teplomer web

2/2023

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Rýmařov se na svém zasedání dne 2. listopadu 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Rýmařov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
 2. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok[1].
 3. Správcem poplatku je městský úřad[2].

Čl. 2
Poplatník

 1. Poplatníkem poplatku je[3]
  1. fyzická osoba přihlášená ve městě[4]
  2. nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.
 2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně[5].

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon[6].
 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala[7].

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí 700 Kč.
 2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci[8]
  1. není tato fyzická osoba přihlášena ve městě,
  2. nebo je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
 3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci[9]
  1. je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
  2. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc,
  3. nebo je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
 2. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 6
 Osvobození

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je[10]:
  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
  5. nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která:
  1. se zdržuje více než 6 měsíců v příslušném kalendářním roce nepřetržitě v zahraničí,
  2. je přihlášena ve městě na ohlašovně – Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov, a jejíž skutečný pobyt není znám,
  3. pobývá více než tři měsíce v příslušném kalendářním roce nepřetržitě v nemocničním zařízení nebo jiném obdobném zařízení mimo zařízení uvedená v odst. 1 písm. d) tohoto článku,
  4. je dítětem narozeným v průběhu příslušného kalendářního roku, a to za kalendářní měsíc, ve kterém se narodila.
 3. Od poplatku se osvobozuje město Rýmařov jako osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území tohoto města.
 4. Údaj rozhodný pro osvobození dle předchozích odstavců tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku, ve kterém vznikla poplatková povinnost.
 5. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká[11].

Čl. 7
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 9. prosince 2021.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

 

  

      Ing. Lenka Vavřičková                                                                                 Ing. Luděk Šimko
           místostarostka                                                                                               starosta


[1]§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2]§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]§ 10e zákona o místních poplatcích

[4]Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje (a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo (b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, (1.) kterému byl povolen trvalý pobyt, (2.) který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, (3.) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo (4.) kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

[5]§ 10p zákona o místních poplatcích

[6]§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

[7]§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[8]§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

[9]§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

[10]§ 10g zákona o místních poplatcích

[11]§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště