Dnes je sobota 27.11.2021 14:10, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 25

konaného v řádném termínu, dne 19.6.2014

 

801/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo program 25. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 19.6.2014.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

802/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 25. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 19.6.2014 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

803/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 19.6.2014 ve složení: Mgr. Bronislav Koňařík a Ferdinand Šopík.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

804/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 19.6.2014 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

805/25/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 24.4.2014 do 19.6.2014.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

806/25/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 24/2014 ze dne 24.4.2014.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

807/25/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2013.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

808/25/14   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2014,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

808/25/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2014, o částku + 19 342,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

808/25/14   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2014, o částku + 19 342,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

809/25/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o získání dotace ze SFŽP na zateplení budov ve vlastnictví města: Sokolovská č. 29, 31, 33, (Střední škola PRIMA) a Bartákova č. 18 (Kuželna) dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

810/25/14   

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí roku 2014, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

811/25/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru za 1. pololetí roku 2014, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

812/25/14  

Zastupitelstvo města stanovilo pro volební období 2014 – 2018 celkem 21 členů Zastupitelstva města Rýmařova.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

813/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 420 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, s podmínkou souhlasu vlastníků přiléhajících nemovitostí, tj. č.p. 497, č.p. 498, č.p. 505 a č.p. 506, ul. Nerudova v Rýmařově.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

814/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1483/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

815/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 156 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

816/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 326/8 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

817/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1062/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

818/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3130/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu s tím, že pozemek bude znovu geodeticky zaměřen, neboť přímo sousedí s přilehlou komunikací.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

819/25/14  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 207 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

820/25/14  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 305 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

821/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 311, části pozemku parc. č. 310 a části pozemku parc. č. 315, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

822/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 1335/3 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

823/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 691/1 v k.ú. Janušov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

824/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1523 v k.ú. Rýmařov ČR – HZS MSK, IČ 70884561, Výškovická 2995/40, Ostrava – Zábřeh, za cenu 5 000,- Kč.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

825/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2641 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

826/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1062/1 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

827/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1733 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

828/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Jamartice ******, za cenu 106,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

829/25/14   a)

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 653 a pozemku parc. č. 654, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle zavazujících a omezujících podmínek ÚZSVM,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

829/25/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného práva ve prospěch převodce jako oprávněného (ČR – ÚZSVM) spočívajícího v závazku nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovitosti parc. č. 653 a parc. č. 654, vše v k.ú. Rýmařov po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do vlastnictví.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

830/25/14  

Zastupitelstvo města neschválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 70/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

831/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje a výzvu k podání nabídky na odprodej pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu. Minimální nabídková cena činí 250 000,- Kč a byla stanovena s ohledem na skutečnosti související s přímým prodejem předmětného pozemku.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

832/25/14  

Zastupitelstvo města souhlasilo s prodloužením termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/22 v k.ú. Rýmařov dle Kupní smlouvy ze dne 16. 4. 2012 uzavřené mezi Městem Rýmařov a ******, a to o 12 měsíců, tj. do 17. 4. 2015.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

833/25/14  

Zastupitelstvo města neschválilo ****** snížení kupní ceny za část pozemku parc. č. 1187 v k.ú. Rýmařov (parc. č. 1187/4, k.ú. Rýmařov dle GP č. 2093-88/2012 ze dne 27. 6. 2012).

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

834/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr změny usnesení č. 369/13/12 ze dne 21. 6. 2012, a to v osobě kupujícího z původně schváleného ****** na ****** a ******. Kupující nabývají pozemek do podílového spoluvlastnictví (každý 1/2).

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

835/25/14  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 789/24/14 ze dne 24. 4. 2014.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

836/25/14   a)

Zastupitelstvo města neschválilo úplatný převod pozemku parc. č. 561 a pozemku parc. č. 690, oba v k.ú. Janušov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

836/25/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo návrh žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 561 a pozemku parc. č. 690, oba v k.ú. Janušov, a to z důvodu veřejného zájmu. Důvodem návrhu bezúplatného převodu je, že se jedná o místní komunikace, které slouží široké veřejnosti a Město Rýmařov se o ně již řadu let stará. Vlastníkem předmětných pozemků je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

836/25/14   c)

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 561 a pozemku parc. č. 690, oba v k.ú. Janušov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

837/25/14  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 1169/29/10 ze dne 17. 6. 2010.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

838/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků parc. č. 2925, 2918/2 v k.ú. Rýmařov, parc. č. 258, 259, 265, 266, 316/16, 316/17, 318/1, 341/8, 365/2, 366/2, 368, 369, 370/2, 373, 378/1, 378/2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, parc. č. 344, 349/4 a 1022 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova, parc. č. 412/1 a 418/1 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc. č. 1866/3, 2896/1, 2402/4, 2402/5, 3076/1, 3077/1, 3076/1,  3127/2, 3127/9, 3429, 3433 a 3434 v k.ú. Rýmařov, část parc. č. 455 a 457 v k.ú. Jamartice, parc. č. 230 v k.ú. Janovice u Rýmařova, parc. č. 245 a 250 v k.ú. Janušov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Náklady na převod ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

839/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků p.č. 373/3, 374, 377/1, 377/3, 382/2, 391/11, 416, 418, 491/2, 496/7, 588/1, 588/2, 634/2, 634/6, 643/2 v k.ú. Jamartice, 2951/14, 3041/3, 3042, 3045, 3046/2, 3249, 3257/1, 3258, 3267, 3277, 3279 v k.ú. Rýmařov, p.č. 418/2 v k.ú. Dolní Moravice, p.č. 328/3 , 329/1, 350/1, 350/2, 357, 367/2, 368/2, 369/2, 371/3, 381/7, 381/8 v k.ú. Edrovice, p.č. 413/9 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, p.č. 240/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. za pozemky p.č. 191, 193, 194, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279/1, 280, 318/5, 361/1, 361/2, 362, 363, 376 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

840/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo nabytí části pozemku parc. č. 427 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova formou darovací smlouvy z vlastnictví MSK, Správy silnic MSK do vlastnictví Města Rýmařov, z důvodu realizace chodníku v rámci stavby „Cyklostezka Rýmařov - Ondřejov“.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

841/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 1334/1 v k.ú. Rýmařov a části pozemku parc. č. 907 v k.ú. Janušov ve vlastnictví ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390 ve prospěch Města Rýmařov z důvodu umístění stavby „Veřejné osvětlení přechodu pro chodce – II. etapa na ul. Opavská v Rýmařově a Janovicích“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 24 200,- Kč.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

842/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dohody o narovnání mezi městem Rýmařov a společností Pátá stavební CZ, a.s., na částku 22.646,- Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

843/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o., náměstí Míru 6, 795 01 Rýmařov, o 140 000,- Kč na opravu fasády Městského muzea Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

844/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o., náměstí Míru 6, 795 01 Rýmařov, o 5 000,  Kč na zakoupení venkovních tabulí na dveře kostelů a kaplí na Rýmařovsku.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

845/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o., náměstí Míru 6, 795 01 Rýmařov, o částku 15 000,- Kč jako spolufinancování projektu „Poznávejme Rýmařovsko“.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

846/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, Okružní 10, 795 01 o částku 650 000,- Kč.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

847/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál o částku 1 903 671,22 Kč určenou na předfinancování projektu „Digitální jazyková učebna“.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

848/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál o částku 335 941,98 Kč určenou na spolufinancování projektu „Digitální jazyková učebna“.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

849/25/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o Valné hromadě VaK Bruntál, a.s. ze dne 29.5.2014, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

850/25/14  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 22.572,- Kč (poplatky vyčísleny na částku 25.080,- Kč) k dluhu 24.958,- Kč  ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 10, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317