Dnes je sobota 4.12.2021 3:49, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 27
konaného v řádném termínu, dne 16.4.2012

 

1558/27/12  

Rada města schválila program 27. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 16.4.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1559/27/12  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 27. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 16.4.2012: Ing. Petr Klouda a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1560/27/12  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 25/2012 a č. 26/2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1561/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1562/27/12  

Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1563/27/12  

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2011 dle předloženého návrhu a připomínek vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1564/27/12  

Rada města souhlasila s vyplacením roční odměny jednateli (mandatáři) společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1565/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1566/27/12  

Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1567/27/12  

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1568/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2011 a technicko – ekonomický plán společnosti na rok 2012, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1569/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1570/27/12  

Rada města schválila vyplacení roční odměny za rok 2011 Antonínu Urbánkovi dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1571/27/12  

Rada města schválila vyplacení roční odměny za rok 2011, stanovení platu na r. 2012 a stanovení motivačních ukazatelů na r. 2012 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1572/27/12   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2011 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1572/27/12   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 27.2.2012 za rok 2011,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1572/27/12   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb., v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2012 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1573/27/12  

Rada města schválila v souladu s § 27 a násl. zákona číslo 250/2000 Sb., vypořádání a rozdělení hospodářských výsledků za rok 2011 příspěvkovým organizacím města, dle předloženého návrhu HK.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1574/27/12   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.3.2012,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1574/27/12   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2012, o částku + 4 090,02 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1574/27/12   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2012, o částku + 4 341,97 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1574/27/12   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2012, o částku + 8 431,99 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1575/27/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1177/1 v k.ú. Rýmařov, dle podmínek KŽPaRR.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1576/27/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3313 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1577/27/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Rýmařov paní ******, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1578/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 264/1 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1579/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření „Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní“ ze dne 18.09.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2011, jejímž předmětem byl prodej pozemku parc. č. 331/15 v k.ú. Edrovice paní ****** s tím, že dohodnutá smluvní pokuta činí 10 % z celkové kupní ceny.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1580/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 331/15 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu. V případě většího počtu zájemců bude proveden výběr mezi žadateli formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na cenu prodeje, kdy minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1581/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 287/11/12 ze dne 02.02.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1582/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1187 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, panu ******, a to na stavbu prodejny s lesní a zahradní technikou, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou budoucího bezúplatného zřízení věcného břemene ve prospěch Města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění kanalizace a zatrubněného potoka a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po kolaudaci stavby, nejpozději však do 36 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu kolaudace stavby objektu k podnikání.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1583/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 2649/1 v k.ú. Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská a ul. Sokolovská) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava s tím, že náklady spojené s převodem předmětné části pozemku uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1584/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nově vzniklých pozemků parc. č. 912/3, 912/4, 912/5 a 912/6, vše v k.ú. Janušov z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) do vlastnictví Města Rýmařov, z důvodu realizace stavby „Pěší komunikace a cyklostezka ulice Opavská v Rýmařově – Janovicích“, dle podmínek ŘSD ČR.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1585/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přímé odkoupení pozemku parc. č. 2099 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1586/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s převodem objektu bez čp./če. na pozemku parc. č. 2144/2, dále pozemku 2144/2 a nově vzniklého pozemku parc. č. 2144/4 dle GP č. 1994-106/2010, vše v k.ú. Rýmařov, za cenu 288.000,- Kč z vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha do vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1587/27/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 242/1 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností EmB-Elektromontáže Bruntál s.r.o., se sídlem Krnovská 1020/16, Bruntál, spočívající v uložení, provozování, údržbě a opravách kabelové zemní přípojky NN. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle platných pravidel města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1588/27/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2940/2 a 2955/3, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenské 774/2, Praha 10, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení přenosové soustavy, a v právu přetínat tyto nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k zařízení přenosové soustavy. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1589/27/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 396/14, 396/15, 423/3, 422 a 420/3, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenské 774/2, Praha 10, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení přenosové soustavy, a v právu přetínat tyto nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k zařízení přenosové soustavy. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1590/27/12  

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování studny ve výši 15.000,- Kč panu ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1591/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 231/9/11 ze dne 23.11.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1592/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví Bohuslavu Geroltovi, Jesenická 48, Rýmařov (podíl 1/2) a Vratislavu Jarmarovi, Opavská 118, Janovice u Rýmařova (podíl 1/2), za cenu 20 260,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1593/27/12  

Rada města schválila výpůjčku nebytových prostor v objektu Sokolovská č. 445/30 v Rýmařově Diakonii ČCE, středisko Rýmařov, se sídlem tř. Hrdinů 48, Rýmařov, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem zřízení prodejny občerstvení a podpory Sociálně terapeutické dílny, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1594/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v objektu Revoluční č. 1007/30A,B a tř. Hrdinů 623/20 a 624/22, Rýmařov, ze dne 15.11.2005 mezi Městem Rýmařov a Diakonií ČCE, středisko Rýmařov, se sídlem tř. Hrdinů 48, Rýmařov, týkající se rozšíření předmětu výpůjčky nebytových prostor Revoluční č. 1007/30A,B o místnost lékaře, sesternu, WC a chodbu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1595/27/12  

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 31.8.2011 na základě usnesení RM č. 769/14/11 ze dne 22.8.2011 s paní ****** k nebytovým prostorům v objektu Sokolovská č. 415/16 v Rýmařově, z důvodu opakovaného prodlení s placením nájemného.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1596/27/12  

Rada města schválila Dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 17.10.2005 k nebytovým prostorům v objektu nám. Míru č.584/15, Rýmařov, uzavřené se společnými nájemci manžely  ******, týkající se změny na straně nájemce na paní ******, a to z důvodu úmrtí prvního nájemce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1597/27/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na nám. Míru č. 198/23 v Rýmařově s paní ****** na dobu určitou jeden rok, nájemné 35,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1598/27/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Opavská č. 615/15 v Rýmařově s panem ****** na dobu určitou do 31.8.2012, nájemné 34,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1599/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1600/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.7.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1601/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Národní č. 1228/13, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1602/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 615/15, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1603/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 866/4, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1604/27/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvu k bytu č. 1, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1605/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 415/16, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1606/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1607/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.4.2013 .

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1608/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Úvoz č. 721/17, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1609/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 263/24 Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1610/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Nádražní č. 473/1, Rýmařov  s manžely ******  na dobu určitou do 31.7.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1611/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1612/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Národní č. 1228/13,  Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1613/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní č. 733/1, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1614/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Opavská č. 782/45, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1615/27/12  

Rada města neschválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Revoluční č. 70,/15, Rýmařov s manžely ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1616/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1617/27/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1618/27/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, 1. máje č. 886/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1618/27/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, 1.máje č. 886/1 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 48,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemník zálohu na nájemné ve výši 36.040,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1619/27/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1619/27/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemník zálohu na nájemné ve výši 27.453,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1620/27/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1620/27/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 43,55 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemník zálohu na nájemné ve výši 27.708,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1621/27/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 13, Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1621/27/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemník zálohu na nájemné ve výši 16.108,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1622/27/12  

Rada města schválila výměnu bytu č. 4, Okružní č. 733/1, Rýmařov, jehož nájemcem je pan ****** za volný byt č. 2, Bartákova č. 840/35, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2012, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1623/27/12  

Rada města schválila výměnu bytu č. 1, Okružní č. 736/7, Rýmařov, jehož nájemcem je pan ****** za byt č. 4, Okružní č. 733/1, Rýmařov, uvolněný panem ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výše nájemného 34,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1624/27/12  

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1625/27/12  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 13, DPS tř. Hrdinů 22, paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1626/27/12  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 18, Chráněné byty, Lidická 14, paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1627/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o vývoji v Honebním společenstvu Rýmařov

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1628/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 01/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 04/2005 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno a obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1629/27/12  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů Městským muzeem Rýmařov, příspěvková organizace, za 1. čtvrtletí 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1630/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, příspěvková organizace, o částku 22 496,- Kč na dofinancování projektu  „Rýmařovskem na kole“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1631/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit závazek poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov ve výši 715 950,- Kč určeného na předfinancování projektu „Vivat Historia“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1632/27/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit investiční příspěvek Mateřské škole Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, o částku 42 874,- Kč na pořízení trojdílné elektrické trouby.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1633/27/12  

Rada města schválila poskytnutí dotací v rámci Programů podpory kultury v Rýmařově na rok 2012 v celkové výši 131 700 Kč dle předloženého návrhu a připomínek vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

1634/27/12  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku Sdružení Linka bezpečí na provoz anonymní telefonické linky krizové pomoci.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1635/27/12  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, p.o. ve výši 49 000 Kč na pokrytí provozních nákladů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1636/27/12  

Rada města schválila Karlu Valovi výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na Sraz Harley Davidson – 1. míle 2012 pořádaný dne 5.5.2012 v Hotelu Slunce dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1637/27/12  

Rada města schválila Jiřímu Sršňovi výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na koncert More Grind, More Fun pořádaný dne 27.4.2012 v Restauraci Na Růžku dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1638/27/12  

Rada města schválila Emilu Chlachulovi výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Pálení čarodějnic pořádanou dne 27.4.2012 ve Vinném sklepě Chlachula dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1639/27/12  

Rada města schválila Karlu Valovi výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro firemní akci, pořádanou dne 20.4.2012 v Hotelu Slunce dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1640/27/12  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro koncert  pořádaný dne 28. 4. 2012 v sále Základní umělecké školy v Rýmařově dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1641/27/12  

Rada města neschválila zahrnutí výměny oken v objektu Žižkova č. 545/29, Rýmařov za plastová do plánu jmenovitých akci Bytermu Rýmařov, p.o. pro rok 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

  Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317