Dnes je sobota 4.12.2021 2:57, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 41
konaného v řádném termínu, dne 21.1.2013

 

2439/41/13  

Rada města schválila program 41. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 21.1.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2440/41/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 41. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 21.1.2013:  Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2441/41/13   a)

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 40/2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2441/41/13   b)

Rada města potvrdila platnost usnesení rady města č. 2429/40/12 ze dne 10.12.2012 a doporučila zastupitelstvu města neschválit  ****** příspěvek na vybudování galerie Marie Kodovské.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2442/41/13  

Rada města souhlasila se záměrem předloženého projektu Podhorské nemocnice a.s. – pracoviště Rýmařov: „Zkvalitnění péče o seniory na ošetřovatelských lůžkách v Podhorské nemocnici Rýmařov“ formou žádosti o dotaci v rámci programu „Implementace švýcarsko-české spolupráce na ministerstvu zdravotnictví České republiky (Program zdraví)“ a dále pak s realizací zhodnocení pronajatého majetku dle uvedeného projektu v případě, že tento projekt obdrží dotaci.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2443/41/13  

Rada města schválila závazek Města Rýmařov uhradit v letech 2013 – 2014 15 % celkových uznatelných nákladů projektu Podhorské nemocnice a.s. – pracoviště Rýmařov: „Zkvalitnění péče o seniory na ošetřovatelských lůžkách v Podhorské nemocnici Rýmařov“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2444/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2445/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2446/41/13  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 172 v k. ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2447/41/13  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 1030/2 a části pozemku parc. č. 1031/2 navazující na pozemky ve vlastnictví žadatele, vše v k. ú. Rýmařov ****** za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2448/41/13  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 2116 v k. ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2449/41/13  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 2138 v k. ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2450/41/13  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1755 v k. ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako odstavná plocha, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání části pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2451/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené se společností Pátá Stavební CZ, a.s., se sídlem 8. května 35, Rýmařov dne 28. 8. 2006 ve znění pozdějších dodatků, kterým se mění termín konečné realizace stavby na pozemcích parc. č. 1920 a 1921, oba v k. ú. Rýmařov, a to z 31. 12. 2012 na 31. 12. 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2452/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 3. 6. 2010, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1483/5 a části pozemku parc. č. 1564, vše v k. ú. Rýmařov, a to z 3. 6. 2013 na 31. 12. 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2453/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit se změnou podmínky Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Turistické známky s.r.o., se sídlem Opavská 169/12, Janovice u Rýmařova dne 28. 6. 2010, týkající se uzavření řádné kupní smlouvy o převodu pozemků parc. č. 1049/2 a 1049/3, oba v k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2454/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města trvat na platnosti usnesení ZM č. 469/15/12 ze dne 15. 11. 2012, tj. neschválit úpravu OZV č. 06/2012 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce, spočívající ve změně určení času, ve kterém lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2455/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení investičního záměru „Vybudování kanalizace v části ulice Hornoměstská“ do rozpočtu města na rok 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2456/41/13  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nebytových prostor na ulici Husova č. 33/1 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začne běžet dnem 1.2.2013 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2457/41/13  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor na ulici Husova č. 33/1 v Rýmařově za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2458/41/13  

Rada města schválila Dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 20.9.2011 k nebytovým prostorům v objektu na ulici Radniční č. 1011/5 v Rýmařově, uzavřené s ******, týkající se změny účelu užívání části prostor ze skladu na provozovnu solárního studia s tím, že nebudou prováděny žádné  stavební úpravy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2459/41/13  

Rada města schválila u pronájmu bytu stanovení vyvolávací částky smluvního nájemného na rok 2013 dle stavu domu na 35,- Kč resp. 37,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2460/41/13  

Rada města schválila u pronájmu bytu stanovení základní sazby nájemného na rok 2013 dle stavu domu na částku 30,14 Kč/m2 resp. 35,14 Kč/m2 u standardního bytu a 27,50 Kč/ m2 u bytu se sníženou kvalitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2461/41/13  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 7 na 1. máje č. 887/3 Rýmařov z ****** na ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2462/41/13  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 6, na ulici Opavská č. 529/13, Rýmařov z manželů ****** na ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2463/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2464/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 735/5, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2465/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Příkopy č. 1157/6,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2466/41/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s manžely ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2467/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2468/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2469/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 271/128, Janovice s ******  na dobu určitou do 31.7.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2470/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2471/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2472/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, v Ondřejově č. 94/94, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.7.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2473/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Bartákova č. 889/20, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2474/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2475/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2476/41/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2477/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2478/41/13   

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, 1.máje č. 887/3, Rýmařov s manžely ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2479/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Radniční č. 865/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2480/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 28, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2481/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 20, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2482/41/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2483/41/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Jungmanova č. 869/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2483/41/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Jungmanova č. 869/4 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 52,60 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.238,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2484/41/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Bartákova č. 263/24 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku výše nájemného 35,14. Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2485/41/13   

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Lipová č. 38/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2486/41/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, náměstí Míru č. 198/23 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2487/41/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Opavská č. 271/128 v Janovicích ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2488/41/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Palackého č. 76/6 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2489/41/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou čtvrt roku, výše nájemného 27,50 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2490/41/13  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 2, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2491/41/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 2 na ulici Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2492/41/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 36 na ulici Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 34,18 Kč, s podmínkou podpisu uznávacího prohlášení k dluhu ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2493/41/13   a)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 10, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov s ******,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2493/41/13   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov se ****** za stejných podmínek jako byla uzavřena s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2494/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 10, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov z ****** na ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2495/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit nákup pozemků  p.č. 3390/2, 3392/2, 3392/3, 3392/4, 3392/5 , vše v k.ú. Rýmařov, v dražbě nebo přímo od vlastníků.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2496/41/13  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů a účelově určeného peněžitého daru ve výši 7.175,-  Kč Městským muzeem Rýmařov, příspěvková organizace, za 4. čtvrtletí 2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2497/41/13  

Rada města schválila platový výměr ředitelky Městského muzea Rýmařov, p. a ředitelky Městské knihovny Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2498/41/13  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Haně Vystrčilové, vedoucí Amatérského divadelního spolku Mahen, na přípravu a realizaci divadelního představení „Habaďůra“ ve výši 10 000 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2499/41/13  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku o. s. Actaea – společnost pro přírodu a krajinu na účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2500/41/13   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přípravu a podání žádosti o dotaci v roce 2013 z Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora regenerace panelových sídlišť“, žadatel: Město Rýmařov, projekt: Regenerace panelového sídliště Větrná – Hornoměstská, II. etapa,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2500/41/13   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit závazek města Rýmařov na zajištění profinancování nákladů investiční akce projektu Regenerace panelového sídliště Větrná – Hornoměstská, II. etapa s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 7,5 mil. Kč,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2500/41/13   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit závazek města Rýmařov splnit podmínku kofinancování projektu ve výši všech nezpůsobilých výdajů a způsobilých výdajů ve výši 30% stanovené spoluúčasti. Veškeré financování bude realizováno z rozpočtu města Rýmařov,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2500/41/13   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit závazek města Rýmařov zajistit udržitelnost projektu (zajistit úhradu provozních výdajů ze svých rozpočtových zdrojů) minimálně po dobu stanovené udržitelnosti.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2501/41/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – MŠ Zámecký park 32/6, Janovice u Rýmařova, ZŠ Školní nám. 201/1, Rýmařov, MŠ 1. máje 970/11, Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2502/41/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – MŠ Zámecký park 32/6, Janovice u Rýmařova, ZŠ Školní nám. 201/1, Rýmařov, MŠ 1. máje 970/11, Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2503/41/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – „ZUŠ Čapkova 6/440, Rýmařov, ZUŠ Divadelní 10/383, Rýmařov, SŠ J. Sedláka 18/708, Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2504/41/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – „ZUŠ Čapkova 6/440, Rýmařov, ZUŠ Divadelní 10/383, Rýmařov, SŠ J. Sedláka 18/708, Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2505/41/13  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2506/41/13  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ing. Vojtěchu Hrdinovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2507/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení veřejné zakázky „Dodávka technologie jeviště pro Středisko volného času Rýmařov“ firmě SAN-JV s.r.o., IČ:  64618951, Lidická 56, 787 01 Šumperk, za cenu 2 197 410,00 Kč bez DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem GRADIOR spol. s r.o., DIČ: CZ43389406, Křižíkova 68, 660 90 Brno za cenu 2 334 706,25 Kč bez DPH a MUSICDATA s.r.o., IČ:  26227142, Štefánikova 131/61, 612 00 Brno za cenu 2 354 339,00 Kč  bez DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2508/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení veřejné zakázky „Dodávka technologie kina pro Středisko volného času Rýmařov“ firmě XCData, s.r.o., IČ: 46063277, Michalská 12, 81102 Bratislava, Slovenská republika za cenu 2 331 567,00 Kč bez DPH. Na dalším místě se umístila nabídka firmy SAN-JV s.r.o., IČ:  64618951, Lidická 56, 787 01 Šumperk, za cenu 2 413 610,00 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2509/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení veřejné zakázky „Dodávka vybavení pro Středisko volného času Rýmařov“ firmě JP – KONTAKT, s.r.o., IČ: 25922378,  Dašická 197, 530 03 Pardubice, za cenu 1 843 835,00 Kč bez DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem Artspect, a.s., IČ: 28123395, Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 za cenu 1 674 007,00 Kč bez DPH, L.A. Bernkop 1883, a.s., IČ: 26309165, Lidická 717/75, 602 00 Brno za cenu 1 690 277,00 Kč bez DPH a VESNA INTERIORS, s.r.o., IČ: 25536699, Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou za cenu 2 920 774,00 Kč  bez DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2510/41/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit závazek poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p. o. ve výši 351.305,- Kč určeného na předfinancování projektu „Hurá za kulturou“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2511/41/13  

Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do slovenského města Krompachy ve dnech 8. – 10. února 2013 v počtu 4 osoby.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2512/41/13  

Rada města schválila SSOŠ PRIMA s.r.o, zakoupení 1 ks nového plynového kotle v hodnotě do 45.000,- Kč včetně DPH a montáže, do objektu na ulici Sokolovská 29 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317