Dnes je úterý 7.12.2021 13:38, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 71

konané v řádném termínu, dne 9.6.2014

 

4172/71/14  

Rada města schválila program 71. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 9.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4173/71/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 71. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 9.6.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4174/71/14  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůze rady města č. 70/2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4175/71/14  

Rada města vzala na vědomí zprávu o zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva města Rýmařova za období od 11. 6. 2013 do 9. 6. 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4176/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4177/71/14   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2014,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4177/71/14   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2014, o částku + 19 342,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4177/71/14   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2014, o částku + 19 342,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4178/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit pro volební období 2014 – 2018 celkem 21 členů Zastupitelstva města Rýmařova.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4179/71/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 1176 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4180/71/14  

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 498 a pozemku parc. č. 501, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

4181/71/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 2311 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4182/71/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 192 v k.ú. Edrovice ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4183/71/14  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 301 v k.ú. Janušov ******, za účelem udržování kosením trávy, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4184/71/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) pozemku parc. č. 1474 v k.ú. Rýmařov ****** a ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4185/71/14  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 1473 v k.ú. Rýmařov ****** a ******, za účelem využití jako pozemek pod stavbou RD, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4186/71/14  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 165 v k.ú. Edrovice ******, za účelem uskladnění uhlí a dřeva a zřízení garážového stání, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4187/71/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 1176 o výměře cca 144 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4188/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 305 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4189/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 311, části pozemku parc. č. 310 a části pozemku parc. č. 315, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4190/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 1335/3 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4191/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 691/1 v k.ú. Janušov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4192/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1523 v k.ú. Rýmařov ČR – HZS MSK, IČ 70884561, Výškovická 2995/40, Ostrava – Zábřeh, za cenu 5 000,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4193/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2641 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4194/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1062/1 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4195/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1733 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4196/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Jamartice  ******, za cenu 106,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4197/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s prodloužením termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/22 v k.ú. Rýmařov dle Kupní smlouvy ze dne 16. 4. 2012 uzavřené mezi Městem Rýmařov a ******, a to o 12 měsíců, tj. do 17. 4. 2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4198/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit ****** snížení kupní ceny za část pozemku parc. č. 1187 v k.ú. Rýmařov (parc. č. 1187/4, k.ú. Rýmařov dle GP č. 2093-88/2012 ze dne 27. 6. 2012).

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

4199/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu usnesení č. 369/13/12 ze dne 21. 6. 2012, a to v osobě kupujícího z původně schváleného ****** na ****** a ******. Kupující nabývají pozemek do podílového spoluvlastnictví (každý 1/2).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4200/71/14  

Rada města neschválila záměr pronájmu (pachtu) pozemku parc. č. 1527 a pozemku parc. č. 1528/1, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4201/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 789/24/14 ze dne 24. 4. 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4202/71/14   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit úplatný převod pozemku parc. č. 561 a pozemku parc. č. 690, oba v k.ú. Janušov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4202/71/14   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 561 a pozemku parc. č. 690, oba v k.ú. Janušov, a to z důvodu veřejného zájmu. Důvodem návrhu bezúplatného převodu je, že se jedná o místní komunikace, které slouží široké veřejnosti a Město Rýmařov se o ně již řadu let stará. Vlastníkem předmětných pozemků je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4202/71/14   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 561 a pozemku parc. č. 690, oba v k.ú. Janušov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4203/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 1169/29/10 ze dne 17. 6. 2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4204/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 2925, 2918/2 v k.ú. Rýmařov, parc. č. 258, 259, 265, 266, 316/16, 316/17, 318/1, 341/8, 365/2, 366/2, 368, 369, 370/2, 373, 378/1, 378/2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, parc. č. 344, 349/4 a 1022 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova, parc. č. 412/1 a 418/1 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc. č. 1866/3, 2896/1, 2402/4, 2402/5, 3076/1, 3077/1, 3076/1,  3127/2, 3127/9, 3429, 3433 a 3434 v k.ú. Rýmařov, část parc. č. 455 a 457 v k.ú. Jamartice, parc. č. 230 v k.ú. Janovice u Rýmařova, parc. č. 245 a 250 v k.ú. Janušov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Náklady na převod ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4205/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků p.č. 373/3, 374, 377/1, 377/3, 382/2, 391/11, 416, 418, 491/2, 496/7, 588/1, 588/2, 634/2, 634/6, 643/2 v k.ú. Jamartice, 2951/14, 3041/3, 3042, 3045, 3046/2, 3249, 3257/1, 3258, 3267, 3277, 3279 v k.ú. Rýmařov, p.č. 418/2 v k.ú. Dolní Moravice, p.č. 328/3 , 329/1, 350/1, 350/2, 357, 367/2, 368/2, 369/2, 371/3, 381/7, 381/8 v k.ú. Edrovice, p.č. 413/9 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, p.č. 240/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. za pozemky p.č. 191, 193, 194, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279/1, 280, 318/5, 361/1, 361/2, 362, 363, 376 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4206/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku parc. č. 427 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova formou darovací smlouvy z vlastnictví MSK, Správy silnic MSK do vlastnictví Města Rýmařov, z důvodu realizace chodníku v rámci stavby „Cyklostezka Rýmařov - Ondřejov“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4207/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 1334/1 v k.ú. Rýmařov a části pozemku parc. č. 907 v k.ú. Janušov ve vlastnictví ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390 ve prospěch Města Rýmařov z důvodu umístění stavby „Veřejné osvětlení přechodu pro chodce – II. etapa na ul. Opavská v Rýmařově a Janovicích“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 24 200,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4208/71/14  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nebytových prostor garáže č. 1 na ulici Bartákova č. 772/22 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.6.2014 a činí 3 měsíc.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4209/71/14  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor garáže č. 1 v objektu na ulici Bartákova č. 772/22 v Rýmařově dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4210/71/14  

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 7.2.2005 na základě usnesení RM č. 1603/37/05 ze dne 17.1.2005 ve znění pozdějších dodatků s firmou Majlinda s.r.o., se sídlem Divadelní 432/1, Rýmařov, IČO:  28627113, zastoupenou Milenou Šolcovou, k nebytovým prostorům náměstí Míru č. 226/13, Rýmařov, z důvodu opakovaného prodlení s placením nájemného.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4211/71/14  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor náměstí Míru č. 226/13 v Rýmařově za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4212/71/14  

Rada města schválila záměr snížit nájemné u nájmu nebytových prostor Radniční č. 1009/1, Rýmařov, který byl založen smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 1.4.2003 ve znění pozdějších dodatků s firmou PRE-GEL s.r.o., IČ 25826883 a Jaroslavem Podlasem, IČ 12086746 obě se sídlem Na Vyhlídce 18, Rýmařov ve výši 50.000,- Kč/rok, a to z důvodu provozování veřejného WC v prostorách bufetu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4213/71/14  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor objektu bez čp/če (márnice) v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 448 Danielu Macháčovi, bytem Nerudova 4, Rýmařov, IČ 73140805, za účelem provozování pasířsko – hodinářské dílny, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel s přihlédnutím k usnesení RM č. 1897/33/12 ze dne 16. 7. 2012 a s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby na svůj náklad na stavebním úřadě změnu účelu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení prostoru svému podnikatelskému záměru, nebudou kompenzovány.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4214/71/14  

Rada města schválila přidělení části výkladce nebytových prostor náměstí Míru č. 584/15 v Rýmařově společnosti GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha - Michle, IČ 25672720 pro umístění bankomatu za podmínek dle návrhu hospodářské komise.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4215/71/14  

Rada města neschválila přidělení části výkladce nebytových prostor náměstí Míru č. 584/15 v Rýmařově ****** pro umístění bankomatu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4216/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru  č. 199/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4217/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Větrná č. 912/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4218/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, Příkopy  č. 1155/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4219/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4220/71/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4221/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Opavská  č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4222/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Příkopy  č. 1155/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4223/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Husova  č. 33/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4224/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4225/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13,  Příkopy  č. 1155/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4226/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 16,  Příkopy  č. 1155/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4227/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6,  Julia Sedláka  č. 824/20, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4228/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4229/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Větrná č. 877/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4230/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4231/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Jamartice č. 115/115, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4232/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 878/6,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4233/71/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, U Lomu č. 706/8, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4234/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 618/23, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4235/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6,  Bartákova č. 839/37, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4236/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 3, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4237/71/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Ondřejov č. 93/93, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 30.06.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4238/71/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4239/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4240/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4241/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4242/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4243/71/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4244/71/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4245/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4246/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4247/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4248/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4249/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4250/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, náměstí Míru č. 202/27, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4251/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 694/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4252/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s ******  na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4253/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4254/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4255/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4256/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4257/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jamartice č. 116/116, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4258/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jamartice č. 116/116,  Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4259/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4260/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4261/71/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4262/71/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, třída Hrdinů č. 865/1, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4263/71/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 15, 1. máje č. 886/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4263/71/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 15, 1. máje č. 886/1 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 18.213,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4264/71/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4264/71/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 63,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 27.239,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4265/71/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Opavská č. 782/45 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4265/71/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Opavská č. 782/45 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 38,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 9.925,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a). Usnesení nabude platnosti až po zaplacení celého dluhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4266/71/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Radniční č. 1010/3 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4266/71/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Radniční č. 1010/3 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.043,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4267/71/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Okružní č. 733/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4268/71/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Okružní č. 734/3 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4269/71/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Opavská č. 615/15 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4270/71/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Radniční č. 865/2 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok, výše nájemného 39,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4271/71/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4272/71/14  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4100/70/14 ze dne 19.5.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4273/71/14  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4165/70/14 ze dne 19.5.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4274/71/14  

Rada města schválila zařazení ****** do seznamu uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město, pro rok 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4275/71/14  

Rada města schválila postup realizace projektu Dostavba odpadového centra na ulici 8. května dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4276/71/14  

Rada města schválila plán investic společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. na rok 2014, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4277/71/14  

Rada města schválila uzavření Smlouvy a správě a provozu sportovních a dětských hřišť v Rýmařově, se společností Městské služby Rýmařov s.r.o., IČ 60320613, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4278/71/14  

Rada města pověřila starostu města k uzavírání dodatků ke Smlouvě o správě a provozu sportovních a dětských hřišť v Rýmařově, jejichž předmětem bude rozšíření či zúžení předmětu smlouvy o nově vybudovaná či zrušená hřiště či sportoviště anebo potřeba vydání nových provozních řádů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4279/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o., náměstí Míru 6, 795 01 Rýmařov, o částku 15 000,- Kč jako spolufinancování projektu „Poznávejme Rýmařovsko“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4280/71/14  

Rada města schválila změnu příjemce dotace na pořádání festivalu „Battle Kings 2014“ z Martina Heinische, IČ 74838547, U Rybníka 1239/12, 795 01 Rýmařov, na Alfreda Heinische, IČ 47991054, U Rybníka 1239/12, 795 01 Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4281/71/14  

Rada města schválila mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2014 ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městského muzea Rýmařov a Městské knihovny Rýmařov dle předloženého návrhu a připomínek vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

4282/71/14  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Pradivadlo, IČ 22837981, Opavská 236/9, 793 42 Rýmařov – Janovice ve výši 10 tis. Kč na realizaci divadelní hry „Muž z Lamanche“.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

4283/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál o částku 1 903 671,22 Kč určenou na předfinancování projektu „Digitální jazyková učebna“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4284/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál o částku 335 941,98 Kč určenou na spolufinancování projektu „Digitální jazyková učebna“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4285/71/14  

Rada města schválila příspěvkové organizaci Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, Jelínkova 1, 795 01 Rýmařov, změnu účelového určení závazného ukazatele na opravy dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4286/71/14  

Rada města schválila příspěvkové organizaci Městské Muzeum Rýmařov, p. o., náměstí Míru 6, 795 01 Rýmařov, navýšení závazného ukazatele na mzdové prostředky o 64 300,- Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4287/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o., náměstí Míru 6, 795 01 Rýmařov, o 140 000,- Kč na opravu fasády Městského muzea Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4288/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o., náměstí Míru 6, 795 01 Rýmařov, o 5 000,  Kč na zakoupení venkovních tabulí na dveře kostelů a kaplí na Rýmařovsku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4289/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku o 650 000,- Kč organizaci Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, Okružní 10, 795 01.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4290/71/14  

Rada města schválila služební cestu Ing. Petra Kloudy do Sasbach Waldenu ve dnech 10. – 13.7.2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4291/71/14  

Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do polského města Ozimek ve dnech 20. - 22. června 2014 v počtu 5 osob.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4292/71/14  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Mateřská škola Janovice, p. o. odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 8.440,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4293/71/14  

Rada města schválila Směrnici č. 03/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od 1.7.2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

4294/71/14  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4295/71/14  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4296/71/14  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ing. Vojtěchu Hrdinovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4297/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o Valné hromadě VaK Bruntál, a.s. ze dne 29.5.2014, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4298/71/14  

Rada města schválila pronájem části nebytových prostor (1. NP) na ulici třída Hrdinů č. 547/34, Rýmařov ******, za účelem zřízení šicí dílny, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle Pravidel a s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby na svůj náklad na stavebním úřadě změnu účelu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení prostoru svému podnikatelskému záměru, nebudou kompenzovány.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4299/71/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o narovnání mezi Městem Rýmařov a společností Pátá stavební CZ, a.s., na částku 22.646,- Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317