Dnes je sobota 4.12.2021 3:33, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 2
konané v řádném termínu, dne 19.11.2014

 

19/2/14  

Rada města schválila program 2. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 19.11.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

20/2/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 2. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 19.11.2014: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

21/2/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit „Návrh plánu investic a oprav komunikací„ jako výchozí podklad pro finanční a věcný obsah rozpočtu na rok 2015 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

22/2/14   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2014,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

22/2/14   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2014, o částku - 8.928,54 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

22/2/14   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2014, o částku - 8.928,54 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

22/2/14   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

23/2/14   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 927/24/05 ze dne 15.12.2005,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

23/2/14   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit místostarostku města Mgr. Marcelu Staňkovou zastupováním Města Rýmařov ve Společenství vlastníků jednotek Sokolovská č. 2/25 a č. 1252/23, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

24/2/14   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 293/6/11 ze dne 21.2.2011,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

24/2/14   b)

Rada města pověřila místostarostku města Mgr. Marcelu Staňkovou (v době nepřítomnosti starostu města Ing. Petra Kloudu) podpisem dohod o skončení nájmu bytu s nájemníky bytů ve vlastnictví města dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

25/2/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou jeden rok, nájemné 39,- Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy se ******, dohodou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

26/2/14  

Rada města schválila výměnu bytu č. 7, Bartákova č. 618/23, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 1, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

27/2/14  

Rada města schválila výměnu bytu č. 4, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 1, Hornoměstská č. 700/11, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 39,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

28/2/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 12 na ulici Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

29/2/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Radniční č. 1009/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 45,-Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

30/2/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 01/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/2/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit výstavbu nové budovy administrativy v areálu společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., přičemž investorem bude město Rýmařov s podmínkou, že financování proběhne přes rozpočet města v roce 2015 a to formou předplaceného nájemného od společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. a dále dle podmínek předložené varianty A.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

32/2/14  

Rada města schválila Dodatek č. 11 nájemní smlouvy ze dne 30.10.1998, uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Teplo Rýmařov, s.r.o., na pronájem nemovitostí města Rýmařov, řešící předplacení nájemného na roky 2015-2017 ve výši 3,000.000,- Kč + DPH, rozšíření předmětu nájmu o nově postavenou budovu administrativy a zúžení předmětu nájmu o původní budovu administrativy, za podmínky následného schválení záměru výstavby v zastupitelstvu města a dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

33/2/14  

Rada města vzala na vědomí složení zvláštních orgánů města ve volebním období 2014 – 2018 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

34/2/14  

Rada města schválila mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2014 ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městského muzea Rýmařov a Městské knihovny Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

35/2/14   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1364/22/12 ze dne 23.1.2012,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

35/2/14   b)

Rada města jmenovala likvidační komisi rady města ve složení:předseda: Ladislav Žilka,členové: Ing. Vojtěch Hrdina, Zdeněk Kudlák,sekretář: Zdenka Panochovádle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

36/2/14  

Rada města schválila způsob poskytování a výši peněžitých darů neuvolněným členům zastupitelstva za činnost v likvidační komisi dle předloženého návrhu s účinností od 1.12.2014

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

37/2/14   a)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 s účelovým znakem 14004 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 16,5 tis. Kč,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

37/2/14   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisům smluv mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

38/2/14  

Rada města vzala na vědomí informaci o průběhu kontroly zadávacího řízení na veřejnou zakázku “Stavební úpravy objektu ubytovny Bartákova 24 – 9BJ“ a možný dopad do rozpočtu města na rok 2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

39/2/14  

Rada města schválila kalkulaci stočného na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

40/2/14  

Rada města schválila dodatek č. 23 nájemní smlouvy ze dne 10.5.1995, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov, s.r.o., na pronájem kanalizační infrastruktury města Rýmařov, řešící stanovení nájemného pro rok 2015 v částce 2.200.000,-Kč + DPH a aktualizaci předmětu nájmu, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

41/2/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zásady vypořádání s vlastníkem jednotky č. 1009/101 - jiný nebytový prostor, v objektu č. pop. 1008, 1009, 1010, 1011 a 1012, ul. Radniční a spoluvlastníkem pozemku st. parc. č. 23/1 zastavěná plocha, nádvoří a společných částí nemovitosti č. pop. 1008, 1009, 1010, 1011 a 1012, ul. Radniční, vše v rozsahu 1290/24702 paní Lucií Habrovou ve věci rekonstrukce tohoto objektu, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

42/2/14   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města odvolat Ing. Jaroslava Kalu z dozorčí rady Podhorské nemocnice, a.s.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

42/2/14   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit členku zastupitelstva města Ing. Soňu Kováříkovou zastupováním Města Rýmařov v dozorčí radě Podhorské nemocnice a.s.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317