Dnes je sobota 4.12.2021 3:28, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 52

konaného v řádném termínu, dne 26.8.2013

 

3110/52/13  

Rada města schválila program 52. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 26.08.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3111/52/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 52. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 26.08.2013 : Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3112/52/13  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 48/2013 – 51/2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3113/52/13  

Rada města vzala na vědomí zprávu o dopravní situaci ve městě Rýmařov k 31.07.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3114/52/13  

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za 1. pololetí roku 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3115/52/13  

Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu č. III hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3116/52/13   a)

            Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.7.2013,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3116/52/13   b)

Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě rozpočtu města na rok 2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3117/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku číslo 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2013, uzavřenou se společností KARETA s.r.o., IČ 62360213, řešící změnu článku V. (Platební podmínky), dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3118/52/13  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 423 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3119/52/13  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 110 v k.ú. Janovice u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3120/52/13  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 2016/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3121/52/13  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 102/1 v k.ú. Janušov ******, za účelem využití jako zahrada dle podmínek komise ŽPaRR, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3122/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1194 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3123/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 14/1 a pozemku parc. č. 14/2, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3124/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3316 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3125/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1600/1 v k.ú. Rýmařov manželům Lence a Janu Polčákovým, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem s tím, že od komunikace zůstane 1 m volný pás a kameny uložené na hranici pozemku budou odstraněny.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3126/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov manželům ******, a to na stavbu rodinného domu s tím, že město nezodpovídá za možnosti napojení na inženýrské sítě, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3127/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 2986/1 a části pozemku parc. č. 2992, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 2991/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši Město Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3128/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2013 a pozemku parc. č. 2014/2 včetně stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 2013, vše v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po demolici objektu na pozemku parc. č. 2012 (RD č. 386/6) a dalších staveb na pozemcích parc. č. 2013 a 2014/2, vše v k.ú. Rýmařov, nejpozději však do 30. 6. 2014, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu demolice předmětných staveb.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3129/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3/3 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ******, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene ve prospěch Města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění stavby „Vodovodní řád Ondřejov u Rýmařova - dokončení“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3130/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1282/11 v k.ú. Rýmařov (včetně rozvodné skříně RST plynu) ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3131/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 909/1 a pozemku parc. č. 909/2, oba v k.ú. Janušov vzniklých na základě geometrického plánu č. 375-43/2013, dále pozemku parc. č. 907 v k.ú. Janušov a částí pozemku parc. č. 1334/1 v k.ú. Rýmařov zastavěných chodníky, od ŘSD ČR, se sídlem Mojmírovců 5, Ostrava na Město Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3132/52/13  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2294/1 a 2294/3, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností EmB – Elektromontáže s.r.o., se sídlem Krnovská 1020/16, Bruntál, spočívající v právu zřízení a provozování distribuční elektrizační soustavy, a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy v rámci stavby „Rozšíření sítě kNN pro pana Tomečka na ul. Pod Svahem 1341/32 v Rýmařově“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3133/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 878 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3134/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 870 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Případný rozdíl ve výměře bude uhrazen dle cenové mapy města. Náklady spojené se směnou ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3135/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit podání žádosti o převod pozemku parc. č. 124 v k.ú. Janušov z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do majetku Města Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3136/52/13  

Rada města schválila výpůjčku pozemků parc. č. 2962, parc. č. 2996/3, parc. č. 2986/4, parc. č. 2987/2, parc. č. 2996/2 a části pozemků parc. č. 2986/1, parc. č. 2986/5, parc. č. 2987/3 a parc. č. 2961, o celkové výměře cca 7.300 m2, vše v k.ú. Rýmařov organizaci JUNÁK, středisko Rýmařov, Větrná 22, Rýmařov, s tím, že bude umožněn volný přístup přes pozemky parc. č. 2996/3, 2987/2, 2996/2 a 2987/3, vše v k.ú. Rýmařov k navazujícím pozemkům, neboť jsou tyto v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha / ostatní komunikace, a s tím, že musí být dle § 13, odst. 2) a) zákona č. 2889/1995 Sb., o lesích zajištěno, aby použití předmětných pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí. Současně je nutné, aby vypůjčitel (organizace JUNÁK, středisko Rýmařov) dodržoval § 20 zákona č. 2889/1995 Sb., o lesích, který stanovuje zákaz některých činností v lesích.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3137/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 1601 a části pozemku parc. č. 1602/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemek parc. č. 61 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši Město Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3138/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s prodloužením termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 342/28 v k.ú. Edrovice, jehož budoucím kupujícím je ******, a to do 31. 3. 2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3139/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků parc. č. 3404 a 3405, oba v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) do majetku Města Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3140/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. UZSVM/OOP/6573/2013-OOPR o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 341, 342 a 349, vše v k.ú. Janušov z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) do majetku Města Rýmařov, se zavazujícími a omezujícími podmínkami dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3141/52/13  

Rada města schválila na základě žádosti SSOŠ Prima s.r.o., Rýmařov plán oprav pronajatých nemovitostí na ulici Sokolovská v Rýmařově na rok 2013, dle předloženého návrhu (oprava střechy, výměna části svodů, výměna části žlabů, úprava a oprava rozvodů TUV v závislosti na topení plynovými kotli a možné energetické úspory).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3142/52/13  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce a provozování areálu Zahrada Hedvy v Rýmařově ze dne 1. 8. 2010, uzavřené se společností Městské služby Rýmařov s.r.o., IČ 60320613, řešící změnu ujednání o krátkodobých podnájmech, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3143/52/13  

Rada města schválila pronájem části nebytových prostor (dvě místnosti o velikosti 50,8 m2) na ulici třída Hrdinů č. 547/34, Rýmařov ******, za účelem zřízení nahrávacího studia, na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1,- Kč/ m2 za měsíc.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3144/52/13  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor na ulici třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov ****** , za účelem zřízení prodejny dětského a kojeneckého textilu, hraček, komisní prodej a výdejní místo internetového prodeje, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3145/52/13  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor na ulici Husova č. 33/1, Rýmařov ******, za účelem zřízení prodejny s rybářskými a kancelářskými potřebami a pracovních oděvů a obuvi, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012 a s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby na svůj náklad na stavebním úřadě změnu účelu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení prostoru svému podnikatelskému záměru, nebudou kompenzovány.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3146/52/13  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nebytových prostor garáže č. 1 na ulici Bartákova č. 889/20 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.9.2013 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3147/52/13  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor garáže č. 1 v objektu na ulici Bartákova č. 889/20 v Rýmařově dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se: 

3148/52/13  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nebytových prostor prodejny na ulici třída Národní č. 176/2 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.9.2013 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se: 

3149/52/13  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor Národní č. 176/2 (vpravo) v Rýmařově za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3150/52/13  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 8, na ulici Větrná č, 913/4, Rýmařov, z manželů ****** na ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3151/52/13  

Rada města schválila výměnu bytů mezi ******, byt č. 5, Bartákova č. 772/22, Rýmařov a ******, byt č. 10, Okružní č. 734/3, Rýmařov. Nájemní smlouva s ****** bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3152/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3153/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3154/52/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Okružní č. 735/5, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3155/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, 1. máje č. 859/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3156/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 26, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3157/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 624/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3158/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 20, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3159/52/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, Opavská č. 271/128, Janovice s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3160/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3161/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k místnosti č. 1, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3162/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3163/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 217/4,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3164/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k místnosti č. 2, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3165/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Radniční č. 1012/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3166/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Divadelní  č. 357/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3167/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3168/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s  ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3169/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Jamartice č. 115/115, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3170/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Větrná č. 912/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3171/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Revoluční č. 56/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3172/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 36, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3173/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3174/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Sokolovská č. 836/40,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3175/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 701/7,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3176/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14C, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3177/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3178/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Julia Sedláka č. 708/18, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3179/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 196/38, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.08.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3180/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Příkopy č. 1156/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3181/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3182/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3183/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3184/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3185/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, náměstí Míru č. 200/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3186/52/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Opavská č. 272/130, Janovice s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3187/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 783/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3188/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3189/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Opavská č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3190/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3191/52/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Bartákova č. 889/20, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3192/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3193/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, U Lomu č. 724/10, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3194/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3195/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Radniční č. 1012/7, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3196/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Divadelní č. 356/6, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3197/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 16, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3198/52/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Větrná č. 913/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3199/52/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Divadelní č. 358/8 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3199/52/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Divadelní č. 358/8 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 4.710,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3200/52/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Julia Sedláka č. 834/28 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3200/52/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5,  Julia Sedláka č. 834/28 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 51,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.282,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3201/52/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 9, Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3201/52/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 49,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 20.586,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3202/52/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, náměstí Míru č. 224/11 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3203/52/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Okružní č. 736/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3204/52/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s ******  na dobu určitou tři měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3205/52/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Úvoz č. 721/17 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3206/52/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, náměstí Míru č. 217/4 v Rýmařově ******.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3207/52/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 7, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ******  na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3208/52/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 15, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ******  na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3209/52/13  

Rada města schválila výměnu bytu č. 1, náměstí Míru č. 584/15, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 2, Radniční č. 1012/7, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výše nájemného 37,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3210/52/13  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 1, Jamartice č. 115/115, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3211/52/13  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 12, Okružní č. 733/1, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3212/52/13  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 5, Čapkova č. 842/8, Rýmařov, jehož nájemci jsou manželé ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3213/52/13  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 4, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3214/52/13  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 6, Větrná č. 912/6, Rýmařov, jehož nájemci jsou manželé ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3215/52/13  

Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 19.776,- Kč k dluhu 36.882,- ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 8, Bartákova č. 772/22, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3216/52/13  

Rada města neschválila požadavek nájemníků domu Radniční č. 1009/1, Rýmařov o slevu z nájemného z bytů, po dobu rekonstrukce náměstí Míru a ulice Radniční.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3217/52/13  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 8, třída Hrdinů 20, ******, Rýmařov, třída Hrdinů 20.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3218/52/13  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Mateřská škola Jelínkova, p. o. odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 1 158,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3219/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p.o. o částku 110 000,- Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3220/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit závazek poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov ve výši 305 400,- Kč určeného na předfinancování projektu „Muzeum – kulturní křižovatka“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3221/52/13  

Rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku Asociaci nositelů legionářských tradic, o. s. na jejich projekty.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3222/52/13  

Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do slovenského města Krompachy ve dnech 20. – 22. září 2013 v počtu 4 osoby.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3223/52/13  

Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do německého města Schotten ve dnech 3. – 6. října 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3224/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod hasičského cisternového vozidla TATRA CAS 32 T815 z majetku ČR – HZS MSK do majetku města Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3225/52/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod hasičského cisternového vozidla TATRA CAS T148 z majetku města Rýmařov do majetku obce Dolní Moravice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3226/52/13  

Rada města vzala na vědomí informaci o průběhu stavby „Rekonstrukce náměstí Míru a ulice Radniční v Rýmařově“ dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3227/52/13  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Oplocení MŠ Jelínkova 3“ firmě Rýmstav CZ spol. s r.o., IČ:  25391810, sídlo:  Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov za cenu 649 455,50 Kč bez DPH, na dalším místě se umístila firma MOFIS CZECH s.r.o., IČ: 268666096, sídlo: Palhanecká 479/18, 747 07 Opava s nabídkovou cenou 725 000,00 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317