Dnes je sobota 4.12.2021 22:25, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 8

konané v řádném termínu, dne 23.2.2015

303/8/15  

Rada města schválila program 8. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 23.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

304/8/15  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 8. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 23.2.2015: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

305/8/15  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůzí rady města č. 6/2015 a č. 7/2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

306/8/15  

Rada města vzala na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově o činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

307/8/15  

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rýmařov za rok 2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

308/8/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města, dle § 84, odst. 2 písm. g) delegovat Ing. Petra Kloudu, starostu města, do představenstva společnosti VaK Bruntál, a.s.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

309/8/15   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města, dle § 84, odst. 2 písm. g), zrušit delegaci Ing. Jaroslava Kaly na dozorčích radách společnosti VaK Bruntál, a.s.,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

309/8/15   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města, dle § 84, odst. 2 písm. g), delegovat do dozorčí rady společnosti VaK Bruntál, a.s., Mgr. Marcelu Staňkovou, místostarostku města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

310/8/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města, dle § 84, odst. 2 písm. f) delegovat zastupitele města Ladislava Žilku a Ing. Luďka Šimka, na jednání valných hromad společnosti VaK Bruntál, a.s.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

311/8/15  

Rada města schválila pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Husova č. 33/1, Rýmařov, ******, na dobu neurčitou, za cenu 690,- Kč/m2/rok za hlavní prostory a 455,- Kč/m2/rok za vedlejší prostory, za účelem zřízení vinotéky.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

312/8/15  

Rada města schválila pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu náměstí Míru č. 221/8, Rýmařov, ******, na dobu neurčitou, za cenu 1.520,- Kč/m2/rok za hlavní prostory a 1.520,- Kč/m2/rok za vedlejší prostory, za účelem zřízení kanceláře pojišťovny.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

313/8/15  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.10.2014 s ******, k této smlouvě, řešící změnu účelu užívání nebytových prostor v objektu náměstí Míru č. 226/13, Rýmařov z původního „prodejna nepotravinářského zboží“ na „prodejna potravinářského a nepotravinářského zboží“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

314/8/15  

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 13.6.2014 na základě usnesení RM č. 4298/71/14 ze dne 9.6.2014 se ****** k prostorům sloužícím k podnikání v objektu třída Hrdinů č. 547/34, Rýmařov, s tříměsíční výpovědní dobou z důvodu opakovaného prodlení s placením nájemného.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

315/8/15  

Rada města schválila záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu třída Hrdinů č. 547/34, Rýmařov v Rýmařově dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

316/8/15  

Rada města schválila způsob úhrady dluhu za nájem nebytových prostor Radniční č. 1009/1, Rýmařov nájemci  PRE-GEL, s.r.o. ve splátkách ve výši 5.000,- Kč měsíčně, od 01.04.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

317/8/15  

Rada města neschválila poskytnutí slevy z nájmu nájemníkům bytů domu Radniční č. 1009/1, 1010/3,  1011/5 a 1012/7 Rýmařov po dobu rekonstrukce objektu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

318/8/15  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 79/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu s podmínkou souhlasu všech nájemců bytů v domě na ulici Lipová 38/7 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

319/8/15  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 152/5 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

320/8/15  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 331/1 v k.ú. Edrovice ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

321/8/15  

Rada města schválila přechod práva pronájmu pozemku pod stavbou garáže parc. č. 1567 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce ****** na nového nájemce ******, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

322/8/15  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 4100000725, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2011, týkající se zúžení osoby nájemce o ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

323/8/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 311/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

324/8/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2172/10 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

325/8/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje 1/2 ideálního dílu pozemku parc. č. 3680/19 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

326/8/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 50/3/14 ze dne 17. 12. 2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

327/8/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení pozemku parc. č. 855/10 o výměře 266 m2 v k.ú. Rýmařov, pozemku parc. č. 117/10 o výměře 1 097 m2 v k.ú. Edrovice a pozemku parc. č. 444/1 o výměře 595 m2 v k.ú. Edrovice do seznamu parcel vhodných k výstavbě rodinných domů, příp. rekreačních objektů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

328/8/15  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1650/7 a pozemku parc. č. 1807/3, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti O2 Czech Republik a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, spočívající v právu zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním podzemního komunikačního vedení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

329/8/15  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 215/6/15 ze dne 26. 1. 2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

330/8/15  

Rada města schválila výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 1493 a části pozemku parc. č. 1494, vše v k.ú. Rýmařov, jehož nájemcem dle Smlouvy o nájmu pozemku č. 4100000401 je ******. Důvodem podání výpovědi je vyklizení předmětných pozemků a následné využití pro účely města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

331/8/15  

Rada města schválila výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 1493 v k.ú. Rýmařov, jehož nájemcem dle Smlouvy o nájmu pozemku č. 4100000407 jsou ******. Důvodem podání výpovědi je vyklizení předmětných pozemků a následné využití pro účely města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

332/8/15  

Rada města schválila výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 1493 v k.ú. Rýmařov, jehož nájemcem dle Smlouvy o nájmu pozemku č. 4100000393 jsou ******. Důvodem podání výpovědi je vyklizení předmětných pozemků a následné využití pro účely města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

333/8/15  

Rada města schválila výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 1493 v k.ú. Rýmařov, jehož nájemcem dle Smlouvy o nájmu pozemku č. 4100000058 je ******. Důvodem podání výpovědi je vyklizení předmětných pozemků a následné využití pro účely města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

334/8/15  

Rada města schválila výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 1493 v k.ú. Rýmařov, jehož nájemcem dle Smlouvy o nájmu pozemku č. 4100000096 jsou ******. Důvodem podání výpovědi je vyklizení předmětných pozemků a následné využití pro účely města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

335/8/15  

Rada města schválila výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 1494 v k.ú. Rýmařov, jehož nájemcem dle Smlouvy o nájmu pozemku č. 4100000134 je ******. Důvodem podání výpovědi je vyklizení předmětných pozemků a následné využití pro účely města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

336/8/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení pozemku parc. č. 1494 v k.ú. Rýmařov do seznamu parcel vhodných k výstavbě rodinných domů, příp. rekreačních objektů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

337/8/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zveřejnění nabídky volných pozemků ve vlastnictví města, které je možné ihned využít k výstavbě RD, příp. rekreačních objektů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

338/8/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu ÚPD umožňující na parcelách v k.ú. Rýmařov č. 320/1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12; 2119; 2121; 2133 výstavbu RD.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

339/8/15  

Rada města schválila podání žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko na investiční akce nazvané „Rekonstrukce autobusového nádraží“ a „Rekonstrukce Školního náměstí“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

340/8/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 39,- Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s ******, dohodou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

341/8/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 39,- Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

342/8/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 40, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou, nájemné 33,14 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

343/8/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Opavská č. 529/131, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou, nájemné 30,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

344/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, náměstí Míru č. 221/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

345/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.02.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

346/8/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Okružní č. 734/3, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

347/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

348/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Opavská  č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

349/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská  č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

350/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.02.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

351/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Lipová č. 38/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.02.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

352/8/15  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

353/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.02.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

354/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.02.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

355/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

356/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

357/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

358/8/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Horní č. 35/4,  Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

359/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 33, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.02.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

360/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13,  Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.02.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

361/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Sokolovská č. 937/42, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.2.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

362/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova  č. 263/24,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

363/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

364/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

365/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

366/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 200/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.6.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

367/8/15  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Opavská č. 272/130, Janovice s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

368/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

369/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

370/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, 8. května č. 855/51A, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

371/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

372/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.02.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

373/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.02.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

374/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.02.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

375/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 29.02.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

376/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 735/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

377/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, náměstí Míru č. 200/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

378/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 783/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

379/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, U Lomu č. 706/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.02.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

380/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.02.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

381/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.02.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

382/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

383/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

384/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

385/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

386/8/15  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

387/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

388/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

389/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.02.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

390/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.02.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

391/8/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Opavská. 196/38, Janovice s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

392/8/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Opavská č. 783/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 29.02.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

393/8/15   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Pivovarská č. 6/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

393/8/15   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Pivovarská č. 6/1 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 36,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 22.853,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

394/8/15   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Příkopy č. 1153/15 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

394/8/15   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Příkopy č. 1153/15 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 56,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 11.404,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

395/8/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, náměstí Míru č. 198/23 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,70 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

396/8/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Okružní č. 733/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,70 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

397/8/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Okružní č. 734/3 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,70 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

398/8/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, Okružní č. 736/7  v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,70 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

399/8/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Sokolovská č. 1252/23  v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 39,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

400/8/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Radniční č. 1011/5 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 39,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

401/8/15  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 6, Opavská č. 485/10, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s § 2291, odst. 1 OZ z důvodu zvlášť závažného porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

402/8/15  

Rada města schválila výměnu bytu č. 1, Julia Sedláka č. 708/18A, Rýmařov, jehož nájemci jsou ****** za volný byt č. 4, Ondřejov č. 94/94, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 30,68 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

403/8/15  

Rada města schválila návrh na úpravu „Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařov – přidělování bytů zvláštního charakteru“ s platností od 01.03.2015, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

404/8/15  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 10 v Chráněných bytech Lidická 14, Rýmařov ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

405/8/15  

Rada města schválila ****** použití znaku města hostinským pivovarem a hotelem Excelent dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

406/8/15  

Rada města schválila odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených městem Rýmařov, na rok 2015 takto: - Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál v celkové roční výši 341 973,- Kč,- Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, v celkové roční výši 11 718,  Kč,- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, v celkové roční výši 21 838,- Kč,- Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, v celkové roční výši 9 168,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

407/8/15  

Rada města, v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace, organizaci Junák, svaz skautů a skautek ČR, odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

408/8/15  

Rada města, v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace - ******, odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 10.000,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

409/8/15  

Rada města, v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace - ******, odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 6.000,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

410/8/15  

Rada města, v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace, organizaci SKI KLUB RD Rýmařov, Větrná 3, 795 01 Rýmařov, odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 10.000,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

411/8/15  

Rada města, v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace, organizaci SK Torpédo Rýmařov, o. s, odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

412/8/15  

Rada města, v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace, ******, odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

413/8/15  

Rada města schválila Smlouvu o zajištění povinnosti k požární ochraně uzavřenou mezi Městem Rýmařov a Obcí Malá Štáhle.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

414/8/15  

Rada města schválila Smlouvu o zajištění povinnosti k požární ochraně uzavřenou mezi Městem Rýmařov a Obcí Velká Štáhle.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

415/8/15  

Rada města schválila Smlouvu o zajištění povinnosti k požární ochraně uzavřenou mezi Městem Rýmařov a Obcí Tvrdkov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317