Dnes je úterý 7.12.2021 14:04, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 67

konané v řádném termínu, dne 24.3.2014

 

3857/67/14  

Rada města schválila program 67. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 24.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3858/67/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 67. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 24.3.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3859/67/14  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůze rady města č. 63/2014 – 66/2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3860/67/14  

Rada města schválila hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3861/67/14  

Rada města schválila zprávu o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3862/67/14  

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3863/67/14  

Rada města souhlasila s vyplacením roční odměny jednateli (mandatáři) společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3864/67/14  

Rada města schválila, aby panu Ing. Štěpánu Kovářovi, jednateli, byly vypláceny měsíční odměny za výkon funkce statutárního orgánu společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., včetně náhrady výdajů spojených s výkonem funkce jednatele a cestovních nákladů – ve výši, v jaké tyto odměny vyplývají ke dni 1.3.2014 ze smlouvy mandátní uzavřené mezi společností a jednatelem dne 19.5.1998, ze smlouvy o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi jednatelem a společností dne 20.4.2004 a to za období od 1.1.2014 až do doby platného uzavření nové smlouvy o výkonu funkce mezi společností a jednatelem podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3865/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o plnění Integrovaného dokumentu města k 24.3.2014 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3866/67/14  

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu vymáhání pokut, poplatků a ostatních pohledávek města ke dni 31.12.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3867/67/14  

Rada města vzala na vědomí odpis prekludovaných a nevymahatelných pohledávek města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3868/67/14  

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 165 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3869/67/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 166 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3870/67/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 1175 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, pod podmínkou souhlasu ostatních nájemníků v domě.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3871/67/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) pozemku parc. č. 206 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu a podmínek odboru ŽP.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3872/67/14  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu č. 4100000789 mezi Městem Rýmařova a ******, kterým se přenesou náklady na potřebnou péči o dřeviny na pronajatých pozemcích na nájemce, dle dispozic odboru ŽP.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3873/67/14  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2022/35/12 ze dne 10. 9. 2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3874/67/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 478/1 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3875/67/14  

Rada města schválila prodloužení nájmu pozemků parc. č. 459 – část 9.100 m2, 592/5 – část 13.830 m2, 349/5, 349/6, 350/2, 539/1, 592/7, 619/9, 633/3, 633/4, 647/13, 647/14, 647/15, 647/15, 265, 267, 335/3, 425, 426, 427, 570/5, 689, 399, 443/1, 444/1, 454/1, 460, 618, 668/1, 691, 386/6, 412/3, 412/5, 412/6, 441/1, 441/3, 484/2, 484/3, 484/4, 484/5, 484/7, 485/2, 638/12, 638/14, 638/16, 638/17, 638/18, 671/28, 677, 424, 443/2, 333/5, 333/6, 422/4, 439/2, 446/7, 484/8, 638/10, 669/11, vše v k.ú. Jamartice, a pozemků parc. č. 3351 – část 2.900 m2, 3361/2, 3358/2, 3396/2, 3397, 3399, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem využití pro zemědělskou činnost Ing. Michalu Novákovi, IČ 47664801, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3876/67/14  

Rada města souhlasila se zpevněním části pozemku parc. č. 172 v k.ú. Janušov makadamem za účelem parkování osobních vozidel, pod podmínkou projednání se SÚ a souhlasem ŘSD ČR a Policie ČR.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3877/67/14  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu č. 4100000821, kterým se změní účel využití části pronajatého pozemku parc. č. 172 v k.ú. Janušov o výměře cca 35 m2, a současně se změní i výše nájemného.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3878/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 691/1 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3879/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 1523 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3880/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2641 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3881/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2294/2, pozemku parc. č. 2294/4 a pozemku parc. č. 2294/7, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby RD, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3882/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 57/2, pozemku parc. č. 59/2, pozemku parc. č. 59/3 a pozemku parc. č. 59/5, vše v k.ú. Jamartice ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s tím, že pozemky budou znovu geodeticky zaměřeny, neboť přímo sousedí s přilehlou komunikací.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3883/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Jamartice ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s tím, že od předmětného pozemku bude oddělena část přilehlá k Podolskému potoku zajišťující možnost realizace protipovodňových úprav.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3884/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 613/19/13 ze dne 20. 6. 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3885/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2735 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3886/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit přímý prodej pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3887/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3888/67/14  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti práva na vodu ze studny na části pozemku parc. č. 188/1 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov, ve prospěch ******, za cenu dle pravidel města s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene – služebnosti práva na vodu ze studny uhradí oprávněný.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3889/67/14  

Rada města schválila poskytnutí plochy na náměstí Míru v Rýmařově k provozování prodejních trhů v roce 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3890/67/14  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši 15 000,- Kč Českému svazu včelařů, občanské sdružení, ZO Rýmařov, na činnost organizace v roce 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3891/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s prodloužením termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/17 v k.ú. Rýmařov dle Kupní smlouvy ze dne 21. 3. 2012 uzavřené mezi Městem Rýmařov a ******, a to o 12 měsíců, tj. do 21. 3. 2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3892/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí ukončení platnosti Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 21. 8. 2006 a dne 28. 8. 2006 mezi Městem Rýmařov jako budoucím prodávajícím a společností Pátá Stavební CZ a.s. jako budoucím kupujícím, ve znění pozdějších dodatků a připomínek vzešlých ze schůze rady.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3893/67/14  

Rada města schválila uzavření Smlouvy o umístění zařízení mezi Městem Rýmařov a Českým hydrometeorologickým ústavem týkající se umístění 1 ks webové kamery na věž radnice dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3894/67/14  

Rada města schválila Dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 29. 8. 2011, uzavřené s ****** a  ******, týkající se odstoupení ****** od této smlouvy, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3895/67/14  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor – hospodářská budova bez čp./č. (střední a pravá část) na pozemku parc.č. 165, Rýmařov, k.ú. Edrovice, ****** na dobu neurčitou,  s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za celkovou cenu 330,- Kč měsíčně.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3896/67/14  

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor – hospodářská budova bez čp./če. (pravá část) na pozemku parc. č. 165, Rýmařov, k.ú. Edrovice s ****** k 31.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3897/67/14  

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu  nebytových prostor – hospodářská budova bez čp./če. (prostřední část) na pozemku parc. č. 165, Rýmařov, k.ú. Edrovice s ****** k 31.3.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3898/67/14  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nájmu nebytových prostor – hospodářská budova bez čp./č. (levá část) na pozemku parc.č. 165, Rýmařov, k.ú. Edrovice, s možností uzavření dohody o skončení nájmu k datu 31.3.2014 při splnění podmínky současného uzavření dohod o skončení nájmu s dosavadními nájemci zbývajících částí hospodářské budovy a demolice levé části objektu na náklady žadatele.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3899/67/14  

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 17.10.2005 na základě usnesení RM č. 2283/48/05 ze dne 17.10.2005 ve znění pozdějších dodatků s ******, k nebytovým prostorům náměstí Míru č. 584/15, Rýmařov, z důvodu opakovaného prodlení s placením nájemného.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3900/67/14  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor náměstí Míru č. 584/15 v Rýmařově za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3901/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru  č. 199/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3902/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Větrná č. 912/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3903/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.3.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3904/67/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3905/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3906/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3907/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 772/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3908/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3909/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2016

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3910/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3911/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3912/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Jamartice č. 115/115, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3913/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 878/6,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3914/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 618/23, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.6.2014

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3915/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3916/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3917/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3918/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3919/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3920/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3921/67/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s Klárou Samkovou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3922/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Úvoz č. 721/17, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3923/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jamartice č. 116/116, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3924/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3925/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3926/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3927/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, náměstí Míru č. 217/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3928/67/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Bartákova č. 839/37 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3928/67/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Bartákova č. 839/37 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 51,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 15.505,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3929/67/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 12, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3929/67/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 12, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 54,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 19.971,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3930/67/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu 39, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3930/67/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 39, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 47,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 15.279,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3931/67/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Radniční č. 865/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3931/67/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Radniční č. 865/2 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 48,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 9.406,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3932/67/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, náměstí Míru č. 217/4 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3933/67/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Opavská č. 271/128 v Janovicích ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3934/67/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Divadelní č. 356/6 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3935/67/14  

Rada města schválila výměnu bytu č. 7, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 12, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 39,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3936/67/14  

Rada města schválila výměnu bytu č. 13, Okružní č. 735/5, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 5, Okružní č. 735/5, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3937/67/14  

Rada města schválila výměnu bytu č. 3, Divadelní č. 357/4, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 14, Dukelská č. 968/2, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 39,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3938/67/14  

Rada města schválila výměnu bytu č. 1, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 1, Bartákova č. 839/37, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 39,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3939/67/14  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 5, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s § 2291, odst. 1 OZ z důvodu zvlášť závažného porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3940/67/14  

Rada města schválila uzavření dohody o narovnání sporných závazků mezi Městem Rýmařov a společností Profimedia.CZ a.s.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3941/67/14  

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě číslo 1526306996, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Generali Pojišťovnou a.s., týkajícího se aktualizace pojistné částky pro soubor staveb a movitého majetku, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3942/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit závazek poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p. o. ve výši 590 425,- Kč určeného na předfinancování projektu „Znovuobjevená krása“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3943/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Městské Muzeum Rýmařov, p. o. nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov, o částku 145 tis. Kč určenou na zpřístupnění janovického zámku v letní sezóně 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3944/67/14  

Rada města jmenovala Bc. Růženu Zapletalovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Městské muzeum Rýmařov s platností od 1. 4. 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3945/67/14  

Rada města schválila poskytnutí příspěvků v rámci Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2014 v celkové výši 290 000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

3946/67/14  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů příspěvkovou organizací Městská knihovna Rýmařov, p. o. za 1. čtvrtletí 2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3947/67/14  

Rada města schválila ****** výjimku k pořádání veřejnosti přístupného podniku v době nočního klidu pro pravidelná páteční posezení při reprodukované hudbě 70. – 80. let v Restauraci u Pepy v Rýmařově dle předloženého materiálu a připomínek vzešlých ze schůze rady.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3948/67/14  

Rada města schválila ****** výjimku k pořádání veřejnosti přístupného podniku v době nočního klidu pro pravidelná páteční posezení při reprodukované hudbě v hospodě U Psa v Rýmařově dle předloženého materiálu a připomínek vzešlých ze schůze rady.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3949/67/14  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Mateřská škola Revoluční, p. o. odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 10.476,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3950/67/14  

Rada města schválila poskytnutí finančních příspěvků na rok 2014:a) Místní skupina Českého červeného kříže Rýmařov ve výši 19,2 tis. Kčb) Fond ohrožených dětí Bruntál ve výši 5 tis. Kčc) Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Bruntál ve výši 5 tis. Kčd) Společenství Romů na Moravě o.p.s. ve výši 5 tis. Kče) Slezská diakonie, středisko Krnov - sociální asistence Rýmařov ve výši 20 tis. Kčf) Slezská diakonie, středisko Krnov - azylový dům Rýmařov ve výši 20 tis. Kčg) Slezská diakonie, středisko Krnov – ELPIS poradna pro oběti násilí ve výši 5 tis. Kčh) Slezská diakonie, středisko Krnov – poradna rané péče MATANA ve výši 800 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3951/67/14  

Rada města schválila „Smlouvu o  podpoře vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb občanů v oblasti bydlení seniorů a občanů se zdravotním postižením“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3952/67/14  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 16 v Chráněných bytech Lidická 14 ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3953/67/14  

Rada města zplnomocnila starostu města Ing. Petra Kloudu k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o výpůjčce předmětu z majetku státu – 1 ks nabíječ jednonásobný HR 5870 AC, pořizovací cena: 5 077,60 Kč, 1 ks radiostanice ruční Easy Plus/TR 1028/PA, výrobní číslo 3014301848, pořizovací cena: 56 371,17 Kč, 2 ks radiostanice ruční SMART SA/TR-1021, výrobní číslo 2012902767 a výrobní číslo 2012901968, pořizovací cena: 2 x 61 740,38 Kč, 1ks radiostanice vozidlová TPM 700 PEGAS-MAT, výrobní číslo 3132200813, pořizovací cena: 49 549,50 Kč a 1 ks sada montážní k radiostanici TPM 700, výrobní číslo 15, pořizovací cena: 10 817,40 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3954/67/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města v územní působnosti MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schválit zařazení svého správního území do působnosti MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014 - 2020.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3955/67/14  

Rada města schválila vyplacení doplatku motivační odměny za rok 2013 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3956/67/14  

Rada města schválila Standardy stavu přidělovaných bytů s platností od 1.4.2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3957/67/14  

Rada města doporučila vzít na vědomí informaci o výsledku měření a teplotních a vlhkostních poměrech v bytě č. 16 ****** a uložila ředitelce p.o. Byterm, Ing. Lence Vavřičkové informovat  o výsledku, dle přiloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317