Dnes je sobota 4.12.2021 20:49, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 6
konané v řádném termínu, dne 26.1.2015

 

190/6/15  

Rada města schválila program 6. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 26.1.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

191/6/15  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 5. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 26.1.2015: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

192/6/15  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůzí rady města č. 4/2014 a č. 5/2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

193/6/15  

Rada města odvolala člena dozorčí rady společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o. Ing. Tomáše Köhlera a Romana Vepřeka dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

194/6/15  

Rada města jmenovala členem dozorčí rady společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o. Ferdinanda Šopíka a Ing. Vojtěcha Hrdinu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

195/6/15  

Rada města schválila stanovení platu na rok 2015, stanovení motivačních ukazatelů na rok 2015 a vyplacení odměny za rok 2014, jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

196/6/15   a)

Rada města schválila vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa jednatele společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

196/6/15   b)

Rada města schválila složení výběrové komise na obsazení místa jednatele společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

197/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

198/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

199/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2015 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

200/6/15  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 331/1 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

201/6/15  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 1844, pozemku parc. č. 1845, pozemku parc. č. 1846, pozemku parc. č. 1847, vše v k.ú. Rýmařov, dále části pozemku parc. č. 354/11 o výměře cca 12 641 m2, pozemku parc. č. 878, pozemku parc. č. 927/7 a pozemku parc. č. 927/9, vše v k.ú. Stránské ******, za účelem využití pro zemědělskou činnost, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020 s platností od 1. 1. 2015, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

202/6/15  

Rada města schválila pronájem pozemku 413/8 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ******, za účelem využití pro zemědělskou činnost, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020 s platností od 1. 1. 2015, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

203/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2238/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

204/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2238/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu s podmínkou souhlasu vlastníků sousední nemovitosti (pozemku parc. č. 2236 v k.ú. Rýmařov).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

205/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

206/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit provedení výběrového řízení mezi žadateli o prodej pozemku parc. č. 3173 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby rekreačního objektu, a to formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy města a činí 100,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

207/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2646/13 v k.ú. Rýmařov společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, se sídlem Nárožní 1359/1, Praha, a to za účelem rozšíření prodejny potravin, za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí / vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však do 36 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu dokončení stavby.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

208/6/15  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 3271/1 a části pozemku parc. č. 3299, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, spočívající v umístění stavby zařízení distribuční soustavy Rýmařov, Ujfaluši, přip. NN, IP-12-8015789. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

209/6/15  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 535, parc. č. 536/1, parc. č. 536/2, parc. č. 536/3, parc. č. 537, parc. č. 553, parc. č. 562, parc. č. 576, parc. č. 795/6, parc. č. 853/2, parc. č. 853/3, parc. č. 853/4 a parc. č. 853/5, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, spočívající v umístění plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO MS Rýmařov, Sokolovská“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

210/6/15  

Rada města souhlasila s provedením rekonstrukce vnějšího domovního plynovodu na pozemku parc. č. 567 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města pro rodinný dům na pozemku parc. č. 566 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ****** a ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

211/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 2094 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 2096/2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Případný rozdíl ve výměře bude uhrazen dle cenové mapy města. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

212/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit darování pozemku parc. č. 1278/1, pozemku parc. č. 1278/3, pozemku parc. č. 1278/4, pozemku parc. č. 1278/6 a pozemku parc. č. 1278/7, vše v k.ú. Stránské ve vlastnictví Města Rýmařov (silnice II/445 – Stránské) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, zastoupeného Správou silnic MSK, se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, s tím, že náklady spojené s převodem předmětných pozemků uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

213/6/15  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 79/4/14 ze dne 8. 12. 2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

214/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 19 087,- Kč ****** z důvodu poskytnutí kamene použitého na výstavbu opěrné zídky na ulici Radniční v Rýmařově při rekonstrukci náměstí.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

215/6/15  

Rada města neschválila prodej pomníku dle předloženého návrhu ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

216/6/15  

Rada města souhlasila s dodatečnými stavebními úpravami budovy „C“ v Podhorské nemocnici a.s. (rozšíření vstupních otvorů do pokojů v budově „C“ – Oddělení ošetřovatelské péče a Sociální hospitalizace).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

217/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s provedeným technickým zhodnocením budovy „C“ v Podhorské nemocnici a.s. (rozšíření vstupních otvorů do pokojů v budově „C“ – Oddělení ošetřovatelské péče a Sociální hospitalizace). Stavební práce byly financovány Podhorskou nemocnicí a.s. a následně budou Městu Rýmařov vyúčtovány, přičemž bude navržen splátkový kalendář s tím, že nemocnice předpokládá obvyklý limit 950 tis. Kč/rok (zápočet vůči nájmu).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

218/6/15  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2029/35/12 ze dne 10. 9. 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

219/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na části nově vzniklého pozemku parc. č. 1174/1, části nově vzniklého pozemku parc. č. 1187/1 a pozemku parc. č. 1185 v k.ú. Rýmařov ve prospěch Města Rýmařov (povinný z věcného břemene je společnost Infini a.s., IČ 48395803), které spočívá v právu umístění a vedení splaškové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu časově neomezenou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

220/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 449 v k.ú. Rýmařov včetně budovy bývalého dětského oddělení bez čp/če za cenu 1,- Kč společnosti Senior Domy Pohoda a.s., za účelem výstavby domu pro seniory.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

221/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy města + IS + náklady spojené s převodem společnosti Senior Domy Pohoda a.s., za účelem výstavby domu pro seniory.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

222/6/15  

Rada města schválila provedení výběru na pronájem prostor sloužících k podnikání Husova č. 33/1, Rýmařov, formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle Pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

223/6/15  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu náměstí Míru č. 221/8, Rýmařov. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 01.01.2015 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

224/6/15  

Rada města schválila záměr pronájmu a výzvu k podání nabídek na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu náměstí Míru č. 221/8 v Rýmařově dle návrhu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru bude stanovena dle Pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

225/6/15  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nájmu prostor sloužících k podnikání kanceláře č. 17 v objektu Palackého č. 1178/11, Rýmařov. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 01.01.2015 a činí 6 měsíců.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

226/6/15  

Rada města schválila záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání kanceláře č. 17 v objektu Palackého č. 1178/11 v Rýmařově dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

227/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 31.12.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

228/6/15   

Rada města schválila slevu na nájmu ve výši 100 % společnosti PRESENT TOYS s.r.o, se sídlem Na Vyhlídce 18, Rýmařov, IČ 25853163, zastoupené Radmilou Podlasovou, z nebytových prostor kanceláře č. 205, náměstí Míru č. 214/7 a 215/2, Rýmařov, které jsou společností využívány jako skladové prostory po dobu rekonstrukce pronajatých nebytových prostor Radniční č. 1011/5, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

229/6/15  

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 25.3.1994 na základě usnesení RM č. 1176/77/94 ze dne 31.3.1994 ve znění pozdějších dodatků s Janem Gašparem, bytem Revoluční 12, Rýmařov, IČO: 420010996 k prostorům sloužícím k podnikání v objektu náměstí Míru č. 217/4, Rýmařov, s tříletou výpovědní dobou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

230/6/15  

Rada města schválila stanovení vyvolávací částky smluvního nájemného na rok 2015 dle stavu domu na 36,- Kč resp. 39,- Kč/m2 a dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

231/6/15  

Rada města schválila stanovení základní sazby nájemného na rok 2015 dle stavu domu na částku 30,68 Kč/m2 resp. 35,70 Kč/m2 u standardního bytu a 28,00 Kč/ m2 u bytu se sníženou kvalitou dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

232/6/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Okružní č. 735/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 35,70 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

233/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, náměstí Míru č. 255/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

234/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.07.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

235/6/15  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Bartákova č. 844/13, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

236/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

237/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

238/6/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

239/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Národní  č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

240/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

241/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

242/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

243/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 700/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

244/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

245/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

246/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 93/93, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

247/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.07.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

248/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 94/94, Rýmařov s  ****** na dobu určitou do 30.04.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

249/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.07.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

250/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8,  Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

251/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, 8. května  č. 855/51A, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

252/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

253/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 615/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

254/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Palackého č. 76/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

255/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

256/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

257/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

258/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Větrná č. 913/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

259/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 224/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

260/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

261/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

262/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Radniční č. 866/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

263/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 839/37, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.04.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

264/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 445/30, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

265/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

266/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 28, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

267/6/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2017.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

268/6/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

269/6/15   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 13, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

269/6/15   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. č. 13, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 56,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 12.321,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

270/6/15   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Národní č. 378/9 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

270/6/15   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Národní č. 378/9 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 23.031,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

271/6/15   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Národní č. 1228/13 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

271/6/15   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Národní č. 1228/13 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 47,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 12.298,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

272/6/15   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

272/6/15   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 60,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 30.928,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

273/6/15   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Radniční č. 1010/3 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

273/6/15   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Radniční č. 1010/3 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 7.943,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

274/6/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Opavská č. 486/8 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,70 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

275/6/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, náměstí Míru č. 217/4 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,68 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

276/6/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,70 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

277/6/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, 8. května č. 855/51 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,68 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

278/6/15  

Rada města schválila zařazení ****** do seznamu uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město, pro rok 2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

279/6/15  

Rada města schválila zařazení ****** do seznamu uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město, pro rok 2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

280/6/15  

Rada města schválila zařazení ****** do seznamu uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město, pro rok 2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

281/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 43.159,- Kč (poplatky vyčísleny na částku 47.954,- Kč) k dluhu 37.192,- Kč ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 4, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

282/6/15  

Rada města schválila výměnu bytu č. 9, Radniční č. 1011/5, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 2, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výše nájemného 35,70 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

283/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Rýmařov o částku 36 100 Kč a Městskému muzeu Rýmařov o částku 134 300 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

284/6/15  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál přijetí peněžitých darů v celkové výši 23 500,- Kč, účelově určených pro taneční skupiny TS Neila a  Move2you a věcného daru od Lékárny Avion v hodnotě 2 792,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

285/6/15  

Rada města neschválila společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s., IČ 22888853, Zámecké náměstí 1/13, Krnov příspěvek na mediální prezentaci města Rýmařova.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

286/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit společnosti TTV Sport Group s.r.o, IČ 02429802, Heinemannova 2695/6, Praha 6 příspěvek na organizaci světového poháru v silniční cyklistice Závod Míru National Cup U 23 ve výši 75 tis. Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

287/6/15  

Rada města schválila Přemyslu Jurečkovi výjimku k pořádání veřejnosti přístupného podniku v době nočního klidu pro pravidelná páteční posezení při reprodukované hudbě 70. – 80. let v restauraci U Pepy v Rýmařově dle připomínek vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

288/6/15  

Rada města schválila ****** použití znaku města Rýmařova v závěrečné bakalářské práci.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

289/6/15  

Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do slovenského města Krompachy ve dnech 6. – 8.2.2015 v počtu 4 osoby.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

290/6/15  

Rada města schválila u rozpočtu města na rok 2015 skladbu čerpání řádku 176 – Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

291/6/15  

Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 14200813 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energetické úspory objektu PRIMY v Rýmařově“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu k jejímu podpisu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

292/6/15  

Rada města schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro realizaci projektu nazvaného „Technická infrastruktura pro 13 RD Edrovice II.“, mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje se sídlem v Bruntále.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

293/6/15  

Rada města schválila uplatnit smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč u společnosti STAS v.o.s. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

294/6/15  

Rada města doporučila zařadit opravu komunikace na ulici Skalní v Janovicích do plánu oprav na rok 2016.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

295/6/15   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu o darované věci uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Rýmařov na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů města hasičskou technikou dle přílohy č. 1 Technické specifikace.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

295/6/15   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zplnomocnit starostu města k podpisu Darovací smlouvy uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Městem Rýmařov na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů hasičskou technikou

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

296/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu plnění ID města ke dni 26.01.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

297/6/15  

Rada města odvolala Ing. Lenku Baborovskou z funkce členky školské rady Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál jmenované zřizovatelem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

298/6/15  

Rada města jmenovala Mgr. Marcelu Staňkovou, DiS., do funkce členky školské rady Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál jmenované zřizovatelem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

299/6/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města změnit uvedené dokumenty města – OZV č. 02/2011, 03/2013, 01/2014 a Směrnici na zadávání veřejných zakázek dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317