teplomer web

3/2023

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města Rýmařov se na svém zasedání dne 2. listopadu 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Rýmařov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok[1].
 3. Správcem poplatku je městský úřad[2].

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů platí poplatník městu příslušnému podle svého místa přihlášení nebo sídla[3].
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců[4].

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon[5].
 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala[6].

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  1. za jednoho psa, drženého v bytovém domě (více než tři bytové jednotky) v Rýmařově  800 Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa, drženého dle písm. a), téhož držitele 1 500 Kč
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo je poživatel invalidního nebo starobního důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu 200 Kč
  4. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo je poživatel invalidního nebo starobního důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu 300 Kč
  5. za jednoho psa, drženého v rodinném domě (ne více než tři bytové jednotky) v Rýmařově 400 Kč
  6. za druhého a každého dalšího psa, drženého dle písm. e), téhož držitele 600 Kč
  7. za jednoho psa drženého v rodinném domě v místních částech a na ulici J. Fučíka, včetně navazujících ulic 200 Kč
  8. za druhého a každého dalšího psa, drženého dle písm. g), téhož držitele 200 Kč
  9. za jednoho psa drženého v bytovém domě v místních částech a na ulici J. Fučíka, včetně navazujících ulic 400 Kč
  10. za druhého a každého dalšího psa, drženého dle písm. i), téhož držitele 600 Kč
  11. za prvého a každého dalšího psa, drženého v ostatních objektech 500 Kč
 2. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců[7].

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný takto:
  1. nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku,
  2. činí-li více než 400 Kč ročně, ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu první splátky uvedené v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 6
 Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[8].
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. členové Sboru dobrovolných hasičů,
  2. držitelé psů používaných ke služebním účelům policejních, celních, zdravotnických, záchranářských a protipožárních orgánů a ze psů používaných městskou či státní policií,
 3. Údaj rozhodný pro osvobození dle tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě nejpozději do 31.03. následujícího kalendářního roku, ve kterém vznikla poplatková povinnost.
 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká[9].

Čl. 7
 Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místních poplatcích, ze dne 19. listopadu 2019.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

 

  

      Ing. Lenka Vavřičková                                                                                 Ing. Luděk Šimko
           místostarostka                                                                                               starosta


[1]§ 2 odst. 5 zákona o místních poplatcích

[2]§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]§ 2 odst. 1 a 4 zákona o místních poplatcích

[4]§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5]§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

[6]§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7]§ 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8]§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[9]§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

 

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště