Dnes je sobota 4.12.2021 3:55, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 22
konaného v řádném termínu, dne 23.1.2012

1259/22/12  

Rada města schválila program 22. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 23.1.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1260/22/12  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 22. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 23.1.2012: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1261/22/12  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 20 a č. 21/2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1262/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1263/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí Míru“ dle projektu a uložila  starostovi řešit připomínky vzešlé z jednání komisí a rady města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1264/22/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 477/1 a části pozemku parc. č. 478/1 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1265/22/12  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000712 uzavřené s panem ********, dohodou ke dni 31.01.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1266/22/12  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000739 uzavřené s panem ********, dohodou ke dni 31.01.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1267/22/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1268/1 a části pozemku parc. č. 1282/2, vše v k.ú. Rýmařov panu ********, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že při užívání pozemku budou respektována ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1268/22/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1282/2 v k.ú. Rýmařov panu ********, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že při užívání pozemku budou respektována ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1269/22/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1282/2 v k.ú. Rýmařov manželům ********, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že při užívání pozemku budou respektována ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1270/22/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 6 v k.ú. Janušov panu ********, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1271/22/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov společnosti Lesy ČR, s.p., zastoupené Ing. Pavlem Koždoněm, lesním správcem Lesní správy Janovice, Zámecká 2, Janovice u Rýmařova, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 1,- Kč/rok, a souhlasila s provedením stavby nazvané souhrnně „Hřiště Rýmařov“ na části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1272/22/12  

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000137, uzavřené s manžely ********, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 1951 v k.ú. Rýmařov s novým nájemcem panem ********.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1273/22/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 1951 v k.ú. Rýmařov panu ******** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1274/22/12  

Rada města souhlasila s podnájmem nebytových prostor na ulici Hornoměstská 549/16 v Rýmařově společnosti MARTEC MEDICAL a.s., se sídlem U Spalovny 4582/17, Prostějov, za účelem skladování zdravotnického materiálu. V současnosti má objekt v pronájmu Podhorská nemocnice a.s.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1275/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 60 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1276/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku bezprostředně navazující na RD čp. 121 parc. č. 105/1 v k.ú. Jamartice panu ******** za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1277/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1187 v k.ú. Rýmařov panu ********, a to na stavbu prodejny s lesní a zahradní technikou, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po kolaudaci stavby, nejpozději však do 36 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu kolaudace stavby objektu k podnikání.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1278/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 230/9/11 ze dne 23.11.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1279/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3299 v k.ú. Rýmařov panu ********, a to na stavbu objektu pro individuální rekreaci, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1280/22/12  

Rada města neschválila snížení jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2649/1, 667, 3491,  676, 684, 795/4, 632, 618, 617, 615, 614, 657, 3486, 665, 666, 621 a 654, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, a to z původních 300,- Kč/1bm + aktuální sazba DPH na 80,- Kč/1bm + aktuální sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1281/22/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 198/2 a 181, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1282/22/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 226, 212, 228, 247, 200/1, 248, 257, 380, 372, 373, 374, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1283/22/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2412 a 2375/1, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1284/22/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2649/1, 2649/8, 393, 2648/3, 2648/4, 364/1, 364/2, 364/4, 368, 379, 475, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1285/22/12  

Rada města schválila uzavření „Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.“, mezi společností SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a městem Rýmařov, týkající se objektů na ulici 1. máje 970/11, 1. máje 1181/32 a nám. Svobody 432/5, vše v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, dle podmínek odboru ŽPaRR.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1286/22/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1139 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené EmB-Elektromontáže Bruntál s.r.o., se sídlem Krnovská 1020/16, Bruntál, spočívající v uložení, provozování, údržbě a opravách kabelové zemní přípojky NN v rámci stavby „Rýmařov, Stránské, Kristin, příp. kNN“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle platných pravidel města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1287/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku parc. č. 218 a části pozemku parc. č. 22/1, vše v k.ú. Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská) do vlastnictví SSMSK, p.o., středisko Bruntál, se sídlem Zahradní II/19, Bruntál s tím, že náklady spojené s převodem předmětných částí pozemků uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1288/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 4 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené se společností Pátá Stavební CZ, a.s., se sídlem 8. května 35, Rýmařov dne 28.08.2006 ve znění pozdějších dodatků, kterým se mění termín konečné realizace stavby na pozemcích parc. č. 1920 a 1921, oba v k.ú. Rýmařov, a to z 31.12.2011 na 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1289/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit panu ******** snížení kupní ceny za část pozemku parc. č. 3130, část pozemku parc. č. 3307 a část pozemku parc. č. 3311/1, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1290/22/12  

Rada města neschválila snížení nájemného za pronájem movitých věcí, umístěných v kancelářích administrativní budovy na ulici 8. května 1170/48 v Rýmařově, a to ÚP ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1291/22/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3708/6/10 ze dne 22.03.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1292/22/12  

Rada města souhlasila s poskytnutím plochy nám. Míru v Rýmařově k provozování prodejních trhů 1x v měsíci v roce 2012, za cenu stanovenou OZV Města Rýmařov o místních poplatcích, v platném znění.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1293/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 273/10/07 ze dne 11.10.2007.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1294/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1295/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 790 a 2059, oba v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1296/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z kupní ceny pozemku parc. č. 1282/20 v k.ú. Rýmařov manželům ********, a to ve výši 16.847,50 Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1297/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi v k.ú. Rýmařov parc. č. 1083/1, 1083/2, 2953, 3357 a 3407, v k.ú. Edrovice parc. č. 277/1, 277/2, 277/3, 344/1, v k.ú. Stránské parc. č. 1135/3, 1159, v k.ú. Janovice u Rýmařova parc. č. 324, v k.ú. Ondřejov u Rýmařova parc. č. 306, v k.ú. Janušov parc. č. 709, 830, pozemků BI v k.ú. Rýmařov parc. č. 468, 1085, 1105/3, 1035/4, 1400/1, 1400/9, 1400/11, 1400/14, 2135 a 2997, pozemků TI v k.ú. Rýmařov parc. č. 3445/2, 2139, 1332/1, 2958, v k.ú. Janušov parc. č. 258/1, pozemků RZ v k.ú. Edrovice parc. č. 139, pozemků ZV v k.ú. Janovice u Rýmařova parc. č. 2/1, 79, 80/1, 81/1, 85/1, 85/2, 139, 229, v k.ú. Edrovice parc. č. 371/2, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391/1, 395, 407/1, v k.ú. Janušov parc. č. 372 a v k.ú. Rýmařov parc. č. 2701/1, z vlastnictví PF ČR do majetku Města Rýmařov, dle předloženého návrhu a podmínek PF ČR.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1298/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod pozemků pro ÚZESy v k.ú. Rýmařov parc. č. 2951/9, 2951/10, 3019, 3041/1, 3053/1, 3067, 3074, 3127/1, 3127/2, 3373/1, 3376/1, 3376/4, 3386/5, 3388/1, 3407, v k.ú. Ondřejov u Rýmařova parc. č. 314/1, v k.ú. Janušov parc. č. 729, pozemků VV v k.ú. Rýmařov parc. č. 3373/1, 3376/1, v k.ú. Janovice u Rýmařova parc. č. 5/1, 82, v k.ú. Janušov parc. č. 74, 163/2, 181/1, 259, v k.ú. Edrovice parc. č. 327/2, 331/2, 369/1, 382/4, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391/1, 407/5, pozemků OK v k.ú. Janovice u Rýmařova parc. č. 70/1, 80/1, pozemků RH v k.ú. Rýmařov parc. č. 1063, 3055/1, 3356, 3373/1, v k.ú. Janovice u Rýmařova parc. č. 81/1, 82, pozemků RS v k.ú. Jamartice parc. č. 96/1, pozemků BV v k.ú. Rýmařov parc. č. 3091, 3263, v k.ú. Ondřejov u Rýmařova parc. č. 125/1, 126, 175, v k.ú. Janovice u Rýmařova parc. č. 138, 266, v k.ú. Janušov parc. č. 74, 113, 115, 117, 163/1, 164/1, 249/1, 407/3,411, 412, 413, 437, 466, 481, 610/1, 610/2, 634, v k.ú. Jamartice parc. č. 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 184, 187, 326, pozemků ZP v k.ú. Ondřejov u Rýmařova parc. č. 192, a pozemků s výměrou do 10 % sousedního pozemku ve vlastnictví města v k.ú. Ondřejov u Rýmařova parc. č. 314/3 a v k.ú. Edrovice parc. č. 331/2, 368/1, 381/1, 381/9, z vlastnictví PF ČR do majetku Města Rýmařov, dle předloženého návrhu a podmínek PF ČR.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1299/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1300/22/12  

Rada města neschválila realizaci zateplení objektu Opavská 45, 47 v Rýmařově dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1301/22/12  

Rada města vzala na vědomí výpověď paní ******** z nebytových prostor garáže bez čp./če. na pozemku parc. č. 2025/5 na ulici Žižkova v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.1.2012 a činí 1 měsíc.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1302/22/12  

Rada města schválila záměr pronájmu a výzvu k podání nabídky na pronájem nebytových prostor garáže bez čp./če. na pozemku parc. č. 2025/5 na ulici Žižkova v Rýmařově dle návrhu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1303/22/12  

Rada města vzala na vědomí výpověď pana ******** z nebytových prostor na ulici Národní č. 378/9 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.1.2012 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1304/22/12  

Rada města schválila záměr pronájmu a výzvu k podání nabídky na pronájem nebytových prostor na ulici Národní č. 378/9 v Rýmařově dle návrhu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1305/22/12  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 1200/20/11 ze dne 12.12.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1306/22/12  

Rada města schválila výzvu k podání nabídky na pronájem nebytových prostor v objektu nám. Míru č. 200/25, Rýmařov dle návrhu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1307/22/12  

Rada města schválila provedení úprav objektu 8. května č. 418/36 v Rýmařově (Azylový dům), Slezské Diakonii, zastoupené Mgr. Jaroslavem Vejmolou, se sídlem Kavalova 7, Bruntál, v rozsahu výměny 7 ks oken a vypořádání formou kompenzace proti nájemnému v úhrnné výši 48.414,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1308/22/12  

Rada města schválila ponechání výše nájemného Společenstvím Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava, o.s., IČO: 44015178, se sídlem Bratislavská 65a, Brno, za užívání nebytových prostor (domečku) v objektu Žižkova 29, Rýmařov ve výši 10,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1309/22/12  

Rada města schválila uzavření „Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.“, mezi společností SMP Net, s.r.o. a Městem Rýmařov, týkající se objektů na ulici Čapkova č. 842/8, Divadelní č. 357/4, Divadelní č. 358/8 a Divadelní č. 454/13, vše v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1310/22/12   

Rada města schválila řešení stížností na porušování nočního klidu provozem čajovny a kulturně vzdělávacího centra Sokolovská č. 445/30, Rýmařov, nájemkyně paní ********, ve spolupráci s Městskou policií Rýmařov a Policíí ČR.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1311/22/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, J. Sedláka č. 826/24, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou 1 rok, nájemné 37,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1312/22/12   

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Okružní 735/5, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1313/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Julia Sedláka 834/28, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1314/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Národní č. 1228/13, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1315/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1316/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 486/8, Rýmařov s  paní ******** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1317/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s panem ********  na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1318/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova 263/24, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1319/22/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Opavská č. 271/128, Janovice  s panem ********.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1320/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Palackého č. 76/6, Rýmařov s paní ********  na dobu určitou do 31.07.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1321/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 735/5 Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1322/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12,  Rýmařov s manžely ********  na dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1323/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 615/15, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1324/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, 1. máje č. 886/1,  Rýmařov s panem ********  na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1325/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1326/22/12  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 1, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s paní ******** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1327/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Okružní č. 734/3, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.1.2014

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1328/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s paní ********  na dobu určitou do 30.04.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1329/22/12  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1. máje 860/7, Rýmařov s paní ******** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1330/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní 735/5,  Rýmařov s panem ********  na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1331/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1332/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Radniční č. 865/2 v  Rýmařově s panem ******** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1333/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 37, Dukelská č.1061/6,  Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1334/22/12  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 3, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s manžely ******** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1335/22/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s paní ******** dobu určitou do 31.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1336/22/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6 , Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1336/22/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu 6, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově panu ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 39,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí zálohu na nájemné ve výši 25.141,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1337/22/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1 , Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1337/22/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově panu ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí  zálohu na nájemné ve výši 28.368,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1338/22/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 11, Divadelní č. 356/6 v Rýmařově paní ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1339/22/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Opavská č. 7271/128 v Janovicích panu ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1340/22/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově paní ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1341/22/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, U Lomu č. 724/10, Rýmařov s manžely ******** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1342/22/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s manžely ******** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1343/22/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1344/22/12  

Rada města neschválila přidělení místnosti č. 3 v holobytech na ulici J. Fučíka č. 14B v Rýmařově panu ********.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1345/22/12  

Rada města neschválila přidělení místnosti č. 1 v holobytech na ulici J. Fučíka č. 14A v Rýmařově panu ********.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1346/22/12  

Rada města neschválila výměnu bytu č. 4. Máchova č. 410/19, Rýmařov, jehož nájemnicí je paní ********* za volný byt č. 3 na téže adrese.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1347/22/12  

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s panem ********.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1348/22/12  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 10, DPS tř. Hrdinů 20, paní ********.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1349/22/12  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 12, Chráněné byty Lidická č. 14, panu ********.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1350/22/12  

Rada města schválila přijetí peněžitého daru ve výši 1 000 Kč Střediskem volného času Rýmařov, okres Bruntál, účelově určeného na krytí nákladů na 2. Malý taneční maratón 2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1351/22/12  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů Městskou knihovnou Rýmařov za 4. čtvrtletí 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1352/22/12  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů Městským muzeem Rýmařov za 4. čtvrtletí 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1353/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit realizaci projektu Regenerace kaple Navštívení Panny Marie V  Lipkách“, který Římskokatolická farnost Rýmařov předloží do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci oblasti podpory 3.2. „Subregionální centra“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1354/22/12  

Rada města schválila platové výměry ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1355/22/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1571/36/04 b) ze dne 6.12.2004.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1356/22/12  

Rada města schválila pravidla Programů podpory sportu v Rýmařově dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1357/22/12  

Rada města schválila způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Návrh interiéru Střediska volného času Rýmařov" dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1358/22/12  

Rada města doporučila ředitelce Střediska volného času Rýmařov jmenovat členy do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Návrh interiéru Střediska volného času Rýmařov" dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1359/22/12  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Studio STA – studentská tisková a televizní agentura.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1360/22/12  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Haně Vystrčilové, vedoucí Amatérského divadelního spolku Mahen, na přípravu realizaci divadelního „Pod praporem něžných dam“ ve výši 10 000 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1361/22/12   a)

Rada města zrušila platnost organizačního řádu schváleného radou města dne 26.1.2009 usnesením č. 2458/40/09b) v platném znění,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1361/22/12   b)

Rada města schválila Organizační řád Městského úřadu Rýmařov a Městské policie Rýmařov s účinností od 1.2.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1362/22/12   a)

Rada města stanovila počet zaměstnanců na odboru živnostenský úřad 3 s účinností od 1.2.2012,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1362/22/12   b)

Rada města stanovila počet zaměstnanců na odboru vnitřních věcí 11 s účinností od 1.2.2012,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1362/22/12   c)

Rada města stanovila počet zaměstnanců na útvaru tajemníka 4 s účinností od 1.2.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1363/22/12  

Rada města schválila výjimku ze Směrnice č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek na "poskytování právní pomoci a stálém právním zastoupení" a schválila uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytování právní pomoci a stálém právním zastoupení ze dne 1.6.1995 s JUDr. Janem Vyjídákem, advokátem se sídlem AK Šternberk, Potoční 36, dle předložené nabídky.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1364/22/12  

Rada města vzala na vědomí změnu sekretáře likvidační komise rady města dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1365/22/12  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru panu ******** dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1366/22/12  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru panu ******** dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1367/22/12  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, způsob veřejné zakázky „Rýmařov – regenerace sídelní zeleně III.“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1368/22/12  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rýmařov – regenerace sídelní zeleně III.“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1369/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit:a) přípravu a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 – Subregionální centra, žadatel: Město Rýmařov, projekt: Revitalizace zimního stadionu,b) závazek města Rýmařov na zajištění profinancování nákladů investiční akce projektu Revitalizace zimního stadionu s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 21 mil. Kč,c) závazek města Rýmařov splnit podmínku kofinancování projektu ve výši všech nezpůsobilých výdajů a způsobilých výdajů ve výši 15% stanovené spoluúčasti. Veškeré financování bude realizováno z rozpočtu města Rýmařov,d) závazek města Rýmařov zajistit udržitelnost projektu (zajistit úhradu provozních výdajů ze svých rozpočtových zdrojů) minimálně po dobu stanovené udržitelnosti.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1370/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit:a) přípravu a podání žádosti o dotaci z MMR program "Podpora regenerace panelových sídlišť", žadatel: Město Rýmařov, projekt: Regenerace panelového sídliště Větrná - Hornoměstská v Rýmařově - II. etapa,b) závazek města Rýmařov na zajištění profinancování nákladů investiční akce projektu Regenerace panelového sídliště Větrná - Hornoměstská v Rýmařově - II. etapa s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 6,2 mil. Kč,c) závazek města Rýmařov zajistit udržitelnost projektu (zajistit úhradu provozních výdajů ze svých rozpočtových zdrojů) minimálně po dobu stanovené udržitelnosti.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1371/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit:a) přípravu a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 - Subregionální centra, žadatel: Město Rýmařov, projekt: Výstavba a rekonstrukce sportovišť - ZŠ ul. 1. máje v Rýmařově,b) závazek města Rýmařov na zajištění profinancování nákladů investiční akce projektu Výstavba a rekonstrukce sportovišť - ZŠ ul. 1. máje v Rýmařově s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 9,5 mil. Kč,c) závazek města Rýmařov splnit podmínku kofinancování projektu ve výši všech nezpůsobilých výdajů a způsobilých výdajů ve výši 15% stanovené spoluúčasti. Veškeré financování bude realizováno z rozpočtu města Rýmařov,d) závazek města Rýmařov zajistit udržitelnost projektu (zajistit úhradu provozních výdajů ze svých rozpočtových zdrojů) minimálně po dobu stanovené udržitelnosti.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1372/22/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit: a)  přípravu a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 – Subregionální centra, žadatel Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál,  název projektu „Digitální jazyková učebna“,b)  závazek města na zajištění profinancování nákladů investiční akce projektu „Digitální jazyková učebna“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 3 mil. Kč,c)  závazek města splnit podmínku kofinancování projektu ve výši všech jeho nezpůsobilých výdajů a způsobilých výdajů ve výši 15% stanovené spoluúčasti. Veškeré financování bude realizováno z rozpočtu města Rýmařova,d)  závazek města zajistit udržitelnost projektu (zajistit úhradu provozních výdajů ze svých rozpočtových zdrojů) a to minimálně po dobu jeho stanovené udržitelnosti.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1373/22/12  

Rada města schválila V-Clubu Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na pravidelných diskotékách vždy pořádaných v pátek a v sobotu od 27.01.2012 do 31.12.2012 v době od 21:00 do 05:00 hodin.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

  

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317