Dnes je sobota 4.12.2021 3:15, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 48

konaného v řádném termínu, dne 15.7.2013

 

2998/48/13  

Rada města schválila program 48. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 15.7.2013.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2999/48/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 48. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 15.7.2013:  Ing. Petr Klouda a Ing.Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3000/48/13  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 47/2013.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3001/48/13  

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti za rok 2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3002/48/13  

Rada města schválila Zprávu o vyřizování  návrhů, podnětů, připomínek a stížností za období od 1.7.2012 do 30.6.2013.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3003/48/13  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 102/1 v k.ú. Janušov, dle podmínek komise ŽPaRR.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3004/48/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č 102/1 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3005/48/13  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1173 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s podmínkou umožnění přístupu přes pronajímanou část pozemku nájemci zbývající části předmětného pozemku.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3006/48/13  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 672 a části pozemku parc. č. 673, vše v k.ú. Rýmařov ******, za účelem zřízení venkovního posezení k cukrárně – kavárně Dagmar Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3007/48/13  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1654/1 v k.ú. Rýmařov Diakonii ČCE – středisko Rýmařov, třída Hrdinů 48, Rýmařov, za účelem umístění reklamní tabule, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 100,- Kč/rok, dle podmínek odboru SÚ a komise ŽPaRR.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3008/48/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1282/13 v k.ú. Rýmařov ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3009/48/13  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4100000817 s ******, týkající se zúžení předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 1031/2 o výměře cca 70 m2 a část pozemku parc. č. 1030/2 o výměře cca 45 m2, vše v k.ú. Rýmařov z důvodu umístěné stavby MK, a dále souhlasu se stavbou oplocení na části pozemku parc. č. 1030/2 v k.ú. Rýmařov, dle podmínek SÚ a komise ŽPaRR.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3010/48/13  

Rada města schválila Dodatek č. 23 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 12. 8. 1998, uzavřené se Spojenými lesy s.r.o., se sídlem Palackého 11, Rýmařov, Rýmařova, kterým se zužuje předmět nájmu o pozemek parc. č. 2986/4, parc. č. 2986/1, parc. č. 2986/5 a parc. č. 2961/5, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3011/48/13  

Rada města schválila záměr výpůjčky pozemku parc. č. 2962, parc. č. 2996/3, parc. č. 2986/4, parc. č. 2987/2, parc. č. 2996/2 a části pozemků parc. č. 2986/1, parc. č. 2986/5, parc. č. 2987/3 a parc. č. 2961, o celkové výměře cca 7.300 m2, vše v k.ú. Rýmařov pro potřeby organizace JUNÁK, středisko Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3012/48/13  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 200/1, 212, 226, 228, 247, 248, 257, 373, 374, 380, 381 a 393, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3013/48/13  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1804/24, 1807/3, 1814/2, 1815, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností I & C Energo, a.s., se sídlem Pražská 684/49, Třebíč, spočívající v právu zřízení a provozování distribuční elektrizační soustavy, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy v rámci stavby „Rýmařov, 8. května, cyklostezka, přel. vNN“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3014/48/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 653 a parc. č. 654, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3015/48/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 653 a pozemku parc. č. 654, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3016/48/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s odkoupením objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 2148, pozemku parc. č. 2148 a části pozemku parc. č. 2144/1, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, od vlastníka předmětných nemovitostí ČR – Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3017/48/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s prodejem objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 2148, pozemku parc. č. 2148 a části pozemku parc. č. 2144/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ČR – Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha jinému subjektu než je Město Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3018/48/13  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 14. 9. 2006, uzavřenou s příspěvkovou organizací Středisko volného času Rýmařov, IČ 65471385, řešící zúžení předmětu výpůjčky (Divadelní 10, Bartákova 21, kino), dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3019/48/13  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 20. 11. 2006, uzavřenou s příspěvkovou organizací Byterm Rýmařov, IČ 45234571, řešící aktualizaci seznamu nemovitostí spravovaných organizací Byterm Rýmařov ke dni 1. 9. 2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3020/48/13  

Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Rýmařov a Základní uměleckou školou, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČ 00852481, týkající se objektu čp. 383 v Rýmařově, na ulici Divadelní 10 a pozemku parc. č. 648, vše v k.ú. Rýmařov, pro potřeby plnění poslání a předmětu činnosti ZUŠ.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3021/48/13  

Rada města souhlasila s uzavřením Dohody o vysílání informačních kampaní mezi společností Radio Haná, s.r.o., se sídlem Blažejské nám. 7, Olomouc a Městem Rýmařov na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3022/48/13  

Rada města schválila pronájem části nebytových prostor (sklep o velikosti 12,5 m2) na ulici třída Hrdinů č. 547/34, Rýmařov ******, za účelem zřízení temné komory, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle návrhu s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3023/48/13  

Rada města schválila pronájem nebytových prostor (garáž č. 3) na ulici Bartákova č. 889/20, Rýmařov  ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3024/48/13  

Rada města schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.8.2011 s ****** k nebytovým prostorům v objektu náměstí Míru č. 221/8, Rýmařov, týkající se přistoupení ****** k této smlouvě, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3025/48/13  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.10.2007 se společností Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, řešící provedení stavebních úprav nebytových prostor v objektu náměstí Míru č. 218/5, Rýmařov, dle předloženého návrhu za podmínky, že nájemce provede práce na vlastní náklady a po skončení nájemní smlouvy uvede nebytové prostory do původního stavu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3026/48/13  

Rada města vzala na vědomí informaci o dluzích z nájemného nebytových prostor náměstí Míru č. 198/23 , Rýmařov nájemce Eduarda Ichy a Radniční č. 1009/1, Rýmařov nájemce Jaroslava Podlase – PRE-GEL. s.r.o. a doporučila postupovat dle návrhu vzešlého z jednání rady.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3027/48/13  

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 9.11.2009 na základě usnesení RM č. 3200/52/09 ze dne 19.10.2001 s ****** k nebytovým prostorům (dvougaráž) na pozemku parc. č. 2113/1 v areálu Žižkova č. 545/29 v Rýmařově, z důvodu opakovaného prodlení s placením nájemného a hrubého porušení nájemní smlouvy.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3028/48/13  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor (dvougaráž) na pozemku parc. č. 2113/1 v areálu Žižkova č. 545/29 v Rýmařově za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3029/48/13  

Rada města neschválila požadavek petentů (petice č.j. 17386/2013 ze dne 10.6.2013) na zrušení resp. snížení nájemného z nebytových prostor, které se nacházejí na náměstí Míru (a ulici Radniční), po celou dobu rekonstrukce náměstí Míru (a ulice Radniční).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3030/48/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2827/46/13 ze dne 13.5.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3031/48/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2828/46/13 ze dne 13.5.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3032/48/13  

Rada města schválila prodloužení platnosti usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012 do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3033/48/13  

Rada města schválila prodloužení platnosti usnesení RM č. 1898/33/12 ze dne 16.7.2012 do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3034/48/13  

Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu č. II hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3035/48/13  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 3 na Opavská č. 783/47, Rýmařov z manželů ****** na  ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3036/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov s manžely  ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3037/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3038/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 38, Dukelská č. 969/1, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3039/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3040/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3041/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3042/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 866/4, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3043/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční  č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3044/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy  č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3045/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3046/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova č. 618/23,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3047/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3048/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3049/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 94/94, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3050/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, třída Hrdinů  č. 598/47, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3051/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3052/48/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 271/128, Janovice s manžely ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3053/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní č. 734/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3054/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3055/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1,  Lipová č. 38/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3056/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3057/48/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Okružní č. 736/7, Rýmařov se ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3058/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Jungmanova č. 869/4,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3059/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 857/57,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3060/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3061/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3062/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3063/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 28, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3064/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Opavská č. 615/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3065/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3066/48/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3067/48/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Divadelní č. 358/8 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3067/48/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Divadelní č. 358/8 v Rýmařově  ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,90 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 19.091,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3068/48/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Hornoměstská č. 700/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3068/48/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Hornoměstská č. 700/11 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 20.920,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3069/48/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Julia Sedláka č. 833/26 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3069/48/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Julia Sedláka č. 833/26 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.821,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3070/48/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Sokolovská č. 445/30 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3070/48/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Sokolovská č. 445/30 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 38,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 20.625,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3071/48/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 18, třída Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3071/48/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 18, třída Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 48,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 12.354,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3072/48/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, 8. května 855/51A v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3073/48/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Marxova č. 582/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3074/48/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, Okružní č. 733/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3075/48/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Okružní č. 735/5 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3076/48/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, Okružní č. 736/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3077/48/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Hornoměstská č. 700/11 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3078/48/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, třída Hrdinů č. 701/7 v Rýmařově ******.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3079/48/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 5 na ulici Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ******  na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3080/48/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 9 na ulici Národní č. 1228/13, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3081/48/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 5, 1.máje č. 887/3, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3082/48/13  

Rada města schválila zařazení ****** do seznamu uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město, pro rok 2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3083/48/13  

Rada města schválila zařazení tří fyzioterapeutů, zaměstnanců Podhorské nemocnice a.s. do seznamu uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město, pro rok 2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3084/48/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 39.169,- Kč k dluhu 33.810,- Kč ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 4, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3085/48/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3086/48/13  

Rada města schválila výměnu bytu č. 1, Revoluční č. 248/28, Rýmařov, jehož nájemnicí je ****** za volný byt č. 1, Máchova č. 410/19, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3087/48/13  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominula Mateřské škole Janovice, příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 2 720,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3088/48/13  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominula Základní škole Rýmařov, p. o. odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 14 789,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3089/48/13  

Rada města schválila přijetí peněžitých darů v celkové výši 6 000,- Kč příspěvkovou organizací Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, účelově určených na krytí nákladů na pořízení kostýmů pro taneční skupinu Move2you.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3090/48/13  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů příspěvkovou organizací Městské muzeum Rýmařov, p. o. za 2. čtvrtletí 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3091/48/13  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru ****** dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3092/48/13  

Rada města schválila návrh soutěžních podmínek architektonické soutěže „Stavební úpravy bytových domů s obchodními prostory v ulici Radniční v Rýmařově“ a jmenování členů poroty dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3093/48/13  

Rada města schválila vylášení nové výzvy k podání naídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oplocení MŠ Jelínkova 3".

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3094/48/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 12115433 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – MŠ 1. máje 970/11, Rýmařov“ dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3095/48/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 12120913 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – ZŠ Školní nám. 206/1 Rýmařov“ dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3096/48/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 12119623 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – MŠ Zámecký park 32/16, Janovice u Rýmařova“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3097/48/13  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Energetické úspory domu Palackého 1178/11, Rýmařov“ firmě PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., 8. května 356, Rýmařov za cenu 1.500.000,- Kč bez DPH, tj. 1.725.000,- Kč s DPH (15%).  Na dalších místech se umístily nabídky firem STAS v.o.s., Žižkova 21, Rýmařov za cenu 1.652.885,- Kč bez DPH, tj. 1.900.818,- Kč s DPH (15%) a SVOVALTREND s.r.o., Příčná 9, Bruntál za cenu 1.736.730,- Kč bez DPH, tj. 1.997.240,- Kč s DPH (15%).

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3098/48/13  

Rada města souhlasí s provedením nutných oprav dle plánu oprav na rok 2013 pod bodem 2 a 3, na základě žádosti SSOŠ Prima s.r.o. Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317