teplomer web

Vybudování biokoridoru v k.ú. Stránské a k.ú. Edrovice

Město Rýmařov na základě Výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí, Prioritní osy 4 – Posílení přirozené funkce krajiny, podalo v roce 2020 žádost o dotaci na projekt s názvem „Vybudování biokoridoru v k.ú. Stránské a k.ú. Edrovice“, registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012984. Cílem projektu je zvýšení biodiverzity krajiny, eventuální zlepšení protierozní funkce krajiny. 

V rámci tohoto projektu byla navržena realizace biokoridorů jako doplňující prvek systému ÚSES dle zpracovaného generelu ÚSES. Část ploch s navrženou výsadbou stromů a keřů bude chráněna lesní oplocenkou do doby své plné funkčnosti. Stromy vysazené mimo lesní oplocenky budou chráněné individuální ochranou převážně proti okusu. Hranice biokoridoru budou opatřeny akátovými kůly, které však nebudou tvořit bariéru a tím nevznikne narušení prostupnosti krajiny. Celé přírodní pásy budou za doprovodu květnatých luk.

Dne 24.06.2021 byly zahájeny práce, jejichž účelem byla úspěšná realizace projektu spočívající v založení a revitalizaci biokoridorů v k.ú. Stránské a k.ú. Edrovice. Vybudování biokoridorů bylo ukončeno dne 30.09.2021. Došlo zde k výsadbě vhodných dřevin do oplocenek a individuálně na plochy, které byly zatravněny. Nyní bude probíhat následná péče o tyto lokality až do roku 2024.

Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí byla městu přiznána dotace ve výši 90% celkových uznatelných nákladů projektu, přičemž celková výše nákladů na realizaci činí 5 660 970,80 Kč a stanovená celková maximální výše dotace je 5 084 873,72 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

logo EU MZP logo RGB v2

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště