Dnes je sobota 4.12.2021 2:53, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 44
konaného v řádném termínu, dne 25.3.2013

 

2606/44/13  

Rada města schválila program 44. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 25.3.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2607/44/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 44. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 25.3.2013: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2608/44/13  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 42/2013 a 43/2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2609/44/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění Integrovaného dokumentu města ve volebním období 2010 – 2014 k 21.3.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2610/44/13  

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu vymáhání pokut, poplatků a ostatních pohledávek ke dni 31.12.2012.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2611/44/13  

Rada města vzala na vědomí odpis a převedení na podrozvahový účet města promlčených a nevymahatelných pohledávek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2612/44/13  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 272 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2613/44/13  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 419 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2614/44/13  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1537/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako pozemek pod stavbou garáže, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2615/44/13  

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 330, 326/8, 326/9, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 407/6 a 411/2, o výměře celkem 28.469 m2, vše v k.ú. Edrovice, Janu Hořákovi, IČ 45175969, Opavská 123, Janovice u Rýmařova, za účelem využití pro zemědělskou činnost, na dobu určitou do 31. 12. 2013, za cenu dle pravidel + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2616/44/13  

Rada města schválila pronájem pozemku pod stavbou garáže parc. č. 155 v k.ú. Rýmařov ******, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2617/44/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1078/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2618/44/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 1

2619/44/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 165, včetně stavby hospodářské budovy na pozemku parc. č. 165, vše v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2620/44/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení nově vzniklého pozemku parc. č. 781/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Rýmařov dle GP č. 2127-18/2013 ze dne 29. 1. 2013 z vlastnictví ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2621/44/13  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1083/6 v k.ú. Stránské ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Energorozvody s.r.o., se sídlem Počernická 168, Praha 10, spočívající v uložení, provozování, údržbě a opravách kabelové zemní přípojky NN v rámci stavby „Rýmařov, Stránské, Míček, příp. NN č. IP-12-8012819“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH, za podmínek daných odborem ŽPaRR.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2622/44/13  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2445, 2484, 2485/1, 2801/1, 2801/6, 2801/7, 2801/8, 2801/9 a 2877, vše v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, zastoupené společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, spočívající v uložení, provozování, údržbě a opravách plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO MS NTL Rýmařov, Strálecká +2, číslo stavby: 29991“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 80,- Kč/m2 (včetně ochranného pásma) + platná výše DPH + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2623/44/13  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 1060/1 v k.ú. Rýmařov, a to na pozemku parc. č. 1062/4 v k.ú. Rýmařov, včetně na něm umístěné budoucí Cyklostezce Rýmařov – Penny Market – Janovice II. etapa, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2624/44/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 1061 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 1060/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví společnosti PH AGRO DŘEVO s.r.o., se sídlem Potočná 334/5, Stará Ves z důvodu plánované výstavby Cyklostezky Rýmařov – Penny Market – Janovice II. etapa.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2625/44/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí odstoupení ****** od prodeje nově vzniklých pozemků dle GP č. 1959-3/2010 ze dne 14. 2. 2010 parc. č. 1483/5 a parc. č. 1564/2, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby RD.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2626/44/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí odstoupení ****** od prodeje pozemku parc. č. 1282/13 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby RD.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2627/44/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 24. 8. 2010 a dne 22. 12. 2010, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/15 v k. ú. Rýmařov, a to z 22. 12. 2012 na 22. 12. 2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2628/44/13  

Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 642 o výměře 16 m2 v k.ú. Rýmařov mezi Městem Rýmařov na straně nájemce a ****** na straně pronajímatele, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 109,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2629/44/13  

Rada města nesouhlasila s pořádáním cyklických pouličních sbírek ve městě společností F. H. TESSO, se sídlem ul. Spokojna 20 A, Gdynia, Polsko.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2630/44/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části parcely č. 169/2 v k.ú. Rýmařov od společnosti Cresco & finance, a.s., se sídlem Revoluční 904/30, Krnov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 4          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 2

2631/44/13  

Rada města schválila pronájem nebytových prostor v objektu třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov, ****** za účelem zřízení denní kavárny, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za nabídnutou cenu za hlavní plochy 713,- Kč/m2/rok a za vedlejší plochy 473,- Kč/m2/rok s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012 a s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby a na svůj náklad na stavebním úřadě změnu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení si prostoru svému podnikatelskému záměru, nebudou kompenzovány.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2632/44/13  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor na ulici Národní č. 176/2, Rýmařov, v přízemí vpravo, ****** za účelem zřízení second-handu, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel po úpravě usnesením rady města č. 2369/40/09 ze dne 26.1.2009 a č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012 s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby na svůj náklad na stavebním úřadě změnu účelu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení prostoru svému podnikatelskému záměru, nebudou kompenzovány.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2633/44/13  

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 2.3.2012 na základě usnesení RM č. 1387/23/12 ze dne 20.2.2012 s firmou I-nova CZ, s.r.o., k nebytovým prostorům garáže bez čp./če. na pozemku parc. č. 2025/5 na ulici Žižkova, Rýmařov, z důvodu schválené demolice objektu.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2634/44/13  

Rada města schválila podnájem části nebytových prostor kanceláře č. 311 v objektu náměstí Míru č. 215/2, Rýmařov, které v současnosti užívá na základě nájemní smlouvy ****** pro ******, a to za účelem provozování účetnictví.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2635/44/13  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 1, na ulici Větrá č. 877/11, Rýmařov z manželů ****** na ******.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2636/44/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Radniční č. 878/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2637/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 199/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2638/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2639/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 39, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2640/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, U Rybníka č. 578/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2641/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 772/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2642/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2643/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2644/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2645/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí přístřeší k místnosti č. 2, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2646/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Jamartice č. 115/115, s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2647/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2648/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 34, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2649/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2650/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2651/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2652/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2653/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2654/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2655/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov č. 92/92 s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2656/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2657/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2658/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Radniční č. 7/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2659/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2660/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2661/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2662/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 584/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2663/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2664/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2665/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Národní č. 1228/13, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2666/44/13  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 4, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s manžely ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2667/44/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s ******.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2668/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jamartice č. 116/116, se ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2669/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2670/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2671/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 701/7, s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2672/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2673/44/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s ******.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2674/44/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Palackého č. 76/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2675/44/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Julia Sedláka č. 826/24 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2675/44/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Julia Sedláka č. 826/24 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 54,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 18.688,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2676/44/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, náměstí Míru č. 217/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2676/44/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, náměstí Míru č. 217/4 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 38,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 14.381,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2677/44/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Větrná č. 912/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2677/44/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Větrná č. 912/6 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 47,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 22.089,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2678/44/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Bartákova č. 889/20 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2679/44/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, Okružní č. 736/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2680/44/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Opavská č. 486/8 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2681/44/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Pivovarská č. 6/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2682/44/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2683/44/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 11, Divadelní č. 356/6 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2684/44/13  

Rada města schválila výměnu bytu č. 1, Máchova č. 410/19, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 10, Okružní č. 736/7, Rýmařov.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2685/44/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Bartákova č. 618/23, Rýmařov se ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2686/44/13  

Rada města schválila přidělení místnosti č. 2 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 6/14A v Rýmařově ****** jako přístřeší, v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. a) občanského zákoníku.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2687/44/13  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 1, Bartákova č. 844/13, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2688/44/13  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 9, Radniční č. 878/6, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2689/44/13  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 7, třída Hrdinů č. 623/20, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2690/44/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 835/38, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2691/44/13  

Rada města schválila dočasné umístění tržnice na pozemku parc. č. 687 k.ú. Rýmařov, dle návrhu číslo 10 a ukládá odpovědným odborům MěÚ učinit všechny potřebné kroky.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2692/44/13  

Rada města schválila realizací záměru pořádání elektronické aukce na dodavatele energií pro občany a podnikatele města regionu dle návrhu (včetně informování občanů informačními letáky).

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2693/44/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1937/30/08 ze dne 25.08.2008.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2694/44/13  

Rada města vydala Nařízení města Rýmařov č. 01/2013, kterým se zrušuje Nařízení města Rýmařov č. 01/2008, o placeném stání na místních komunikacích.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2695/44/13  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 9, DPS třída Hrdinů 22 ******.

Hlasování pro: 5          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2696/44/13  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 10, DPS třída Hrdinů 22 ******.

Hlasování pro: 5          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2697/44/13  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 11, DPS třída Hrdinů 22 ******.

Hlasování pro: 5          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2698/44/13  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 25 v Chráněných bytech Lidická 14 ******.

Hlasování pro: 5          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2699/44/13  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 2 v Chráněných bytech Lidická 14 ******.

Hlasování pro: 5          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2700/44/13  

Rada města schválila poskytnutí finančních příspěvků na rok 2013:a)           Místní skupina Českého červeného kříže Rýmařov ve výši 19,2 tis. Kčb)            Fond ohrožených dětí Bruntál ve výši 5 tis. Kčc)       Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Bruntál ve výši 6 tis. Kčd)        Společenství Romů na Moravě o.p.s. ve výši 5 tis. Kče)         Slezská diakonie, středisko Krnov - sociální asistence Rýmařov ve výši 20 tis. Kčf)            Slezská diakonie, středisko Krnov - azylový dům Rýmařov ve výši 20 tis. K Kč.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2701/44/13  

Rada města odvolala Ing. Lenku Baborovskou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Městské muzeum Rýmařov, p.o., IČ 75037947, ke dni 31. 3. 2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2702/44/13  

Rada města pověřila Bc. Růženu Zapletalovou řízením Městského muzea Rýmařov, p.o., IČ 75037947, a to na dobu určitou od 1. 4. 2013 do okamžiku jmenování nového ředitele muzea na základě řádného konkurzního řízení.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2703/44/13  

Rada města schválila vyčlenění prostředků ve výši 1 091 017,47 Kč na realizaci projektu „Partnerskie spotkania ze sztuką - Partnerská setkání s uměním“.

Hlasování pro: 5          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2704/44/13  

Rada města vzala na vědomí informaci o vícenákladech na stavbě rekonstrukce SVČ, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2705/44/13   a)

Rada města stanovila počet zaměstnanců na útvaru tajemníka 5 s účinností od 1.4.2013,

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2705/44/13   b)

Rada města stanovila počet zaměstnanců na odboru životního prostředí a regionálního rozvoje 10 s účinností od 1.4.2013,

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2705/44/13   c)

Rada města stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 65, s účinností od 1.4.2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2706/44/13  

Rada města neschválila změny Nařízení města č. 02/2012 o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích a o úsecích místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí navrhované Ludmilou Sigmundovou, Okružní 5, Rýmařov, Petrou Novákovou, Harrachov 250 a Osadním výborem Stránské.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2707/44/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výstavba sportovišť ZŠ ul. 1. máje v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2708/44/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Výstavba sportovišť ZŠ ul. 1. máje v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2709/44/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný/bezúplatný převod parcely č. 1441 v k.ú. Rýmařov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město 128 00 Praha.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

 

 Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317