Dnes je sobota 4.12.2021 21:07, svátek slaví: Barbora

 USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 12

konané v řádném termínu, dne 18.5.2015

 

674/12/15  

Rada města schválila program 12. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 18.05.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

675/12/15  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 12. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 18.05.2015: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

676/12/15  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůzí rady města č. 11/2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

677/12/15  

Rada města vzala na vědomí zprávu o osadních výborech v místních částech města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

678/12/15  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 246 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu a podmínek KŽPaRR.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

679/12/15  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

680/12/15  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 498 a části pozemku parc. č. 501, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu a podmínek KŽPaRR.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

681/12/15  

Rada města schválila přechod práva pronájmu pozemku parc. č. 567 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce ****** na nového nájemce ******, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

682/12/15  

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 2964/8 o výměře cca 233 m2 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce ****** na nového nájemce ******, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

683/12/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 281/22 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

684/12/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1524, části pozemku parc. č. 1526, části pozemku parc. č. 1527 a části pozemku parc. č. 1528/1, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

685/12/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/8 a části pozemku parc. č. 128/1, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu s tím, že bude na uvedených pozemcích zachován podélný pás v šíři 1,5 m od stávající hrany komunikace.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

686/12/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s podáním žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 7/1 o výměře 216 m2 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle GP č. 194-133/2014 a pozemku parc. č. 141/1 o výměře 279 m2 v k.ú. Janušov dle GP č. 392-133/ z vlastnictví České republiky, Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha, do vlastnictví města Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

687/12/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, na nemovitostech města (Jelínkova 1, 1. máje 30, 32, Národní 15), dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

688/12/15  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr provést technické zhodnocení budovy v Podhorské nemocnici a.s. Rýmařov, které spočívá v přebudování bývalých prostor RTG na lůžkové oddělení Sociální hospitalizace. Stavební práce bude financovat Podhorská nemocnice a.s. a následně budou Městu Rýmařov vyúčtovány, přičemž bude navržen splátkový kalendář s tím, že nemocnice předpokládá obvyklý limit 950 tis. Kč/rok (zápočet vůči nájmu).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

689/12/15  

Rada města schválila vydání Ceníku města za služby poskytované městem Rýmařov v samostatné působnosti, s účinností od 19.5.2015, dle předloženého návrhu včetně doplnění připomínky z rady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

690/12/15  

Rada města schválila uzavření příslušných pojistných smluv, řešící rozšíření rozsahu pojištění města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

691/12/15  

Rada města schválila pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu náměstí Míru č. 226/13, Rýmařov, Pavle Koritarové, bytem Horní Město 247, IČ 86943766, na dobu neurčitou, za cenu 1.124 Kč/m2/rok za hlavní prostory a 763 Kč/m2/rok za vedlejší prostory, za účelem zřízení prodejny dárkového zboží. Jako druhá v pořadí se umístila společnost Levné oděvy Jana Jonášová, s.r.o., se sídlem Holečkova 49, Praha 5, IČ 02223309, s cenou 694 Kč/m2/rok za hlavní prostory a 486 Kč/m2/rok za vedlejší prostory. V případě odstoupení uchazeče bude nájemní smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí, a to na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

692/12/15  

Rada města schválila pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Národní č. 176/2, Rýmařov, společnosti Prima pizzerie s.r.o., se sídlem náměstí Míru 12, Rýmařov, IČ 28635558, na dobu neurčitou, za cenu 322 Kč/m2/rok za hlavní prostory a 225 Kč/m2/rok za vedlejší prostory za účelem skladování.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

693/12/15  

Rada města schválila pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Radniční č. 1011/5, Rýmařov, Daně Sojkové, na dobu neurčitou, za cenu 1.061 Kč/m2/rok za hlavní prostory a 487 Kč/m2/rok za vedlejší prostory, za účelem zřízení cukrárny s dětským koutkem. Jako druhá v pořadí se umístila Sandra Gičová, bytem Radniční 1, Rýmařov, s cenou 900 Kč/m2/rok za hlavní prostory a 490 Kč/m2/rok za vedlejší prostory. V případě odstoupení uchazeče bude nájemní smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí, a to na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

694/12/15  

Rada města schválila záměr pronájmu a výzvu k podání nabídek na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Radniční č. 1010/3, Rýmařov (vlevo od pasáže) dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

695/12/15  

Rada města vzala na vědomí výpověď Pavly Koritarové, z nájmu prostor sloužících k podnikání kanceláře č. 203 v objektu náměstí Míru č. 214/7 a 215/2, Rýmařov. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.5.2015 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

696/12/15  

Rada města schválila záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání kanceláře č. 203 v objektu náměstí Míru č. 214/7 a 215/2 v Rýmařově dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

697/12/15  

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 30.04.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

698/12/15  

Rada města schválila výměnu bytů mezi ******, byt č. 33, Dukelská č. 969/1, Rýmařov a ******, byt č. 8, Bartákova č. 618/23, Rýmařov. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za podmínek dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

699/12/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

700/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, náměstí Míru č. 221/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

701/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Tomáše Matějky č. 823/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

702/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Julia Sedláka č. 824/20, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

703/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Větrná č. 877/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

704/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

705/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 272/130, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.05.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

706/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 223/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

707/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Opavská  č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

708/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Marxova č. 582/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

709/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Julia Sedláka č. 825/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

710/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Národní č. 378/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

711/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

712/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

713/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

714/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

715/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5,  Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

716/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 7, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

717/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

718/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Revoluční č. 56/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

719/12/15  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

720/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

721/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

722/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

723/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Opavská č. 782/45, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

724/12/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

725/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

726/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

727/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

728/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

729/12/15  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, Opavská č. 271/128, Janovice s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

730/12/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

731/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

732/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Pod Svahem  č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

733/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, náměstí Míru č. 200/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

734/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 783/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

735/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská  č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

736/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

737/12/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Radniční č. 878/6, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

738/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

739/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 734/3, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.05.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

740/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

741/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

742/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

743/12/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

744/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

745/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

746/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 838/38, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

747/12/15  

Rada města schválila uzavření dodatku k  nájemní smlouvě k bytu č. 6, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov s ****** dobu určitou do 31.05.2017.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

748/12/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.05.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

749/12/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Sokolovská č. 838/38, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

750/12/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

751/12/15   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

751/12/15   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 47,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.666,00 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

752/12/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Hornoměstská č. 882/30 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,70 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

753/12/15  

Rada města schválila výměnu bytu č. 9, Okružní č. 733/1, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 8, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 39,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

754/12/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 13, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

755/12/15  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 1, Bartákova č. 839/37, Rýmařov se ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

756/12/15  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 5, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s § 2291, odst. 1 OZ z důvodu zvlášť závažného porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

757/12/15  

Rada města schválila valorizaci nájemného bytů o úředně přiznaný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen roku 2014 zveřejněného ČSÚ, tj. o 0,4 %, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

758/12/15  

Rada města schválila příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecká park 6, okres Bruntál změnu závazného ukazatele na platy a ostatní osobní náklady dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

759/12/15  

Rada města schválila příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o. změnu závazného ukazatele na platy a ostatní osobní náklady dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

760/12/15  

Rada města schválila platový výměr ředitelky Městského muzea Rýmařov, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu s platností od 01.06.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

761/12/15  

Rada města schválila dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou STAS v.o.s. na akci „Energetické úspory objektu PRIMY v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

762/12/15  

Rada města schválila záměr provedení výměny střešního pláště a výměny střešních okapů na střední škole PRIMA Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

763/12/15  

Rada města schválila záměr provedení stavebních prací „Zateplení soklové části a vytvoření okapového chodníku objektu PRIMY v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

764/12/15  

Rada města schválila postup a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Kanalizace v ulici Na Stráni v Rýmařově“, dle předloženého návrhu a současně odsouhlasila komisi pro hodnocení a posouzení nabídek v navrženém složení.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

765/12/15  

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. schválila smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a jednatelem Ing. Tomášem Köhlerem, s účinností od 1.6.2015 a současně uložila Ing. Tomáši Köhlerovi, aby provedl zápis změn v obchodním rejstříku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

766/12/15  

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. odvolala z funkce jednatele společnosti Ing. Štěpána Kováře s účinností ke dni 31.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

767/12/15  

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. schválila Smlouvu o poskytování poradenských služeb uzavřenou mezi společností a Ing. Štěpánem Kovářem na dobu určitou od 1.6.2015 do 31.7.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

768/12/15  

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a Ing. Štěpánem Kovářem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

769/12/15  

Rada města schválila stanovení platu na rok 2015 a stanovení motivačních ukazatelů na rok 2015 jednateli společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

770/12/15  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce autobusového nádraží a parkoviště před SVČ a Stavební úpravy Školního náměstí v Rýmařově“, dílčí část „Rekonstrukce autobusového nádraží a parkoviště před SVČ“, společnosti Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, za cenu 17.966.920,44 Kč bez DPH, a pověřila starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

771/12/15  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na dodávku nazvanou „Rekonstrukce ČOV Rýmařov 1. etapa – elektrotechnologická část - MaR a ASŘTP“, společnosti SPECO CONTROL s.r.o., Tečovice 349, 763 02 Zlín, za cenu 1.697.762 Kč bez DPH, a pověřila starostu podpisem Smlouvy o dílo.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

772/12/15  

Rada města schválila vyloučení uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem „Rekonstrukce ČOV Rýmařov 1. etapa – Elektrotechnologická část - MaR a ASŘTP“. Vyloučený uchazeč byla firma Třinecká společnost W&W s.r.o. Frýdecká 572, 739 61 Třinec.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317