Dnes je sobota 27.11.2021 12:56, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 23
konaného v řádném termínu, dne 30.1.2014

 

733/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo program 23. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 30.1.2014.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

734/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 23. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 30.1.2014 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

735/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu 23. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 30.1.2014 ve složení:  Mgr. Květoslava Sicová a Ladislav Žilka.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

736/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení  23. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 30.1.2014 ve složení:  Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

737/23/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 22/2013 ze dne 19.12.2013.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

738/23/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 19.12.2013 do 30.1.2014.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

739/23/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2013.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

740/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru pro rok 2014.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

741/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 57/2, pozemku parc. č. 59/2, pozemku parc. č. 59/3 a pozemku parc. č. 59/5, vše v k.ú. Jamartice s tím, že o zveřejněném záměru předmětných pozemků budou písemně informováni všichni vlastníci sousedních pozemků.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

742/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Jamartice s tím, že od předmětného pozemku bude oddělena část přilehlá k Podolskému potoku zajišťující možnost realizace protipovodňových úprav.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

743/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2622 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

744/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov společnosti Ferrite – Tech s.r.o., IČ 29444144, se sídlem Světlá 334, Světlá Hora, za účelem vybudování výrobního podniku, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením Smlouvy o nájmu a o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po splnění podmínek dle předloženého návrhu a připomínek vzešlých ze zasedání ZM.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

745/23/14  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 640/20/13 ze dne 19. 9. 2013.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

746/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření „Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní“ ze dne 24. 8. 2010 a dne 22. 12. 2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2013, jejímž předmětem byl prodej pozemku parc. č. 1282/12 v k.ú. Rýmařov ****** s tím, že dohodnutá smluvní pokuta činí 10 % z celkové kupní ceny.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

747/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1282/12, pozemku parc. č. 1282/13, pozemku parc. č. 1282/15, pozemku parc. č. 1282/18, pozemku parc. č. 1282/19 a pozemku parc. č. 1282/24, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu. V případě většího počtu zájemců bude proveden výběr mezi žadateli formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na cenu prodeje, kdy minimální nabídková cena činí 300,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

748/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo vložení infrastrukturního majetku města určeného k zásobování obyvatel města pitnou vodou v celkové hodnotě 50 783 000,- Kč, stanovené soudním znalcem Ing. Miroslavem Bešíkem, včetně správy vodovodů a příslušného majetku do akciové společnosti VaK Bruntál, a.s. výměnou za akcie společnosti, za podmínek uvedených v předloženém návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

749/23/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

750/23/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 31.12.2013.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

751/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov o částku 251 090,00 Kč určenou na předfinancování projektu „Muzeum – kulturní křižovatka“.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

752/23/14  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov o částku 44 310,00 Kč určenou na spolufinancování projektu „Muzeum – kulturní křižovatka“.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

753/23/14   a)

Zastupitelstvo města schválilo záměr realizace preventivní aktivity v rámci „Programu prevence kriminality na rok 2014“.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

753/23/14   b)

Zastupitelstvo města vyčlenilo částku v rozpočtu města ve výši 10% z celkových předpokládaných nákladů na jednotlivé dílčí projekty z programu prevence kriminality.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

753/23/14   c)

Zastupitelstvo města schválilo „Koncepci prevence kriminality města Rýmařov na období 2014 – 2017“.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

754/23/14   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 60/3/10b) ze dne 21.12.2010.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

754/23/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 1.2.2014 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317