Dnes je úterý 7.12.2021 13:04, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

 

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 79
konané v řádném termínu, dne 15.9.2014

 

 

4531/79/14  

 

Rada města schválila program 79. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 15.9.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4532/79/14  

 

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 79. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 15.9.2014: Ing. Petr Klouda a MUDr. Bohumil Servus..

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4533/79/14  

 

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůze rady města č. 76/2014 - č. 78/2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4534/79/14   a)

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.8.2014,

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4534/79/14   b)

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2014, o částku + 1.917,90 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4534/79/14   c)

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2014, o částku + 1.917,90 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4534/79/14   d)

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4535/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2013 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, vzít na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 18.2.2014 a zprávy kontrolní komise ze dne 27.5.2013, ze dne 3.3.2014 a ze dne 26.5.2014, týkajících se kontroly hospodaření za rok 2013 a roční závěrky za rok 2012 a 2013.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4536/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu plnění Integrovaného dokumentu města k 11.9.2014, dle předloženého materiálu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4537/79/14  

 

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 2331/1 a části pozemku parc. č. 2332/4, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4538/79/14  

 

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 221 v k.ú. Janovice u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4539/79/14  

 

Rada města schválila záměr pronájmu (pachtu) pozemku parc. č. 312, pozemku parc. č. 313 a pozemku parc. č. 314, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4540/79/14  

 

Rada města neschválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 2313 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4541/79/14  

 

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 419 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4542/79/14  

 

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 1433 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrádka a odpočinkový kout, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4543/79/14  

 

Rada města schválila pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 117/10 o výměře cca 697 m2 a části pozemku parc. č. 444/1 o výměře cca 400 m2, vše v k.ú. Edrovice ******, za účelem udržování kosením trávy, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4544/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 383 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4545/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1537/1 v k.ú. Rýmařov, včetně stavby č. 103/17 na ulici Máchova v Rýmařově, dle předloženého návrhu a podmínek KŽPaRR.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4546/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1537/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu a podmínek KŽPaRR s tím, že podél náhonu bude ponechán pás odpovídající ochrannému pásmu vodního toku, který i nadále zůstane ve vlastnictví města.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4547/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1521, pozemku parc. č. 1522, pozemku parc. č. 1523, pozemku parc. č. 1524, pozemku parc. č. 1525, pozemku parc. č. 1526, pozemku parc. č. 1527 a pozemku parc. č. 1528/1, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4548/79/14  

 

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 1521, pozemku parc. č. 1522, pozemku parc. č. 1523, pozemku parc. č. 1524, pozemku parc. č. 1525, pozemku parc. č. 1526, pozemku parc. č. 1527 a pozemku parc. č. 1528/1, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4549/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 5 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu a podmínek KŽPaRR.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4550/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4551/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej části pozemku parc. č. 420 v k.ú. Rýmařov, bezprostředně navazující na pozemek parc. č. 411 v k.ú. Rýmařov, ******.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4552/79/14  

 

Rada města neschválila záměr pronájmu (pachtu) části pozemku parc. č. 420 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4553/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 420 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4554/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1483/1 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4555/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 156 v k.ú. Edrovice ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4556/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 326/8 v k.ú. Edrovice ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4557/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1062/1 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4558/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3130/1 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem s tím, že pozemek bude znovu geodeticky zaměřen, neboť přímo sousedí s přilehlou komunikací.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4559/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu 358 428,- Kč.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4560/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 370 v k.ú. Janušov.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4561/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit uplatnění předkupního práva vůči objektu rodinné rekreace bez čp/če ve vlastnictví ****** na pozemku ve vlastnictví města Rýmařov parc. č. 1331/5 v k.ú. Rýmařov.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4562/79/14  

 

Rada města schválila v souladu s Pravidly o pronajímání nemovitého majetku města kompenzaci nákladů v celkové výši 6 243,- Kč, které SSOŠ PRIMA s.r.o., Rýmařov vynaložila na nutné opravy předmětu nájmu (výměna radiátoru na Domově mládeže), a to formou započtení s pohledávkou za nájemné za rok 2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

 

4563/79/14  

 

Rada města schválila na základě žádosti SSOŠ Prima s.r.o., Rýmařov plán oprav pronajatých nemovitostí na ulici Sokolovská v Rýmařově na rok 2014 - 2015, dle předloženého návrhu (výměna umyvadel a baterií na chodbách a v kanceláři včetně řešení pro teplou vodu a hygienické zázemí, rekonstrukce WC, výměna dveří na Domově mládeže, rekonstrukce přepážky v přízemí Domova mládeže, rekonstrukce elektroinstalace a výměna elektrického osvětlení v přízemí školy).

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

 

4564/79/14  

 

Rada města schválila rozšíření účelu užívání pozemku parc. č. 531/3 v k.ú. Jamartice pronajatého na základě Smlouvy o nájmu pozemku č. 4100000703 ze dne 8. 12. 2009 ******, a to o chov drobného domácího dobytka, pod podmínkou souhlasu vlastníků sousedních nemovitostí,

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4565/79/14  

 

Rada města souhlasila se stavbou lehké kůlny na dosychání dřeva a krytého kurníku pro dobytek na pozemku parc. č. 531/3 v k.ú. Jamartice pronajatého na základě Smlouvy o nájmu pozemku č. 4100000703 ze dne 8. 12. 2009 ******, pod podmínkou souhlasu vlastníků sousedních nemovitostí.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4566/79/14  

 

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 22/5, 2445, 2485/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4567/79/14  

 

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1312/2, 1316/1, 1327, 1328 a 1329, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti O2 Czech Republik a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, spočívající v právu zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním podzemního komunikačního vedení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4568/79/14  

 

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 116/1 a 169/4, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti O2 Czech Republik a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, spočívající v právu zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním podzemního komunikačního vedení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4569/79/14  

 

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2025/8 a 2026, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti O2 Czech Republik a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, spočívající v právu zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním podzemního komunikačního vedení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4570/79/14  

 

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 331/1 a 339/1, oba v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, Praha 6 – Břevnov, spočívající v právu zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním podzemního komunikačního vedení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4571/79/14  

 

Rada města schválila uzavření Smlouvy o správě a provozu areálu zimního stadionu, včetně nemovitostí - budov bez čp/če na pozemku parc. č. 2092/3 a pozemku parc. č. 2093/4 a pozemků parc. č. 2092/1, 2092/3, 2092/5 a 2093/4, vše v k.ú. Rýmařov, se společností Městské služby Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4572/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu usnesení č. 369/13/12 ze dne 21. 6. 2012, a to v osobě kupujícího z původně schváleného ****** na ****** a ******. Kupující nabývají pozemek do podílového spoluvlastnictví (každý 1/2).

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4573/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí a souhlasit s úhradou 120 000,- Kč LČR, s.p., v souvislosti se směnou majetku schváleného usnesením ZM č. 838/25/14 dne 19. 6. 2014.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4574/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit se změnou podmínky Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Rýmařov a ****** dne 13. 8. 2012, týkající se uzavření řádné kupní smlouvy o převodu části pozemku parc. č. 1187 v k. ú. Rýmařov, a to po dokončení základové desky budoucího objektu prodejny s lesní a zahradní technikou.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

 

4575/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit koupi pozemku parc. č. 121 a pozemku parc. č. 122 v k.ú. Edrovice. Součástí pozemku parc. č. 121 v k.ú. Edrovice je stavba čp. 16, rodinný dům. Vlastníkem předmětných nemovitostí je ******.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4576/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s účetním odepisováním technického zhodnocení budovy A, balneo provoz, ve výši 152 992,- Kč Podhorskou nemocnicí a.s., IČ 47668989, Hornoměstská 549/16, Rýmařov, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4577/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 v průběhu roku 2014 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4578/79/14  

 

Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši jedné poloviny celkových očekávaných nákladů níže uvedené akce (dle výsledku výběrového řízení) od Společenství vlastníků Rýmařov, Divadelní 9, IČ 26799740, účelově určeného na akci „Rekonstrukce zídky u bytového domu Divadelní 1019/9“, dle podmínek KŽPaRR a předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4579/79/14  

 

Rada města nesouhlasila s poskytnutím dotace na úhradu nákladů na lůžko za Vlastu Polokovou, nar. 5. 4. 1928 příspěvkové organizaci Domov Magnolie, IČ 70631859, Sirotčí 56, Ostrava – Vítkovice.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4580/79/14  

 

Rada města schválila způsob vyřazení služebního automobilu ŠKODA Felicie Combi, SPZ BRE 96-36, dle předložené varianty A.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4581/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje budovy bývalého dětského oddělení bez čp/če v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 449 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 449 v k.ú. Rýmařov, za symbolickou cenu 1,- Kč, za účelem rekonstrukce a přístavby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4582/79/14  

 

Rada města schválila Dodatek č. 26 nájemní smlouvy ze dne 12.8.1998, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Spojenými lesy, s.r.o., na pronájem lesního majetku města Rýmařov, řešící stanovení dodatečného nájemného pro rok 2014 ve výši 400.000,- Kč + DPH se splatností do 31.12.2014, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4583/79/14  

 

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nebytových prostor garáže na parc. č. 237, na ulici Růžová, Janovice, k.ú. Janošov. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.9.2014 a činí 3 měsíce.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4584/79/14  

 

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor garáže na pozemku parc. č. 237, na ulici Růžová, Janovice, k.ú. Janušov.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4585/79/14  

 

Rada města neschválila záměr výpůjčky části objektu Bartákova č. 602/21, Rýmařov (sklepní prostory).

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4586/79/14  

 

Rada města neschválila snížení nájemného za pronájem nebytových prostor náměstí Míru č. 584/15, Rýmařov nájemce Ivo Purkerta, IČ 49567080, Mutkov 28, Šternberk.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4587/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 448 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku parc. č. 448 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu 120.000,- Kč + náklady spojené s převodem.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4588/79/14  

 

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 31.8.2014.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4589/79/14  

 

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 26.3.1997 na základě usnesení RM č. 1005/50/97 ze dne 24.3.1997 ve znění pozdějších dodatků s Eduardem Ichou, bytem Revoluční 5, Rýmařov, IČO: 64076300, k nebytovým prostorům náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov, z důvodu opakovaného prodlení s placením nájemného.

 

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4590/79/14  

 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, 8. května č. 418/36, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 30,56 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4591/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru  č. 199/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4592/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Větrná č. 912/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4593/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4594/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Julia Sedláka č. 826/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4595/79/14  

 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4596/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4597/79/14  

 

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ******.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4598/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, U Rybníka č. 578/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4599/79/14  

 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4600/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 772/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4601/79/14  

 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov se ****** na dobu neurčitou.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4602/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4603/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4604/79/14  

 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Bartákova 841/33, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4605/79/14  

 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4606/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4607/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Jamartice č. 115/115, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4608/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 878/6,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4609/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 618/23, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4610/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4611/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4612/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4613/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4614/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4615/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4616/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4617/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4618/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4619/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4620/79/14  

 

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 699/43, Rýmařov s ******.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4621/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.09.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4622/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jamartice č. 116/116, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4623/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 22, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** dobu určitou do 30.9.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4624/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 889/20, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.9.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4625/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4626/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4627/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 39, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4628/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4629/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4630/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Dukelská č.  1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4631/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4632/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, náměstí Míru č. 217/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4633/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Úvoz č. 721/17, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4634/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4635/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 20, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4636/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, náměstí Míru č. 255/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4637/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova  č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4638/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Okružní č. 736/7, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4639/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4640/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 844/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4641/79/14  

 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, 1. máje č. 887/3 , Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4642/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 584/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4643/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Divadelní č. 357/4, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4644/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Julia Sedláka č. 826/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4645/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4646/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 199/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4647/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Okružní č. 736/7, Rýmařov s  ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4648/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4649/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Palackého č. 76/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4650/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4651/79/14  

 

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ******.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4652/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4653/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 615/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4654/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4655/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4656/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4657/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvy k bytu č. 12, Divadelní č. 358/8, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4658/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 93/93, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4659/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4660/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Větrná č. 912/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4661/79/14  

 

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ******.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4662/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 94/94, Rýmařov s  ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4663/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, 1. máje č. 859/5, Rýmařov s ****** a ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4664/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4665/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 24, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4666/79/14  

 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4667/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4668/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4669/79/14  

 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4670/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4671/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Palackého č. 76/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4672/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Národní č. 1228/13,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4673/79/14  

 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4674/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Příkopy č. 1153/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4675/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 839/37, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4676/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 30, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4677/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 24, Dukelská č 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4678/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4679/79/14  

 

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 28, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4680/79/14   a)

 

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Opavská č. 782/45 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4680/79/14   b)

 

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Opavská č. 782/45 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 39,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 10.186,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4681/79/14   a)

 

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Julia Sedláka č. 824/20 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4681/79/14   b)

 

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Julia Sedláka č. 824/20 v Rýmařově ****** na základě   nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 44,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.962,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4682/79/14   a)

 

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 17, třída Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4682/79/14   b)

 

Rada města schválila přidělení bytu č. 17, třída Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově ****** na základě  nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 10.144,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4683/79/14  

 

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Okružní č. 734/3 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4684/79/14  

 

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Bartákova č. 263/24 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4685/79/14  

 

Rada města schválila přidělení bytu č. 12, Divadelní č. 356/6 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4686/79/14  

 

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 6, U Lomu č. 724/10, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s § 2291, odst. 1 OZ z důvodu zvlášť závažného porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4687/79/14  

 

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 1, třída Hrdinů č. 699/43, Rýmařov, jehož nájemci jsou ******, v souladu s § 2291, odst. 1 OZ z důvodu zvlášť závažného porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4688/79/14  

 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Jamartice č. 115/115, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4689/79/14  

 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4690/79/14  

 

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 8 v Chráněných bytech Lidická 14 ******. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2015.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4691/79/14  

 

Rada města schválila poskytnutí příspěvku ****** na účast na Mistrovství světa v závodě Xterra 2014 na Havaji ve výši 45 tis. Kč a dle připomínek vzešlých z jednání rady.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4692/79/14  

 

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku ****** na účast 22 členek souboru orientálního tance Neila na World Dance Championship v Liberci.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4693/79/14  

 

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole Rýmařov, p. o. ve výši 39 800 Kč na pokrytí provozních nákladů školy.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4694/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné půjčky Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace ve výši 340 000 Kč na předfinancování projektu „Moderní cestou k tradičním hodnotám“.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4695/79/14  

 

Rada města schválila přijetí účelově určeného nepeněžitého daru příspěvkové organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4696/79/14  

 

Rada města schválila odpisový plán Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál na rok 2014 po změně v celkové roční výši 315 302,00 Kč.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4697/79/14  

 

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4698/79/14  

 

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ing. Vojtěchu Hrdinovi dle předloženého materiálu.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4699/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí průběh projednávání projektu s názvem „Středisko volného času Rýmařov“, dle předloženého materiálu.

 

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4700/79/14  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření inominátní dohody mezi Městem Rýmařov a společností Homola, a.s., IČ 26792770, týkající se finanční náhrady za neprovedené zapravení povrchů po výměně plynovodních řadů na ulici Na Stráni, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4701/79/14  

 

Rada města schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 841/SAIN/005/2014 s firmou STRABAG a.s., na stavbu nazvanou „Stavební úpravy komunikací ul. Havlíčkova a Národní v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4702/79/14  

 

Rada města schválila uzavření Smlouvy o překládce podzemního vedení ČRa na akci Technická infrastruktura Edrovice II a úhradu nákladů s ní spojené.

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

4703/79/14  

 

Rada města schválila přidělení VZ „Odpadové centrum Rýmařov – II. etapa“, dílčí část „Odpadové centrum Rýmařov – II. etapa – stavební část“ společnosti Hydrospol spol. s r.o., za cenu 3 604 879,- bez DPH a dílčí část „Odpadové centrum Rýmařov – II. etapa - dodávka“ společnosti Meva-Ostrava, s.r.o., za cenu 1 280 107,- bez DPH

 

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317