Dnes je úterý 7.12.2021 14:09, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 63

konané v řádném termínu, dne 17.2.2014

 

3750/63/14  

Rada města schválila program 63. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 17.2.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3751/63/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 63. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 17.2.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3752/63/14  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůze rady města č. 62/2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3753/63/14  

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rýmařov za rok 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3754/63/14  

Rada města vzala na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově o činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3755/63/14  

Rada města schválila záměr prodloužení nájmu pozemků parc. č. 459 – část 9.100 m2, 592/5 – část 13.830 m2, 349/5, 349/6, 350/2, 539/1, 592/7, 619/9, 633/3, 633/4, 647/13, 647/14, 647/15, 647/15, 265, 267, 335/3, 425, 426, 427, 570/5, 689, 399, 443/1, 444/1, 454/1, 460, 618, 668/1, 691, 386/6, 412/3, 412/5, 412/6, 441/1, 441/3, 484/2, 484/3, 484/4, 484/5, 484/7, 485/2, 638/12, 638/14, 638/16, 638/17, 638/18, 671/28, 677, 424, 443/2, 333/5, 333/6, 422/4, 439/2, 446/7, 484/8, 638/10, 669/11, vše v k.ú. Jamartice, a pozemků parc. č. 3351 – část 2.900 m2, 3361/2, 3358/2, 3396/2, 3397, 3399, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem využití pro zemědělskou činnost Ing. Michalovi Novákovi, IČ 47664801, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3756/63/14  

Rada města schválila prodloužení nájmu pozemku parc. č. 2904/7 v k.ú. Rýmařov za účelem využití pro zemědělskou činnost společnosti Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o., se sídlem Tvrdkov 34, a to na dobu určitou do 31. 12. 2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3757/63/14  

Rada města schválila prodloužení nájmu pozemků parc. č. 1844, 1845, 1846, 1847, vše v k.ú. Rýmařov, dále pozemků parc. č. 354/11 – část 12.641 m2, 878, 927/7, 927/9, vše v k.ú. Stránské, a pozemku parc. č. 413/8 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za účelem využití pro zemědělskou činnost Pavlu Kročilovi, Malá Štáhle 46, a to na dobu určitou do 31. 12. 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3758/63/14  

Rada města schválila prodloužení nájmu pozemků parc. č. 316/2, 316/5, 316/9, 316/13, 316/14, 316/15, 333/6, 335, 338, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za účelem využití pro zemědělskou činnost společnosti Farma Dobřečov s.r.o., se sídlem Dobřečov 33, a to na dobu určitou do 31. 12. 2021.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3759/63/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 1335/3 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3760/63/14  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 61 v k.ú. Janovice u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, spočívající v umístění stavby zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN 0,4 kV. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3761/63/14  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2/1, 2/2, 684, 689/3, 702, 2649/3 a 2649/11, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu 80,- Kč/bm + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3762/63/14  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 109, 718, 720, 728, 2020, 2039, 2041, 2042, 2043, 2044, 2051, 2052, 2053, 2061, 2068, 2070, 2083, 2096/1, 2096/3, 2647/5, 2647/6, 2647/7, 2647/8, 2647/9, 2647/10 a 2647/12, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu 80,- Kč/bm + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3763/63/14   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi v k.ú. Rýmařov - parc. č. 1071/1, 1333, 1588, 2701/1, 2701/3, 2931, 2953, 3122, 3357, 3407, 3453/1, v k.ú. Edrovice - parc. č. 139, 277/1, 277/2, 277/3, 328/1, 344/1, v k.ú. Jamartice - parc. č. 296/2, 349/3, 658/1, 658/2, v k.ú. Janovice u Rýmařova - parc. č. 324, v k.ú. Janušov - parc. č. 164/1, 466, 634, 709, 823/1, 830, v k.ú. Ondřejov u Rýmařova - parc. č. 179, 306, 383, v k.ú. Stránské - parc. č. 1135/3, 1159 z vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad do majetku Města Rýmařov,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3763/63/14   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s převzetím závazků u pronajatého majetku, který je předmětem bezúplatného převodu – uzavřena nájemní smlouva mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a nájemcem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3764/63/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit se změnou splatnosti kupní ceny dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené mezi ****** a Městem Rýmařov a to tak, že záloha ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tím, že ve smlouvě bude zakotvena rozvazovací podmínka pro případ nesplacení dohodnuté zálohy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3765/63/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr provést technické zhodnocení budovy stravovacího provozu v Podhorské nemocnici a.s. Rýmařov, které spočívá ve stavebních a instalačních úpravách a zabudování chladícího/mrazícího boxu v suterénu budovy stravovacího provozu (sloučení stravovacích provozů pracoviště Bruntál a Rýmařov). Stavební práce bude financovat Podhorská nemocnice a.s. a následně budou Městu Rýmařov vyúčtovány, přičemž bude navržen splátkový kalendář s tím, že nemocnice předpokládá obvyklý limit 950 tis. Kč/rok (zápočet vůči nájmu).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3766/63/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města ponechat v platnosti OZV města Rýmařov č. 02/2013 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3767/63/14  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor kancelář č. 203 v objektu náměstí Míru č. 214/7 a 215/2 v Rýmařově ******, za účelem zřízení prodejny dárkového zboží, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16. 7. 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3768/63/14  

Rada města schválila výpověď z nájmu nebytových prostor – hospodářská budova bez čp./če. (pravá část) na pozemku parc. č. 165, Rýmařov, k.ú. Edrovice, ****** z důvodu porušování povinností vyplývajících z nájmu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3769/63/14  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nájmu nebytových prostor – hospodářská budova bez čp./če. (prostřední část) na pozemku parc. č. 165, Rýmařov, k.ú. Edrovice, výpovědní lhůta začne běžet 1.3.2014 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3770/63/14  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor – hospodářská budova bez čp./če. (střední a pravá část) na pozemku parc. č. 165, Rýmařov, k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3771/63/14  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3325/55/13 ze dne 7. 10. 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3772/63/14  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3634/60/13 ze dne 9. 12. 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3773/63/14  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené dne 23. 5. 1994 se společností Komerční banka, a.s. se sídlem Na příkopě 969/33, Praha 1, řešící provedení stavebních úprav nebytových prostor v objektu Sokolovská č. 2/25, Rýmařov, dle předloženého návrhu za podmínky, že nájemce provede práce na vlastní náklady a po skončení nájemní smlouvy uvede nebytové prostory do původního stavu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3774/63/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, výše nájemného 47,03 Kč/m2  s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3775/63/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, výše nájemného 39,- Kč/m2  s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3776/63/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3777/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3778/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská  č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3779/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3780/63/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3781/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Okružní č. 734/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.2.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3782/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 217/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3783/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Větrná č. 912/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3784/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.2.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3785/63/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3786/63/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Bartákova  č. 263/24,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3787/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3788/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 200/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3789/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 272/130, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3790/63/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3791/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3792/63/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.2.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3793/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3794/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3795/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3796/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3797/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3798/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3799/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, náměstí Míru č. 200/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3800/63/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 29.2.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3801/63/14  

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Opavská č. 783/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3802/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, třída Hrdinů č. 701/7,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.2.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3803/63/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, náměstí Míru č. 217/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.2.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3804/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3805/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3806/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Okružní č. 734/3, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3807/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3808/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Julia Sedláka č. 826/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.2.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3809/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.2.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3810/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3811/63/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 736/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3812/63/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10, Příkopy č. 1154/13 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3812/63/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Příkopy č. 1154/13 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 52,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 14.184,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3813/63/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Radniční č. 866/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3813/63/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Radniční č. 866/4 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,76 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 15.002,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3814/63/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Radniční č. 7/13 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3814/63/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Radniční č. 7/13 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 47,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 29.415,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3815/63/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Okružní č. 736/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3816/63/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Okružní č. 736/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3817/63/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Okružní č. 736/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3818/63/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Opavská č. 694/22 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3819/63/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 11, Opavská č. 782/45 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3820/63/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Jamartice č. 115/115 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3821/63/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Hornoměstská č. 882/30 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3822/63/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3823/63/14  

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3824/63/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Opavská č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3825/63/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Horní č. 35/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3826/63/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3827/63/14  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 3729/62/14 ze dne 20.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3828/63/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 37.145,- Kč (poplatky vyčísleny na částku 41.272,- Kč) k dluhu 29.679,- Kč ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 13, 1. máje č. 886/1, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3829/63/14  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 3, Tomáše Matějky č. 823/3, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s § 2291, odst. 1 OZ, z důvodu zvlášť závažného porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3830/63/14  

Rada města schválila uzavření Smlouvy o správě a provozu areálu Zahrada Hedvy, včetně objektu občanské vybavenosti bez čp/če na pozemku parc. č. 507/3, a objektu bez čp./če na části pozemku parc.č. 507/1 a pozemku parc.č. 507/1, vše k.ú. Rýmařov, se společností Městské služby Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3831/63/14  

Rada města pověřila starostu města k udělení souhlasu s pořádáním hromadných, organizovaných, kulturních, sportovních, komerčním, soukromých či jiných obdobních akcí nebo akcí většího rozsahu konaných v areálu Zahrada Hedvy, především na pozemku parc. č. 507/1, a v objektu bez čp./če na pozemku parc.č. 507/3, vše k.ú. Rýmařov, ve smyslu Smlouvy o správě a provozu areálu Zahrada Hedvy, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3832/63/14  

Rada města schválila odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených městem Rýmařov, na rok 2014 takto: - Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál v celkové roční výši 291 576,- Kč,- Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, v celkové roční výši 14 930,  Kč,- Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, v celkové roční výši 10 061,- Kč,- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, v celkové roční výši 21 838,- Kč,- Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, v celkové roční výši 9 168,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3833/63/14  

Rada města schválila Základní škole Rýmařov, Školní náměstí, příspěvková organizace, poskytnutí příspěvku na Dívčí kurz žákyň ve výši 3 500 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3834/63/14  

Rada města vzala na vědomí informaci o řešení stížnosti ****** a uložila ředitelce p.o. Byterm, Ing. Lence Vavřičkové informovat ****** o výsledku šetření, dle předloženého materiálu a připomínek vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3835/63/14  

Rada města schválila výplatu roční odměny jednateli Městských služeb Rýmařov, s.r.o. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3836/63/14  

Rada města schválila úpravu nájmu pozemků se Státním pozemkovým úřadem, v souladu s realizací akce Mokřadní tůně v Jamarticích, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3837/63/14  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení a obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace a parkoviště na ul. Opavská ve městě Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3838/63/14  

Rada města schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo s firmou KARETA s.r.o. na projekt „Rekonstrukce náměstí Míru a ulice Radniční v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3839/63/14  

Rada města schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou KARETA s.r.o. na projekt „RPS Větrná – Hornoměstská v Rýmařově – II. Etapa“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3840/63/14   a)

Rada města schválila variantu projektu pod názvem "Stavební úpravy bytových domů s obchodními prostory v ulici Radniční č. pop. 1, 3, 5 a 7 v Rýmařově" dle návrhu předloženého Ing. arch. Valertem dne 17.2.2014 na jednání rady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3840/63/14   b)

Rada města pověřila ředitelku p.o. Byterm Ing. Lenku Vavřičkovou projednáním schválené varianty s nájemníky nebytových prostor, dohodnout rozvrh a termín stavebních prací, ukončení nebo přerušení provozu nebytových prostor a nabídku náhradních provozoven po dobu rekonstrukce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3841/63/14  

Rada města vzala na vědomí postup projekčních prací na akci „Technická infrastruktura Edrovice II“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3842/63/14  

Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do slovenského města Krompachy ve dnech 28. února - 2. března 2014 v počtu 4 osoby.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3843/63/14  

Rada města doporučila vyzvat TJ Jiskra, aby zvážila právní stanovisko JUDr. Jana Vyjídáka a případně uplatnila nároky plynoucí z náhrady škody.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

3844/63/14  

Rada města doporučila tajemníkovi, aby z tohoto případu vyvodil systémová opatření, aby se do podobné situace nedostalo město Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317