Dnes je sobota 4.12.2021 2:35, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 55

konaného v řádném termínu, dne 7.10.2013

 

3288/55/13  

Rada města schválila program 55. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 07.10.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3289/55/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 55. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 07.10.2013: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3290/55/13  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 53/2013 a č. 54/2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3291/55/13  

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Jednotky dobrovolných hasičů města Rýmařov, o činnosti Hasičského záchranného sboru MSK, územní odbor Bruntál, stanice Rýmařov a o protipožární prevenci za období od 1.10.2012 do 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3292/55/13  

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období leden - červen 2013, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3293/55/13  

Rada města schválila plán investic společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. na rok 2014, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3294/55/13  

Rada města schválila zálohu na roční odměnu mandatáři společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3295/55/13  

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za období 01 - 08/2013, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3296/55/13  

Rada města vzala na vědomí aktuální ceny, pravidla pro pronajímání a prodej nemovitostí a úhrady za zřizování věcných břemen na majetku města, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3297/55/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí aktuální ceny, pravidla pro pronajímání a prodej nemovitostí a úhrady za zřizování věcných břemen na majetku města, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3298/55/13  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 1074/2, parc. č. 1072/3, parc. č. 3428/2 – část 1.847 m2, vše v k.ú. Rýmařov a pozemku parc. č. 420/3 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za účelem využití pro zemědělskou činnost, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3299/55/13  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 423 v k.ú. Rýmařov manželům ******, manželům ****** a paní ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3300/55/13  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 110 v k.ú. Janovice u Rýmařova ******, za účelem využití jako pastvina pro ovce, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3301/55/13  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 2016/2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětného pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3302/55/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3303/55/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 85 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3304/55/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2594/12 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3305/55/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 331/1 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3306/55/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 876 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3307/55/13  

Rada města schválila rozšíření plánu oprav v Podhorské nemocnici a.s., Rýmařov pro rok 2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3308/55/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit společnosti Infini, a.s., se sídlem Opavská 738/25, Rýmařov snížení kupní ceny za část pozemku parc. č. 1187, část pozemku parc. č. 1192, část pozemku parc. č. 1168, část pozemku parc. č. 1191/1, část pozemku parc. č. 1191/2 a část pozemku parc. č. 1188, vše v k.ú. Rýmařov, a to o příspěvek za vybudované IS.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3309/55/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o převod pozemků pod komunikacemi v k.ú. Rýmařov - parc. č. 1071/1, 1333, 1588, 2701/1, 2701/3, 2931, 2953, 3122, 3357, 3407, 3453/1, v k.ú. Edrovice - parc. č. 139, 277/1, 277/2, 277/3, 328/1, 344/1, v k.ú. Jamartice - parc. č. 296/2, 349/3, 658/1, 658/2, v k.ú. Janovice u Rýmařova - parc. č. 324, v k.ú. Janušov - parc. č. 164/1, 466, 634, 709, 823/1, 830, v k.ú. Ondřejov u Rýmařova - parc. č. 179, 306, 383, v k.ú. Stránské - parc. č. 1135/3, 1159 z vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad do majetku Města Rýmařov, dle předloženého návrhu a podmínek ČR – SPÚ.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3310/55/13  

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky č. 176535“ mezi společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a Městem Rýmařov, týkající se objektu na ulici Divadelní 10 na pozemcích parc. č. 648, 647/1 a 655, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3311/55/13  

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky č. 176532“ mezi společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a Městem Rýmařov, týkající se objektu na ulici Čapkova 6 na pozemcích parc. č. 606, 608 a 632, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3312/55/13  

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky č. 176531“ mezi společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a Městem Rýmařov, týkající se objektu na ulici Julia Sedláka 8 na pozemcích parc. č. 562, 537 a 536/1, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3313/55/13  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1856/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Povodí Odry, státní podnik ve prospěch Města Rýmařov, spočívající v umístění přípojky VN, stožárové trafostanice a rozvodů NN (VT Podolský potok) v rámci stavby „Zimní stadion Rýmařov“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3314/55/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu přístavby jednoduchého prefabrikovaného komínu na části pozemku parc. č. 836/34 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov s manžely ******, za podmínek daných SÚ.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3315/55/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3021/48/13 ze dne 15. 7. 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3316/55/13  

Rada města souhlasila s prodejem a následným vyřazením skládkového kompaktoru UNK-320.4 (KTO-150) z majetku města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3317/55/13  

Rada města neschválila uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na textil se společností PHU YUGO, GOLIŃSKI RAFAŁ, IČ 340656878, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3318/55/13  

Rada města vzala na vědomí výpověď společnosti GARANT pojišťovací makléřská společnost, s.r.o., se sídlem Háj ve Slezsku z nebytových prostor - kancelář č. 312 v objektu náměstí Míru č. 215/2 a 214/7, Rýmařov. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.10.2013 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3319/55/13  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor - kancelář č. 312 v objektu náměstí Míru č. 215/2 a 214/7, Rýmařov za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3320/55/13  

Rada města schválila podnájem v části nebytových prostor v objektu náměstí Míru č. 584/15, Rýmařov, které v současnosti užívá na základě nájemní smlouvy ******, pro ******, za účelem umístění prodejny textilu a oděvů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3321/55/13  

Rada města schválila záměr pronájmu části nebytových prostor v 1. PP v objektu Divadelní č. 454/13, Rýmařov za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3322/55/13  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor objekt bez čp/če, na parc. č. 88/2, na ulici Tomáše Matějky, Rýmařov ******, jako sklad, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 225,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3323/55/13  

Rada města trvá na potvrzení rozsudku č.j. 16C 71/2012-40 ze dne 25.7.2013 proti žalované ****** za užívání nebytových prostor Sokolovská č. 415/16, Rýmařov na částku 259.334,- Kč s příslušenstvím.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3324/55/13  

Rada města schválila vyčlenění nebytových prostor garáže č. 1 v objektu na ulici Bartákova č. 889/20 v Rýmařově, odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ k parkování služebního vozidla.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3325/55/13  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor  (dvougaráž) na pozemku parc. č. 2113/1 v areálu Žižkova č. 545/29 v Rýmařově, ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3326/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Větrná č. 912/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3327/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3328/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Divadelní č. 357/4, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3329/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3330/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3331/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3332/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3333/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Národní č. 1228/13, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3334/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3335/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3336/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 615/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3337/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3338/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3339/55/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Opavská č. 271/128, Janovice s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3340/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3341/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3342/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3343/55/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3344/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Úvoz č. 721/17, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3345/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3346/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3347/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10,  Okružní č. 735/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3348/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Větrná č. 912/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3349/55/13  

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3350/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 94/94,  Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3351/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvu k bytu č. 6, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3352/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, 1. máje č. 859/1, Rýmařov s ****** a ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3353/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3354/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní č. 734/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3355/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3356/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 263/24, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3357/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Radniční č. 866/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3358/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3359/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3360/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3361/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3362/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3363/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, 1. máje č. 860/7, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3364/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Palackého č. 76/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3365/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3366/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3367/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 1. máje č. 887/3, Rýmařov s  manžely ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3368/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Žižkova č. 349/1, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3369/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Národní č. 1228/13,  Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3370/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3371/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3372/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 28, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3373/55/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 839/37, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3374/55/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Julia Sedláka č. 834/28 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3374/55/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Julia Sedláka č. 834/28 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 48,90 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.084,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3375/55/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Radniční č. 1009/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3375/55/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Radniční č. 1009/1 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 8.879,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3376/55/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Sokolovská č. 2/25  v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3376/55/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 56,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 25.660,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3377/55/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3377/55/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 14.607,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3378/55/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 18, třída Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3378/55/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 18, třída Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 59,13 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 15.000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3379/55/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Bartákova č. 618/23 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3380/55/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Bartákova č. 618/23 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,15 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3381/55/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Okružní č. 735/5 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3382/55/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Okružní č. 736/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3383/55/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Okružní č. 736/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3384/55/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Julia Fučíka č. 64/4 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3385/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Bartákova č. 844/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3386/55/13  

Rada města schválila zařazení ****** do seznamu uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město, pro rok 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3387/55/13  

Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 4.539,- Kč (poplatky vyčísleny na částku 5.043,- Kč) k dluhu 25.204,- Kč manželům ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 4, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3388/55/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3389/55/13  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 1, Opavská č. 272/130, Janovice, jehož nájemci jsou manželé ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3390/55/13  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 3 v DPS, Revoluční 30A, Rýmařov, ****** a ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3391/55/13  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominula Mateřské škole Jelínkova, příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 1 158,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3392/55/13   a)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 s účelovým znakem 14004 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 33,2 tis. Kč,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3392/55/13   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3393/55/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 12108262 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – ZUŠ Divadelní 10/383, Rýmařov“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3394/55/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Rýmařov a Svazem měst a obcí ČR při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ a pověřila starostu za město Rýmařov jejím podpisem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3395/55/13   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3276/53/13 e) ze dne 9. 9. 2013,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3395/55/13   b)

Rada města stanovila počet zaměstnanců na odboru životního prostředí a regionálního rozvoje 11 s účinností od 1. 11. 2013,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3395/55/13   c)

Rada města stanovila počet zaměstnanců na odboru regionálního rozvoje 8 s účinností od 1. 12. 2013,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3395/55/13   d)

Rada města stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 66, s účinností od   1. 11. 2013, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3395/55/13   e)

Rada města stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 68, s účinností od   1. 12. 2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3396/55/13   a)

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí peněžitého daru Ing. Petru Kloudovi, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3396/55/13   b)

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí peněžitého daru Ing. Jaroslavu Kalovi, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3397/55/13  

Rada města schválila podnájem nebytových prostor v budově "A" čp. 549, Rýmařov, Hornoměstská 16, ****** dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3398/55/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 10067656 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Rýmařov – Regenerace sídelní zeleně III“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317