Dnes je sobota 4.12.2021 3:43, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 46

konaného v řádném termínu, dne 13.5.2013

 

2807/46/13  

Rada města schválila program 46. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 13.5.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2808/46/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 46. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 13.5.2013:  Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2809/46/13  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 45/2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2810/46/13  

Rada města vzala na vědomí zprávu o osadních výborech v místních částech města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2811/46/13  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1168 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2812/46/13  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 331/1 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

2813/46/13  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2313 a části pozemku parc. č. 2316, o celkové výměře cca 26 m2, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2814/46/13  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku pod stavbou garáže parc. č. 139 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2815/46/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3316 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2816/46/13  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 3317 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2817/46/13  

Rada města schválila úpravu „Pravidel pro zřizování věcných břemen k nemovitému majetku města“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2818/46/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 25/2 v k.ú. Janušov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2819/46/13  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč Českému svazu včelařů, občanské sdružení, ZO Rýmařov, na činnost organizace v roce 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2820/46/13  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2821/46/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2822/46/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2823/46/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 870 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví manželů ******, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2824/46/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit se změnou podmínky Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Turistické známky s.r.o., se sídlem Opavská 169/12, Janovice u Rýmařova dne 28. 6. 2010, týkající se uzavření řádné kupní smlouvy o převodu pozemků parc. č. 1049/2 a 1049/3, oba v k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

2825/46/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 1. 6. 2005, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2006, Dodatku č. 2 ze dne 26. 8. 2009, Dodatku č. 3 ze dne 24. 6. 2010 a Dodatku č. 4 ze dne 8. 8. 2011, mezi Městem Rýmařov a ******, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2826/46/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 1601 a části pozemku parc. č. 1602/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemek parc. č. 61 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2827/46/13  

Rada města schválila prodloužení platnosti usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012 do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2828/46/13  

Rada města schválila prodloužení platnosti usnesení RM č. 1898/33/12 ze dne 16.7.2012 do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2829/46/13  

Rada města pověřila vedoucí stavebního úřadu, zjistit podmínky vypsání architektonické soutěže na návrh řešení rekonstrukce objektu Radniční 1, 3, 5, 7, Rýmařov (zejména termíny, cena, způsob hodnocení a autorská práva) a tyto předložit na nejbližším jednání rady města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2830/46/13  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 9, na ulici Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov z manželů ****** na ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2831/46/13  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 20, na ulici Dukelská č. 968/2, Rýmařov z manželů ****** na ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2832/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Julia Sedláka č. 824/20, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2833/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Větrná č. 877/11, Rýmařov s ******  na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2834/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2835/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Marxova č. 582/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2836/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Julia Sedláka č. 825/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2837/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Národní č. 378/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2838/46/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k místnosti č. 2, Julia Fučíka č. 6/14C, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2839/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k místnosti č. 1, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2840/46/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2,  Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2841/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 217/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2842/46/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 18, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2843/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2844/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2845/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2846/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14C, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2847/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2848/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Národní č. 176/2, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2849/46/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Úvoz č. 721/17,  Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2850/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 783/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2851/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Radniční č. 878/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2852/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2853/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2854/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2855/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2856/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova  č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2857/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2858/46/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov s ****** dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2859/46/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Radniční č. 865/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2859/46/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Radniční č. 865/2 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 65,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 12.757,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2860/46/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Radniční č. 1011/5 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2860/46/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Radniční č. 1011/5 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 60,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 13.959,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2861/46/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, 8.května č. 855/51A v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2862/46/13   

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, 8.května č. 855/51A v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2863/46/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 15, Hornoměstská č. 879/49 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2864/46/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2865/46/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, náměstí Míru č. 202/27 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2866/46/13  

Rada města neschválila přidělení bytu č. 14, Okružní č. 733/1 v Rýmařově ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2867/46/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Opavská č. 272/130 v Janovicích ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2868/46/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2784/45/13 ze dne 15.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2869/46/13  

Rada města schválila zařazení žádosti o přidělení bytu ****** do seznamu uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město, pro rok 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2870/46/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o., o částku 15 tis. Kč určenou na spolufinancování projektu „Webové stránky“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2871/46/13  

Rada města schválila poskytnutí dotací v rámci Programů podpory kultury v Rýmařově na rok 2013 v celkové výši 74.500,- Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2872/46/13  

Rada města uložila příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov stanovit Bc. Růženě Zapletalové platový výměr dle předloženého návrhu s platností od 1. 4. 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2873/46/13  

Rada města schválila uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Ostrava, IČ 75032333, Korejská 12, 702 00 Ostrava, dle předloženého návrhu, a pověřila starostu města jejím podpisem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2874/46/13  

Rada města schválila změnu dopravního značení na ulici Husova a zřízení nových parkovacích míst dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2875/46/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit realizaci parkovišť: na Husově ulici za budovou České spořitelny, a.s., za bufetem pana Gašpara, za pohřební službou na Školním náměstí na parcele 169/2, v pořadí dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2876/46/13  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Výstavba sportovišť ZŠ ul. 1. máje v Rýmařově“ společnosti Linhart, s.r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n. L. – Stará Boleslav, za cenu 3 683 251,- Kč vč. DPH a doporučila zahájit jednání o Smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2877/46/13  

Rada města schválila přidělení VZ „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – ZUŠ Divadelní 10/383, Rýmařov, ZUŠ Čapkova 6/440, Rýmařov, SŠ J. Sedláka 18/708, Rýmařov“, dílčí část ZUŠ Divadelní 10/383, Rýmařov společnosti PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. za cenu 1 730 613,- bez DPH, dílčí část ZUŠ Čapkova 6/440, Rýmařov společnosti PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. za cenu 1 390 465,- bez DPH a dílčí část SŠ J. Sedláka 18/708, Rýmařov  společnosti RÝMSTAV CZ spol. s r.o. za cenu 2 558 611,- bez DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2878/46/13  

Rada města schválila plán opravy schodiště stravovacího pavilonu a ředitelství Podhorské nemocnice, a.s. za podmínek uvedených v návrhu a s podmínkou, že finanční limit modernizací a oprav hrazených Městem v roce 2013 z přijatého nájemného bude činit maximálně 950 000,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317