Dnes je úterý 30.11.2021 13:09, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 20

konaného v řádném termínu, dne 19.9.2013

630/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo program 20. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 19.9.2013.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

631/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 20. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 19.9.2013 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Marie Volková a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

632/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu 20. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 19.9.2013 ve složení: Ladislav Žilka a Ing. Soňa Kováříková.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

633/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení  20. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 19.9.2013 ve složení:  Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

634/20/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 19/2013 ze dne 20.6.2013.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

635/20/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 21.6.2013 do 9.9.2013.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

636/20/13   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.8.2013,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  2

636/20/13   b)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2013, o částku – 4 300,48 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  2

636/20/13   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2013, o částku – 4 300,48 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  2

636/20/13   d)

Zastupitelstvo města uložilo radě města vypracovat zprávu o průběhu a financnování stavby "Rekonstrukce hřiště č. 3 - Rýmařov".

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

637/20/13   

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č 102/1 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

638/20/13  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 14/1 a pozemku parc. č. 14/2, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

639/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1194 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

640/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1282/13 v k.ú. Rýmařov (včetně rozvodné skříně RST plynu) ****** a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

641/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1282/11 v k.ú. Rýmařov (včetně rozvodné skříně RST plynu) ****** a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

642/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3316 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

643/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1600/1 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem s tím, že od komunikace zůstane 1 m volný pás a kameny uložené na hranici pozemku budou odstraněny.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

644/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov ******, a to na stavbu rodinného domu s tím, že město nezodpovídá za možnosti napojení na inženýrské sítě, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

645/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č. 2986/1 a části pozemku parc. č. 2992, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 2991/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši Město Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

646/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2013 a pozemku parc. č. 2014/2 včetně stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 2013, vše v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po demolici objektu na pozemku parc. č. 2012 (RD č. 386/6) a dalších staveb na pozemcích parc. č. 2013 a 2014/2, vše v k.ú. Rýmařov, nejpozději však do 30. 6. 2014, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu demolice předmětných staveb.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

647/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3/3 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ******, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene ve prospěch Města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění stavby „Vodovodní řád Ondřejov u Rýmařova - dokončení“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

648/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 653 a parc. č. 654, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

649/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 653 a pozemku parc. č. 654, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

650/20/13  

Zastupitelstvo města nesouhlasilo s odkoupením objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 2148, pozemku parc. č. 2148 a části pozemku parc. č. 2144/1, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, od vlastníka předmětných nemovitostí ČR – Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

651/20/13  

Zastupitelstvo města souhlasilo s prodejem objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 2148, pozemku parc. č. 2148 a části pozemku parc. č. 2144/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ČR – Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha jinému subjektu než je Město Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

652/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 909/1 a pozemku parc. č. 909/2, oba v k.ú. Janušov vzniklých na základě geometrického plánu č. 375-43/2013, dále pozemku parc. č. 907 v k.ú. Janušov a částí pozemku parc. č. 1334/1 v k.ú. Rýmařov zastavěných chodníky, od ŘSD ČR, se sídlem Mojmírovců 5, Ostrava na Město Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

653/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 878 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

654/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 870 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Případný rozdíl ve výměře bude uhrazen dle cenové mapy města. Náklady spojené se směnou ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

655/20/13  

Zastupitelstvo města neschválilo podání žádosti o převod pozemku parc. č. 124 v k.ú. Janušov z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do majetku Města Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

656/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č. 1601 a části pozemku parc. č. 1602/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemek parc. č. 61 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši Město Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

657/20/13  

Zastupitelstvo města souhlasilo s prodloužením termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 342/28 v k.ú. Edrovice, jehož budoucím kupujícím je ******, a to do 31. 3. 2016.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

658/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků parc. č. 3404 a 3405, oba v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) do majetku Města Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

659/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy č. UZSVM/OOP/6573/2013-OOPR o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 341, 342 a 349, vše v k.ú. Janušov z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) do majetku Města Rýmařov, se zavazujícími a omezujícími podmínkami dle návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

660/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 2646/6 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 169/2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví společnosti cresco&finance a.s., se sídlem Revoluční 904/30, Krnov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

661/20/13   a)

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod speciálního požárního automobilu TATRA 815, SPZ OVC 73-01, rok pořízení 1984 z majetku ČR – HZS MSK do majetku města Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

661/20/13   b)

Zastupitelstvo města zplnomocnilo starostu města Ing. Petra Kloudu k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o bezúplatném převodu majetku státu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

661/20/13   c)

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod speciálního požárního automobilu TATRA CAS T 148, SPZ 5T5 50-11, rok výroby 1980, rok pořízení 1989, pořizovací cena 1 989 140,-Kč z majetku města Rýmařov do majetku obce Dolní Moravice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

661/20/13   d)

Zastupitelstvo města zplnomocnilo starostu města Ing. Petra Kloudu k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Obcí Dolní Moravice o bezúplatném převodu majetku města Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

662/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku Euroregionu Praděd, IČ 69594074, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, na spolufinancování projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky III“.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

663/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p. o. o částku 110 000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

664/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo závazek poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov ve výši 305 400,- Kč určeného na předfinancování projektu „Muzeum – kulturní křižovatka“.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

665/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál, o částku 18 tis. Kč účelově určenou na zastínění oken budovy.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

666/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, o částku 69 570 Kč účelově určenou na zastínění oken budovy.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

667/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál, o částku 102 030 Kč účelově určenou na mzdové náklady nově přijatých zaměstnanců dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

668/20/13   a)

Zastupitelstvo města schválilo závazek Města na zajištění profinancování nákladů investiční akce projektu Regenerace panelového sídliště Větrná – Hornoměstská, II. etapa s celkovými předpokládanými náklady na stavební část ve výši 6 952 791,91 Kč vč. DPH,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

668/20/13   b)

Zastupitelstvo města schválilo závazek Města splnit podmínku kofinancování projektu ve výši všech nezpůsobilých výdajů a způsobilých výdajů ve výši 30 % stanovené spoluúčasti. Veškeré financování bude realizováno z rozpočtu Města Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

669/20/13  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 39.169,- Kč (poplatky z prodlení vyčísleny na částku 43.521,- Kč) k dluhu 33.810,- Kč ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 4, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

670/20/13   a)

Zastupitelstvo města zvolilo do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále na volební období 2013 – 2017 následující kandidáty:ČUŠKOVÁ Svatava, HLAVIENKA Lubomír, HRADILOVÁ Eva, JANÁČOVÁ Věra, KŘAPA Petr, LIČMANOVÁ Jiřina, MEZIHORÁKOVÁ Naděžda, RANÍKOVÁ Jitřenka, STRNADELOVÁ Hana, ŠULEK Ignác, VLČEK Antonín,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

670/20/13   b)

Zastupitelstvo města navrhlo do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále na volební období 2013 – 2017:POŽÁROVÁ Jana,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

671/20/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o průběhu Rekonstrukce náměstí Míru a ulice Radniční v Rýmařově.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317