Dnes je úterý 30.11.2021 13:44, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 26

konaného v řádném termínu, dne 25.9.2014

 

851/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo program 26. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 25.9.2014.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

852/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 26. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 25.9.2014 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

853/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu ze 26. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 25.9.2014 ve složení: Ing. Vojtěch Hrdina a Ladislav Žilka.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

854/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení ze 26. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 25.9.2014 ve složení: Ing. Petr Klouda a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

855/26/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 20.6.2014 do 25.9.2014.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

856/26/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 25/2014 ze dne 19.6.2014.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

857/26/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu plnění Integrovaného dokumentu města k 18.9.2014, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

858/26/14   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.8.2014,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

858/26/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2014, o částku + 2.171,90 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

858/26/14   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2014, o částku + 2.171,90 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

858/26/14   d)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2015.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

859/26/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o průběhu VH VaK Bruntál, a.s.  dne 21.8.2014, která jednala o vložení vodárenské infrastruktury měst Bruntál a Rýmařov výměnou za akcie společnosti.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

860/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1273 a pozemku parc. č. 204/8, vše v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

861/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/10 a části pozemku parc. č 444/1, vše v k.ú. Edrovice, a pozemku parc. č. 855/10 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

862/26/14  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 156/4, pozemku parc. č. 168, pozemku parc. č. 182 a pozemku parc. č. 264/1, vše v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

863/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3236 a pozemku parc. č. 3237 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

864/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1473 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

865/26/14  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 383 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

866/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1537/1 v k.ú. Rýmařov, včetně stavby č. 103/17 na ulici Máchova v Rýmařově, dle předloženého návrhu a podmínek KŽPaRR.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

867/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1537/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu a podmínek KŽPaRR s tím, že podél náhonu bude ponechán pás odpovídající ochrannému pásmu vodního toku, který i nadále zůstane ve vlastnictví města.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

868/26/14  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1521, pozemku parc. č. 1522, pozemku parc. č. 1523, pozemku parc. č. 1524, pozemku parc. č. 1525, pozemku parc. č. 1526, pozemku parc. č. 1527 a pozemku parc. č. 1528/1, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

869/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 5 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu a podmínek KŽPaRR.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

870/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

871/26/14  

Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku parc. č. 420 v k.ú. Rýmařov, bezprostředně navazující na pozemek parc. č. 411 v k.ú. Rýmařov, ******.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

872/26/14  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 420 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

873/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1483/1 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

874/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 156 v k.ú. Edrovice ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

875/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 326/8 v k.ú. Edrovice ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

876/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1062/1 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

877/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3130/1 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem s tím, že pozemek bude znovu geodeticky zaměřen, neboť přímo sousedí s přilehlou komunikací.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

878/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu 358 428,- Kč.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

879/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 10. 5. 2012, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby objektu pro individuální rekreaci na pozemku parc. č. 3299 v k.ú. Rýmařov, a to z 10. 5. 2014 na 10. 5. 2015.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

880/26/14   a)

Zastupitelstvo města neschválilo úplatný převod pozemku parc. č. 658 v k.ú. Janušov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

880/26/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo návrh žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 658 v k.ú. Janušov, a to z důvodu veřejného zájmu. Důvodem návrhu bezúplatného převodu je, že se jedná o veřejnou zeleň sloužící široké veřejnosti. Vlastníkem předmětného pozemku je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

880/26/14   c)

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 658 v k.ú. Janušov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle zavazujících, omezujících a sankčních podmínek ÚZSVM,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

880/26/14   d)

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci a smlouvy o zřízení věcného práva č. UZSVM/OOP/4388/2014-OOPR mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a Městem Rýmařov, a pověřilo starostu města jejím podpisem,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

880/26/14   e)

Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného práva ve prospěch převodce jako oprávněného (ČR – ÚZSVM) spočívajícího v závazku nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděnou nemovitost parc. č. 658 v k.ú. Rýmařov po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do vlastnictví tak, jak je uvedeno ve Smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci a smlouvě o zřízení věcného práva č. UZSVM/OOP/4388/2014-OOPR.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

881/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 370 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

882/26/14  

Zastupitelstvo města neschválilo uplatnění předkupního práva vůči objektu rodinné rekreace bez čp/če ve vlastnictví ****** na pozemku ve vlastnictví města Rýmařov parc. č. 1331/5 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

883/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo změnu usnesení č. 369/13/12 ze dne 21. 6. 2012, a to v osobě kupujícího z původně schváleného ****** na ****** a ******. Kupující nabývají pozemek do podílového spoluvlastnictví (každý 1/2).

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

884/26/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a souhlasilo s úhradou 120 000,- Kč LČR, s.p. v souvislosti se směnou majetku schváleného usnesením ZM č. 838/25/14 dne 19. 6. 2014.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

885/26/14  

Zastupitelstvo města souhlasilo se změnou podmínky Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Rýmařov a ****** dne 13. 8. 2012, týkající se uzavření řádné kupní smlouvy o převodu části pozemku parc. č. 1187 v k. ú. Rýmařov, a to po dokončení základové desky budoucího objektu prodejny s lesní a zahradní technikou.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

886/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo koupi pozemku parc. č. 121 a pozemku parc. č. 122 v k.ú. Edrovice. Součástí pozemku parc. č. 121 v k.ú. Edrovice je stavba čp. 16, rodinný dům. Vlastníkem předmětných nemovitostí je  ******.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

887/26/14  

Zastupitelstvo města souhlasilo s účetním odepisováním technického zhodnocení budovy A, balneo provoz, ve výši 152 992,- Kč Podhorskou nemocnicí a.s., IČ 47668989, Hornoměstská 549/16, Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

888/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 v průběhu roku 2014 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

889/26/14   

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje budovy bývalého dětského oddělení bez čp/če v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 449 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 449 v k.ú. Rýmařov, za symbolickou cenu 1,- Kč, za účelem rekonstrukce a přístavby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

890/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 448 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku parc. č. 448 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu 120.000,- Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

891/26/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2013 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, vzalo na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 18.2.2014 a zprávy kontrolní komise ze dne 27.5.2013, ze dne 3.3.2014 a ze dne 26.5.2014, týkajících se kontroly hospodaření za rok 2013 a roční závěrky za rok 2012 a 2013.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

892/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření inominátní dohody mezi Městem Rýmařov a společností Homola, a.s., IČ 26792770, týkající se finanční náhrady za neprovedené zapravení povrchů po výměně plynovodních řadů na ulici Na Stráni, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

893/26/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí průběh projednávání projektu s názvem „Středisko volného času Rýmařov“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

894/26/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 31.8.2014.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

895/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí bezúročné půjčky Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace ve výši 340 000 Kč na předfinancování projektu „Moderní cestou k tradičním hodnotám“.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

896/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 288 000,- Kč SKI klubu RD Rýmařov, IČ 27003272, za účelem dofinancování nákupu nového užitkového vozidla.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

897/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo závazek poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p. o. ve výši 487 050,00 Kč určeného na předfinancování projektu „Krása, která zahaluje“.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

898/26/14  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení RM č. 4507/76/14 ze dne 25.8.2014.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  5

899/26/14  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 23.224,- Kč (poplatky vyčísleny na částku 24.446,- Kč) k dluhu 15.716,- Kč ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 8, Bartákova č. 263/24, Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

900/26/14   a)

Zastupitelstvo města schválilo přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 s účelovým znakem 14004 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 34 tis. Kč,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

900/26/14   b)

Zastupitelstvo města zplnomocnilo starostu města k podpisu smlouvy mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

901/26/14   a)

Zastupitelstvo města schválilo Darovací smlouvu o darované věci uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Rýmařov na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů města hasičskou technikou dle přílohy č. 1. v účetní hodnotě 158.197,80 Kč,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

901/26/14   b)

Zastupitelstvo města zplnomocnilo starostu města k podpisu Darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a Městem Rýmařovo na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů hasičskou technikou.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317