Dnes je sobota 4.12.2021 4:20, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 33
konaného v řádném termínu, dne 16.7.2012

 

1845/33/12

Rada města schválila program 33. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 16.7.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1846/33/12

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 33. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 16.7.2012: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1847/33/12

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 30 - 32/2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1848/33/12

Rada města vzala na vědomí předloženou Zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti za rok 2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1849/33/12

Rada města schválila Zprávu o vyřizování  návrhů, podnětů, připomínek a stížností za období od 1.7.2011 do 30.6.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1850/33/12

Rada města schválila záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 1942/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1851/33/12

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 307/2 v k.ú. Jamartice panu ******, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1852/33/12

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 o výměře cca 880 m2 v k.ú. Rýmařov paní ******, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1853/33/12

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4100000783 s paní ******, týkajícího se souhlasu se stavbou zahradní chatky na části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1854/33/12

Rada města schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu el. přípojky NN (nad 50 m) pro objekty na pozemku parc. č. 1064 v k.ú. Rýmařov – zemní kabelová přípojka NN ve vlastnictví města Rýmařov se společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností EmB – Elektromontáže, se sídlem Krnovská 1020/6, Bruntál, za podmínek daných odborem ŽPaRR.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1855/33/12

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 1049/2, 1062/1 a 1064, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností EmB – Elektromontáže, se sídlem Krnovská 1020/6, Bruntál, spočívající v uložení, provozování, údržbě a opravách kabelové zemní přípojky NN v rámci stavby „El. přípojka NN (nad 50m) pro objekty na parc. č. 1064 v k.ú. Rýmařov – zemní kabelová přípojka NN“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH, za podmínek daných odborem ŽPaRR.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1856/33/12

Rada města schválila rozšíření plánu oprav v nemocnici Rýmařov pro rok 2012, dle předloženého návrhu s tím, že stavební práce bude financovat Podhorská nemocnice a.s. a následně budou Městu Rýmařov fakturovány se splatností v roce 2013, kdy finanční limit modernizací a oprav hrazených městem v roce 2013 z přijatého nájemného bude činit maximálně 950 000,-Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1857/33/12

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 4100000061, týkajícího se zákazu chovu zvířectva a skládky jakéhokoli biologického materiálu na pozemku parc. č. 1535/4 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1858/33/12

Rada města vzala na vědomí výpověď pana ****** z nebytových prostor na ulici tř. Hrdinů č. 414/4 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.7.2012 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1859/33/12

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor na ulici tř. Hrdinů č. 414/4 v Rýmařově za podmínek dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1860/33/12

Rada města schválila podnájem nebytových prostor v objektu nám. Míru č. 221/8, Rýmařov, které v současnosti užívá na základě nájemní smlouvy pan ******, pro paní ****** za účelem zřízení prodejny textilu a second-handu, a to na dobu určitou do 31.7.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1861/33/12

Rada města schválila odpojení dodávky TUV pro nebytový prostor na ulici Horní č. 212/6, Rýmařov, paní ****** z domovní NTL kotelny tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov, a to na vlastní náklady. Při skončení nájmu uvede nájemnice dodávku TUV do původního stavu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1862/33/12

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, Národní č. 1228/13, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1863/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1864/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, T. Matějky č. 823/3, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1865/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jamartice č. 115/115 s panem ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1866/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1867/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Palackého č. 76/6, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1868/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 735/5, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1869/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1870/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k místnosti č. 1, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1871/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s manžely ****** dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1872/33/12

Rada města schválila uzavření  dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1873/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s paní ******  na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1874/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Větrná 914/2, Rýmařov  s paní ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1875/33/12

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Nádražní č. 473/1, Rýmařov s manžely *******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1876/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 263/24,  Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1877/33/12

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 12, 1.máje č. 886/1, Rýmařov s panem ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1878/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1879/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 1. máje č. 887/3, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1880/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1881/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.7.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1882/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 28, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1883/33/12

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 20, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s panem ******  na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1884/33/12

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 38, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s paní ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1885/33/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 38, Dukelská č. 969/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1885/33/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 38, Dukelská č. 969/1 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemník zálohu na nájemné ve výši 21.087,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1886/33/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 9, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1886/33/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 43,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemník zálohu na nájemné ve výši 27.301,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1887/33/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 17, třída Hrdinů 212/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1887/33/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 17, třída Hrdinů 212/1 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 38,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemník zálohu na nájemné ve výši 18.281,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1888/33/12

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, Okružní č. 733/1, Rýmařov paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1889/33/12

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Okružní č. 736/7 Rýmařov paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1890/33/12

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Okružní č. 736/7, Rýmařov paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1891/33/12

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Opavská č. 615/15, Rýmařov paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1892/33/12

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov panu ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1893/33/12

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Žižkova č. 349/1, Rýmařov paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1894/33/12

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Máchova č. 410/19, Rýmařov s panem ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1895/33/12

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 3, Opavská č. 271/128, Janovice s manžely ****** na dobu určitou 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1896/33/12

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 8, Bartákova č. 772/22, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1897/33/12

Rada města schválila poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor ve výši 20 % základní sazby nájemného s výjimkou podnikání v bankovních a poštovních službách, garáží určených k nepodnikatelským účelům a nájemníků, kteří dostali výpověď pro porušování nájemní smlouvy, a to s platností od 1.8.2012 na dobu určitou jeden rok, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1898/33/12

Rada města schválila snížení základní sazby nájemného pro aktuálně nabízené volné nebytové prostory na 50% základní ceny dle Pravidel pro první měsíc doby nájmu a dále pak se slevou 20% ceny Pravidel, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1899/33/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2011 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, vzít na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 14.02.2012 a zprávu revizní komise ze dne 25.01.2012, týkající se kontroly hospodaření za rok 2011 a rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1900/33/12

Rada města schválila Základní škole Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace, změnu účelového určení dotace ve výši 2 600 Kč poskytnuté v rámci Programu podpory kultury dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1901/33/12

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů Městským muzeem Rýmařov, příspěvková organizace za 2. čtvrtletí 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1902/33/12

Rada města schválila Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, příspěvek na účast pana ****** a paní ****** na Mistrovství světa v moderním tanci ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 5. – 7. 10. 2012 ve výši 10 000 Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1903/33/12

Rada města schválila Junáku, svazu skautů a skautek ČR, středisko Rýmařov, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro XV. Velkou cenu Indiana Jonese a Juniorskou cenu F. A. Elstnera, pořádanou ve dnech 10. - 12. 8. 2012 v Rýmařově dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1904/33/12

Rada města schválila Občanskému sdružení Stránské výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro divadelní festival „Mezi ohradníky“, pořádaný dne 18. 8. 2012 ve Stránském dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1905/33/12

Rada města pověřila starostu města udělováním výjimek z ustanovení článku 1 obecně závazné vyhlášky č. 02/2012, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1906/33/12

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru panu ****** dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1907/33/12

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru panu ****** dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1908/33/12

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru panu ****** dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1909/33/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 1 140 847,- Kč pro RÝMAŘOVSKO, o.p.s., na financování projektu „Sport a hry bez hranic“, s doprovodným programem a výstavbou víceúčelového hřiště Dukelská, vedeném pod registračním číslem 12/015/4210a/780/000022, s konečnou splatností nejpozději do 31.5.2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1910/33/12

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí investičního příspěvku ve výši 121 761,- Kč pro RÝMAŘOVSKO, o.p.s., na zajištění vlastní účasti projektu „Sport a hry bez hranic“, s doprovodným programem a výstavbou víceúčelového hřiště Dukelská, vedeném pod registračním číslem 12/015/4210a/780/000022, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1911/33/12

Rada města schválila starostovi zahraniční cestu do německého města Zeil am Main ve dnech 27. - 30.7.2012 ( 65 let Rýmařovské pouti a 40 let partnerství).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

  

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317