Dnes je úterý 30.11.2021 14:36, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 19

konaného v řádném termínu, dne 20.6.2013

 

591/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 19. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 20.6.2013 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

592/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo program 19. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 20.6.2013.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

593/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu 19. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 20.6.2013 ve složení: Mgr. Květoslava Sicová a Ladislav Žilka.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

594/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení  19. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 20.6.2013 ve složení:  Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

595/19/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 18/2013 ze dne 25.4.2013.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

596/19/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 26.4.2013 do 20.6.2013.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

597/19/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o koncepci školství na rýmařovsku.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

598/19/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2012.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

599/19/13   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2013,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

599/19/13   b)

            Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2013, o částku            + 6 009,43 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

599/19/13   c)

            Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2013, o částku                  + 6 009,43 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

600/19/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí roku 2013, dle přeloženého materiálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

601/19/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru za 1. pololetí roku 2013, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

602/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3316 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

603/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1600/1 v k.ú. Rýmařov, dle dispozic komise dopravy.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

604/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby rodinného domu, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

605/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 2986/1 a části pozemku parc. č. 2992, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 2991/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví manželů ******, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

606/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2013 a pozemku parc. č. 2014/2 včetně stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 2013, vše v k.ú. Rýmařov, dle podmínek odboru SÚ a komise ŽPaRR a připomínek vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

607/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3/3 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

608/19/13  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 311/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

609/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

610/19/13  

Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ******.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

611/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 870 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví manželů ******, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

612/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 596 v k.ú. Jamartice ******  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

613/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2735 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s tím, že před samotným uzavřením kupní smlouvy bude stavba garáže řádně zapsána a evidována v katastru nemovitostí.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

614/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 25/2 v k.ú. Janušov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

615/19/13  

Zastupitelstvo města souhlasilo se změnou podmínky Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Turistické známky s.r.o., se sídlem Opavská 169/12, Janovice u Rýmařova dne 28. 6. 2010, týkající se uzavření řádné kupní smlouvy o převodu pozemků parc. č. 1049/2 a 1049/3, oba v k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

616/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 1. 6. 2005, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2006, Dodatku č. 2 ze dne 26. 8. 2009, Dodatku č. 3 ze dne 24. 6. 2010 a Dodatku č. 4 ze dne 8. 8. 2011, mezi Městem Rýmařov a Petrem Lašákem, Javorová 129/21, Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

617/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 1601 a části pozemku parc. č. 1602/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemek parc. č. 61 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

618/19/13  

Zastupitelstvo města nesouhlasilo se změnou termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 342/28 v k.ú. Edrovice, jehož budoucím kupujícím je ******, a to z 24 měsíců od podpisu řádné kupní smlouvy na 36 měsíců od podpisu řádné kupní smlouvy.

Hlasování pro:  12        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  3

619/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje částí pozemku parc. č. 2211/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu s tím, že s budoucím kupujícím bude současně uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch Města Rýmařov spočívajícího v právu umístění a vedení vodovodního řádu a kabelu VO a v právu vstupu a vjezdu na předmětnou část pozemku v souvislosti s jeho opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

620/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č. 1061 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 1060/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví společnosti PH AGRO DŘEVO s.r.o., se sídlem Potočná 334/5, Stará Ves z důvodu plánované výstavby Cyklostezky Rýmařov – Penny Market – Janovice II. etapa. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši Město Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

621/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o., o částku 15 tis. Kč určenou na spolufinancování projektu „Webové stránky“.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

622/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo realizaci parkovišť: za budovou České spořitelny, a.s. č. 218/5 v Rýmařově na pozemku parc. č. 7 v k.ú. Rýmařov, za bufetem pana Gašpara č. 217/4 v Rýmařově na pozemku parc č. 6 v k.ú. Rýmařov, za pohřební službou na pozemcích parc. č. 694, 695 a 697, vše v k.ú. Rýmařov, a na nově vzniklém pozemku parc. č. 169/4 v k.ú. Rýmařov dle GP č. 2146-69/2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

623/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo realizaci tržnice na parcele č. 687 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

624/19/13   a)

            Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o podnětu k pořízení Změny č. 2 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

624/19/13   b)

Zastupitelstvo města souhlasilo se zařazením podnětu (změna využití pozemků 1931/1 a 1931/2) do v budoucnu pořizované Změny č. 2 ÚP Rýmařov,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

624/19/13   c)

Zastupitelstvo města nepodporuje pořizování Změny č. 2 samostatně, ale doporučilo navrhovateli vyčkat na nashromáždění více podmětů, které by se projednávaly společně, což ušetří finanční prostředky vynaložené na pořizování územně plánovací dokumentace,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

624/19/13   d)

            Zastupitelstvo města případné pořízení Změny č. 2 z podnětu navrhovatele, podmínilo buď částečným či úplným uhrazením nákladů spojených s pořízením dokumentace dle odst. 4 § 45 zák.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

625/19/13   a)

            Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení architektonické soutěže stavební úpravy bytového domu s obchodními prostory v ulici Radniční (parc. č. 23/2).

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

625/19/13   b)

Zastupitelstvo města schválilo, aby mezi tři nejlepší návrhy byla rozdělena částka 100 000 Kč až 150 000 Kč jako výhra v soutěži.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

626/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo vydání příslušné OZV číslo 02/2013 o regulaci loterií a jiných podobných her na území  obce, s účinností od 1.1.2014, dle návrhu vzešlého ze zasedání zastupitelstva města.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  3

627/19/13  

Zastupitelstvo města schválilo vydání OZV číslo 03/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem v době nočního klidu a regulaci hlučných činností, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  11        Hlasování proti:  5            Zdrželo se:  1

628/19/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o možnosti vydání příslušného nařízení města, kterým by byl vydán tržní řád, včetně stanovení zákazu podomního a pochůzkového prodeje ve městě Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

629/19/13   

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o "Petici občanů města za zrušení nájemného z nebytových prostor na náměstí Míru v Rýmařově".

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317