Dnes je úterý 7.12.2021 14:01, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 68

konané v řádném termínu, dne 14.4.2014

 

3958/68/14  

Rada města schválila program 68. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 14.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3959/68/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 68. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 14.4.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3960/68/14  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůze rady města č. 67/2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3961/68/14  

Rada města schválila hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3962/68/14  

Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3963/68/14  

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3964/68/14  

Rada města uložila jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. předložit plán investic na rok 2014 do 31.5.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se: 

3965/68/14  

Rada města schválila Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., uzavřenou podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech mezi Městskými službami Rýmařov, s.r.o. a Ing. Luďkem Šimkem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se: 

3966/68/14  

Rada města schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., uzavřenou podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech mezi Městskými službami Rýmařov, s.r.o. a Ing. Tomášem Köhlerem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se: 

3967/68/14  

Rada města schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., uzavřenou podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech mezi Městskými službami Rýmařov, s.r.o. a Vítězslavem Šopíkem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se: 

3968/68/14  

Rada města schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., uzavřenou podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech mezi Městskými službami Rýmařov, s.r.o. a Jiřím Štanglicou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se: 

3969/68/14  

Rada města schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., uzavřenou podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech mezi Městskými službami Rýmařov, s.r.o. a Romanem Vepřekem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se: 

3970/68/14  

Rada města schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., uzavřenou podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech mezi Městskými službami Rýmařov, s.r.o. a Ladislavem Žilkou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se: 

3971/68/14  

Rada města vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti Spojené lesy s.r.o. za r. 2013 a plán hospodaření společnosti na r. 2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3972/68/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3973/68/14   

Rada města schválila návrh na úpravu č. I hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2014, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3974/68/14  

Rada města schválila návrh na úpravu č. I hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace v roce 2014, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3975/68/14   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2013 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3975/68/14   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 21.2.2014 za rok 2013,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3975/68/14   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb., v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2014 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3976/68/14  

Rada města schválila účetní závěrku všech příspěvkových organizací Města Rýmařova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3977/68/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Města Rýmařova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3978/68/14   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.3.2014,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3978/68/14   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2014, o částku + 9 459,57 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3978/68/14   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2014, o částku + 4 441,23 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3978/68/14   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2014, o částku + 13 900,80 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3979/68/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 2313 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3980/68/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 386/6 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu a dispozic odboru ŽP.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3981/68/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 166 v k.ú. Edrovice ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3982/68/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) pozemku parc. č. 206 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ******, za účelem využití pro drobnou zemědělskou a chovatelskou činnost v malém rozsahu a na kosení trávy dle dispozic odboru ŽP, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3983/68/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 478/1 v k.ú. Janušov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3984/68/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 1872/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3985/68/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1062/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3986/68/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1733 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3987/68/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1282/24 v k.ú. Rýmařov (včetně rozvodné skříně RST plynu) ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3988/68/14  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2211/1, 3445/19, 3428/2, 3445/2, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3989/68/14  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2070, 2647/3, 2647/2, 2280, 2263, 2235/4, 2235/3, 2235/1, 2247, 2232, 2188, 2211/1, 2211/19, 2279/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3990/68/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 561 a pozemku parc. č. 690, oba v k.ú. Janušov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3991/68/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám, včetně úpravy cenové mapy, a to s účinností od 24. 4. 2014, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3992/68/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou jeden rok, výše nájemného 39,00 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy se ****** dohodou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3993/68/14  

Rada města schválila výměnu bytů mezi ****** byt č. 15, 1. máje č. 886/1, Rýmařov a ****** byt č. 7, 1. máje č. 886/1, Rýmařov. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za podmínek dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3994/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova  č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3995/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 844/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3996/68/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Okružní č. 735/5, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3997/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3998/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Palackého č. 76/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3999/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4000/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4001/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Národní  č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4002/68/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4003/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.07.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4004/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014 .

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4005/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 735/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4006/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 415/16, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4007/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4008/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Revoluční č. 248/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4009/68/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4010/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 93/93, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4011/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4012/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 94/94, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4013/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4014/68/14  

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14, Okružní č. 734/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4015/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4016/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4017/68/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Lipová č. 38/7, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4018/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova  č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4019/68/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4020/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 18, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4021/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Julia Sedláka č. 834/28,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4022/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4023/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4024/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4025/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4026/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4027/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 28, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4028/68/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 20, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4029/68/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Bartákova č. 841/33 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4029/68/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Bartákova č. 841/33 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 15.474,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4030/68/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 24, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4030/68/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 24, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 46,01 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 14.816,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4031/68/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Marxova č. 582/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4032/68/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, náměstí Míru č. 199/24 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 36,-Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4033/68/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Okružní č. 736/7 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4034/68/14   a)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 14, 1. máje č. 860/7, Rýmařov s ******,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4034/68/14   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, 1. máje č. 860/7, Rýmařov s ****** a ****** za stejných podmínek jako byla uzavřena s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4035/68/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 14, 1. máje č. 860/7, Rýmařov z ****** na ****** a ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4036/68/14  

Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor v objektu náměstí Míru č. 584/15, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru za hlavní funkční plochy bude stanovena dle Pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4037/68/14  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor sklepní místnost č. 14 v objektu náměstí Míru č. 214/7 a 215/2, Rýmařov firmě Easy Control Morava spol. s r.o., IČ 62301012, se sídlem Pod Svahem 1294/8, Rýmařov, 795 01, zastoupená Hynkem Zahradníkem, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4038/68/14  

Radě města zrušila platnost usnesení RM č. 3768/63/14 ze dne 17.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4039/68/14  

Radě města zrušila platnost usnesení RM č. 3769/63/14 ze dne 17.2.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4040/68/14  

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 31.3.2014, dle přiloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4041/68/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí stav rozpracovanosti a obsah strategického materiálu na přípravu příštího plánovacího období EU.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4042/68/14  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Dukelská v Rýmařově – parkoviště a příjezdová komunikace“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4043/68/14  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Dukelská v Rýmařově – parkoviště a příjezdová komunikace“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4044/68/14  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení a obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Úprava plochy tržiště parc. č. 687 v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4045/68/14  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Stavoprojekt Šumperk, spol. s r.o., na projekční práce „Stavební úpravy bytových domů s obchodními prostory v ulici Radniční č. pop. 1, 3, 5 a 7 v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4046/68/14  

Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 11093676 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Rýmařov – regenerace sídelní zeleně IV“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4047/68/14  

Rada města schválila platový výměr ředitelky Městského muzea Rýmařov, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4048/68/14  

Rada města schválila dle předloženého návrhu uzavření inominátní smlouvy mezi Sdružením obcí Rýmařovska a městem Rýmařov, na jejímž základě Sdružení obcí Rýmařovska výpůjčí městu Rýmařov pro potřeby jeho občanů 784 ks kompostérů a 3 ks velkoobjemových kontejnerů, včetně plachty, pořízených v rámci projektu „Zavedení separace biologických odpadů Rýmařovsko“, reg. č. IS SFZP: 12135344 s tím, že po uplynutí projektem stanovené doby budou předmětné kompostéry i kontejnery darovány městu Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4049/68/14  

Rada města schválila dle předloženého návrhu uzavření inominátní smlouvy mezi Městem Rýmařov a jednotlivými zájemci z řad občanů města Rýmařov, na jejímž základě město Rýmařov vypůjčí  784 ks kompostérů, pořízených v rámci projektu „Zavedení separace biologických odpadů Rýmařovsko“, reg. č. IS SFZP: 12135344, pro potřeby města Rýmařov a jeho občanů, kteří splní stanovené podmínky pro přidělení s tím, že po uplynutí projektem stanovené doby budou předmětné kompostéry i kontejnery darovány těmto občanům.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se: 

4050/68/14  

Rada města schválila dle předloženého návrhu uzavření inominátní smlouvy mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov s.r.o., na jejímž základě město Rýmařov vypůjčí  3 ks velkoobjemových kontejnerů, včetně plachty, pořízených v rámci projektu „Zavedení separace biologických odpadů Rýmařovsko“, reg. č. IS SFZP: 12135344, pro potřeby města Rýmařov a jeho občanů, s tím, že po uplynutí projektem stanovené doby budou předmětné kompostéry i kontejnery darovány společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se: 

4051/68/14  

Rada města schválila dočasný provoz stánkového prodeje na spojnici ul. Radniční a Jungmanova, dle návrhu vzešlého z jednání rady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4052/68/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení veřejné zakázky „Technologické centrum ORP Rýmařov – Vnitřní integrace úřadu“ společnosti HCV group a.s., Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25395009 za cenu 1.502.462 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4053/68/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení veřejné zakázky „Technologické centrum ORP Rýmařov – Zřízení technologického centra“ společnosti HCV group a.s., Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25395009 za cenu 2.854.618 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317