

574/18/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí odstoupení manželů ****** od prodeje pozemku parc. č. 1282/13 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby RD.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

575/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s manžely ****** dne 24. 8. 2010 a dne 22. 12. 2010, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/15 v k. ú. Rýmařov, a to z 22. 12. 2012 na 22. 12. 2013.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

576/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části parcely č. 169/2 v k.ú. Rýmařov od společnosti Cresco & finance, se sídlem Revoluční 904/30, Krnov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

577/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo úplatný / bezúplatný převod parcely č. 1441 v k.ú. Rýmařov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město 128 00 Praha.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

578/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemku parc. č. 687 v k.ú. Rýmařov od společnosti Interier Vlasta, s.r.o., se sídlem Bezručova 688/12, Rýmařov, za podmínek uvedených v návrhu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  2

579/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemku parc. č. 64 v k.ú. Rýmařov od pana ****** za podmínky současného příslibu získání pozemku parc. č. 61 a pozemku parc. č. 63, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  1

580/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení garáže ve vlastnictví pana ****** na parcele v majetku města č. 798/2 v k.ú. Rýmařov, za podmínek uvedených v návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

581/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo nabytí části pozemku parc. č. 1650/1 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví MSK, Správy silnic MSK do vlastnictví Města Rýmařov, z důvodu realizace stavby „Propojení cyklostezky Břidličná se silnicí II/370, km 30,920L“.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

582/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 101.604,- Kč k dluhu 56.058,- Kč paní ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. č. 8, Větrná č. 913/4, Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

583/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 7, Julia Sedláka č. 825/22, Rýmařov z paní ****** na pana ******.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

584/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu Městského muzea Rýmařov, p. o. o částku 149.000,- Kč jako spolufinancování projektu „A není to tak dávno“.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

585/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „A není to tak dávno“ ve výši 146.000,- Kč a její vypořádání prostřednictvím rozpočtu města Rýmařova.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

586/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu Městského muzea Rýmařov, p. o. o částku 212.542,50 Kč jako předfinancování projektu „Hurá za kulturou“.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

587/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu Městského muzea Rýmařov, p. o. o částku 37.505,50 Kč jako spolufinancování projektu „Hurá za kulturou“.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

588/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo prodloužení termínu splatnosti půjčky Euroregionu Praděd, IČ 69594074, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, na předfinancování projektů „Destinační management turistické oblasti Jeseníky III“ a „Destinační management turistické oblasti Jeseníky IV“ ve výši 170.000,- Kč, jejíž poskytnutí schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 129/5/11 ze dne 28. 4. 2011, a to do 31. 12.2015.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

589/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov ve výši 90.000,- Kč na pořádání XIV. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje přípravek Lord Cup.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

590/18/13  

Zastupitelstvo města schválilo Římskokatolické farnosti Rýmařov příspěvek ve výši 6.129,- Kč na realizaci akce „III. etapa výměny oken budovy fary, Školní náměstí 207/3 v Rýmařově“ v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317