Dnes je sobota 4.12.2021 3:47, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 5

konaného v řádném termínu, dne 30.4.2015

103/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo program 5. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 30.04.2015.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

104/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 5. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 30.04.2015 ve složení: Mgr. Marcela Staňková, Ing. Jaroslav Kala a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

105/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 30.04.2015 ve složení: Ing. Lenka Vavřičková a Ing. Luděk Šimko.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

106/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 30.04.2015 ve složení: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

107/5/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 05.02.2015 do 30.04.2015.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

108/5/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4/2015 ze dne 05.02.2015.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

109/5/15   a)

Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města Rýmařov za rok 2014 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

109/5/15   b)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Rýmařov ze dne 27.2.2015 za rok 2014,

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

109/5/15   c)

Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb., v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření města Rýmařov za rok 2015 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

110/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Rýmařova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

111/5/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2014 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

112/5/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2014 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

113/5/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2014 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

114/5/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2014.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

115/5/15  

Zastupitelstvo města delegovalo v souladu s § 84, odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Ing. Petra Kloudu, starostu města, do představenstva společnosti VaK Bruntál, a.s.

Hlasování pro:        17 

Hlasování proti:        0 

Zdrželo se:                2  (Ing. Kala, Mgr. Bocián)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

116/5/15   a)

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zrušilo delegaci Ing. Jaroslava Kaly v dozorčí radě společnosti VaK Bruntál, a.s.,

Hlasování pro:        17 

Hlasování proti:        0 

Zdrželo se:                2  (Ing. Kala, Mgr. Bocián)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

116/5/15   b)

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů delegovalo do dozorčí rady společnosti VaK Bruntál, a.s., Mgr. Marcelu Staňkovou, místostarostku města.

Hlasování pro:        17 

Hlasování proti:        0 

Zdrželo se:                2  (Ing. Kala, Mgr. Bocián)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

117/5/15  

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů delegovalo zastupitele města Ladislava Žilku a Ing. Luďka Šimka, na jednání valných hromad společnosti VaK Bruntál, a.s.

Hlasování pro:        17 

Hlasování proti:        0 

Zdrželo se:                2  (Ing. Kala, Mgr. Bocián)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

118/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo převod budovy kina do vlastnictví MSK za účelem následné přestavby na budovu ZUŠ za 1 Kč a pověřuje starostu města jednáním se zástupci MSK o převodu nemovitosti.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

119/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo plán investic a oprav komunikací – Integrovaný dokument města na volební období 2014 – 2018 dle předloženého návrhu a změn vzešlých z diskuze.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

120/5/15

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí průběžnou zprávu o stavu vykupování schválených záměrů nemovitostí ve městě.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

121/5/15  

Zastupitelstvo města souhlasilo se záměrem vykoupení nedokončené stavby na Husově ul. (rozestavěná banka), včetně pozemků parc. č. 55/1, 55/2, 56/2, vše v k.ú. Rýmařov, od společnosti DENEINVEST s.r.o., IČ 26864894, se sídlem Poděbradova 751/2, Litovel, v průběhu roku 2016. Konkrétní podmínky prodeje, včetně ceny, budou znovu projednány zastupitelstvem města v roce 2016.

Hlasování pro:        18 

Hlasování proti:        0 

Zdrželo se:                1  (Ing. Žižka)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

122/5/15  

Zastupitelstvo města souhlasilo se záměrem demolice nedokončené stavby na Husově ul. (rozestavěná banka), umístěné na pozemcích parc. č. 55/1, 55/2, 56/2, vše v k.ú. Rýmařov, v případě jejího vykoupení.

Hlasování pro:        11 

Hlasování proti:        7  Ing. Žižka, Ing. Pavlásek, Ing. Kala, Ing. Hrdina, Mgr. Bocián, Šopík F., Šopík V.)

Zdrželo se:                1  (Tomešková A.)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

123/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo zařazení pozemku parc. č. 1494 v k.ú. Rýmařov do seznamu parcel vhodných k výstavbě rodinných domů, příp. rekreačních objektů.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

124/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění nabídky volných pozemků ve vlastnictví města, které je možné ihned využít k výstavbě RD, příp. rekreačních objektů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

125/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo změnu ÚPD umožňující na parcelách v k.ú. Rýmařov č. 320/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 2119, 2121, 2133 výstavbu RD.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

126/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění nabídky volných pozemků ve vlastnictví města vhodných pro podnikatelské aktivity, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

127/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o půjčce ze dne 25.6.2010, uzavřené s Teplem Rýmařov s.r.o., IČ 25387855, řešící zvýšení maximální půjčené částky ze 4 mil. Kč na 6 mil. Kč a změnu doby smlouvy a podmínek pro splacení půjčky, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

128/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo přijetí „revolvingové“ půjčky od společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČ 60320613, ve výši 2 mil. Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

129/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., IČ 45317054, v celkové výši 6 000 000 Kč na refinancování investic roku 2014, dle předloženého návrhu a nabídky banky a pověřilo starostu města k podpisu příslušné úvěrové smlouvy.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

130/5/15  

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rýmařova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

131/5/15  

Zastupitelstvo města neschválilo vydání OZV č. 2/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

132/5/15  

Zastupitelstvo města vyhovělo žádosti společnosti Tipgames a.s. a schválilo změnu obecně závazné vyhlášky č. 02/2013 v části týkající se časového omezení provozování loterií a jiných obdobných her, a to tak, že loterie a jiné hry mohou být provozovány v době od 09:00 h do 02:00 h na území obce, mimo místa vymezená v článku 3 předmětné vyhlášky, kde platí úplný zákaz provozování těchto her. Ostatní ustanovení OZV č. 02/2013 zůstávají v platnosti.

Hlasování pro:        13 

Hlasování proti:        5  (Ing. Žižka, Ing. Pavlásek, Ing. Hrdina, Mgr. Bocián, Šopík V.)

Zdrželo se:                1  (Ing. Kala)

Nepřítomen:              0

Nehlasoval:               0

133/5/15  

Zastupitelstvo města doporučilo radě města vydat nařízení města, kterým bude vydán tržní řád obsahující zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Rýmařov.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

134/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 311/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:        18 

Hlasování proti:        0 

Zdrželo se:                0 

Nepřítomen:              1  (MUDr. Servus)

Nehlasoval:               0

135/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2172/10 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:        18 

Hlasování proti:        0 

Zdrželo se:                0 

Nepřítomen:              1  (MUDr. Servus)

Nehlasoval:               0

136/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje 1/2 ideálního dílu pozemku parc. č. 3680/19 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:        18 

Hlasování proti:        0 

Zdrželo se:                0 

Nepřítomen:              1  (MUDr. Servus)

Nehlasoval:               0

137/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1083/22 v k. ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:        18 

Hlasování proti:        0 

Zdrželo se:                0 

Nepřítomen:              1  (MUDr. Servus)

Nehlasoval:               0

138/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2238/1 a části pozemku parc. č. 2238/2, vše v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví (každý 1/3) ******, 1. máje 887/3, Rýmařov, ******, Na Mokřinách 124/5, Rýmařov a ******, třída Hrdinů 720/44, Rýmařov, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

139/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov manželům ******, Julia Fučíka 89/85, Rýmařov, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem s tím, že prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu na nově vzniklém pozemku parc. č. 2995/4 v k.ú. Rýmařov dle GP č. 2189-175/2013, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

140/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3173 v k. ú. Rýmařov ******, Julia Fučíka 38/5, Rýmařov, a to za účelem výstavby rekreačního objektu, za cenu 227 Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

141/5/15  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 777/24/14 ze dne 24.04.2014.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

142/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 57/2 v k. ú. Jamartice ******, Jamartice 117 za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

143/5/15  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 50/3/14 ze dne 17. 12. 2014.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

144/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo zařazení pozemku parc. č. 855/10 o výměře 266 m2 v k.ú. Rýmařov, pozemku parc. č. 117/10 o výměře 1 097 m2 v k.ú. Edrovice a pozemku parc. č. 444/1 o výměře 595 m2 v k.ú. Edrovice do seznamu parcel vhodných k výstavbě rodinných domů, příp. rekreačních objektů.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

145/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 2096/3 a části pozemku parc. č. 2070, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov za část pozemku parc. č. 2071 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví manželů ******, třída Hrdinů 677/25, Rýmařov. Případný rozdíl ve výměře bude uhrazen dle cenové mapy města. Náklady spojené se směnou uhradí obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

146/5/15  

Zastupitelstvo města souhlasilo s prodloužením termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/17 v k.ú. Rýmařov, a to do 21.08.2015.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

147/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy kupní a o zřízení zástavního práva se společností Senior Domy Pohoda a.s., IČ 28568877,  týkající se prodeje pozemku parc. č. 449 v k.ú. Rýmařov včetně budovy bývalého dětského oddělení bez čp/če za cenu 1 Kč, dále části pozemku parc. č. 451/1 a části pozemku parc. č. 451/16, vše v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem, vše za účelem demolice budovy bývalého dětského oddělení bez čp/če na pozemku parc. č. 449 v k.ú. Rýmařov a následné výstavby nového domu pro seniory, dle předloženého návrhu a podmínek převodu a zplnomocnilo starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Hlasování pro:        14 

Hlasování proti:        3  (Ing. Žižka, Ing. Kala, Mgr. Bocián)

Zdrželo se:                1  (Ing. Pavlásek)

Nepřítomen:              1  (Ing. Hrdina)

Nehlasoval:               0

 


148/5/15   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.3.2015,

Hlasování pro:        17 

Hlasování proti:        1  (Ing. Pavlásek)

Zdrželo se:                1  (Ing. Žižka)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

148/5/15   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2015, o částku + 3 820,52 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:        17 

Hlasování proti:        1  (Ing. Pavlásek)

Zdrželo se:                1  (Ing. Žižka)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

148/5/15   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2015, o částku + 13 712,03 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:        17 

Hlasování proti:        1  (Ing. Pavlásek)

Zdrželo se:                1  (Ing. Žižka)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

148/5/15   d)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2015, o částku + 17 532,55 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:        17 

Hlasování proti:        1  (Ing. Pavlásek)

Zdrželo se:                1  (Ing. Žižka)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

148/5/15   e)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výhled rozpočtu města za rok 2016.

Hlasování pro:        17 

Hlasování proti:        1  (Ing. Pavlásek)

Zdrželo se:                1  (Ing. Žižka)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

149/5/15   a)

Zastupitelstvo města schválilo přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 s účelovým znakem 14004 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 120 tis. Kč,

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

149/5/15   b)

Zastupitelstvo města schválilo přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 s účelovým znakem 211 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 50 tis. Kč,

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

149/5/15   c)

Zastupitelstvo města zplnomocnilo starostu města k podpisům smluv mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

150/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Rýmařov o částku 41 850 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

151/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov o částku 28 858 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

152/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvků v rámci Programů podpory zájmových aktivit ve městě Rýmařově v celkové částce 65 000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

153/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov na činnost sportovního oddílu ve výši 838 650 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:        15 

Hlasování proti:        0 

Zdrželo se:                3  (Ing. Pavlásek, Ing. Hrdina, Mgr. Bocián)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               1  (Ing. Kala)

154/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku SK Studio Sport a zdraví na činnost sportovního oddílu ve výši 121 800 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:        17 

Hlasování proti:        0 

Zdrželo se:                2  (Ing. Pavlásek, Mgr. Bocián)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0


155/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku Ski klubu RD Rýmařov na činnost sportovního oddílu ve výši 258 300 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:        18 

Hlasování proti:        0

Zdrželo se:                1  (Ing. Pavlásek)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

156/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov na podporu výkonnostního sportu ve výši 290 000 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:        11 

Hlasování proti:        5  (Ing. Žižka, Ing. Pavlásek, Ing. Hrdina, Mgr. Bocián, Šopík V.)

Zdrželo se:                3  (Ing. Kala, Šopík F., Tomešková A.)

Nepřítomen:              0 

Nehlasoval:               0

157/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo Římskokatolické farnosti Rýmařov příspěvek ve výši 40 077 Kč na realizaci akce „IV. etapa výměny oken budovy fary a obnova střechy věže fary, Školní náměstí 207/3 v Rýmařově“ v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

158/5/15  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 19/2/14 b) ze dne 27.11.2014.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

159/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 01.05.2015 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

160/5/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí důvody pro pořízení Změny č. 2 územního plánu Rýmařov.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

161/5/15  

Zastupitelstvo města schválilo pořízení Změny č. 2 územního plánu Rýmařov.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0


162/5/15  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí rady Podhorské nemocnice, a.s. Rýmařov za rok 2014.

Hlasování pro:  19      Hlasování proti:  0      Zdrželo se:  0     Nepřítomen:  0         Nehlasoval:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, v.r.

Mgr. Marcela Staňková, DiS., v.r.

starosta

místostarostka


Upozornění:

Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317