Dnes je sobota 4.12.2021 4:16, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 42
konaného v řádném termínu, dne 18.2.2013

 

2513/42/13  

Rada města schválila program 42. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 18.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2514/42/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 42. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 18.2.2013:  Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2515/42/13  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 41/2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2516/42/13  

Rada města vzala na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově o činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2517/42/13  

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rýmařov za rok 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2518/42/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o vývoji ve společnosti VaK Bruntál, a.s.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2519/42/13  

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 281/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2520/42/13  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 419 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Rýmařov, za účelem využití jako zahrádka, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2521/42/13  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1537/2 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Rýmařov, za účelem využití jako pozemek pod stavbou garáže, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2522/42/13  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 330, 326/8, 326/9, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 407/6 a 411/2, o výměře celkem 28.469 m2, vše v k.ú. Edrovice, za účelem využití pro zemědělskou činnost, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2523/42/13  

Rada města schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 4100000663 ze dne 9. 3. 2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2009, uzavřené s Janem Hořákem, IČ 45175969, Opavská 123, Janovice u Rýmařova, kterým se zužuje předmět nájmu o část pozemku parc. č. 699 o výměře cca 2.150 m2 v k.ú. Janušov, a mění se výše nájemného.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2524/42/13  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 699 o výměře cca 2.150 m2 v k.ú. Janušov společnosti Western Art Club ČR o.s., zastoupené Ladislavem Šínem, se sídlem Opavská 236/9, Janovice u Rýmařova, za účelem udržování pozemku, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2525/42/13  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 172 o výměře cca 180 m2 v k. ú. Janušov ******, za účelem udržování kosením trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2526/42/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 155 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2527/42/13  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku pod stavbou garáže parc. č. 155 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2528/42/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 596 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2529/42/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2530/42/13  

Rada města pověřila starostu města jednáním s vlastníky pozemku parc. č. 2991/1 v k.ú. Rýmařov o možnosti odkoupení části předmětného pozemku, za účelem zajištění přístupu k pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2531/42/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku parc. č. 691 v k. ú. Janušov ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2532/42/13  

Rada města schválila výpověď z nájmu pozemku parc. č. 691 v k. ú. Janušov, jehož nájemcem je ******, z důvodu prodeje pozemku třetí osobě.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2533/42/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2648/1 a části pozemku parc. č. 2646/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, Správy silnic MSK, příspěvkové organizace, se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava ve prospěch Města Rýmařov, spočívající v právu uložení kanalizačního potrubí do silničního příkopu silnice II/370 v délce cca 52 bm, a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním kanalizačního řádu. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po kolaudaci stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, na dobu časově neomezenou, dle podmínek MSK, SSMSK.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2534/42/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu nazvanou „Silnice III/37010 – rekonstrukce propustku v Janovicích“ na pozemku ve vlastnictví Města Rýmařov parc. č. 143/1 v k.ú. Janušov. Investorem stavby je SSMSK, příspěvková organizace, Středisko Bruntál, se sídlem Zahradní II/19, Bruntál.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2535/42/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 2120/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2536/42/13  

Rada města neschválila snížení nájemného za pronájem části objektu vodojemu na pozemku parc. č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov, za účelem umístění převaděče rozhlasové stanice Rádio Haná pro města Rýmařov, společnosti RADIO HANÁ, s.r.o., se sídlem Blažejské náměstí 97/7, Olomouc, a to na částku 5.000,- Kč/rok + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2537/42/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ****** osvobození od místního poplatku za užívání veřejného prostranství (části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov v areálu zahrady Hedvy) z důvodu konání 1. rýmařovských pivních slavností dne 13. 7. 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2538/42/13  

Rada města neschválila poskytnutí plochy náměstí Míru v Rýmařově k provozování prodejních trhů ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2539/42/13  

Rada města trvá na svém usnesení č. 2352/40/12 ze dne 10. 12. 2012, kterým doporučila zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení zastupitelstva města č. 408/14/12 ze dne 20. 9. 2012, týkající se neschválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 152 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2540/42/13  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nebytových prostor na ulici Sokolovská č. 415/16 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.2.2013 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2541/42/13  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor na ulici Sokolovská č. 415/16 v Rýmařově za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2542/42/13  

Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor v objektu třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru za hlavní funkční plochy bude stanovena dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2543/42/13  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 1, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov z ****** na ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2544/42/13  

Rada města schválila výměnu bytů mezi ******, byt č. 2, Sokolovská č. 445/30, Rýmařov a ******, byt č. 6, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2545/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2546/42/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, Opavská č. 615/15, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2547/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Okružní č. 734/3,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2548/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2549/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2550/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Lipová č. 38/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2551/42/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2552/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2553/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k místnosti č. 1, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2554/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2555/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Horní č. 35/4,  Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2556/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Okružní č. 734/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2557/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2558/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 217/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2559/42/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2560/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Jamartice č. 115/115, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2561/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 18, třída Hrdinů č. 212/1 s ******  na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2562/42/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Bartákova č. 618/23, Rýmařov se ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2563/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 200/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2564/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3 třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2565/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2566/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2567/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2568/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Úvoz č. 721/17,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2569/42/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2570/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2571/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 734/3, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2572/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Julia Sedláka č. 826/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2573/42/13   

Rada města schválila uzavření dodatku k  nájemní smlouvě k bytu č. 2, Ondřejov. 92/92,  s manžely ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2574/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova  č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2575/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Divadelní č. 356/6, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2576/42/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Revoluční č. 56/8, Rýmařov s manžely ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2577/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2578/42/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská. 196/38,  Janovice s manžely ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2579/42/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Hornoměstská č. 847/28 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2579/42/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Hornoměstská č. 847/28 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 15.080,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2580/42/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Radniční č. 1012/7 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2580/42/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Radniční č. 1012/7 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 62,58 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 12.000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2581/42/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Větrná č. 912/6 v Rýmařově, rozhodla o vyloučení uchazeče ****** pro nesplnění podmínek Pravidel o hospodaření s byty a schválila nové pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2581/42/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Větrná č. 912/6 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 20.147,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2582/42/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Julia Sedláka č. 708/18 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2583/42/13   

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, náměstí Míru č. 200/25 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2584/42/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Opavská č. 196/38 v Janovicích ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2585/42/13  

Rada města schválila výměnu bytu č. 2, Opavská č. 272/130, Janovice, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 6, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2586/42/13  

Rada města schválila zařazení ****** do seznamu uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město, pro rok 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2587/42/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 13 na ulici Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2588/42/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 2 na ulici Opavská č. 783/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2589/42/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2461/41/13 ze dne 21.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2590/42/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 14 na ulici Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2591/42/13  

Rada města schválila aktualizaci Smlouvy na správu serverů a vedení metodiky IS Městského úřadu Rýmařov, včetně instalace a odpovědnosti za instalovaný software, uzavřenou mezi Městem Rýmařov a Jiřím Františákem dle předloženého návrhu a pověřila starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

2592/42/13  

Rada města schválila aktualizaci Smlouvy na servis informačního systému (IS) GINIS, včetně podpory koncových uživatelů IS a dalšímu aplikačnímu softwaru, uzavřenou mezi Městem Rýmařov a Vlastimilem Szkanderou dle předloženého návrhu a pověřila starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

2593/42/13  

Rada města schválila aktualizaci Smlouvy na správu sítě, hardwaru (všech koncových stanic a terminálů), správu aktivních prvků sítě, správu tiskáren a evidence hardware, uzavřenou mezi Městem Rýmařov a Augustinem Bučkem dle předloženého návrhu a pověřila starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

2594/42/13  

Rada města schválila vyplacení doplatku motivační odměny za rok 2012, stanovení platu na r. 2013 a  stanoveních motivačních ukazatelů na r. 2013 jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., Ing. Luďku Šimkovi dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2595/42/13  

Rada města schválila vyplacení doplatku motivační odměny za rok 2012, stanovení platu na r. 2013 a stanoveních motivačních ukazatelů na r. 2013 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2596/42/13  

Rada města schválila odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených městem Rýmařov, na rok 2013 takto: -            Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál v celkové roční výši 275 232,- Kč,-        Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, v celkové roční výši 9 780,  Kč,-          Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace, v celkové roční výši 81 140,- Kč,-            Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, v celkové roční výši 27 145,- Kč,-           Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, v celkové roční výši 21 838,- Kč,-            Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, v celkové roční výši 9 168,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2597/42/13  

Rada města schválila poskytnutí příspěvků v rámci Programů podpory sportu v Rýmařově na rok 2013 v celkové výši 203 000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2598/42/13  

Rada města schválila vnitřní směrnici MěÚ Rýmařov č. 02/2013 o zadávání veřejných zakázek s účinností od 1.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2599/42/13  

Rada města uložila vedoucím příspěvkových organizací Města Rýmařov vypracovat vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek do 31.3.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2600/42/13  

Rada města schválila odhalení pamětní desky věnované rumunskému letci Gheorghe Bănciulescovi v Rýmařově a pověřuje komisi kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů výběrem vhodného místa pro její umístění.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2601/42/13  

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z programu LEADER na projekt „Výstavba sportovišť ZŠ ul. 1. máje v Rýmařově“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317