Dnes je úterý 7.12.2021 13:33, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 74

konané v řádném termínu, dne 21.7.2014

4307/74/14  

Rada města schválila program 74. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 21.7.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4308/74/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 74. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 21.7.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4309/74/14  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůze rady města č. 71/2014 - č. 73/2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4310/74/14  

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti za rok 2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4311/74/14  

Rada města schválila Zprávu o vyřizování návrhů, podnětů, připomínek a stížností za období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4312/74/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 1433 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4313/74/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 1872/6 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4314/74/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 1872/6 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4315/74/14  

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 1176 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4316/74/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1273 a pozemku parc. č. 204/8 vše v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4317/74/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/10  a  části pozemku parc. č. 444/1 vše v k.ú. Edrovice a  pozemku parc. č. 855/10 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4318/74/14  

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 117/10 a části pozemku parc. č. 444/1, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  0          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4319/74/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 156/4, pozemku parc. č. 168, pozemku parc. č. 182 a pozemku parc. č. 264/1, vše v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4320/74/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3236 a pozemku parc. č. 3237 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4321/74/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1473 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4322/74/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 10. 5. 2012, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby objektu pro individuální rekreaci na pozemku parc. č. 3299 v k.ú. Rýmařov, a to z 10. 5. 2014 na 10. 5. 2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4323/74/14   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit úplatný převod pozemku parc. č. 658 v k.ú. Janušov   z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4323/74/14   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 658 v k.ú. Janušov, a to z důvodu veřejného zájmu. Důvodem návrhu bezúplatného převodu je, že se jedná o veřejnou zeleň sloužící široké veřejnosti. Vlastníkem předmětného pozemku je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4323/74/14   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 658 v k.ú. Janušov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle zavazujících a omezujících podmínek ÚZSVM,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4323/74/14   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zřízení věcného práva ve prospěch převodce jako oprávněného (ČR – ÚZSVM) spočívajícího v závazku nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděnou nemovitost parc. č. 658 v k.ú. Rýmařov po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do vlastnictví.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4324/74/14  

Rada města zrušila platnost usnesení č. 3989/68/14 ze dne 14. 4. 2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4325/74/14  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2070, 2081, 2647/3, 2647/2, 2280, 2263, 2235/4, 2235/3, 2235/1, 2247, 2232, 2188, 2211/1, 2211/19, 2279/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4326/74/14  

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9414001968/182281“ mezi společností RWE GasNet. s.r.o., IČ 27295567 (jako nájemce) a Městem Rýmařov (jako pronajímatel), týkající se pronájmu plynárenských zařízení umístěných v katastrálním území Rýmařov a Edrovice v počtu 43 ks, o celkové délce 335,11 m, dle předloženého návrhu. Touto smlouvou se současně ruší smlouva o nájmu č. 615027/06 ze dne 8. 11. 2006, smlouva o nájmu č. 615028/06 ze dne 13. 11. 2006, smlouva o nájmu č. 615038/06 ze dne 29. 12. 2006, smlouva o nájmu č. 06-15-001/07 ze dne 6. 2. 2007, smlouva o nájmu č. 06-15-011/07 ze dne 18. 7. 2007, smlouva o nájmu č. 061500032008 ze dne 17. 9. 2008 a smlouva o nájmu č. 061500032008 ze dne 27. 2. 2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4327/74/14  

Rada města schválila odkoupení movitých věcí (světelná tabule, mobilní garáž, rolba) od občanského sdružení HC Rýmařov – o.s., IČ 27057054 do vlastnictví Města Rýmařov, za celkovou částku 50 000,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4328/74/14  

Rada města schválila záměr pronájmu části objektu občanské vybavenosti bez čp/če v areálu zimního stadionu na pozemku parc. č. 2093/4 v k.ú. Rýmařov současnému provozovateli restauračního zařízení, za účelem provozu pohostinství.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4329/74/14  

Rada města schválila záměr výpůjčky části objektu občanské vybavenosti bez čp/če v areálu zimního stadionu na pozemku parc. č. 2093/4 v k.ú. Rýmařov občanským sdružením založeným za účelem provozování aktivit spojených s tělovýchovnou činností.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4330/74/14  

Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši 15.000,- Kč od společnosti UNILES, a.s., IČ 47307706, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4331/74/14  

Rada města souhlasila s pověřením starosty města k uzavírání smluv o přijetí finančních darů do výše         20 000,-- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4332/74/14  

Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor garáže č. 1 na ulici Bartákova č. 772/22, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle Pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4333/74/14  

Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor na ulici náměstí Míru č. 226/13, Rýmařov za účelem zřízení prodejny s nepotravinářským zbožím formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle Pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4334/74/14  

Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor kanceláře č. 17, Palackého č. 1178/11, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle Pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4335/74/14  

Rada města schválila změnu usnesení č. 4214/71/14 ze dne 9.6.2014 o přidělení části výkladce nebytových prostor náměstí Míru č. 584/15 v Rýmařově společnosti GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha - Michle, IČ 25672720 pro umístění bankomatu z původní doby určité do 31.12.2014 na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4336/74/14  

Rada města schválila podnájem nebytových prostor v objektu nám. Míru č. 221/8, Rýmařov, které v současnosti užívá na základě nájemní smlouvy ******, pro ****** za účelem zřízení prodejny textilu, a to na dobu určitou do 31.12.2014 za podmínek dle návrhu hospodářské komise.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4337/74/14  

Rada města souhlasí s vybudováním dočasného náhradního vstupu do nebytových prostor pronajatých Komerční bance, a.s. v objektu Sokolovská č. 2/25, Rýmařov ze společných prostor bytové části v souvislosti s realizací stavebních úprav schválených usnesením RM č. č. 3773/63/14 dne 17.2.2014 s podmínkou uvedení společných prostor bytové části do původního stavu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4338/74/14   

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 30.6.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4339/74/14  

Radě města trvá na uzavření splátkového ujednání na úhradu dluhů s nájemníky nebytových prostor v případě prodlení s hrazením předpisu nájemného za tři měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4340/74/14  

Rada města vzala na vědomí informaci o nesplnění podmínek KHS na provozování veřejného WC v prostorách jídelny Radniční č. 1009/1, Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4341/74/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 48,85 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4342/74/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Radniční č. 866/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 39,- Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4343/74/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 39,- Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4344/74/14  

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, náměstí Míru č. 221/8, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4345/74/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 33, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 39,- Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s ****** dohodou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4346/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Julia Sedláka č. 824/20, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4347/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4348/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4349/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 844/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4350/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Julia Fučíka č. 64/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4351/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014 a uložila ředitelce Bytermu         zaslat ****** důrazné upozornění, že v případě dalšího porušování platební kázně dojde k ukončení nájemní smlouvy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4352/74/14  

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4353/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 866/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4354/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4355/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Větrná č. 814/2, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4356/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4357/74/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4358/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 93/93, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4359/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4360/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4361/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4362/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 94/94, Rýmařov s  ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4363/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4364/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní č. 734/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4365/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Bartákova č. 889/20, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4366/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4367/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4368/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 19, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4369/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Jungmanova č. 869/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4370/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4371/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 1. máje č. 887/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4372/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4373/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4374/74/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4375/74/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Bartákova č. 841/33 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4375/74/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Bartákova č. 841/33 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 12.998,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4376/74/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Pivovarská č. 6/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 39,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4377/74/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, náměstí Míru č. 198/23 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4378/74/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Okružní č. 735/5 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4379/74/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Tomáše Matějky č. 823/3 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4380/74/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4381/74/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 12, Bartákova č. 840/35 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4382/74/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 39,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4383/74/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 11, Divadelní č. 356/6 v Rýmařově******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4384/74/14  

Rada města schválila výměnu bytu č. 9, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 4, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 50,80 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4385/74/14  

Rada města schválila výměnu bytu č. 12, Divadelní č. 356/6, Rýmařov, jehož nájemkyní je ****** za volný byt č. 1, Lipová č. 38/7, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4386/74/14  

Rada města schválila výměnu bytu č. 5, Bartákova č. 263/24, Rýmařov, jehož nájemkyní je ****** za volný byt č. 1, Bartákova č. 263/24, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 35,54 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4387/74/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou tři měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4388/74/14  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2785/45/13 ze dne 15.4.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4389/74/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou tři měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4390/74/14  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2686/44/13 ze dne 25.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4391/74/14  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4162/70/14 ze dne 19.5.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4392/74/14  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 13, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov, jehož nájemkyní je ******, v souladu s § 2291, odst. 1 OZ z důvodu zvlášť závažného porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4393/74/14  

Rada města vzala na vědomí přechod nájemní smlouvy k bytu č. 22, na ulici třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov ze ****** na ****** v rámci dědictví a schválila uzavření nájemní smlouvy k předmětnému bytu s Renatou Kuchařovou na dobu neurčitou, nájemné 39,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4394/74/14  

Rada města schválila výměnu bytů mezi ******, byt č. 14, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov a ******, byt č. 7, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za podmínek dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4395/74/14  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 3 v Chráněných bytech Lidická 14 ******, Rýmařov, Hornoměstská 65.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4396/74/14  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 12 třída Hrdinů 22 ******, Rýmařov, Janovice, Růžová 4.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4397/74/14  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominula Mateřské škole Janovice, příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 8. 440,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

4398/74/14  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Středisko volného času Rýmařov, p. o. odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 80.685,- Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

4399/74/14  

Rada města, v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasila s prominutím odvodu ve výši 10 000,- Kč za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu města Rýmařov sdružení Rymax Motokros klubu V AČR, Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

4400/74/14  

Rada města, v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasila s prominutím penále v zákonné výši za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu města Rýmařov sdružení Rymax Motokros klubu V AČR, Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

4401/74/14  

Rada města schválila ****** výjimku k pořádání veřejnosti přístupného podniku v době nočního klidu pro pravidelná páteční posezení při reprodukované hudbě 70. – 80. let v Restauraci u Pepy v Rýmařově v čase od 22.00 hod. do 02.00 hod.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4402/74/14  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru ****** dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4403/74/14  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru ****** dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4404/74/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku ve výši 288 000,- Kč SKI klubu RD Rýmařov, IČ 27003272, za účelem dofinancování nákupu nového užitkového vozidla.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4405/74/14  

Rada města schválila změnu plánu oprav komunikací na rok 2014, přijatého usnesením RM číslo 3623/60/13 dne 9.12.2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4406/74/14  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., na vyhledávací studii „Cyklistická doprava v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4407/74/14  

Rada města schválila, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., způsob zadávacího řízení veřejné zakázky „Odpadové centrum Rýmařov – II. etapa“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4408/74/14  

Rada města schválila, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb, text výzvy, seznam obesílaných dodavatelů a členy komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Odpadové centrum Rýmařov – II. etapa“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4409/74/14  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou STRABAG a.s., na stavbu nazvanou „Stavební úpravy komunikací ul. Havlíčkova a Národní v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4410/74/14  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Cyklostezka Rýmařov, Penny Market – Janovice, ISPROFOND 5818510028“ společnosti Hydrospol s.r.o., 793 33 Staré Město 53, za cenu 4 644 889,00 Kč bez DPH, a doporučila zahájit jednání o Smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317