Dnes je sobota 4.12.2021 4:03, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 45
konaného v řádném termínu, dne 15.4.2013

2710/45/13  

Rada města schválila program 45. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 15.4.2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2711/45/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 45. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 25.3.2013: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2712/45/13  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 44/2013.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2713/45/13  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce náměstí Míru a ulice Radniční v Rýmařově“ společnosti Kareta, s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, za cenu 22 967 221,24 Kč vč. DPH, a doporučila zahájit jednání o Smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2714/45/13  

Rada města schválila přidělení VZ „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – MŠ 1. máje 970/11, Rýmařov, ZŠ Školní nám. 201/1, Rýmařov, MŠ Zámecký park 32/6, Janovice u Rýmařova“ takto:Dílčí část MŠ 1. máje 970/11, Rýmařov společnosti PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. za cenu 1.620.297,- Kč bez DPH .Dílčí část ZŠ Školní nám. 201/1, Rýmařov společnosti SVOVALTREND s.r.o. za cenu 1.038.361,- Kč bez DPH.Dílčí část MŠ Zámecký park 32/6, Janovice u Rýmařova společnosti SVOVALTREND s.r.o. za cenu 853.860,- Kč bez DPH.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2715/45/13  

Rada města schválila hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2012 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2716/45/13  

Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2012 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2717/45/13  

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2012 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2718/45/13  

Rada města souhlasila s vyplacením roční odměny jednateli (mandatáři) společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2719/45/13  

Rada města schválila hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2012 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2720/45/13  

Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2012 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2721/45/13  

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2722/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2012, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2723/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2012.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2724/45/13  

Rada města schválila v souladu s § 27 a násl. zákona číslo 250/2000 Sb., vypořádání a rozdělení hospodářských výsledků za rok 2012 příspěvkovým organizacím města, dle předloženého návrhu HK.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2725/45/13   a)

            Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2012 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2725/45/13   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 22.3.2013 za rok 2012,

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2725/45/13   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb., v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2013 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2726/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Města Rýmařova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2727/45/13  

Rada města schválila účetní závěrku všech příspěvkových organizací Města Rýmařova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2728/45/13   a)

            Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.3.2013,

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2728/45/13   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2012, o částku + 21 550,50 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2728/45/13   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2012, o částku + 2 236,27 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2728/45/13   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2012, o částku + 23 786,77 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2729/45/13  

Rada města schválila pronájem nebytových prostor na ulici Sokolovská č. 415/16, Rýmařov ****** za účelem zřízení prodejny ovoce a zelenina, levné masné výrobky, rychlé občerstvení, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012 a s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby na svůj náklad na stavebním úřadě změnu účelu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení prostoru svému podnikatelskému záměru, nebudou kompenzovány.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2730/45/13  

Rada města schválila pronájem nebytových prostor na ulici Palackého č. 1178/11, Rýmařov společnosti Spojené lesy s.r.o, se sídlem Palackého č. 1178/11, Rýmařov, za účelem umístění spisovny, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2731/45/13  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 272 v k. ú. Stránské ****** za účelem udržování kosením trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2732/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2735 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2733/45/13  

Rada města souhlasila s poskytnutím plochy před SVČ k provozování prodejních trhů 1x v měsíci v roce 2013, za cenu stanovenou OZV Města Rýmařov o místních poplatcích, v platném znění.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2734/45/13  

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1845, 1843/10, 1839/1, 1843/1 a 1844, vše v k.ú. Rýmařov a pozemcích parc. č. 354, 380, 381, 379/1, 379/4, 352, 351/2, 349/5, 304, 303/1, 292, 151, 163, 166, 701/1, 180, 523/1, 522/2, 575/1, 513/7, 513/8, 576/3, vše v k.ú. Jamartice, dotčených stavbou rekonstrukce silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle v úseku km 31,900 – 35,025, jejímž investorem je Moravskoslezský kraj, Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2735/45/13  

Rada města pověřila starostu města podpisem souhlasného stanoviska města s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle, km 31,900 – 35,025“, ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, s kácením dřevin na předmětných pozemcích, s vydáním povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, s vydáním souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely, ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (parc. č. 1845, parc. č. 1839/1 a parc. č. 1844, vše v k.ú. Rýmařov, parc. č. 381, parc. č. 349/5, parc. č. 522/2, parc. č. 513/7 a parc. č. 513/8, vše v k.ú. Jamartice), s odnětím pozemků určených plnění funkcí lesa (PUPFL), ve smyslu zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (parc. č. 379/1, parc. č. 379/4 a parc. č. 576/3, vše v k.ú. Jamartice).

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2736/45/13  

Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2951/1 o výměře cca 2.500 m2 v k.ú. Rýmařov mezi Městem Rýmařov na straně nájemce a ****** na straně pronajímatele, a to na dobu neurčitou, za cenu 14.750,- Kč/rok s tím, že Město Rýmařov jako nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětné části pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2737/45/13  

Rada města neschválila pronájem parcely č. 687 v k.ú. Rýmařov od společnosti Interier Vlasta, s.r.o., se sídlem Bezručova 688/12, Rýmařov, za podmínek uvedených v návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2738/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemku parc. č. 687 v k.ú. Rýmařov od společnosti Interier Vlasta, s.r.o., se sídlem Bezručova 688/12, Rýmařov, za podmínek uvedených v návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2739/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemku parc. č. 64 v k.ú. Rýmařov od ****** za podmínky současného příslibu získání pozemku parc. č. 61 a pozemku parc. č. 63, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2740/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení garáže ve vlastnictví ****** na parcele v majetku města č. 798/2 v k.ú. Rýmařov, za podmínek uvedených v návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2741/45/13  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 1, na ulici Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov z manželů ****** na ******.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2742/45/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 29,18 Kč, s podmínkou podpisu uznávacího prohlášení k dluhu ******.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2743/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2744/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Palackého č. 76/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2745/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2746/45/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Okružní č. 735/5, Rýmařov se ******.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2747/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Národní č. 1228/13, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2748/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2749/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2750/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 615/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2751/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 866/4, Rýmařov s manžely ****** dobu určitou do 31.7.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2752/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2753/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1157/6, s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2754/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2755/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 415/16, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2756/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2757/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Sokolovská č. 438/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2758/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.8.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2759/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2760/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2761/45/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ******.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2762/45/13  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 30, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2763/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2764/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2765/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 33, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2766/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2767/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2768/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2769/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2770/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 865/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2771/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2772/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.10.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2773/45/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2774/45/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 39, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2774/45/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu 39, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,30 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 14.586,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2775/45/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Radniční č. 1009/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2775/45/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Radniční č.1009/1 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 60,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 13.144,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2776/45/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Sokolovská č. 837/42 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2776/45/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu 3, Sokolovská č. 837/42 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 55,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 17.246,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2777/45/13  

Rada města neschválila přidělení bytu č. 1, 8.května č. 855/51A v Rýmařově *****.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2778/45/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Okružní č. 733/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2779/45/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Okružní č. 733/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2780/45/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2781/45/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, 1.máje č. 859/5 v Rýmařově ****** a ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2782/45/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2783/45/13  

Rada města schválila zařazení ****** do seznamu uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město, pro rok 2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2784/45/13  

Rada města schválila výměnu bytu č. 10, Divadelní č. 358/8, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 8, na téže adrese. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2785/45/13  

Rada města schválila přidělení místnosti č. 1 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 6/14C v Rýmařově ******, jako přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2786/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 101.604,- Kč k dluhu 56.058,- Kč ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. č. 8, Větrná č. 913/4, Rýmařov.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2787/45/13  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Zateplení domu Hornoměstská 28, 30, Rýmařov“ firmě STAS v.o.s., Žižkova 21, Rýmařov za cenu 1.243.186,- Kč bez DPH, tj. 1.429.664,00 Kč s DPH (15%). Na dalších místech se umístily nabídky firem SVOVALTREND s.r.o., Příčná 9, Bruntál za cenu 1.268.397,- Kč bez DPH, tj. 1.459.278,00 Kč s DPH (15%) a PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., 8. května 356, Rýmařov za cenu 1.360.741,- Kč bez DPH, tj. 1.564.852,- Kč s DPH (15%).

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 1

2788/45/13  

Rada města schválila navrhované změny v projektu registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/06.06795 a vypsání nového výběrového řízení dle nově navržených podmínek.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2789/45/13  

Rada města pověřila starostu, v souladu s interní směrnicí č. 02/2013, podpisem mandátní smlouvy s fy. BON FINANCE s.r.o.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2790/45/13  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů Městským muzeem Rýmařov, příspěvková organizace, za 1. čtvrtletí 2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2791/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu splatnosti půjčky Euroregionu Praděd, IČ 69594074, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, na předfinancování projektů „Destinační management turistické oblasti Jeseníky III“ a „Destinační management turistické oblasti Jeseníky IV“ ve výši 170 000 Kč, jejíž poskytnutí schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 129/5/11 ze dne 28. 4. 2011, a to do 31. 12. 2015.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2792/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Městského muzea Rýmařov, p. o částku 149 000,- Kč jako spolufinancování projektu „A není to tak dávno“.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2793/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Městského muzea Rýmařov, p. o. o částku 212 542,50 Kč jako předfinancování projektu „Hurá za kulturou“.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2794/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Městského muzea Rýmařov, p. o. o částku 37 505,50 Kč jako spolufinancování projektu „Hurá za kulturou“.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2795/45/13  

Rada města schválila změnu účelu užití příspěvku poskytnutého ****** usnesením č. 1539/25/12 ze dne 26. 3. 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2796/45/13  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov ve výši 5 000 Kč na pořádání 37. ročníku Rýmařovského desetiboje.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2797/45/13  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov ve výši 20 000 Kč na pořádání 36. ročníku mezinárodního volejbalového turnaje k výročí 17. listopadu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2798/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov ve výši 90 000 Kč na pořádání XIV. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje přípravek Lord Cup.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2799/45/13   a)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 s účelovým znakem 14004 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 100 tis. Kč.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2799/45/13   b)

            Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2800/45/13  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Oprava fasády budovy radnice na náměstí Míru 1“ společnosti SVOVALTREND s.r.o., se sídlem, Příčná 9, 792 01 Bruntál, za cenu 237 765,- Kč bez DPH.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2801/45/13  

Rada města doporučila vyzvat členy hospodářské komise o vyjádření se k účasti na jednáních a dalšího členství v této komisi, na základě materiálu předloženého kontrolním výborem.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2802/45/13   a)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 7, Julia Sedláka č. 825/22, Rýmařov s ******,

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 1

2802/45/13   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Julia Sedláka č. 825/22, Rýmařov s ****** za stejných podmínek jako byla uzavřena s ******.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 1

2803/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 7, Julia Sedláka č. 825/22, Rýmařov z ****** na ******.

Hlasování pro: 6          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 1

2804/45/13  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nebytových prostor garáže č. 3 na ulici Bartákova č. 889/20 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.5.2013 a činí 3 měsíc.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2805/45/13  

Rada města schválila záměr pronájmu a výzvu k podání nabídek na pronájem nebytových prostor garáže č. 3 v objektu na ulici Bartákova č. 889/20 v Rýmařově dle návrhu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle pravidel.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2806/45/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku parc. č. 1650/1 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví MSK, Správy silnic MSK do vlastnictví Města Rýmařov, z důvodu realizace stavby „Propojení cyklostezky Břidličná se silnicí II/370, km 30,920L“.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

  

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317