Dnes je sobota 4.12.2021 2:59, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 2

konaného v řádném termínu, dne 27.11.2014

11/2/14  

Zastupitelstvo města schválilo program 2. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 27.11.2014.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

12/2/14  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 2. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 27.11.2014 ve složení: Mgr. Marcela Staňková, Ing. Jaroslav Kala, Mgr. Vlastimil Baran.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

13/2/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu ze 2. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 27.11.2014 ve složení: Ing. Vojtěch Hrdina a Ing. Luděk Šimko.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

14/2/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 27.11.2014 ve složení: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

15/2/14  

Zastupitelstvo města schválilo Jednací řád Zastupitelstva města Rýmařov na volební období 2014 - 2018 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

16/2/14   a)

Zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor na volební období 2014 - 2018,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

16/2/14   b)

Zastupitelstvo města jmenovalo členy finančního a kontrolního výboru dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  4

16/2/14   c)

Zastupitelstvo města jmenovalo předsedou finančního výboru Vítězslava Šopíka a předsedou kontrolního výboru Ladislava Žilku.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  4

17/2/14  

Zastupitelstvo města schválilo „Návrh plánu investic a oprav komunikací„ jako výchozí podklad pro finanční a věcný obsah rozpočtu na rok 2015 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

18/2/14   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2014,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

18/2/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2014, o částku - 8.953,97 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

18/2/14   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2014, o částku - 8.953,97 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

18/2/14   d)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2015.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

19/2/14   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 754/23/14b) ze dne 30.1.2014,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

19/2/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 1.12.2014 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

20/2/14   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení zastupitelstva města č. 36/3/10 ze dne 21. 12. 2010,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

20/2/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo zřízení osadního výboru ve Stránském od 1. 12. 2014,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

20/2/14   c)

Zastupitelstvo města stanovilo počet členů osadního výboru ve Stránském na 6 členů dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

20/2/14   d)

Zastupitelstvo města zvolilo Radka Kristina předsedou osadního výboru ve Stránském.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

21/2/14   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení zastupitelstva města č. 35/3/10 ze dne 21. 12. 2010,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

21/2/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo zřízení osadního výboru v Ondřejově od 1. 12. 2014,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

21/2/14   c)

Zastupitelstvo města stanovilo počet členů osadního výboru v Ondřejově na 5 členů dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

21/2/14   d)

Zastupitelstvo města zvolilo Anežku Továrkovou předsedkyní osadního výboru v Ondřejově.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

22/2/14  

Zastupitelstvo města schválilo plán zasedání ZM do konce roku 2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

23/2/14  

Zastupitelstvo města schválilo postup projednávání základních dokumentů města dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

24/2/14   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 927/24/05 ze dne 15.12.2005,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

24/2/14   b)

Zastupitelstvo města pověřilo místostarostku města Mgr. Marcelu Staňkovou zastupováním Města Rýmařov ve Společenství vlastníků jednotek Sokolovská č. 2/25 a č. 1252/23, Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

25/2/14  

Zastupitelstvo města stanovilo, v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, místostarostce úkoly starosty pro volební období 2014-2018, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

26/2/14   a)

Zastupitelstvo města odvolalo Ing. Jaroslava Kalu z dozorčí rady Podhorské nemocnice, a.s.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

26/2/14   b)

Zastupitelstvo města pověřilo členku zastupitelstva města Ing. Soňu Kováříkovou zastupováním Města Rýmařov v dozorčí radě Podhorské nemocnice, a.s.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

27/2/14   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 19/2/2010 ze dne 25.11.2010,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

27/2/14   b)

Zastupitelstvo města pověřilo, v souladu s § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijímáním souhlasného prohlášení snoubenců o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva: Ing. Soňa Kováříková – člen zastupitelstva Mgr. Václav Orlík - člen zastupitelstva.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

28/2/14  

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 01/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

29/2/14  

Zastupitelstvo města schválilo výstavbu nové budovy administrativy v areálu společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., přičemž investorem bude město Rýmařov s podmínkou, že financování proběhne přes rozpočet města v roce 2015 a to formou předplaceného nájemného od společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. a dále dle podmínek předložené varianty A.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

30/2/14   a)

Zastupitelstvo města schválilo zásady vypořádání s vlastníkem jednotky č. 1009/101 - jiný nebytový prostor, v objektu č. pop. 1008, 1009, 1010, 1011 a 1012, ul. Radniční a spoluvlastníkem pozemku st. parc. č. 23/1 zastavěná plocha, nádvoří a společných částí nemovitosti č. pop. 1008, 1009, 1010, 1011 a 1012, ul. Radniční, vše v rozsahu 1290/24702 paní ****** ve věci rekonstrukce tohoto objektu, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

30/2/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o úhradě nákladů spojených s rekonstrukcí domu Radniční 1,3,5,7, Rýmařov vlastníkem jednotky č. 1009/101 - jiný nebytový prostor, v objektu č. pop. 1008, 1009, 1010, 1011 a 1012, ul. Radniční a spoluvlastníkem pozemku st. parc. č. 23/1 zastavěná plocha, nádvoří a společných částí nemovitosti č. pop. 1008, 1009, 1010, 1011 a 1012, ul. Radniční, vše v rozsahu 1290/24702 paní ****** dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/2/14  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím Městská knihovna Rýmařov a Městské muzeum Rýmařov, p. o. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

32/2/14  

Zastupitelstvo města pověřilo člena zastupitelstva města Ing. Jaroslava Kalu zastupováním Města Rýmařov ve věci opravy střechy janovického zámku.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317