Dnes je středa 22.9.2021 8:55, svátek slaví: Darina

02/2015

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 02/2013, o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce

 Zastupitelstvo města Rýmařova se na svém zasedání dne 30.04.2015 usnesením č. 132/5/15 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích"), a v souladu s § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 02/2013, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území města Rýmařov takto:


Čl. 1
Určení času

Dosavadní text Čl. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 02/2013, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území města Rýmařov se ruší a nahrazuje se textem:

Loterie a jiné podobné hry, uvedené v čl. 1 této obecně závazné vyhlášky, lze na území obce, mimo místa vymezená v článku 3, kde platí úplný zákaz, provozovat pouze v čase od 09:00 hodin do 02:00 hodin.

Ostatní ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 02/2013, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území města Rýmařov, zůstávají v platnosti.


Čl. 2
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.06.2015.

 

 

           ...................................                                                        ..........................................

                Ing. Petr Klouda                                                                Mgr. Marcela Staňková, DiS.

                       starosta                                                                              místostarostka

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 06.05.2015
Sejmuto z úřední desky dne: 27.05.2015

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317