Dnes je úterý 30.11.2021 13:53, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 21
konaného v řádném termínu, dne 14.11.2013

 

672/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo program 21. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 14.11.2013.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

673/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 21. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 14.11.2013 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

674/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu 21. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 14.11.2013 ve složení:  Ing. Vojtěch Hrdina a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

675/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení  21. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 14.11.2013 ve složení:  Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

676/21/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 20/2013 ze dne 19.9.2013.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

677/21/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 20.9.2013 do 14.11.2013.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

678/21/13   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2013,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

678/21/13   b)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2013, o částku - 506,09 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

678/21/13   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2013, o částku - 506,09 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

678/21/13   d)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2014.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

679/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

680/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2594/12 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

681/21/13  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 85 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

682/21/13  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 331/1 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

683/21/13  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 316/5, parc. č. 316/9, parc. č. 316/13, parc. č. 333/6, parc. č. 335 a parc. č. 338, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

684/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1194 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

685/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 331/15 v k.ú. Edrovice ****** a to na stavbu rodinného domu, za cenu 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

686/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 876 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

687/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 878 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Případný rozdíl ve výměře bude uhrazen dle cenové mapy města. Náklady spojené se směnou ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

688/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo společnosti Infini, a.s., se sídlem Opavská 738/25, Rýmařov snížení kupní ceny za část pozemku parc. č. 1187, část pozemku parc. č. 1192, část pozemku parc. č. 1168, část pozemku parc. č. 1191/1, část pozemku parc. č. 1191/2 a část pozemku parc. č. 1188, vše v k.ú. Rýmařov, a to o příspěvek za vybudované IS.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

689/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o převod  pozemků pod komunikacemi v k.ú. Rýmařov - parc. č. 1071/1, 1333, 1588, 2701/1, 2701/3, 2931, 2953, 3122, 3357, 3407, 3453/1, v k.ú. Edrovice - parc. č. 139, 277/1, 277/2, 277/3, 328/1, 344/1, v k.ú. Jamartice - parc. č. 296/2, 349/3, 658/1, 658/2, v k.ú. Janovice u Rýmařova - parc. č. 324, v k.ú. Janušov - parc. č. 164/1, 466, 634, 709, 823/1, 830, v k.ú. Ondřejov u Rýmařova - parc. č. 179, 306, 383, v k.ú. Stránské - parc. č. 1135/3, 1159 z vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad do majetku Města Rýmařov, dle předloženého návrhu a podmínek ČR – SPÚ.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

690/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č. 2646/6 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 169/2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví společnosti cresco&finance a.s., se sídlem Revoluční 904/30, Krnov. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši Město Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

691/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru od Velitelství vzdušných sil Armády Rumunska se sídlem Şos.Bucureşti-ploieşti, km 10,5, o.p. 18, c.p. 23, Bukurešť, Rumunsko ve formě Pomníku věnovanému rumunskému letci Gheorghe Bănciulescovi (1898 – 1935), který byl umístěn ve dvoře Podhorské nemocnice Rýmařov na adrese Hornoměstská 549/16, Rýmařov, a pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

692/21/13  

Zastupitelstvo města neschválilo povolení výjimky z OZV č. 02/2013 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce společnosti Tipgames a.s., se sídlem Václavské náměstí 56/802, Praha.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

693/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11 v průběhu roku 2013 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

694/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku číslo 1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 25.9.2012, uzavřené se společností RÝMAŘOVSKO, o.p.s., řešící změnu termínu splatnosti půjčky a navýšení investičního příspěvku pro financování projektu „Sport a hry bez hranic“, s doprovodným programem a výstavbou víceúčelového hřiště Dukelská, schválené usnesením ZM číslo 427/14/12 a 428/14/12 ze dne 20.9.2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

695/21/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktuální ceny, pravidla pro pronajímání a prodej nemovitostí a úhrady za zřizování věcných břemen na majetku města, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

696/21/13  

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 04/2013, o místních poplatcích, dle předloženého návrhu HK a s úpravami dle varianty B.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

697/21/13  

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 05/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

698/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo podání návrhu na zrušení společnosti Sovinecko, o.p.s. a její likvidaci ke Krajskému soudu v Ostravě.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

699/21/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2012 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, vzít na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 12.3.2013 a zprávy kontrolní komise ze dne 14.11.2012 a ze dne 27.5.2013, týkajících se kontroly hospodaření za rok 2012.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

700/21/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce náměstí Míru a ulice Radniční v Rýmařově a Dodatek č. 3 a č. 4 ke smlouvě s firmou Kareta, s.r.o.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  3

701/21/13  

Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 12, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov z ****** na ******.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

702/21/13  

Zastupitelstvo města zvolilo do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále na volební období 2013 – 2017 následujícího kandidáta:Požárová Jana, bytem Rýmařov, Radniční 1009/1.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317