teplomer web

1/2023

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Zastupitelstvo města Rýmařov se na svém zasedání dne 04.05.2023 usnesením č. 172/5/23 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Rýmařov.
 2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].
 3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném, stává se město vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].
 4. Osobou zapojenou do obecního systému je nepodnikající fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad na území města Rýmařov a právnická či podnikající fyzická osoba, která se zapojí do obecního systému na základě písemné smlouvy.
 5. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
  1. biologické odpady,
  2. papír,
  3. plasty včetně PET lahví, nápojové kartony,
  4. sklo,
  5. kovy,
  6. nebezpečné odpady,
  7. objemný odpad,
  8. jedlé oleje a tuky,
  9. směsný komunální odpad.
 2.  Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).
 3. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

Čl. 3
Určení míst pro oddělené soustřeďování určených složek komunálního odpadu

 1. Papír, sklo, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, kovy, jedlé oleje a tuky a biologické odpady se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery a popelnice. Svozy jednotlivých složek odpadů jsou prováděny v termínech, které jsou zveřejněny na webových stránkách města www.rymarov.cz.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených na webových schránkách města www.rymarov.cz. Nádoby jsou označené identifikačním kódem města.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. biologické odpady, barva hnědá,
  2. papír, barva modrá,
  3. plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá,
  4. kovy, barva červená,
  5. sklo, barva zelená,
  6. jedlé oleje a tuky, barva černá.
 4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 5. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
 6. Papír, sklo, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony kovy, jedlé oleje a tuky a biologické odpady lze také odevzdávat na Odpadovém centru Rýmařov, umístěném na ulici 8. května na parcele č. 1843/5, 1843/6 a 1843/7, jejíž součástí je budova č.p. 1337, v k.ú. Rýmařov, město Rýmařov (dále jen "odpadové centrum").

Čl. 4
 Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Nebezpečný odpad lze celoročně odevzdávat na odpadovém centru v určené provozní době uvedené na webových stránkách města www.rymarov.cz.
 2. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl.3 odst. 4 a 5.

  Čl. 5

 Soustřeďování objemného odpadu

 1. Objemný odpad lze celoročně odevzdávat na odpadovém centru v určené provozní době uvedené na webových schránkách města www.rymarov.cz.
 2. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 1.  Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
  1. popelnice o objemu 110 l, 120 l, 240 l označené identifikačním kódem města
  2. kontejnery o objemu 1100 l označené identifikačním kódem města
  3. velkoobjemový kontejner
  4. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 7
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s městem komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c) a d) předávají do zvláštních sběrných nádob na stanovištích, které jsou zveřejněny na webových stránkách města www.rymarov.cz a komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. i) – směsný komunální odpad předávají ve sběrných nádobách (popelnicích), které jsou přistavené v den svozu před jednotlivé provozovny a které jsou označeny identifikačním kódem města.
 2. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle ceníku schváleného Radou města Rýmařov, který je zveřejněn na webových stránkách města www.rymarov.cz.
 3. Úhrada se vybírá jednorázově, a to převodem na účet města Rýmařov.

 Čl. 8
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)

 1.  Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
  1. elektrozařízení
  2. baterie a akumulátory
  3. pneumatiky
 2. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat na odpadové centrum v určené provozní době uvedené na webových schránkách města www.rymarov.cz.

Čl. 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení

 1.  Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ze dne 04.11.2021.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 06. 2023.

 

      Ing. Lenka Vavřičková                                                                                 Ing. Luděk Šimko
           místostarostka                                                                                               starosta


[1] § 61 zákona  o odpadech

[2] § 60 zákona  o odpadech

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště