Dnes je sobota 4.12.2021 2:55, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 3
konaného v řádném termínu, dne 17.12.2014

 

33/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo program 3. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 17.12.2014.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

34/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 3. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 17.12.2014 ve složení: Mgr. Marcela Staňková, Ing. Jaroslav Kala, MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

35/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu ze 3. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 17.12.2014 ve složení: Ladislav Žilka a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

36/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 17.12.2014 ve složení: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

37/3/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2/2014 ze dne 27.11.2014.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

38/3/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 27.11.2014 do 17.12.2014.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

39/3/14   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2014,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

39/3/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2014, o částku – 985,74 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

39/3/14   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2014, o částku – 985,74 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

39/3/14   d)

Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2014, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

39/3/14   e)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2014, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

40/3/14   a)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2015, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  4            Zdrželo se:  1

40/3/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2015, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

40/3/14   c)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2015 až 2018, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  3

40/3/14   d)

Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  4            Zdrželo se:  1

41/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov na činnost fotbalového oddílu na rok 2014 ve výši 290 tis. Kč.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  6            Zdrželo se:  1

42/3/14  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o průběhu kontroly zadávacího řízení na veřejnou zakázku “Stavební úpravy objektu ubytovny Bartákova 24 – 9BJ“.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

43/3/14   

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, o částku 20 tis. Kč určenou na realizaci bezpečnostních opatření v budově školy.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

44/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o. o částku 413 992,50 Kč určenou na předfinancování projektu „Krása, která zahaluje“.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

45/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o. o částku 73 057,50 Kč určenou na spoluúčast na financování projektu „Krása, která zahaluje“.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

46/3/14  

Zastupitelstvo města neschválilo navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, o částku 63 tis. Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

47/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo plán zasedání ZM na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

48/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3173 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

49/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2646/13 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

50/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 855/10 o výměře 266 m2 v k.ú. Rýmařov, pozemku parc. č. 117/10 o výměře 1 097 m2 v k.ú. Edrovice a pozemku parc. č. 444/1 o výměře 595 m2 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu. V případě většího počtu zájemců bude proveden výběr mezi žadateli formou výběrového řízení (obálkové metody) na cenu prodeje, kdy minimální nabídková cena bude odvozena od platné cenové mapy (200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem).

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

51/3/14  

Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku parc. č. 311, části pozemku parc. č. 310 a části pozemku parc. č. 315, vše v k.ú. Edrovice, ******.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

52/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1273 a současně pozemku parc. č. 204/8, vše v k.ú. Stránské ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem s tím, že budou dodrženy podmínky prodeje dle HK.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

53/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3237 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

54/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1473 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví ****** (podíl 538/1000) a ****** (podíl 462/1000), za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

55/3/14  

Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku parc. č. 1537/1 v k.ú. Rýmařov, včetně stavby č. 103/17 na ulici Máchova v Rýmařově, a pozemku parc. č. 1537/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

56/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 5 v k.ú. Stránské ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem s tím, že budou dodrženy podmínky prodeje dle OV a KŽPaRR. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucí stavby rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

57/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Edrovice ******, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

58/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 2094 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 2096/2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Případný rozdíl ve výměře bude uhrazen dle cenové mapy města. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši ******.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

59/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo záměr darování pozemku parc. č. 1278/1, pozemku parc. č. 1278/3, pozemku parc. č. 1278/4, pozemku parc. č. 1278/6 a pozemku parc. č. 1278/7, vše v k.ú. Stránské ve vlastnictví Města Rýmařov (silnice II/445 – Stránské) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, zastoupeného Správou silnic MSK, se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, s tím, že náklady spojené s převodem předmětných pozemků uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

60/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené s ****** a ****** dne 16. 10. 2012, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2972/10 v k.ú. Rýmařov, a to z 16. 10. 2014 na 16. 10. 2015.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

61/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod nově vzniklého pozemku parc. č. 907/1 a nově vzniklého pozemku parc. č. 907/3, vše v k.ú. Janušov dle geometrického plánu č. 387-57/2014 ze dne 28. 5. 2014 z vlastnictví ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390 do vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

62/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod technického zhodnocení (pořízení výtahového zařízení na přepravu jídla), provedeného příspěvkovou organizací Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30 v průběhu roku 2014 na nemovitostech města.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

63/3/14  

Zastupitelstvo města pověřilo starostu města jednáním o odkoupení části pozemku parc. č. 2161/1 a části pozemku parc. č. 3445/4, vše v k.ú. Rýmařov, od vlastníka nemovitostí ****** do vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

64/3/14  

Zastupitelstvo města pověřilo starostu města jednáním s vlastníky vybraných nemovitostí ohledně jejich odkoupení do vlastnictví města:- pozemek parc. č. 2012 v k.ú. Rýmařov, součástí pozemku je stavba č. 386/6, ulice Revoluční, vlastníkem předmětných nemovitostí je společnost Orlen Steel a.s., Maiselova 38/15, Josefov, 110 00, Praha,- pozemek st. parc. č. 16, pozemek parc. č. 225/2 a pozemek parc. č. 1083/33, vše v k.ú. Stránské, součástí pozemku st. parc. č. 16 v k.ú. Stránské je stavba čp. 4, vlastníkem předmětných nemovitostí je společnost První Sovinecká, a.s. v likvidaci, Slezská 397/12, Vinohrady, 120 00, Praha,- pozemek parc. č. 1841 v k.ú. Rýmařov, součástí pozemku je stavba čp. 592, ulice 8. května, vlastníkem předmětných nemovitostí je ****** a ****** (každý 1/2),- pozemek parc. č. 627, pozemek parc. č. 628 a pozemek parc. č. 629/3, vše v k.ú. Rýmařov, součástí pozemku parc. č. 627 je stavba čp. 468, ulice Divadelní, a součástí pozemku parc. č. 629/3 je stavba garáže bez čp/če, vlastníkem předmětných nemovitostí je ******,- pozemek parc. č. 1443 v k.ú. Rýmařov, vlastníkem pozemku je ****** (3/6), ****** (1/6), ****** (1/6) a ****** (1/6), na pozemku parc. č. 1443 v k.ú. Rýmařov se nachází stavba čp. 113, vlastníkem této stavby je ******,- pozemek parc. č. 1127/1 v k.ú. Rýmařov, součástí pozemku je stavba čp. 614, ulice Opavská, vlastníkem předmětných nemovitostí je společnost CLEVER CREDIT s.r.o., se sídlem Praha – Podolí, Podolská 1140/3,- pozemek parc. č. 1507 a pozemek parc. č. 1508, vše v k.ú. Rýmařov, součástí pozemku parc. č. 1507 v k.ú. Rýmařov je stavba čp. 102, ulice Máchova, vlastníkem předmětných nemovitostí je ******,- pozemek parc. č. 369, pozemek parc. č. 370 a pozemek parc. č. 371, vše v k.ú. Jamartice, součástí pozemku parc. č. 369 je stavba čp. 31, Jamartice, vlastníkem předmětných nemovitostí jsou ****** (1/2) a ******,- pozemek parc. č. 55/1, pozemek parc. č. 55/2 a pozemek parc. č. 56/2, vše v k.ú. Rýmařov, součástí pozemku parc. č. 55/2 a pozemku parc. č. 56/2 je rozestavěná stavba, vlastníkem předmětných nemovitostí je společnost DENEINVEST s.r.o., IČ 26864894, se sídlem Poděbradova 751/2, Litovel.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

65/3/14  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 45 v k.ú. Janušov ve vlastnictví MSK, SS MSK ve prospěch Města Rýmařov, spočívající v právu zřídit, provozovat, vstupovat a vjíždět na předmětnou část pozemku v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním chodníku v rámci realizace stavby „Regenerace Brownfield Janovice“ Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

66/3/14  

Zastupitelstvo města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválilo prominutí Středisku volného času Rýmařov, příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 80.685,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

67/3/14   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o povinnosti určit určeného zastupitele, který bude spolupracovat s úřadem územního plánování.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

67/3/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo pana Ing. Petra Kloudu jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu Rýmařov ve volebním období 2014 -2018.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317