Dnes je úterý 30.11.2021 14:26, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 24

konaného v řádném termínu, dne 24.4.2014

 

755/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo program 24. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 24.4.2014.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

756/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 24. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 24.4.2014 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

757/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 24.4.2014 ve složení: Marie Volková a Ladislav Žilka.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

758/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 24.4.2014 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

759/24/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 30.1.2014 do 24.4.2014..

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

760/24/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 23/2014 ze dne 30.1.2014.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

761/24/14   a)

Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2013 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

761/24/14   b)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 21.2.2014 za rok 2013,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

761/24/14   c)

Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb., v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2014 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

762/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku Města Rýmařova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

763/24/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

764/24/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

765/24/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2013 dle předloženého materiálu

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

766/24/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2013.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

767/24/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o společnosti VaK Bruntál, a.s .

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

768/24/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o plnění Integrovaného dokumentu města k 16.4.2014 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

769/24/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh strategického dokumentu, dle předloženého materiálu a doporučuje jeho další rozvoj.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

770/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 1335/3 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

771/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 691/1 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

772/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1523 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

773/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2641 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

774/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2294/2, pozemku parc. č. 2294/4 a pozemku parc. č. 2294/7, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby RD, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

775/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1062/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

776/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1733 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

777/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 57/2, pozemku parc. č. 59/2, pozemku parc. č. 59/3 a pozemku parc. č. 59/5, vše v k.ú. Jamartice ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s tím, že pozemky budou znovu geodeticky zaměřeny, neboť přímo sousedí s přilehlou komunikací.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

778/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo provedení výběrového řízení mezi žadateli o prodej pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Jamartice, a to formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy města a činí 100,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

779/24/14  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 613/19/13 ze dne 20. 6. 2013.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

780/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2735 v k.ú. Rýmařov ****** za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

781/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1282/24 v k.ú. Rýmařov (včetně rozvodné skříně RST plynu) ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

782/24/14   a)

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi v k.ú. Rýmařov - parc. č. 1071/1, 1333, 1588, 2701/1, 2701/3, 2931, 2953, 3122, 3357, 3407, 3453/1, v k.ú. Edrovice - parc. č. 139, 277/1, 277/2, 277/3, 328/1, 344/1, v k.ú. Jamartice - parc. č. 296/2, 349/3, 658/1, 658/2, v k.ú. Janovice u Rýmařova - parc. č. 324, v k.ú. Janušov - parc. č. 164/1, 466, 634, 709, 823/1, 830, v k.ú. Ondřejov u Rýmařova - parc. č. 179, 306, 383, v k.ú. Stránské - parc. č. 1135/3, 1159 z vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad do majetku Města Rýmařov,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

782/24/14   b)

Zastupitelstvo města souhlasilo s převzetím závazků u pronajatého majetku, který je předmětem bezúplatného převodu – uzavřena nájemní smlouva mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a nájemcem.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

783/24/14  

Zastupitelstvo města souhlasilo se změnou splatnosti kupní ceny dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené mezi ****** a Městem Rýmařov a to tak, že záloha ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tím, že ve Smlouvě bude zakotvena rozvazovací podmínka pro případ nesplacení dohodnuté zálohy.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

784/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr provést technické zhodnocení budovy stravovacího provozu v Podhorské nemocnici a.s. Rýmařov, které spočívá ve stavebních a instalačních úpravách a zabudování chladícího/mrazícího boxu v suterénu budovy stravovacího provozu (sloučení stravovacích provozů pracoviště Bruntál a Rýmařov). Stavební práce bude financovat Podhorská nemocnice a.s. a následně budou Městu Rýmařov vyúčtovány, přičemž bude navržen splátkový kalendář s tím, že nemocnice předpokládá obvyklý limit 950 tis. Kč/rok (zápočet vůči nájmu).

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

785/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr provést technické zhodnocení budovy „C“ v Podhorské nemocnici a.s. Rýmařov, které spočívá ve výměně výtahu v budově „C“ – Oddělení ošetřovatelské péče a Sociální hospitalizace. Stavební práce bude financovat Podhorská nemocnice a.s. a následně budou Městu Rýmařov vyúčtovány, přičemž bude navržen splátkový kalendář s tím, že nemocnice předpokládá obvyklý limit 950 tis. Kč/rok (zápočet vůči nájmu).

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

786/24/14  

Zastupitelstvo města ponechalo v platnosti OZV města Rýmařov č. 02/2013 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

787/24/14  

Zastupitelstvo města souhlasilo s prodloužením termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/17 v k.ú. Rýmařov dle Kupní smlouvy ze dne 21. 3. 2012 uzavřené mezi Městem Rýmařov a ******, a to o 12 měsíců, tj. do 21. 3. 2015.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

788/24/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí ukončení platnosti Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 21. 8. 2006 a dne 28. 8. 2006 mezi Městem Rýmařov jako budoucím prodávajícím a společností Pátá Stavební CZ a.s. jako budoucím kupujícím, ve znění pozdějších dodatků.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

789/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 561 a pozemku parc. č. 690, oba v k.ú. Janušov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

790/24/14   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.3.2014,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

790/24/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2014, o částku + 9 459,57 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

790/24/14   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2014, o částku + 4 441,23 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

790/24/14   d)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2014, o částku + 13 900,80 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

791/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám, včetně úpravy cenové mapy, a to s účinností od 24. 4. 2014, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

792/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo závazek poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p. o. ve výši 590 425,- Kč určeného na předfinancování projektu „Znovuobjevená krása“.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

793/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Městské Muzeum Rýmařov, p. o. nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov, o částku 145 tis. Kč určenou na zpřístupnění janovického zámku v letní sezóně 2014.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

794/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku společnosti TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, se sídlem Heinemannova 2695/6, Praha 6 – Dejvice, ve výši 70 000,- Kč jako podíl na nákladech spojených s organizací Závodu míru 2014.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

795/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 37.145,- Kč (poplatky vyčísleny na částku 41.272,- Kč) k dluhu 29.679,- Kč ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 13, 1. máje č. 886/1, Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

796/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 14, 1. máje č. 860/7, Rýmařov z ****** na ****** a ******.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

797/24/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 31.3.2014.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

798/24/14  

Zastupitelstvo města v územní působnosti MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schválilo zařazení svého správního území do působnosti MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014 - 2020.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

799/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo přidělení veřejné zakázky „Technologické centrum ORP Rýmařov – Zřízení technologického centra“ společnosti HCV group a.s., Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25395009 za cenu 2.854.618 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

800/24/14  

Zastupitelstvo města schválilo přidělení veřejné zakázky „Technologické centrum ORP Rýmařov – Vnitřní integrace úřadu“ společnosti HCV group a.s., Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25395009 za cenu 1.502.462 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317