Dnes je sobota 4.12.2021 4:15, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 23
konaného v řádném termínu, dne 20.2.2012

 

1374/23/12  

Rada města schválila program 23. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 20.2.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1375/23/12  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 23. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 20.2.2012: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1376/23/12  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 22/2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1377/23/12  

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rýmařov za rok 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1378/23/12  

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR Obvodní oddělení Rýmařov a o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1379/23/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o společnosti VaK Bruntál a.s. a BRVOS s.r.o.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1380/23/12  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 59/3 a pozemku parc. č. 60, oba v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1381/23/12  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 43/2/10 ze dne 13.12.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1382/23/12  

Rada města souhlasila s budováním infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na koňskou turistiku (odpočívadla, lávky, mostky, úvaziště pro koně, apod.) na pozemcích ve vlastnictví města, s případnými nutnými úpravami terénu předmětných pozemků, s oficiálním vyznačením trasy formou umístění a instalace značek, a s povolením vjezdu jezdcům na koních, včetně zaznačení této trasy v mapových podkladech a tištěných publikacích s podmínkou, že umístění odpočívadel, dalších staveb či terénních úprav bude podléhat souhlasu stavebního úřadu včetně vyjádření komise ŽPaRR a souhlasu stávajících nájemců pozemků s vedením hipostezky a doprovodného zařízení po dotčených pozemcích.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1383/23/12   a)

Rada města schválila uzavření „Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 322 N 01/26“ mezi PF ČR a Městem Rýmařov, a to k datu 29.02.2012, a zplnomocnila starostu města podpisem této dohody,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1383/23/12   b)

Rada města schválila uzavření „Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 209 N 02/26“ mezi PF ČR a Městem Rýmařov, a to k datu 29.02.2012, a zplnomocnila starostu města podpisem této dohody,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1383/23/12   c)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy č. 25 N 12/26, týkající se pozemku parc. č. 636 v k.ú. Jamartice, včetně stavby na předmětném pozemku, mezi PF ČR jako pronajímatelem a Městem Rýmařov jako nájemcem, dle předloženého návrhu, a zplnomocnila starostu města podpisem této smlouvy,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1383/23/12   d)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy č. 26 N 12/26, týkající se části pozemku parc. č. 522/1 v k.ú. Jamartice a částí pozemků parc. č. 1657, 2960/3 a 2967/1, vše v k.ú. Rýmařov, mezi PF ČR jako pronajímatelem a Městem Rýmařov jako nájemcem, dle předloženého návrhu, a zplnomocnila starostu města podpisem této smlouvy,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1383/23/12   e)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy č. 27 N 12/26, týkající se pozemků parc. č. 2957/4, 3435/1 a 3451/1, vše v k.ú. Rýmařov, mezi PF ČR jako pronajímatelem a Městem Rýmařov jako nájemcem, dle předloženého návrhu, a zplnomocnila starostu města podpisem této smlouvy,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1383/23/12   f)

Rada města schválila uzavření „Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 26 N 12/26“ mezi PF ČR a Městem Rýmařov, dle předloženého návrhu, a zplnomocnila starostu města podpisem této dohody.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1384/23/12  

Rada města vzala na vědomí výpověď pana ******** z nebytových prostor na ulici tř. Hrdinů č. 701/7 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.2.2012 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1385/23/12  

Rada města schválila záměr pronájmu zadního traktu nebytového prostoru na ulici tř. Hrdinů č. 701/7 v Rýmařově dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1386/23/12  

Rada města schválila záměr pronájmu a výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru prodejny na ulici tř. Hrdinů č. 701/7 v Rýmařově dle návrhu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1387/23/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor garáže bez čp./če. na pozemku parc. č. 2025/5 na ulici Žižkova, Rýmařov firmě I-nova CZ s.r.o., se sídlem Harrachov 10, Rýmařov na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, za nabídnutou cenu za hlavní plochy 352,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1388/23/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor nám. Míru č. 200/25, Rýmařov firmě Rýmařovská pekárna s.r.o., se sídlem Národní č. 443/26, Rýmařov za účelem zřízení prodejny potravinářského zboží, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za nabídnutou cenu za hlavní plochy 701,- Kč/m2/rok a za vedlejší plochy 490,50 Kč/m2/rok, s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby a na svůj náklad na stavebním úřadě změnu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení si prostoru svému podnikatelskému záměru, nebudou kompenzovány.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1389/23/12  

Rada města schválila přidělení části nebytových prostor objektu Národní č. 176/2, Rýmařov paní ********, za účelem zřízení veterinární ošetřovny, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel, s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby a na svůj náklad na stavebním úřadě změnu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení si prostoru svému podnikatelskému záměru, nebudou kompenzovány.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1390/23/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 940/17/11 ze dne 19.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1391/23/12  

Rada města vzala na vědomí uplatnění opčního práva nájemce Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62 na pronájem nebytových prostor v objektu nám. Míru č. 218/5, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1392/23/12  

Rada města schválila zahájení jednání o navýšení nájmu za pronájem nebytových prostor v objektu nám. Míru č. 218/5, Rýmařov nájemce Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62 v souladu s pravidly, a to o 2%.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1393/23/12  

Rada města neschválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.11.2010 se společností Česká pošta, s.p., se sídlem Olšanská 38/9, Praha 3, řešící zúžení předmětu nájmu nebytových prostor v objektu náměstí Míru č. 214/7 a 215/2 v Rýmařově o vybrané prostory v 1.PP o výměře 25,60 m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1394/23/12  

Rada města schválila záměr pronájmu a výzvu k podání nabídky na pronájem nebytových prostor č. 135, 203, 204, 205, 302 až 308 a 313 v objektu náměstí Míru č. 214/7 a 215/2 v Rýmařově dle návrhu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1395/23/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 116 včetně objektu č.p. 45 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1396/23/12  

Rada města schválila umístění sídla firmy Prima Pizzerie s.r.o., IČ 28635558, dosud se sídlem Větrná 872/3, Rýmařov zastoupené jednatelkou Bc. Irenou Tylšarovou v  nebytových prostorech nám. Míru č. 224/11, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1397/23/12  

Rada města schválila způsob vydávání souhlasu s umístěním místa podnikání fyzických osob a sídla firmy právnických osob v nebytových prostorech města Rýmařova dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1398/23/12  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Příkopy č. 1156/9, Rýmařov z manželů ******** na pana ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1399/23/12  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 1, Příkopy č. 1153/15, Rýmařov s paní ****** a panem ******** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1400/23/12  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 2, Příkopy č. 1153/15, Rýmařov s paní ******** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1401/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 1, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1402/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Horní č. 35/4, Rýmařov s paní ******** a panem ******** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1403/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1404/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s paní ********  na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1405/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Větrná č. 912/6, Rýmařov s paní ******** a panem ******** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1406/23/12   

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 1, Julia Fučíka 6/14C, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1407/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1408/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 28.02.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1409/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1410/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1411/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1412/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14 C, Rýmařově s panem ********  na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1413/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8,  Radniční č. 1010/3, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1414/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1415/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s paní ******** a panem ******** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1416/23/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Julia Sedláka č. 824/20, Rýmařov s paní ******** a panem ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1417/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 217/4, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1418/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1419/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 734/3,  Rýmařov s paní ******** a panem ******** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1420/23/12  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 9, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s panem ******** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1421/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Pod Svahem č. 1316/1,  Rýmařov s paní ******** a panem ******** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1422/23/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, tř. Hrdinů č. 212/1,  Rýmařov s panem ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1423/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova  č. 841/33, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1424/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1425/23/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Opavská 615/15, Rýmařov s paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1426/23/12  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 7, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov s paní ******** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1427/23/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1428/23/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 14, Bartákova č. 1025/19 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1428/23/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu 14, Bartákova č. 1025/19 v Rýmařově paní ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 51,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí paní ******** zálohu na nájemné ve výši 45.618,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud paní ******** neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1429/23/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 14, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1429/23/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově paní ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí paní ******** zálohu na nájemné ve výši 37.281,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud paní ******** neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1430/23/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1430/23/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově panu ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 30,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí pan ******** zálohu na nájemné ve výši 45.101,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1431/23/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 17, tř. Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1431/23/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 17, tř. Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově panu ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 41,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí pan ******** zálohu na nájemné ve výši 19.724,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1432/23/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Máchova č. 410/19 v Rýmařově paní ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1433/23/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Revoluční č. 70/15 v Rýmařově panu ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 26,12 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1434/23/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1340/22/12 ze dne 23.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1435/23/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově paní ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1436/23/12  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 2, Opavská č. 783/47, Rýmařov, jehož nájemcem je paní ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1437/23/12  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 3, Horní č. 35/4, Rýmařov, jehož nájemcem je pan ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1438/23/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM  č. 1570/36/04 b) ze dne 6. 12. 2004.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1439/23/12  

Rada města schválila pravidla Programů podpory kultury v Rýmařově dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1440/23/12  

Rada města schválila odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městem Rýmařov na rok 2012 takto: - Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál v celkové roční výši 230 328 Kč,- Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, v celkové roční výši         9 780 Kč,- Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace, v celkové roční výši 81 145 Kč,- Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, v celkové roční výši 13 980 Kč,- Mateřská škola Rýmařov,  Jelínkova 3, příspěvková organizace, v celkové roční výši 7 640 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1441/23/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1354/22/12 ze dne 23. 1. 2012

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1442/23/12  

Rada města schválila platové výměry ředitelů příspěvkových organizací dle přiloženého návrhu

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1443/23/12  

Rada města schválila Základní škole Rýmařov, Školní náměstí, příspěvková organizace, poskytnutí příspěvku na Dívčí kurz žákyň ve výši 3 500 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1444/23/12  

Rada města schválila společnosti P.F. Art, spol. s r.o. použití znaku města na nástěnných mapách dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1445/23/12  

Rada města schválila přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Cyklostezka směr Břidličná“ – ISPROFOND 5818510019 ve výši max. 3 902 000 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317