Dnes je sobota 4.12.2021 3:47, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 36
konaného v řádném termínu, dne 8.10.2012

 

2106/36/12  

Rada města schválila program 36. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 8.10.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2107/36/12  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu  a usnesení z 36. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 8.10.2012: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2108/36/12  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 35 /2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2109/36/12  

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Jednotky dobrovolných hasičů města Rýmařov, o činnosti Hasičského záchranného sboru MSK, územní odbor Bruntál, stanice Rýmařov a o protipožární prevenci za období od 1.10.2011 do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2110/36/12  

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období leden - červen 2012, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2111/36/12  

Rada města schválila plán investic společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., na rok 2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2112/36/12  

Rada města schválila zálohu na roční odměnu mandatáři společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2113/36/12  

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za období 01 - 08/2012, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2114/36/12  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 1548 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2115/36/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1941 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2116/36/12  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 156 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2117/36/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 156 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2118/36/12   

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 480/1 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2119/36/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 430 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2120/36/12  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 4100000494 ze dne 1. 7. 2005, uzavřené s manžely ******, kterým se mění výměra pronajatého pozemku a výše nájemného.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2121/36/12  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 4100000756 ze dne 19. 9. 2011, uzavřené s ******, kterým se mění výměra pronajatého pozemku a výše nájemného.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2122/36/12  

Rada města schválila záměr výpůjčky nebytových prostor, a to kanceláře č. 312 v druhém nadzemním podlaží budovy radnice na náměstí Míru 230/1 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2123/36/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 779 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2124/36/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 177 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2125/36/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 188/1 a pozemku parc. č. 188/2, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za účelem výstavby RD, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2126/36/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje a výzvu k podání nabídky na odprodej pozemku parc. č. 264/1 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu. Nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy města a činí 150,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2127/36/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1331/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2128/36/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1331/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2129/36/12  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy ze dne 15. 12. 2011 a dne 29. 12. 2011, uzavřené s Úřadem práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha 2 – Nové Město, kterým dojde k vyřazení 4 ks telefonů Panasonic KX-UT113NE, a to s platností od 1. 11. 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2130/36/12  

Rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku MUDr. Janu Polesovi na pořízení inovativní speciální urologické techniky.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2131/36/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 31, části pozemku parc. č. 32, části pozemku parc. č. 219 a části pozemku parc. č. 221, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská a ul. Sokolovská) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. Října 117, Ostrava s tím, že náklady spojené s převodem předmětných částí pozemků uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2132/36/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemku parc. č. 2739 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemek parc. č. 2735 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2133/36/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor garáže na pozemku parc. č. 241, horní stání, na ulici Růžová, Janovice, k.ú. Janušov ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2134/36/12  

Rada města vzala na vědomí stavebně technický stav objektu Revoluční č. 70/15 na pozemku parc. č. 797, Rýmařov dle přiloženého materiálu a doporučila zastupitelstvu města schválit odstranění objektu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2135/36/12  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 25.4.2012 uzavřené mezi Městem Rýmařov a Diakonií ČCE, se sídlem tř. Hrdinů 48, Rýmařov, řešící změnu vytápění objektu Sokolovská č. 445/30, Rýmařov z tuhých paliv na plynové vytápění, přičemž podíl na nákladech ve výši 50% skutečných nákladů, max. ale do výše 40 tis. Kč uhradí Diakonie ČCE, středisko Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2136/36/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor na ulici Národní č. 378/9, Rýmařov ******, za účelem zřízení cukrárny-kavárny, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012 s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby na svůj náklad na stavebním úřadě změnu účelu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení prostoru svému podnikatelskému záměru, nebudou kompenzovány.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2137/36/12  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor hospodářské budovy bez čp./če. na pozemku parc. č. 165, Rýmařov, k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2138/36/12  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 27, na ulici Dukelská č. 1061/6, Rýmařov z manželů ****** na ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2139/36/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 6, na ulici Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou jeden rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2140/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, náměstí Míru č. 225/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2141/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2142/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, 1. máje č. 887/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2143/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, J. Sedláka č. 826/24, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2144/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2145/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 772/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2146/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Palackého č. 76/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2147/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 615/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2148/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 866/4, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

2149/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2150/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Bartákova č. 889/20  s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2151/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2152/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Úvoz č. 721/17, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2153/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 24, Dukelská č. 968/2,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2154/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s ******  na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2155/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2156/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 94/94, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2157/36/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2158/36/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2159/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2160/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 24, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2161/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2162/36/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Radniční č. 1012/7, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2163/36/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Úvoz č. 721/17, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2164/36/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2165/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2166/36/12  

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2167/36/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Národní č. 1228/13, Rýmařov s manžely ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2168/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2169/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Příkopy č. 1153/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2170/36/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 30, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2171/36/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2172/36/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 9, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2172/36/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 47,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemník zálohu na nájemné ve výši 14.639,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2173/36/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 12, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 34,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2174/36/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, náměstí Míru č.  198/23  v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2175/36/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, Okružní č. 736/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 34,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2176/36/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 29,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2177/36/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Národní č. 176/2 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 37,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2178/36/12  

Rada města neschválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 3, nám. Míru č. 224/11 Rýmařov se ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2179/36/12  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 2, Lidická č. 1328/14, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2180/36/12  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 2, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2181/36/12  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 25, Lidická č. 1328/14, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2182/36/12  

Rada města schválila úpravu Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařova s platností od 8.10.2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2183/36/12  

Rada města schválila výměnu bytů mezi ******, byt č. 7, Okružní č. 733/1, Rýmařov a ******, byt č. 11, Lidická č. 1328/14, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2184/36/12  

Rada města schválila rozsah a jednotlivé druhy pojištění majetku města a jeho odpovědnosti uvedené ve specifikaci pojištění, které bude přílohou veřejné zakázky „Komplexní pojištění města Rýmařov“, pro období od 1.1.2013 do 31.12.2016, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2185/36/12  

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, způsob zadávacího řízení. Zpracováním obsahu Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Komplexní pojištění města Rýmařov“, pro období od 1.1.2013 do 31.12.2016, pověřila společnost ITEAD, a.s., IČ 00485829, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2186/36/12  

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Komplexní pojištění města Rýmařov“, pro období od 1.1.2013 do 31.12.2016, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2187/36/12  

Rada města vydala, ve smyslu § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Města Rýmařov č. 02/2012 o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích a o úsecích místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2188/36/12  

Rada města schválila Plán zimní údržby místních komunikací na území města Rýmařov pro období 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2189/36/12  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 14, DPS tř. Hrdinů 20, panu ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2190/36/12  

Rada města vzala na vědomí návrh rozpočtu odd. 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti na rok 2013 a doporučila jeho zařazení do rozpočtu města na rok 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2191/36/12  

Rada města schválila navýšení finančního příspěvku Českému červenému kříži, místní skupině Rýmařov ve výši 2.400,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2192/36/12  

Rada města vzala na vědomí informaci, že dotace poskytovaná na zajištění pečovatelské služby nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2193/36/12  

Rada města uložila odboru sociálních věcí vypracovat návrh smlouvy mezi Městem Rýmařov a Diakonii ČCE o zajištění pečovatelské služby, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2194/36/12  

Rada města schválila zvýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál ze 130 na 145 stravovaných.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2195/36/12  

Rada města schválila občanskému sdružení SK Torpédo příspěvek ve výši 21 000 Kč na účast souboru orientálních tanečnic na světovém a evropském poháru v orientálním tanci v Liberci ve dnech 2. – 5. listopadu 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2196/36/12  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů Městskou knihovnou Rýmařov za 3. čtvrtletí 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2197/36/12  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů Městským muzeem Rýmařov za 3. čtvrtletí 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2198/36/12  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Dodávka tonerů a pronájem 35 ks laserových tiskáren na dobu 48 měsíců“ společnosti Z + M Partner, s.r.o., Valchařská 3261/17, Ostrava 702 00, za cenu 0,30 Kč bez DPH, 0,36 Kč vč. DPH a doporučila uzavřít Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2199/36/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu mezi Městem Rýmařov a  Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o bezúplatném převodu majetku státu – speciální požární automobil TATRA 815, inv. č. 341054/0195, výr. č. FMA 60-53, rok pořízení 1994, pořizovací cena 5 835 838,90 Kč. Součástí převodu je i soupis vybavení požárního vozidla dle přílohy 1 v hodnotě 1 130 861,65 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2200/36/12  

Rada města vzala na vědomí informaci o  akci Sportoviště ZŠ 1. máje  dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317