Dnes je sobota 4.12.2021 3:42, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 47

konaného v řádném termínu, dne 10.6.2013

 

2879/47/13  

Rada města schválila program 47. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 10.6.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2880/47/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 47. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 10.6.2013:  Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2881/47/13  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 46/2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2882/47/13  

Rada města vzala na vědomí zprávu o zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva města Rýmařova za období od 12.6.2012 do 10.6.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2883/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2884/47/13   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2013,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2884/47/13   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2013, o částku + 4 339,43 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2884/47/13   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2013, o částku + 4 339,43 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2885/47/13  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor garáže č. 3 v objektu na ulici Bartákova č. 889/20 v Rýmařově dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2886/47/13  

Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 5.4.2013 uzavřené mezi Městem Rýmařov a ******, řešící provedení stavebních úprav nebytových prostor na ulici třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov, dle předloženého návrhu za podmínky, že nájemce provede práce na vlastní náklady a po skončení nájemní smlouvy uvede nebytové prostory do původního stavu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2887/47/13  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 1393/23/12 ze dne 20.2.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2888/47/13  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nebytových prostor prodejny na ulici třída Hrdinů č. 701/7 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.6.2013 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2889/47/13  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor prodejny na ulici třída Hrdinů č. 701/7 v Rýmařově za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2890/47/13  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1173 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2891/47/13  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 672 a části pozemku parc. č. 673, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2892/47/13  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1654/1 v k.ú. Rýmařov, dle podmínek odboru SÚ.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2893/47/13  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1168 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem udržování kosením trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2894/47/13  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 331/1 o výměře cca 72.149 m2 v k.ú. Edrovice Janu Hořákovi, IČ 45175969, Opavská 123, Janovice u Rýmařova, za účelem provozování zemědělské činnosti, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2895/47/13  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2313 a části pozemku parc. č. 2316, o celkové výměře cca 26 m2, vše v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2896/47/13  

Rada města schválila pronájem pozemku pod stavbou garáže parc. č. 139 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako pozemek pod stavbou garáže, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2897/47/13  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 3317 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem udržování kosením trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2898/47/13  

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 383 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce Josefa Tesaře, Sdružení Klempo, Hornoměstská 11, Rýmařov na nového nájemce Josefa Tesaře, IČ 88778533, Lužice 16, Šternberk, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2899/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 311/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2900/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1600/1 v k.ú. Rýmařov, dle dispozic komise dopravy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2901/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby rodinného domu, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2902/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 2986/1 a části pozemku parc. č. 2992, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 2991/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví manželů ******, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2903/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2013 a pozemku parc. č. 2014/2 včetně stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 2013, vše v k.ú. Rýmařov, dle podmínek odboru SÚ a komise ŽPaRR a připomínek vzešlých z jednání rady..

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2904/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3/3 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2905/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 596 v k.ú. Jamartice ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2906/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2735 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s tím, že před samotným uzavřením kupní smlouvy bude stavba garáže řádně zapsána a evidována v katastru nemovitostí.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2907/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit se změnou termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 342/28 v k.ú. Edrovice, jehož budoucím kupujícím je ******, a to z 24 měsíců od podpisu řádné kupní smlouvy na 36 měsíců od podpisu řádné kupní smlouvy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2908/47/13  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 5 ke „Smlouvě o nájmu a provozování vodovodního řadu“ ze dne 30. 4. 2003 se společností VaK Bruntál, a.s., IČ 47675861, řešící předplacení nájemného na 5 let v souvislosti s rekonstrukcí náměstí a doplnění bodu 5.10 do článku 5, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2909/47/13  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, spočívající v umístění budovy trafostanice. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2910/47/13  

Rada města nesouhlasila se snížením nájemného z pronajatých nebytových prostor na náměstí Míru z důvodu právě probíhající rekonstrukce náměstí.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2911/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 2211/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu s tím, že s budoucím kupujícím bude současně uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch Města Rýmařov spočívajícího v právu umístění a vedení vodovodního řádu a kabelu VO a v právu vstupu a vjezdu na předmětnou část pozemku v souvislosti s jeho opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2912/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 1061 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 1060/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví společnosti PH AGRO DŘEVO s.r.o., se sídlem Potočná 334/5, Stará Ves z důvodu plánované výstavby Cyklostezky Rýmařov – Penny Market – Janovice II. etapa. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši Město Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2913/47/13  

Rada města schválila záměr výpůjčky objektu čp. 383 v Rýmařově, na ulici Divadelní 10 a pozemku parc. č. 648 v k.ú. Rýmařov, pro potřeby ZUŠ Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2914/47/13  

Rada města schválila zvýšení příspěvku na činnost pro Byterm, p.o., dle předloženého návrhu na 165,- Kč měsíčně za každou registrovanou a spravovanou nájemní smlouvu za bytovou nebo nebytovou jednotku s platností od 1.7.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2915/47/13  

Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2916/47/13  

Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na činnost v roce 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2917/47/13  

Rada města schválila valorizaci nájemného bytů o úředně přiznaný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen roku 2012 zveřejněného ČSÚ, tj. o 3,3 %, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2918/47/13  

Rada města neschválila valorizaci nájemného Chráněných bytů Lidická č. 1328/14 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2919/47/13  

Rada města neschválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2920/47/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2921/47/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2922/47/13  

Rada města neschválila výměnu bytů mezi ****** byt č. 13, Okružní č. 736/7, Rýmařov a ******, byt č. 14, Okružní č. 736/7, Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2923/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 199/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2924/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 8. května č. 418/36, Rýmařov s ******  na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2925/47/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2926/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2927/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2928/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 772/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2929/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 772/22, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2930/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy  č. 1155/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2931/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2932/47/13  

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, Jamartice č. 115/115, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2933/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k místnosti č. 2, Julia Fučíka  č. 6/14B s ****** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2934/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2935/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Větrná  č. 876/9, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2936/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Dukelská č. 968/2, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2937/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 618/23, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2938/47/13  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská  č. 272/130, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2939/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3,  Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2940/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2941/47/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2942/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov č. 92/92,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2943/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2944/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2945/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.06.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2946/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2947/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská  č. 694/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2948/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 699/43, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2949/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2950/47/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2951/47/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Národní č.1228/13, Rýmařov s manžely ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2952/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jamartice č. 116/116, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2953/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jamartice č. 116/116, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2954/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 852/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2955/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2956/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Marxova č. 852/1, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2957/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2958/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2959/47/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2960/47/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Čapkova č. 843/10 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14. Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2961/47/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, nám. Míru č. 198/23 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2962/47/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, Okružní č. 733/1  v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2963/47/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Ondřejov č. 94 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2964/47/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Opavská č. 615/15 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2965/47/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Opavská č. 197/45 v Janovicích ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2966/47/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Pivovarská č. 6/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2967/47/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2864/46/13 ze dne 13.5.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2968/47/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2969/47/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2865/46/13 ze dne 13.5.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2970/47/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, náměstí Míru č. 202/27 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2971/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vydání OZV číslo 02/2013 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce, s účinností od 1.1.2014, dle předloženého návrhu (Varianta B).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2972/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o možnosti vydání příslušného nařízení města, kterým by byl vydán tržní řád, včetně stanovení zákazu podomního a pochůzkového prodeje ve městě Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2973/47/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vydání OZV číslo 03/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem v době nočního klidu a regulaci hlučných činností, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

2974/47/13   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o podnětu k pořízení Změny č. 2 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2974/47/13   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit se zařazením podnětu (změna využití pozemků 1931/1 a 1931/2) do v budoucnu pořizované Změny č. 2 ÚP Rýmařov,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2974/47/13   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby nepodporovala pořizování Změny č. 2 samostatně, ale doporučila navrhovateli vyčkat na nashromáždění více podmětů, které by se projednávaly společně, což ušetří finanční prostředky vynaložené na pořizování územně plánovací dokumentace,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2974/47/13   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby případné pořízení Změny č. 2 z podnětu navrhovatele, podmínila buď částečným či úplným uhrazením nákladů spojených s pořízením dokumentace dle odst. 4 § 45 zák.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2975/47/13   a)

            Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vyhlášení architektonické soutěže stavební úpravy bytového domu s obchodními prostory v ulici Radniční (parc. č. 23/2),

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2975/47/13   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby mezi tři nejlepší návrhy byla rozdělena částka 100 000 Kč až 150 000 Kč jako výhra v soutěži.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2976/47/13  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 10 v Chráněných bytech Lidická 14, ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2977/47/13  

Rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku Fondu pro opuštěné a handicapované děti Mořkov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2978/47/13  

Rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku Slezské diakonii – poradně rané péče Matana.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2979/47/13  

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně postižených místní organizace Rýmařov ve výši 2.737,-Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2980/47/13  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Mateřská škola Janovice, p. o. odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 2 720,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2981/47/13  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci ZŠ Rýmařov, p. o. odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 14 789,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2982/47/13  

Rada města schválila mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2013 ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městského muzea Rýmařov a Městské knihovny Rýmařov dle předloženého návrhu a připomínek vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

2983/47/13  

Rada města uložila příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov schválit mimořádnou odměnu Bc. Růženě Zapletalové dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2984/47/13  

Rada města schválila platový výměr ředitele Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál dle předloženého návrhu s platností od 1. července 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2985/47/13  

Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do polského města Ozimek ve dnech 22. – 23. června 2013 v počtu 4 osoby.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2986/47/13  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč sdružení Junák – svaz skautů a skautek, středisko Rýmařov, na pořádání 16. ročníku soutěže ve westernových dovednostech O cenu Indiana Jonese.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2987/47/13  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč sdružení Junák – svaz skautů a skautek, středisko Rýmařov, na pravidelnou činnost oddílů skautů a skautek.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2988/47/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Cyklostezka Rýmařov  - Ondřejov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2989/47/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Cyklostezka Rýmařov - Ondřejov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2990/47/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Stavební úpravy komunikací ul. Havlíčkova a Národní v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2991/47/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy komunikací ul. Havlíčkova a Národní v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2992/47/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „RPS – Větrná – Hornoměstská v Rýmařově – II. etapa“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2993/47/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „RPS – Větrná – Hornoměstská v Rýmařově – II. etapa“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2994/47/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Mokřadní tůně v Jamarticích“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2995/47/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Mokřadní tůně v Jamarticích“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2996/47/13  

Rada města schválila v souladu s interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Energetické úspory budovy Palackého 1178/11 v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2997/47/13  

Rada města schválila v souladu s interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Energetické úspory budovy Palackého 1178/11 v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

  

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317