Dnes je sobota 4.12.2021 4:04, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 60

konané v řádném termínu, dne 9.12.2013

 

3518/60/13  

Rada města schválila program 60. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 9.12.2013.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3519/60/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 60. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 9.12.2013: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3520/60/13  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 57/2013 - 59/2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3521/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě za školní rok 2012/2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3522/60/13   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 12.12.2013,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3522/60/13   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2013, o částku – 12 811,29 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3522/60/13   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2013, o částku – 12 811,29 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3522/60/13   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2013, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3522/60/13   e)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3523/60/13   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2014, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3523/60/13   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet sociálního fondu města na rok 2014, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3523/60/13   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2015 až 2017, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3523/60/13   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2014 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3524/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o plnění Integrovaného dokumentu města k 30.11.2013, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3525/60/13  

Rada města schválila plán schůzí rady města na rok 2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3526/60/13  

Rada města schválila záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 1168 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3527/60/13  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1062/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3528/60/13  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 40/1 v k.ú. Jamartice ******, za účelem pěstování zemědělských plodin, udržování kosením trávy a uskladnění dřeva, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětného pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3529/60/13  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1648 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3530/60/13  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 86/6 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ******, za účelem využití pro zemědělskou činnost, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou   3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3531/60/13  

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 2121 o výměře cca 750 m2 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce ****** a ****** na nového nájemce ******, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3532/60/13  

Rada města schválila záměr prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 411 o výměře cca 125 m2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300, Praha 10, a to na dobu určitou do 31. 12. 2018.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3533/60/13  

Rada města schválila záměr prodloužení nájmu pozemků parc. č. 326/8, 326/9, 331/1 – část 3.510 m2, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 407/6, 412/2, 429/5, 429/6, 429/7, 429/8, 346/3, 346/4, 418/2, 373/1, 373/2, 375/1, 375/2, 378/1, 380, 432/3, vše v k.ú. Edrovice, dále pozemku parc. č. 1283/1 v k.ú. Rýmařov, a pozemků parc. č. 699 – část 9624 m2,705, 738/4, 742/4, 744/2, vše v k.ú. Janušov, za účelem využití pro zemědělskou činnost Janu Hořákovi, Opavská 123, Janovice u Rýmařova, a to na dobu určitou do 31. 12. 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3534/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc.         č. 2622 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3535/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2594/12 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3536/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3537/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3538/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 876 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Případný rozdíl ve výměře bude uhrazen dle cenové mapy města. Náklady spojené se směnou ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3539/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 23. 8. 2010 a dne 19. 11. 2010, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/16 v k.ú. Rýmařov, a to z 19. 11. 2013 na 19. 5. 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3540/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit převod části pozemku parc. č. 3435/1 v k.ú. Rýmařov od Státního pozemkového úřadu z důvodu realizace stavby „Cyklostezka Rýmařov – Ondřejov“ – odvodňovací kanál, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3541/60/13  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 45 v k.ú. Janušov ve vlastnictví MSK, SS MSK ve prospěch Města Rýmařov, spočívající v právu zřídit, provozovat, vstupovat  a vjíždět na předmětnou část pozemku v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním chodníku v rámci realizace stavby „Regenerace Brownfield Janovice“ Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3542/60/13  

Rada města schválila rozšíření plánu oprav v Nemocnici Rýmařov pro rok 2014 za podmínek uvedených v návrhu s tím, že finanční limit modernizací a oprav hrazených městem v roce 2014 z přijatého nájemného bude činit maximálně 950 000,-Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3543/60/13  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 25. 6. 2010, uzavřené s Teplem Rýmařov s.r.o., IČ 25387855, řešící posunutí termínu pro konečné splacení půjčky do 31. 12. 2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3544/60/13  

Rada města schválila Dodatek č. 24 nájemní smlouvy ze dne 12. 8. 1998, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Spojenými lesy, s.r.o., na pronájem lesního majetku města Rýmařov, řešící stanovení dodatečného nájemného pro rok 2013 ve výši 800.000,- Kč + DPH se splatností do 30. 4. 2014, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3545/60/13  

Rada města schválila Dodatek č. 25 nájemní smlouvy ze dne 12. 8. 1998, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Spojenými lesy, s.r.o., na pronájem lesního majetku města Rýmařov, řešící stanovení nájemného pro rok 2014 ve výši 1.000.000,-Kč + DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3546/60/13  

Rada města schválila Dodatek č. 22 Nájemní smlouvy ze dne 10. 5. 1995, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov, s.r.o., na pronájem kanalizační infrastruktury města Rýmařov, řešící stanovení nájemného pro rok 2014 v částce 2.200.000,-Kč + DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3547/60/13  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 11 Smlouvy o souboru movitého a nemovitého majetku ze dne 1.10.2005 mezi Podhorskou nemocnicí a.s. a Městem Rýmařov, týkající se vyjmutí budovy bez čp/če na pozemku parc. č. 448 v k.ú. Rýmařov a předání zpět do užívání městu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3548/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje budovy bez čp/če (bývalé márnice) na pozemku parc. č. 448 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku parc. č. 448 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 124 m2, v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3549/60/13  

Rada města schválila prodej kompaktoru UNK-320.4 (KTO-150) společnosti KOVOŠROT-MORAVIA CZ a.s., se sídlem Dobročovice 22, Úvaly, IČ 27416771, za cenu dle podané nabídky.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3550/60/13  

Rada města schválila Dodatek č. 4 nájemní smlouvy, uzavřené s firmou MAJLINDA s.r.o., se sídlem Divadelní 1, Rýmařov, zastoupené Milenou Šolcovou, Eduardem Janským a Bc. Irenou Tylšarovou,  na nebytový prostor v objektu č.p. 226, náměstí Míru 13, týkající se odstoupení Eduarda Janského a Bc. Ireny Tylšarové, od této smlouvy, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3551/60/13  

Rada města vzala na vědomí odpis nevymahatelných pohledávek za nájemníky bytů a nebytových prostor Bytermu Rýmařov, p.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3552/60/13  

Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu plánu č. V "Hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s příspěvkem města, určeným na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2013", dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3553/60/13  

Rada města vzala na vědomí analýzu stavu přidělovaných bytů správcem majetku města Bytermem Rýmařov, p.o.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3554/60/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Dukelská č. 969/1, Rýmařov ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 37,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3555/60/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 37,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3556/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 199/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3557/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 8. května č. 418/36, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3558/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Radniční č. 7/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3559/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská  č. 197/45, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3560/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3561/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3562/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.12.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3563/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.03.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3564/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Jamartice č. 115/115, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3565/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Ondřejov  č. 94/94, Rýmařov s manžely ******  na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3566/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Bartákova č. 839/37,  Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.12.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3567/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 618/23, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3568/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Lidická  č. 1328/14, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3569/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č, 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3570/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3571/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3572/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.03.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3573/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 866/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3574/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Opavská č. 615/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3575/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3576/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3577/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, náměstí Míru č. 202/27, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3578/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 694/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3579/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3580/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3581/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Příkopy č. 1153/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3582/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jamartice č. 116/116,  Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3583/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3584/60/13  

Rada města neschválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Marxova č. 582/1, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3585/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Čapkova č. 843/10, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3586/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3587/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3588/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3589/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3590/60/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3591/60/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 14, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3591/60/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 44,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 14.166,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3592/60/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3592/60/13   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 10.010,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3593/60/13   

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Radniční č. 1010/3 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3594/60/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Bartákova č. 263/24 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3595/60/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, Hornoměstská č. 879/49 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3596/60/13  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3474/57/13 ze dne 4.11.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3597/60/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Ondřejov č. 93/93 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3598/60/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Opavská č. 271/128 v Janovicích ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3599/60/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3600/60/13  

Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 11, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov nájemce ******. Výpovědní lhůta je tříměsíční a skončí dne 28.2.2014. Byt č. 11, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov bude nabízen k pronájmu dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3601/60/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3602/60/13  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou STAS v.o.s. na akci „Zateplení domu Hornoměstská 28, 30, Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3603/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr vložení infrastrukturního majetku města určeného k zásobování obyvatel města vodou, včetně správy vodovodů a příslušného majetku do akciové společnosti VaK Bruntál, a.s. za podmínek uvedených v předloženém materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3604/60/13  

Rada města schválila architektonický návrh řešení městské tržnice a další postup realizace záměru.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3605/60/13  

Rada města schválila vyplacení zálohy na roční odměnu za rok 2013 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3606/60/13   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení „Architektonický návrh-stavební úpravy bytových domů s obchodními prostory v ulici Radniční v Rýmařově, na pozemku parc. č. 23/1 v k.ú. Rýmařov“,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3606/60/13   b)

Rada města schválila přidělení zakázky na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace firmě Stavoprojekt Šumperk spol. s r.o.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3607/60/13  

Rada města schválila podmínky pro vydání Nařízení města o placeném stání na místních komunikacích a uložila odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Rýmařov zpracovat uvedené podmínky do Nařízení města, dle přiloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3608/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení II. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013 -2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3609/60/13  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 7, DPS, třída Hrdinů 20 v Rýmařově ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3610/60/13  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 6, DPS třída Hrdinů 20 v Rýmařově ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3611/60/13  

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Rýmařov ve výši 2.000,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3612/60/13  

Rada města schválila odpisový plán Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3613/60/13  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci zakázky „Oplocení MŠ Jelínkova 3“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3614/60/13  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Pradivadlo, IČ 22837981, Opavská 9, Rýmařov na realizaci divadelního představení „Den, kdy unesli papeže“ ve výši 5 000 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3615/60/13  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku Heleně Vaculíkové, na činnost „Školičky základů umělecké práce“ ve výši 1 000 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3616/60/13  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Infogold, s.r.o., na realizaci 9. ročníku „Soutěže superkrás“ ve výši 2 000 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3617/60/13  

Rada města schválila občanskému sdružení Ski klub RD Rýmařov příspěvek na údržbu lyžařských běžeckých tratí v zimní sezóně 2013/14 do maximální výše 50 000 Kč, v závislosti na průběhu zimního počasí, na rozsahu a frekvenci údržby tratí a skutečné potřeby mzdových prostředků a skutečné spotřeby PHM  (příspěvek bude poskytnut až v roce 2014).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3618/60/13  

Rada města vzala na vědomí návrh na úsporu mzdových prostředků ve Středisku volného času Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3619/60/13  

Rada města schválila Přemyslu Jurečkovi výjimku k pořádání veřejnosti přístupného podniku v době nočního klidu pro pravidelná páteční posezení při reprodukované hudbě 70. – 80. let v restauraci U Pepy v Rýmařově na dobu určitou do 31.03.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3620/60/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření partnerské smlouvy mezi městy Rýmařov a Zeil am Main.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3621/60/13  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3622/60/13  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ing. Vojtěchu Hrdinovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3623/60/13  

Rada města schválila plán oprav komunikací na rok 2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3624/60/13  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. na projekt „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – MŠ 1. máje 970/11, Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3625/60/13  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou SVOVAL TREND s.r.o. na projekt „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – MŠ Zámecký park 32/6, Janovice u Rýmařova“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3626/60/13  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou SVOVAL TREND s.r.o. na projekt „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – ZŠ Školní náměstí 206/1, Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3627/60/13  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou RÝMSTAV CZ spol. s r.o. na projekt „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – SŠ J. Sedláka 18/708, Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3628/60/13  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. na projekt „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – ZUŠ Čapkova 6/440, Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3629/60/13  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. na projekt „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – ZUŠ Divadelní 10/383, Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3630/60/13  

Rada města schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Skanska a.s. na projekt „Cyklostezka Rýmařov - Ondřejov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3631/60/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Projekční příprava rekonstrukce autobusového nádraží a parkoviště před SVČ – dopravní terminál“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3632/60/13   a)

Rada města schválila koncept městské kroniky za rok 2012,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3632/60/13   b)

Rada města schválila odměnu kronikáři Bc. Yvettě Jahnové za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3633/60/13  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor  (dvougaráž) na pozemku parc. č. 2113/1 v areálu Žižkova č. 545/29 v Rýmařově, ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3634/60/13  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor na ulici Národní č. 176/2 vpravo, Rýmařov Tomáši Trefilovi, bytem Zahradní 32, Ryžoviště a Ludmile Hlaváčové, Arnoltice 90, Husova, IČ 01210360, za účelem skladování ovoce a zeleniny, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel po úpravě usnesením rady města č. 2369/40/09 ze dne 26.1.2009 a č. 1897/33/12 ze dne 16.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317