Dnes je úterý 7.12.2021 13:39, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 70

konané v řádném termínu, dne 19.5.2014

 

4061/70/14  

Rada města schválila program 70. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 19.05.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4062/70/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 70. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 19.05.2014: Mgr. Vlastimil Baran a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4063/70/14  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůze rady města č. 68 a č. 69/2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4064/70/14  

Rada města schválila Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., uzavřenou podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech mezi Teplem Rýmařov, s.r.o. a Ing. Štěpánem Kovářem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4065/70/14  

Rada města schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., uzavřenou podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech mezi Teplem Rýmařov, s.r.o. a Ladislavem Žilkou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4066/70/14  

Rada města schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., uzavřenou podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech mezi Teplem Rýmařov, s.r.o. a Ing. Milanem Kropáčem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4067/70/14  

Rada města schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., uzavřenou podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech mezi Teplem Rýmařov, s.r.o. a Ing. Miloslavem Markem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4068/70/14  

Rada města schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., uzavřenou podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech mezi Teplem Rýmařov, s.r.o. a Ing. Františkem Pátíkem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4069/70/14  

Rada města schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., uzavřenou podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech mezi Teplem Rýmařov, s.r.o. a Ing. Vladimírem Štefkem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4070/70/14   

Rada města vzala na vědomí zprávu o osadních výborech v místních částech města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4071/70/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 2311 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4072/70/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 192 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4073/70/14  

Rada města neschválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 340/3 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4074/70/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 301 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4075/70/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) pozemku parc. č. 1474 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4076/70/14  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku pod stavbou RD parc. č. 1473 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4077/70/14  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 165 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4078/70/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 2313 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka a jako pozemek pod stavbou dřevěné kůlny, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4079/70/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 386/6 v k.ú. Jamartice ******, za účelem využití jako zahrada dle dispozic odboru ŽP, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4080/70/14  

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 209 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce ****** na nového nájemce ******, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4081/70/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) pozemku parc. č. 1872/6 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4082/70/14  

Rada města vzala na vědomí okamžité odstoupení od Smlouvy o nájmu pozemku č. 4100000693 ze strany Města Rýmařov uzavřené s ****** z důvodu prodlení s úhradou nájemného delší než 60 dnů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4083/70/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 1872/1 o  výměře cca 200 m2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4084/70/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 420 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, s podmínkou souhlasu vlastníků přiléhajících nemovitostí, tj. č.p. 497, č.p. 498, č.p. 505 a č.p. 506, ul. Nerudova v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4085/70/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1483/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4086/70/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 156 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4087/70/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 326/8 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4088/70/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 207 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4089/70/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1062/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4090/70/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3130/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu s tím, že pozemek bude znovu geodeticky zaměřen, neboť přímo sousedí s přilehlou komunikací.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4091/70/14  

Rada města schválila uzavření Dohody č. 1 o změně závazku vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu č. 4100000822 s Western Arts Club ČR o.s., IČ 26679353, týkající se souhlasu se stavbou oplocení na pronajaté části pozemku parc. č. 699 v k.ú. Janušov, dle podmínek SÚ a Komise ŽPaRR.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4092/70/14   a)

Rada města schválila ukončení nájmu pozemku parc. č. 205 v k.ú. Janušov ****** a ****** dohodou ke dni 31. 3. 2014,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4092/70/14   b)

Rada města schválila prominutí poměrné části nájemného ve výši 39,- Kč ****** a ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4093/70/14   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 653 a pozemku parc. č. 654, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle zavazujících a omezujících podmínek ÚZSVM,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4093/70/14   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zřízení věcného práva ve prospěch převodce jako oprávněného (ČR – ÚZSVM) spočívajícího v závazku nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovitosti parc. č. 653 a parc. č. 654, vše v k.ú. Rýmařov po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do vlastnictví.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4094/70/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 70/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4095/70/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje a výzvu k podání nabídky na odprodej pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu. Minimální nabídková cena činí 250 000,- Kč a byla stanovena s ohledem na skutečnosti související s přímým prodejem předmětného pozemku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4096/70/14  

Rada města schválila uzavření Smlouvy o společném postupu při realizaci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ mezi MSK, se sídlem 28. října 117, Ostrava, Základní uměleckou školou, Rýmařov, Čapkova 6, p.o. a Městem Rýmařov, dle předloženého návrhu, a zplnomocnila starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4097/70/14  

Rada města schválila pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu náměstí Míru č. 584/15, Rýmařov, Ing. Janě Rektoříkové, IČ 69607834, Palackého 30, Rýmařov, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.735,- Kč/m2/rok za hlavní prostory a 1.135,- Kč/m2/rok za vedlejší prostory. Jako druhá v pořadí se umístila Mgr. Monika Rektoříková, IČ 75204525, Palackého 30, Rýmařov, s cenou 1.479,- Kč/m2/rok za hlavní prostory a 959,- Kč/m2/rok za vedlejší prostor, jako třetí v pořadí se umístil Ivo Purkert, IČ 49567080, Mutkov 28, Šternberk, s cenou 1.270,- Kč/m2/rok za hlavní prostory a 824,- Kč/m2/rok za vedlejší prostor. V případě odstoupení uchazeče bude nájemní smlouva uzavřena s dalším v pořadí, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4098/70/14  

Rada města schválila záměr pronájmu části výkladce nebytových prostor náměstí Míru č. 584/15 v Rýmařově pro umístění bankomatu za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4099/70/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, výše nájemného 39,00 Kč/m2  s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s ****** dohodou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4100/70/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Pivovarská č. 1/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2  s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s ****** dohodou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4101/70/14  

Rada města schválila výměnu bytů mezi ******, byt č. 12, Bartákova č. 840/35, Rýmařov a ******, byt č. 1, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za podmínek dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4102/70/14  

Rada města schválila výměnu bytů mezi ******, byt č. 5, Bartákova č. 841/33, Rýmařov a ******, byt č. 4, Bartákova č. 722/22, Rýmařov. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za podmínek dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4103/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4104/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, 8. května č. 855/51A, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4105/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Bartákova  č. 618/23, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.5.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4106/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4107/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 272/130, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4108/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 223/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4109/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Opavská  č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4110/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská  č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4111/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4112/70/14   

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4113/70/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, náměstí Míru č. 217/4, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4114/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4115/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4116/70/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4117/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5,  Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4118/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4119/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 31.05.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4120/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova  č. 263/24,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4121/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4122/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2, Opavská č. 272/130, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4123/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4124/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, 8. května č. 855/51A, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4125/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4126/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Okružní č. 734/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4127/70/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4128/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Pod Svahem  č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4129/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4130/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4131/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 783/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4132/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Větrná č. 914/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4133/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4134/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Horní č. 35/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4135/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4136/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4137/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4138/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Okružní č. 734/3, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4139/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4140/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4141/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.5.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4142/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4143/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4144/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 736/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4145/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4146/70/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Palackého č. 76/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4147/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 38, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4148/70/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4149/70/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, náměstí Svobody č. 861/1, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4150/70/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Bartákova č. 841/33 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4150/70/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Bartákova č. 841/33 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.046,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4151/70/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 11, Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4151/70/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 11, Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 15.900,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4152/70/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Radniční č. 1009/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4152/70/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Radniční č. 1009/1 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 38,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 7.719,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4153/70/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Radniční č. 1010/3 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4153/70/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Radniční č. 1010/3 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 8.008,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4154/70/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Sokolovská č. 438/24 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4154/70/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Sokolovská č. 438/24 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.047,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4155/70/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4155/70/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 36,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 18.451,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4156/70/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Větrná č. 877/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4156/70/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Větrná č. 877/11 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 51,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 17.583,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4157/70/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Bartákova č. 844/13 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4158/70/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, Okružní č. 735/5 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4159/70/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4160/70/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Pod Svahem č. 1361/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 39,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4161/70/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 22.572,- Kč (poplatky vyčísleny na částku 25.080,- Kč) k dluhu 24.958,- Kč ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 10, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4162/70/14  

Rada města schválila přidělení místnosti č. 1 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 6/14C v Rýmařově ****** jako přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4163/70/14  

Rada města schválila valorizaci nájemného bytů o úředně přiznaný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen roku 2013 zveřejněného ČSÚ, tj. o 1,4 %, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4164/70/14  

Rada města neschválila valorizaci nájemného Chráněných bytů Lidická č. 1328/14 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4165/70/14  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 8 v Chráněných bytech Lidická 14 ******, přičemž smlouva bude sjednána na dobu určitou do 31.12.2014

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4166/70/14  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 3 třída Hrdinů 22 ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4167/70/14  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominula Mateřské škole Revoluční, příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města Rýmařov  ve výši 10.476,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4168/70/14  

Rada města uložila sdružení RYMAX MOTOKROS KLUB V AČR, IČ 71226486, Bartákova 40, Rýmařov v souladu s ustanovením § 22 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 10 000,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4169/70/14  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Dukelská v Rýmařově – parkoviště a příjezdová komunikace“ společnosti Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, za cenu  4 448 244,55 Kč bez DPH, a doporučila zahájit jednání o Smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4170/70/14  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Cyklostezka Rýmařov, Penny Market - Janovice“ ISPROFOND 5818510028, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4171/70/14  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Cyklostezka Rýmařov, Penny Market - Janovice“ ISPROFOND 5818510028dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317