Dnes je sobota 4.12.2021 4:12, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 4
konaného v řádném termínu, dne 5.2.2015

 

68/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo program 4. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 5.2.2015.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

69/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 4. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 5.2.2015 ve složení: Mgr. Marcela Staňková, Ing. Jaroslav Kala, Mgr. Vlastimil Baran.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

70/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 5.2.2015 ve složení:  Ing. Lenka Vavřičková a Vítězslav Šopík.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

71/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 5.2.2015 ve složení: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

72/4/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3/2014 ze dne 17.12.2014.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

73/4/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 18.12.2014 do 5.2.2015.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

74/4/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

75/4/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2014.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

76/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2015 dle přeloženého materiálu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

77/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru na rok 2015 dle přeloženého materiálu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

78/4/15  

Zastupitelstvo města jmenovalo MUDr. Bohumila Servuse jako doplňujícího člena finančního výboru na volební období 2014 – 2018.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

79/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2238/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

80/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2238/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu s podmínkou souhlasu vlastníků sousední nemovitosti (pozemku parc. č. 2236 v k.ú. Rýmařov).

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

81/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

82/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo provedení výběrového řízení mezi žadateli o prodej pozemku parc. č. 3173 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby rekreačního objektu, a to formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy města a činí 100,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

83/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2646/13 v k.ú. Rýmařov společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, se sídlem Nárožní 1359/1, Praha, a to za účelem rozšíření prodejny potravin, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí / vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však do 36 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu dokončení stavby.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

84/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č. 2094 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 2096/2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Případný rozdíl ve výměře bude uhrazen dle cenové mapy města. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši ******.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

85/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo darování pozemku parc. č. 1278/1, pozemku parc. č. 1278/3, pozemku parc. č. 1278/4, pozemku parc. č. 1278/6 a pozemku parc. č. 1278/7, vše v k.ú. Stránské ve vlastnictví Města Rýmařov (silnice II/445 – Stránské) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, zastoupeného Správou silnic MSK, se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, s tím, že náklady spojené s převodem předmětných pozemků uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

86/4/15  

Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí slevy za koupi pozemku parc. č. 57/2, pozemku parc. č. 59/2, pozemku parc. č. 59/3 a pozemku parc. č. 59/5, vše v k.ú. Jamartice ******, z důvodu podmáčení a křižování předmětných pozemků vedením NN.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

87/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 19 087,- Kč ****** z důvodu poskytnutí kamene použitého na výstavbu opěrné zídku na ulici Radniční v Rýmařově při rekonstrukci náměstí.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

88/4/15  

Zastupitelstvo města souhlasilo s provedeným technickým zhodnocením budovy „C“ v Podhorské nemocnici a.s. (rozšíření vstupních otvorů do pokojů v budově „C“ – Oddělení ošetřovatelské péče a Sociální hospitalizace). Stavební práce byly financovány Podhorskou nemocnicí a.s. a následně budou Městu Rýmařov vyúčtovány, přičemž bude navržen splátkový kalendář s tím, že nemocnice předpokládá obvyklý limit 950 tis. Kč/rok (zápočet vůči nájmu).

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

89/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na části nově vzniklého pozemku parc. č. 1174/1, části nově vzniklého pozemku parc. č. 1187/1 a pozemku parc. č. 1185 v k.ú. Rýmařov ve prospěch Města Rýmařov (povinný z věcného břemene je společnost Infini a.s., IČ 48395803), které spočívá v právu umístění a vedení splaškové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu časově neomezenou.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

90/4/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 31.12.2014.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

91/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 449 v k.ú. Rýmařov včetně budovy bývalého dětského oddělení bez čp/če za cenu 1,- Kč společnosti Senior Domy Pohoda a.s., za účelem výstavby domu pro seniory.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

92/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem společnosti Senior Domy Pohoda a.s., za účelem výstavby domu pro seniory.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

93/4/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2015 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

94/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Rýmařov o částku 36 100,- Kč a Městskému muzeu Rýmařov o částku 134 300,- Kč.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

95/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo příspěvek TJ Jiskra Rýmařov, IČ 14613085, v celkové výši 829 tis. Kč na rok 2015, určený na péči o sportovní zařízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

96/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo společnosti TTV Sport Group s.r.o, IČ 02429802, Heinemannova 2695/6, Praha 6 příspěvek na organizaci světového poháru v silniční cyklistice Závod Míru National Cup U 23 ve výši 75 tis. Kč.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

97/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 43 159,- Kč (poplatky vyčísleny na částku 47 954,- Kč) k dluhu 37 192,- Kč manželům Nikole a Renému Štefanišinovým, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 4, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

98/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo změny v uvedených dokumentech města – OZV č. 02/2011, 03/2013, 01/2014 a Směrnici na zadávání veřejných zakázek dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  12        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

99/4/15   a)

Zastupitelstvo města schválilo Darovací smlouvu o darované věci uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Rýmařov na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů města hasičskou technikou dle přílohy č. 1 Technické specifikace.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

99/4/15   b)

Zastupitelstvu města zplnomocnilo starostu města k podpisu Darovací smlouvy uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Městem Rýmařov na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů hasičskou technikou.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

100/4/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu plnění ID města ke dni 26.01.2015.

Hlasování pro:  12        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

101/4/15  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 440/1 k.ú. Edrovice, dotčeného realizací projektu nazvaného „Technická infrastruktura pro 13 RD Edrovice II.“, mezi městem Rýmařov (oprávněný) a Moravskoslezským krajem (povinný), zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje se sídlem v Bruntále, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

102/4/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vložení infrastrukturního majetku města do společnosti VaK Bruntál, a.s., výměnou za akcie společnosti.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317