Dnes je sobota 4.12.2021 3:17, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 29
konaného v řádném termínu, dne 14.5.2012

 

1651/29/12  

Rada města schválila program 29. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 14.5.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1652/29/12  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 29. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 14.5.2012: Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1653/29/12  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 27/2012 a č. 28/2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1654/29/12  

Rada města vzala na vědomí zprávu o osadních výborech v místních částech města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1655/29/12  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 75 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1656/29/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 172 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1657/29/12  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 205 a pozemku parc. č. 207, oba v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1658/29/12  

Rada města neschválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části pozemku parc. č. 205 a části pozemku parc. č. 207, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve prospěch majitele nemovitosti na pozemku parc. č. 202 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, na dobu neurčitou, za cenu dle platných pravidel města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1659/29/12  

Rada města neschválila pronájem části pozemku parc. č. 1177/1 v k.ú. Rýmařov paní ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1660/29/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1177/1 v k.ú. Rýmařov paní ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že přístup na pozemek parc. č. 1178 v k.ú. Rýmařov je možné zajistit jiným způsobem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1661/29/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3313 v k.ú. Rýmařov panu ****** za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1662/29/12  

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000230, uzavřené s paní ******, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 127 v k.ú. Rýmařov s novým nájemcem panem ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1663/29/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 127 v k.ú. Rýmařov panu *******, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1664/29/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Rýmařov paní ******, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1665/29/12  

Rada města neschválila pronájem části pozemku parc. č. 57/2 a pozemku parc. č. 59/2, vše v k.ú. Jamartice paní ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1666/29/12  

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 57/2, 59/2 a 59/5, vše v k.ú. Jamartice panu ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1667/29/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1456/25/12 ze dne 26.03.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1668/29/12  

Rada města neschválila pronájem pozemku parc. č. 59/3 a pozemku parc. č. 60 v k.ú. Jamartice panu ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1669/29/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 59/3 v k.ú. Jamartice panu ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1670/29/12  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 60 v k.ú. Jamartice paní ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1671/29/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 302/2 a pozemku parc. č. 303/2, oba v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1672/29/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 293/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1673/29/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 293/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova na cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem bez započítání příspěvku za vybudované IS.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1674/29/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 61 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu. Komise a odbor ŽPaRR navrhne budoucí hranice prodávaných pozemků.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1675/29/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/24 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.  Komise a odbor ŽPaRR navrhne budoucí hranice prodávaných pozemků.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1676/29/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 1088/28/10 ze dne 01.04.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1677/29/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje budovy bez čp./če. na pozemku parc. č. 210/1, včetně pozemku parc. č. 210/1, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1678/29/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 212 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1679/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Ivou a Danielem Kyjákovými, bytem U Lomu 631/2, Rýmařov, týkající se souhlasu se stavbou pergoly na části pozemku parc. č. 1181/2 v k.ú. Rýmařov, dle podmínek KŽPaRR.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1680/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 15.12.2011 a dne 29.12.2011 uzavřené s Úřadem práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha 2 – Nové Město, týkající se zrušení poplatku za připojení na internet, a to od 1.2.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1681/29/12  

Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění doprovodné infrastruktury č. 00314/2011/RRC uzavřené s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava, kterým se mění doba trvání smlouvy, a to z doby určité do 31.12.2018 na dobu určitou do 31.12.2020.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1682/29/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1190/20/11 ze dne 12.12.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1683/29/12  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 54/2, 54/3, 116/2, 116/3, 56/1, 56/4, 115/1, 115/4, 115/7, 115/8, 2646/12, 2329, 2646/5 a 2646/11, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., zastoupené na základě plné moci Ludmilou Královou, se sídlem Mrázná 131/44, Ostrava – Michálkovice, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení v rámci realizace stavby „Rýmařov, Okružní  - LIDL MK“. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1684/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 4100000416, týkající se souhlasu s rekonstrukcí přístupové komunikace k BD Nerudova 567/2 a 568/4 v Rýmařově s tím, že se Město Rýmařov nebude finančně podílet na této rekonstrukci.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1685/29/12  

Rada města schválila plán oprav v nemocnici Rýmařov pro rok 2012, dle předloženého návrhu (přestěhování RDG, elektrický kotel ve stravovacím pavilonu, oprava vikýřů budova A), s podmínkou, že finanční limit modernizací a oprav hrazených městem v roce 2012 z přijatého nájemného bude činit maximálně 950 000,-Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1686/29/12  

Rada města vzala na vědomí výpověď pana ****** z nebytových prostor kanceláře č. 17 v objektu na ulici Palackého č. 117/11 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.5.2012 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1687/29/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části nebytových prostor (kancelář č. 17 vč. podílu na vedlejší ploše) v objektu Palackého č. 1178/11 v Rýmařově.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1688/29/12  

Rada města vzala na vědomí výpověď pana ****** z nebytových prostor kanceláře č. 310 v objektu na nám. Míru č. 214/7 a  215/2 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.5.2012 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1689/29/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části nebytových prostor (kancelář č. 310 vč. podílu na vedlejší ploše) v objektu nám. Míru č. 214/7 a 215/2 v Rýmařově.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1690/29/12  

Rada města schválila záměr pronájmu a výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru Sokolovská č. 415/16 v Rýmařově dle návrhu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1691/29/12  

Rada města schválila Dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 9.8.2001 k nebytovým prostorům v objektu Sokolovská č. 438/24, Rýmařov, uzavřené s paní ******, týkající se navýšení nájemného o 60,- Kč/m2/ročně u hlavní i vedlejší plochy dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1692/29/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1479/25/12 ze dne 26.3.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1693/29/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor kancelář č. 209 v objektu náměstí Míru č. 214/7 a 215/2 v Rýmařově paní ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za nabídnutou cenu za hlavní plochy 694,- Kč/m2/rok a za vedlejší plochy 486,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1694/29/12  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 1486/25/12 ze dne 26.3.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1695/29/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1487/25/12 ze dne 26.3.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1696/29/12  

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 30.4.2009 na základě usnesení RM č. 2495/43/09 ze dne 23.2.2009 s paní ****** z nebytových prostor v objektu Sokolovská č. 445/30, Rýmařov, dohodou ke dni 31.05.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1697/29/12  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 2 na nám. Míru č. 198/23, Rýmařov z paní ****** na pana ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1698/29/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou jeden rok, nájemné 41,33 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1699/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1700/29/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Marxova č. 582/1, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1701/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 223/10, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1702/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 271/128, Janovice s paní ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1703/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1704/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s panem ******  na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1705/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 1, Julia Fučíka č. 6/14B, s panem ******  na dobu určitou do 30.8.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1706/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, náměstí Svobody 888/3, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1707/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 18, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1708/29/12  

Rada města schválila uzavření  dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1709/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 618/23 Rýmařov s paní ******  na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1710/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s panem ******  na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1711/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1712/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 2/25,  Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1713/29/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s panem ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1714/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14C, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1715/29/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14, Národní č. 1228/13, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1716/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Okružní č. 734/3, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1717/29/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14, Hornoměstská č. 853/14, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1718/29/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1719/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1720/29/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1721/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Větrná č. 914/2, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1722/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s panem ******  na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1723/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1724/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s paní ******  na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1725/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 38, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1726/29/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, náměstí Svobody č. 861/1, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1727/29/12  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 6, Marxova č. 582/6, Rýmařov s panem ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1728/29/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Větrná č. 877/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1728/29/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Větrná č. 877/11 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 51,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemník zálohu na nájemné ve výši 34.954,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1729/29/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 12, Bartákova č. 840/35, Rýmařov paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1730/29/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3,  v Ondřejově č. 92, Rýmařov paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1731/29/12  

Rada města schválila valorizaci nájemného bytů o úředně přiznaný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen roku 2011 zveřejněného ČSÚ, tj. o 1,9 %, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1732/29/12  

Rada města neschválila valorizaci nájemného Chráněných bytů Lidická č. 1328/14 v Rýmařově.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1733/29/12  

Rada města neschválila nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM poskytnutí příspěvku na organizaci 3. ročníku veřejné charitativní cyklo tour Na kole dětem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1734/29/12  

Rada města schválila nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM použití znaku města na propagačních materiálech 3. ročníku veřejné charitativní cyklo tour Na kole dětem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1735/29/12  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro koncert Václava Koubka pořádaný dne 25. 5. 2012 v restauraci Na Růžku v Rýmařově dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1736/29/12  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro festival Prestigefest pořádaný ve dnech 29. - 30. 6. 2012 v Kavárně DJ Stanley Club v Rýmařově dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1737/29/12  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro festival Rýmařovská Skatastrofa 2012 pořádaný dne 11. 8. 2012 v Zahradě Hedvy v Rýmařově dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1738/29/12  

Rada města schválila Osadnímu výboru Stránské výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro Den dětí s kácením máje pořádaný dne 2. 6. 2012 ve Stránském dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1739/29/12  

Rada města schválila Osadnímu výboru Ondřejov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro Kácení máje a dětský den pořádaný dne 26. 5. 2012 v Ondřejově dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1740/29/12  

Rada města vzala na vědomí zprávu o společnosti Podhorská nemocnice a.s., dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1741/29/12  

Rada města vzala na vědomí informaci o aktuálním postupu města ve věci podání poptávky na „Poskytnutí úvěru na profinancování investičních projektů dle rozpočtů města v jednotlivých letech 2012 až 2013“.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1742/29/12  

Rada města uložila starostovi města oslovit Českou spořitelnu, a.s. s žádostí o vydání souhlasu s přijetím „Úvěru na profinancování investičních projektů dle rozpočtů města v jednotlivých letech 2012 až 2013“ a odeslat v souladu s § 86 zákona číslo 137/2006 Sb. předběžné oznámení veřejného zadavatele.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1743/29/12  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Rýmařov – Regenerace sídelní zeleně III.“ společnosti Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY se sídlem v Ostravě, za cenu 2 378.254,58 Kč bez DPH, 2 853.905,50 Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

  

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317