Dnes je sobota 4.12.2021 3:51, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 25
konaného v řádném termínu, dne 26.3.2012

 

1449/25/12  

Rada města schválila program 25. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 26.3.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1450/25/12  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 25. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 26.3.2012: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1451/25/12  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 23/2012 a č. 24/2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1452/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění Integrovaného dokumentu města ve volebním období 2010 – 2014 k 31.3.2012

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1453/25/12  

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu vymáhání pokut, poplatků a ostatních pohledávek ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1454/25/12  

Rada města vzala na vědomí odpis a převedení na podrozvahový účet města promlčených a nevymahatelných pohledávek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1455/25/12  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 57/2, 59/2 a 59/5, vše v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1456/25/12  

Rada města schválila provedení výběru mezi žadateli o pronájem pozemku parc. č. 59/3 a pozemku parc. č. 60, oba v k.ú. Jamartice formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na cenu pronájmu. Minimální nabídková cena činí 1,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1457/25/12  

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000258, uzavřené s panem ******, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 315 v k.ú. Edrovice s novým nájemcem panem ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1458/25/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 315 v k.ú. Edrovice panu ******, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1459/25/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 1361/1 a pozemku parc. č. 1361/19, oba v k.ú. Rýmařov, za účelem udržování kosením trávy, paní ******, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1460/25/12  

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 440/3 v k.ú. Edrovice a pozemku parc. č. 39 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1461/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 440/3 v k.ú. Edrovice a pozemku parc. č. 39 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1462/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2658 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1463/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1282/18 v k.ú. Rýmařov paní ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1464/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 331/10 v k.ú. Edrovice paní ****** a panu ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1465/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1996 v k.ú. Rýmařov společnosti Lamont Rýmařov s.r.o., se sídlem Žižkova 340/13, Rýmařov, za cenu dle předloženého návrhu s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí prodávající.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1466/25/12  

Rada města schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu opravy mostu nazvanou „Silnice I/11 Rýmařov, most ev. č. 11-114“, na pozemcích parc. č. 351/2 a 352, oba v k.ú. Jamartice, ve vlastnictví Města Rýmařov. Investorem stavby je ŘSD ČR, správa Ostrava, se sídlem Mojmírovců 5, Ostrava.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1467/25/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2948/49/09 ze dne 13.07.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1468/25/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 334, 335, 336, 337, 338, 360, 904/1 a 906/1,  vše v k.ú. Janušov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti VaK Bruntál a.s., se sídlem třída Práce 42, Bruntál, spočívající v uložení, provozování, údržbě a opravách vodovodu v rámci stavby „Vodovod Stará Ves“. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1469/25/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2649/9, 2648/2 a 383, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1470/25/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 684 a 689/3, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1471/25/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2648/4 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností ReSpol s.r.o., se sídlem Hlavnice 50, spočívající v uložení, provozování, údržbě a opravách kabelové zemní přípojky NN v rámci stavby „Rýmařov, Hornoměstská, Břetislav Bednář, příp. kNN“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1472/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 290/11/12 ze dne 02.02.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1473/25/12  

Rada  města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku parc. č. 218 a části pozemku parc. č. 22/1, vše v k.ú. Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava s tím, že náklady spojené s převodem předmětných částí pozemků uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1474/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 48/3/10 ze dne 21.12.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1475/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2972/10 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu. V případě většího počtu zájemců bude proveden výběr mezi žadateli formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na cenu prodeje, kdy minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1476/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 341 v k.ú. Janušov z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) do majetku Města Rýmařov, dle předloženého návrhu a podmínek UZSVM.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1477/25/12  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč Českému svazu včelařů, občanské sdružení, ZO Rýmařov, na činnost organizace v roce 2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1478/25/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor zadního traktu na ulici tř. Hrdinů č. 701/7, Rýmařov  paní ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby a na svůj náklad na stavebním úřadě změnu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení prostoru svému podnikatelskému záměru, nebudou kompenzovány.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1479/25/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor - kancelář č. 313 v objektu náměstí Míru č. 214/7 a 215/2 v Rýmařově paní ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za nabídnutou cenu za hlavní plochy 694,- Kč/m2/rok a za vedlejší plochy 486,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1480/25/12  

Rada města schválila ukončení výpůjčky nebytových prostor v objektu Revoluční č. 1007/30A, Rýmařov, Svazu tělesně postižených v ČR, zastoupeným Františkem Urbaníkem, dohodou k 31.3.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1481/25/12  

Rada města schválila záměr výpůjčky / pronájmu části nebytových prostor v objektu Revoluční č. 1007/30A, Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1482/25/12  

Rada města schválila záměr pronájmu a výzvu k podání nabídky na pronájem nebytových prostor (levá část) v objektu na ulici Národní č. 378/9 v Rýmařově dle návrhu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1483/25/12  

Rada města schválila záměr pronájmu a výzvu k podání nabídky na pronájem nebytových prostor (pravá část) v objektu na ulici Národní č. 378/9 v Rýmařově dle návrhu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1484/25/12  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.10.2007 se společností Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62 řešící navýšení nájmu nebytových prostor v objektu nám. Míru č. 218/5, Rýmařov v souladu s pravidly, a to o 2%.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1485/25/12  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 1393/23/12 ze dne 20.2.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1486/25/12  

Rada města schválila kompenzaci nákladů na provedení úprav objektu na ulici Sokolovská č. 445/30, Rýmařov, paní ******, v rozsahu vybudovaného sociálního zařízení, kuchyňského koutu, prodejního pultu a položené podlahy v celkové ceně 38.836,- Kč (dlužné nájemné + nájem ve výpovědní lhůtě).

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1487/25/12  

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy, uzavřené dne 30.4.2009 na základě usnesení RM č. 2495/43/09 ze dne 23.2.2009 ve znění pozdějších dodatků, s paní ****** k nebytovým prostorům v objektu Sokolovská č. 445/30 v Rýmařově, podle článku IV., odst. 2, písm. b) a e) nájemní smlouvy.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1488/25/12  

Rada města schválila záměr pronájmu / výpůjčky nebytových prostor v objektu Sokolovská č. 445/30 v Rýmařově.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1489/25/12  

Rada města vzala na vědomí výpověď paní ****** z nebytových prostor v objektu na nám. Míru č. 214/7 a  215/2 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začne běžet dnem 1.4.2012 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1490/25/12  

Rada města schválila záměr pronájmu a výzvu k podání nabídky na pronájem nebytových prostor č. 209 v objektu náměstí Míru č. 214/7 a 215/2 v Rýmařově dle návrhu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle pravidel.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1491/25/12  

Rada města neschválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Divadelní č. 356/6 v Rýmařově z paní ******  na paní ****** a pana ******.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1492/25/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Okružní č. 733/1 v Rýmařově s panem ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 34,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1493/25/12  

Rada města schválila výměnu bytů mezi paní ******, byt č. 10, Čapkova č. 843/10, Rýmařov a paní ******, byt č. 3, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1494/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1495/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1496/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1497/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1498/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1499/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí přístřeší v místnosti č. 2, J. Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1500/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Jamartice č. 115/115, s paní ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1501/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 878/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1502/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Okružní č. 736/7, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1503/25/12  

Rada města schválila uzavření  dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 271/128, Janovice s manžely ****** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1504/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Příkopy č. 1155/11 Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1505/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov  s panem ******  na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1506/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově s panem ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1507/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, 8. května č. 855/51A v  Rýmařově s paní ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1508/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1,  Julia Fučíka č. 64/4, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1509/25/12   

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 694/22, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1510/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1511/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1512/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Žižkova č. 349/1,  Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1513/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1514/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s paní ******  na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1515/25/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1516/25/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Divadelní 356/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1516/25/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Divadelní 356/6 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 43,70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 28.218,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1517/25/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 39, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1517/25/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 39, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 43,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 28.087,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1518/25/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Hornoměstská č. 847/28  v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1518/25/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Hornoměstská č. 847/28 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 43,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 31.146,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1519/25/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10, Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1519/25/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 14.866,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1520/25/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Větrná č. 877/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1520/25/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Větrná č. 877/11 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 27.488,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1521/25/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Okružní č. 733/1 v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1522/25/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Opavská č. 272/130 v Janovicích panu ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1523/25/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1434/23/12 ze dne 20.2.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1524/25/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1525/25/12  

Rada města schválila zařazení žádosti pana ****** do seznamu uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město, pro rok 2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1526/25/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou tři měsíce.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1527/25/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1528/25/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Okružní č. 733/1, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1529/25/12  

Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 70% z částky 18.889,- Kč panu ****** za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 1, Okružní č. 733/1, Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1530/25/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou tři měsíce.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1531/25/12  

Rada města schválila přidělení místnosti č. 2 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 6/14C v Rýmařově panu ****** jako přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1532/25/12  

Rada města schválila přidělení místnosti č. 3 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 6/14B v Rýmařově panu ****** jako přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. a) občanského zákoníku.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1533/25/12  

Rada města schválila přidělení místnosti č. 3 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 6/14B v Rýmařově panu ****** jako přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1534/25/12  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 3 na nám. Míru č. 223/10, Rýmařov z paní ****** a pana ****** na paní ******.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1535/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o režimu užívání bytu k bytu č. 3 na nám. Míru č. 223/10, Rýmařov z paní ****** a pana ****** na paní ******.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1536/25/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1430/23/12 a), b)  ze dne 20.2.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1537/25/12  

Rada města schválila výměnu bytu č. 5, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov, jehož nájemcem je pan ****** za volný byt č. 3, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 30,- Kč/m2.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1538/25/12  

Rada města schválila výměnu bytů mezi paní ******, byt č. 9, Bartákova č. 839/37, Rýmařov a paní ******, byt č. 12, Bartákova č. 840/35, Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1539/25/12  

Rada města schválila poskytnutí příspěvků v rámci Programů podpory sportu v Rýmařově na rok 2012 v celkové výši 176 000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1540/25/12  

Rada města a) vzala na vědomí informaci o změně zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;b) schválila rozhodnutí nevyhlásit konkurz na místo ředitele Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál;c) schválila rozhodnutí nevyhlásit konkurz na místo ředitele Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál;d) schválila rozhodnutí nevyhlásit konkurz na místo ředitele Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace;e) schválila rozhodnutí nevyhlásit konkurz na místo ředitele Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál;f) schválila rozhodnutí nevyhlásit konkurz na místo ředitele Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál;g) schválila rozhodnutí nevyhlásit konkurz na místo ředitele Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1541/25/12  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Děti a rodiče na pořádání letního dětského tábora Fantazie.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1542/25/12  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na koncert skupiny Jablkoň pořádaný dne 29. března 2012 v hotelu Praděd dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1543/25/12  

Rada města schválila Ing. Martinu Heinischovi výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na koncert v rámci akce Battle Kings pořádaný dne 20. července 2012 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1544/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu splatnosti půjčky Euroregionu Praděd, IČ 69594074, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, na předfinancování projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky“ ve výši 170 000 Kč, jejíž poskytnutí schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 129/5/11 ze dne 28. 4. 2011, a to do 31. 7. 2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1545/25/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku Euroregionu Praděd, IČ 69594074, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, na dofinancování projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky“ ve výši 68 000 Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1546/25/12  

Rada města schválila žádost Diakonie ČCE o finanční pomoc pro sociální službu sociálně terapeutické dílny ve formě poskytování služeb pro město Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1547/25/12  

Rada města neschválila záměr pronájmu nebytového prostoru (kancelář č. 211) v objektu budovy MěÚ 8. května 48, Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1548/25/12  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 12, DPS tř. Hrdinů 20, paní ******.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1549/25/12  

Rada města schválila poskytnutí finančních příspěvků na rok 2012:a) Místní skupina Českého červeného kříže Rýmařov ve výši 15 tis. Kč,b) Svaz tělesně postižených, místní skupina Rýmařov ve výši 5 tis. Kč, c) Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Bruntál ve výši 6 tis. Kč,d) Společenství Romů na Moravě o.p.s. ve výši 10 tis. Kč,e) Slezská diakonie, středisko Krnov - sociální asistence Rýmařov ve výši 22 tis. Kč,f) Slezská diakonie, středisko Krnov - azylový dům  Rýmařov ve výši 22 tis. Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1550/25/12   a)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 s účelovým znakem 14004 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 100 tis. Kč,

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1550/25/12   b)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 s účelovým znakem 211 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie II., v celkové výši 50 tis. Kč,

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1550/25/12   c)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu obou Smluv mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1551/25/12  

Rada města zplnomocnila starostu města Ing. Petra Kloudu k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o výpůjčce předmětu z majetku státu – 3 ks radiostanice přenosná TPH 700, výrobní číslo 112705747, výrobní číslo 112705818 a výrobní číslo 112705826, 1 ks radiostanice vozidlová HT 6991, výrobní číslo 113001218 a 1 ks nabíječ jednonásobný stolní TPH 700, výrobní číslo 102803384, rok pořízení: 2011, pořizovací cena: 165.579,00 Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1552/25/12  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1553/25/12  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ing. Vojtěchu Hrdinovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1554/25/12  

Rada města pověřuje starostu města podpisem „Microsoft Volume Licensing S8325986“ od firmy Microsoft, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317