Dnes je sobota 4.12.2021 4:03, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 40
konaného v řádném termínu, dne 10.12.2012

2325/40/12  

Rada města schválila program 40. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 10.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2326/40/12  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 40. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 10.12.2012:  Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2327/40/12  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 38/2012 a č. 39/2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2328/40/12  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie na rok 2013 firmě Bicorn s.r.o., za celkovou nabídkovou cenu 3 890 103,65 Kč (bez DPH). Na dalších místech se umístily nabídky firem Pragoplyn, a.s. za celkovou nabídkovou cenu 3 890 945,55 Kč (bez DPH), firmy Lumius s.r.o., za celkovou nabídkovou cenu 3 931 291,27 Kč (bez DPH) a firmy ČEZ Prodej, s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu 4 007 389,32 Kč (bez DPH).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2329/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě za školní rok 2011/2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2330/40/12   a)

            Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 5.12.2012,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2330/40/12   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2012, o částku – 932,46 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2330/40/12   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2012, o částku – 932,46 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2330/40/12   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2012, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2330/40/12   e)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2331/40/12   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2013, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2331/40/12   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet sociálního fondu města na rok 2013, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2331/40/12   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2014 až 2016, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2331/40/12   d)

            Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2332/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění Integrovaného dokumentu města ve volebním období 2010 – 2014 k 31.3.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2333/40/12  

Rada města schválila plán jednání rady města na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2334/40/12  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 1030/2 a části pozemku parc. č. 1031/2 navazující na pozemky ve vlastnictví žadatele, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2335/40/12  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 2116 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2336/40/12  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 2138 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2337/40/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1755 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2338/40/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2133 o výměře cca 380 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2339/40/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2133 o výměře cca 220 m2 v k.ú. Rýmařov manželům ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2340/40/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 292 o výměře cca 380 m2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ******, za účelem udržování kosením trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2341/40/12  

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000139, uzavřené s ******, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu části  pozemku parc. č. 2120 a části pozemku parc. č. 2121, vše v k.ú. Rýmařov s novým nájemcem ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2342/40/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2120 a části pozemku parc. č. 2121 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2343/40/12  

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000067, uzavřené s ******, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2119 v k.ú. Rýmařov s novým nájemcem ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2344/40/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2119 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2345/40/12  

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000414, uzavřené s ******, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 1178 v k.ú. Rýmařov s novým nájemcem ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2346/40/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1178 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2347/40/12   a)

            Rada města schválila pronájem nebytových prostor, a to kanceláře č. 312 v druhém nadzemním podlaží budovy radnice na náměstí Míru 230/1 v Rýmařově, za účelem výkonu správy serverů a vedení metodiky IS MěÚ Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel a za podmínek dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2347/40/12   b)

Rada města pověřila starostu města podpisem smluv s informatiky dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2348/40/12  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 100/1 v k.ú. Rýmařov, za účelem umístění elektronického informačního panelu s jízdními řády, a části objektu na ulici Tomáše Matějky 823/3 v Rýmařově, za účelem vedení přípojky NN společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, Ostrava, na dobu neurčitou, min. však na dobu 5ti let od finančního ukončení projektu, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za cenu a podmínek dle předloženého návrhu HK.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2349/40/12  

Rada města schválila pronájem plochy na boční zdi domu č.p. 598, č.o. 47, na ulici třída Hrdinů v Rýmařově o velikosti cca 10 x 8 m, za účelem umístění reklamního billboardu, společnosti Pátá Stavební CZ, a.s., se sídlem 8. května 35, Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 20.000,- Kč/rok + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2350/40/12  

Rada města schválila pronájem části objektu vodojemu na pozemku parc. č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov, za účelem umístění převaděče rozhlasové stanice Rádio Haná pro město Rýmařov, společnosti RADIO HANÁ, s.r.o., se sídlem Blažejské nám. 97/7, Olomouc, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 25.000,- Kč/rok + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2351/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2263 a pozemku parc. č. 2257, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2352/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení ZM č. 408/14/12 ze dne 20. 9. 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2353/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 779 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2354/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 177 v k.ú. Jamartice ****** (podíl 1/2) a manželům ****** (SJM, podíl 1/2), za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2355/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 188/1 a pozemku parc. č. 188/2, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova manželům ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2356/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2535 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2357/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1337/7 a pozemku parc. č. 1338/1, oba v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2358/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov manželům ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2359/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 135 a 137, oba v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2360/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 6. 10. 2010 a dne 18. 10. 2010, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. Č. 1282/21 v k.ú. Rýmařov, a to z 18. 10. 2012 na 18. 10. 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2361/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s manžely ****** dne 23. 8. 2010 a dne 19. 11. 2010, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. Č. 1282/16 v k.ú. Rýmařov, a to z 19. 11. 2012 na 19. 11. 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2362/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 11. 10. 2010 a dne 19. 10. 2010, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. Č. 2979 v k.ú. Rýmařov, a to z 19. 10. 2012 na 19. 10. 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2363/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemku parc. č. 2739 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemek parc. č. 2735 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši Město Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2364/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku parc. č. 31, části pozemku parc. č. 32, části pozemku parc. č. 219 a části pozemku parc. č. 221, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská a ul. Sokolovská) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava s tím, že náklady spojené s převodem předmětných částí pozemků uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2365/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Martinu Heinischovi, jako zástupci sdružení BATTLE KINGS pořádající 9. ročník festivalu hip-hop kultury, osvobození od místního poplatku za užívání veřejného prostranství (části pozemku parc. Č. 507/1 v k.ú. Rýmařov v areálu zahrady Hedvy) ve výši 514.650,- Kč, za období od 19. 7. 2013 do 21. 7. 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2366/40/12  

Rada města vzala na vědomí provedenou výměnu oběhového čerpadla v kotelně budovy školy na ulici Sokolovská 29 v Rýmařově, kterou má v pronájmu SSOŠ PRIMA s.r.o., a souhlasila s kompenzací proti nájemnému, a to po předložení řádné faktury za provedenou výměnu čerpadla.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2367/40/12  

Rada města schválila v souladu s Pravidly o pronajímání nemovitého majetku města kompenzaci nákladů, které SSOŠ PRIMA s.r.o. vynaložila na nutné opravy sociálního zařízení v 1. podlaží budovy na ulici Sokolovská 33 v Rýmařově, a to formou započtení s pohledávkou za nájemné za období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 a od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013, tj. max. do výše 174.270,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2368/40/12  

Rada města schválila prodej 1 pomníku dle předloženého návrhu ****** za cenu 1.800,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2369/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení ZM č. 426/14/12 ze dne 20. 9. 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2370/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 188/2 o výměře cca 111 m2 a 68 m2 od ******, za cenu dle cenové mapy města s tím, že náklady spojené s převodem uhradí Město Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2371/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 188/1 o výměře cca 253 m2 a 174 m2 od manželů ******, za cenu dle cenové mapy města s tím, že náklady spojené s převodem uhradí Město Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2372/40/12  

Rada města schválila Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 1. 10. 2005, uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Podhorská nemocnice a.s., týkající se vydání souhlasu a finančního vypořádání stavebních úprav (přestěhování RDG pracoviště z budovy „C“ do budovy „A“), dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2373/40/12  

Rada města schválila Dodatek č. 21 nájemní smlouvy ze dne 10. 5. 1995, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov, s.r.o., na pronájem kanalizační infrastruktury města Rýmařov, řešící aktualizaci předmětu nájmu, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2374/40/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor garáže na pozemku parc. č. 242, horní stání, na ulici Růžová, Janovice, k.ú. Janušov ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2375/40/12  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor garáže na pozemku parc. č. 2132, na ulici Žižkova v Rýmařově, manželům ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2376/40/12  

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 12.9.2012 na základě usnesení RM č. 2104/35/12 ze dne 10.9.2012 s ****** k nebytovým prostorům v objektu náměstí Míru č. 214/7 a 215/2 v Rýmařově, z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2377/40/12  

Rada města schválila záměr pronájmu části nebytových prostor (kancelář č. 310 vč. podílu na vedlejší ploše) v objektu nám. Míru č. 214/7 a 215/2 v Rýmařově za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2378/40/12  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2252/38/12 ze dne 5.11.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2379/40/12  

Rada města schválila kompenzaci nákladů na provedení úprav objektu na ulici tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov,****** dle žádostí, v celkové ceně 91.500,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2380/40/12  

Rada města vzala na vědomí odpis a převedení na podrozvahový účet nevymahatelných pohledávek za nájemníky bytů a nebytových prostor Bytermu Rýmařov, p.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2381/40/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 6 na ulici Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2382/40/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 3 na ulici Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2383/40/12  

Rada města schválila výměnu bytů mezi manžely ****** byt č. 6, Větrná č. 877/11, Rýmařov a ****** byt č. 1, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2384/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 199/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2385/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2386/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k  nájemní smlouvě k bytu č. 6, Jamartice č. 115/115,  s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2387/40/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Palackého č. 76/6, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2388/40/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, náměstí Míru č. 217/4, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2389/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 878/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2390/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ******  na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2391/40/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2392/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2393/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2394/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 889/20, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2395/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2396/40/12  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2397/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Větrná č. 876/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2398/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2399/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ******  na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2400/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 694/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2401/40/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2402/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2403/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2404/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jamartice č. 116/116  s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2405/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jamartice č. 116/116 se ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2406/40/12  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2407/40/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Sokolovská č. 837/42 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2407/40/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Sokolovská č. 837/42 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,60 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 14.391,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2408/40/12   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Větrná č. 876/9 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2408/40/12   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Větrná č. 876/9 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 17.967,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2409/40/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Marxova č. 582/1 v Rýmařově s manžely ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2410/40/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Okružní č. 733/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2411/40/12  

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, Okružní č. 736/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,18 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2412/40/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 2 na ulici U Rybníka č. 578/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2413/40/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 2 na ulici Úvoz č. 721/17, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2414/40/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 3 na ulici třída Hrdinů č. 699/43, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2415/40/12  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 8, Dukelská č. 968/2, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. B) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2416/40/12  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 4, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov, jehož nájemci jsou manželé ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. B) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2417/40/12  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 11, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. A) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování dobrých mravů v domě.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2418/40/12  

Rada města schválila přidělení místnosti č. 1 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 6/14A v Rýmařově manželům ****** jako přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. B) občanského zákoníku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2419/40/12  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 9, Národní č. 1228/13, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2420/40/12   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Rýmařov ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2420/40/12   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města konstatovat po ověření, že Změna č. 1 územního plánu Rýmařov není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2420/40/12   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí absenci námitek podaných k návrhu Změny č. 1 územního plánu Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2420/40/12   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zák. č. 500/2004Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona formou opatření obecné povahy č. 01/2012 Změnu č. 1 územního plánu Rýmařov, který byl vydán formou opatření obecné povahy č. 1/2008 usnesením Zastupitelstva města Rýmařov 448/15/08 ze dne 29.4.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2420/40/12   e)

Rada města doporučila zastupitelstvu města uložit starostovi ve spolupráci s pořizovatelem•        ve smyslu ustanovení § 165 stavebního zákona opatřit záznamem o účinnosti všechna paré Změny č. 1 územního plánu Rýmařov. Jedno paré včetně dokladů o jeho pořízení uložit na Městském úřadě, dále pak po jednom paré jednotlivě poskytnout příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu       •          zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydané Změně č. 1 územního plánu Rýmařov a o místech, kde je možno do Změny č. 1 územního plánu Rýmařov nahlížet•         pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat registrační list nadřízenému orgánu územního plánování.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2421/40/12  

Rada města schválila Dodatek č. 21 nájemní smlouvy ze dne 12.8.1998, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Spojenými lesy, s.r.o., na pronájem lesního majetku města Rýmařov, řešící stanovení dodatečného nájemného pro rok 2012 ve výši 1.000.000,- Kč + DPH se splatností do 30.4.2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2422/40/12  

Rada města schválila Dodatek č. 22 nájemní smlouvy ze dne 12.8.1998, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Spojenými lesy, s.r.o., na pronájem lesního majetku města Rýmařov, řešící stanovení nájemného pro rok 2013 ve výši 1.000.000,-Kč + DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2423/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr vložení infrastrukturního majetku města určeného k zásobování obyvatel města vodou, včetně správy vodovodů a příslušného majetku do akciové společnosti VaK Bruntál, za podmínek uvedených v předloženém materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2424/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí postup přípravy města na plánovací období EU 2014 – 2020 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2425/40/12  

Rada města schválila přidělení zakázky „Rekonstrukce náměstí Míru – prováděcí projekt“ Ing. arch. Viktoru Čehovskému, Atelier „R“, Wellnerova 14, 77900 Olomouc za cenu 680 000 Kč, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2426/40/12  

Rada města schválila Dodatek č. 1 Plánu zimní údržby místních komunikací na území města Rýmařov pro období 1.11.2012 do 31.3.2013 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2427/40/12  

Rada města schválila „Zásady podpory tělovýchovy a sportu ve městě Rýmařov“ dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2428/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit realizaci projektu „Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2429/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit ****** příspěvek na vybudování galerie Marie Kodovské.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2430/40/12  

Rada města schválila příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál navýšení závazného ukazatele na mzdy a ostatní osobní výdaje o částku 28 500 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2431/40/12  

Rada města schválila příspěvkové organizaci Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál navýšení závazného ukazatele na mzdy a ostatní osobní výdaje o částku 165 000 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2432/40/12  

Rada města schválila příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov, p.o. navýšení závazného ukazatele na mzdy a ostatní osobní výdaje o částku 55 534 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2433/40/12  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dodávka technologie jeviště pro Středisko volného času Rýmařov“ dle předloženého návrhu, doplněného z jednání rady města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2434/40/12  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dodávka technologie kina pro Středisko volného času Rýmařov“ dle předloženého návrhu, doplněného z jednání rady města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2435/40/12  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dodávka vybavení pro Středisko volného času Rýmařov“ dle předloženého návrhu, doplněného z jednání rady města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2436/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit mezi Městem Rýmařov a Obcí Dolní Moravice Smlouvu o bezúplatném převodu majetku města – Automobil osobní terénní NISSAN, SPZ OVC 74-34, inv. číslo: 10015126, rok pořízení: 1992, pořizovací cena: 720 000,00 Kč, čistič vysokotlaký KARCHER, inv. číslo: 4-2956-49, rok pořízení: 1997, pořizovací cena: 48 666,60 Kč a nádrž na vodu beztlaká, inv. číslo: BR4604, rok pořízení: 2002, pořizovací cena: 3 990,00 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2437/40/12  

Rada města vzala na vědomí změnu poskytovatele dotace a schválila nové podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro realizaci projektu „I. Zřízení technologického centra a II. pořízení elektronické spisové služby včetně III. vnitřní integrace úřadu“, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06795“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2438/40/12  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit TJ Jiskra poskytnutí příspěvku na péči o fotbalový areál ve výši 697 tis. Kč a příspěvku na péči o budovu kuželny ve výši 100 tis. Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317