Dnes je sobota 4.12.2021 2:43, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 57
konaného v řádném termínu, dne 4.11.2013

 

3402/57/13  

Rada města schválila program 57. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 4.11.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3403/57/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 57. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 4.11.2013: Ing. Petr Klouda a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3404/57/13  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 55/2013 a č. 56/2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3405/57/13   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2013,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3405/57/13   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2013, o částku + 384,41 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3405/57/13   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2013, o částku + 384,41 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3405/57/13   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3406/57/13  

Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu č. IV hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s příspěvkem města určeným na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3407/57/13  

Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu č. II hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace v roce 2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3408/57/13  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 40/1 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3409/57/13  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1648 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3410/57/13  

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 1074/2, parc. č. 1072/3, parc. č. 3428/2 – část 1.847 m2, vše v k.ú. Rýmařov a pozemku parc. č. 420/3 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ******, za účelem využití pro zemědělskou činnost, na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3411/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 316/5, parc. č. 316/9, parc. č. 316/13, parc. č. 333/6, parc. č. 335 a parc. č. 338, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3412/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1194 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3413/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 331/15 v k.ú. Edrovice ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3414/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 878 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví *****. Případný rozdíl ve výměře bude uhrazen dle cenové mapy města. Náklady spojené se směnou ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3415/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 2646/6 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 169/2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví společnosti cresco&finance a.s., se sídlem Revoluční 904/30, Krnov. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši Město Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3416/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí daru od Velitelství vzdušných sil Armády Rumunska se sídlem Şos.Bucureşti-ploieşti, km 10,5, o.p. 18, c.p. 23, Bukurešť, Rumunsko ve formě pomníku věnovanému rumunskému letci Gheorghe Bănciulescovi (1898 – 1935), který byl umístěn ve dvoře Podhorské nemocnice Rýmařov na adrese Hornoměstská 549/16, Rýmařov, a pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3417/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit povolení výjimky z OZV č. 02/2013 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce společnosti Tipgames a.s., se sídlem Václavské náměstí 56/802, Praha.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3418/57/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy o náhradě za přičlenění honebních pozemků mezi Honebním společenstvem Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov a Městem Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3419/57/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy o náhradě za přičlenění honebních pozemků mezi Honebním společenstvem Rýmařov - STRÁLEK, Opavská 42, Janovice u Rýmařova a Městem Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3420/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11 v průběhu roku 2013 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3421/57/13  

Rada města schválila pronájem části nebytových prostor v 1. PP v objektu Divadelní č. 454/13, Rýmařov ****** na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3422/57/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3143/52/13 ze dne 26.8.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3423/57/13  

Rada města schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 9.8.2001 s ****** k nebytovým prostorům v objektu Sokolovská č. 438/24, Rýmařov, týkající se přistoupení ******, k této smlouvě, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3424/57/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3322/55/13 ze dne 7.10.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3425/57/13  

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 30.9.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3426/57/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Příkopy č. 1157/6,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3427/57/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014 s podmínkou uznání části dluhu ve výši 17.500,- Kč ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3428/57/13  

Rada města schválila výměnu bytů mezi ******, byt č. 2, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov a ******, byt č. 1, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov. Nájemní smlouvy budou uzavřeny dle podmínek stávajících NS.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3429/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3430/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3431/57/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3432/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, 8. května č. 855/51A, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3433/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Radniční č. 865/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3434/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3435/57/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Julia Sedláka č. 824/20, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3436/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Národní č. 176/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3437/57/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3438/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 217/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3439/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov  č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3440/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Okružní č. 735/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3441/57/13  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, Hornoměstská  č. 880/51, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3442/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Revoluční č. 56/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3443/57/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Čapkova č. 842/8, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3444/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3445/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3446/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská  č. 272/130, Janovice s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3447/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, 8. května č. 855/51A, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3448/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8,  Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3449/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3450/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 435/29, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3451/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3452/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s Libuší Onderkovou na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3453/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 879/49,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3454/57/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvu k bytu č. 5, třída Hrdinů č. 598/47,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3455/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, náměstí Míru č. 200/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3456/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 883/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3457/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 772/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3458/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3459/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3460/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3461/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 1011/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3462/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3463/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3464/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3465/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3466/57/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Úvoz č. 721/17, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3467/57/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Horní č. 35/4, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3468/57/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Radniční č. 1010/3 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3468/57/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Radniční č. 1010/3 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 7.192,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3469/57/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 9, Sokolovská č. 837/42 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3469/57/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu čč. 9, Sokolovská č. 837/42  v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 43,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 13.945,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3470/57/13  

Rada města schválila přidělení bytu. 3, Bartákova č. 618/23 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3471/57/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3472/57/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Julia Sedláka  č. 834/28 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3473/57/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Okružní č. 736/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3474/57/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Ondřejov č. 93/93 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3475/57/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3476/57/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 12, Čapkova č. 842/8 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3477/57/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Opavská č. 272/130 v Janovicích ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3478/57/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3479/57/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Divadelní č. 356/6, Rýmařov ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3480/57/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 3, Jungmanova č. 686/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3481/57/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 7, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ******  na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3482/57/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3483/57/13   a)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 12, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov s ******,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3483/57/13   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov s ****** za stejných podmínek jako byla uzavřena s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3484/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 12, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov z ****** na ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3485/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku číslo 1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 25.9.2012, uzavřené se společností RÝMAŘOVSKO, o.p.s., řešící změnu termínu splatnosti půjčky a navýšení investičního příspěvku pro financování projektu „Sport a hry bez hranic“, s doprovodným programem a výstavbou víceúčelového hřiště Dukelská, schválené usnesením ZM číslo 427/14/12 a 428/14/12 ze dne 20.9.2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3486/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 04/2013, o místních poplatcích, dle předloženého návrhu HK.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3487/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 05/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3488/57/13  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů příspěvkovou organizací Městské muzeum Rýmařov, p. o. za 3. čtvrtletí 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3489/57/13  

Rada města schválila odpisový plán Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál na rok 2013 po změně v celkové roční výši 12 710,00 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3490/57/13  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku ****** na pořádání Rýmařovského cyklokrosu ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3491/57/13  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole Rýmařov, p.o. na účast žáka na MS v jazzdance a moderndance ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3492/57/13  

Rada města schválila změnu závazného ukazatele Mateřské škole Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3493/57/13  

Rada města schválila změnu závazného ukazatele Mateřské škole Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3494/57/13  

Rada města schválila změny „Zásad podpory tělovýchovy a sportu ve městě Rýmařov“ dle předloženého materiálu a změn vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3495/57/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1356/22/12 ze dne 23. 1. 2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3496/57/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1439/23/12 ze dne 20. 2. 2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3497/57/13  

Rada města schválila pravidla Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3498/57/13  

Rada města schválila Dodatek č. 3 a č. 4 ke smlouvě s firmou Kareta, s.r.o. na rekonstrukci náměstí Míru v Rýmařově, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3499/57/13  

Rada města schválila kalkulaci stočného na rok 2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3500/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání návrhu na zrušení společnosti Sovinecko, o.p.s. a její likvidaci ke Krajskému soudu v Ostravě.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3501/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2012 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, vzít na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 12.3.2013 a zprávy kontrolní komise ze dne 14.11.2012 a ze dne 27.5.2013, týkajících se kontroly hospodaření za rok 2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3502/57/13  

Rada města schválila Darovací smlouvu MV-98690-1/KAP-2013 o bezúplatném převodu vlastnických práv k majetku, který má Město Rýmařov do 31. 12. 2013 zapůjčeno „Smlouvou o výpůjčce MV-25778-1/REG/2-2010“ dle předložené přílohy č. 1.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3503/57/13   a)

Rada města schválila Darovací smlouvu o darované věci uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Rýmařov na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů města hasičskou technikou dle přílohy č. 1.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3503/57/13   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Darovací smlouvy uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Městem Rýmařov na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů hasičskou technikou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3504/57/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále na volební období 2013 – 2017 následujícího kandidáta:POŽÁROVÁ Jana.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3505/57/13  

Rada města jmenovala Ing. Miroslava Sigmunda do funkce vedoucího odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Rýmařov s platností od 1. 12. 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3506/57/13  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Skanska a.s. na projekt „Cyklostezka Rýmařov  - Ondřejov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3507/57/13  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou KARETA s.r.o. na projekt „RPS Větrná – Hornoměstská v Rýmařově – II. Etapa“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3508/57/13   a)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 s účelovým znakem 14022 na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 168,8 tis. Kč,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3508/57/13   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317