teplomer web

1/2022

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 1/2022, kterou se vydává požární řád města

 

Zastupitelstvo města Rýmařov se na svém zasedání konaném dne 21.04.2022 usnesením č. 1134/23/22 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.
 2. Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Rýmařov (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
 2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:
  1. rada města - projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany ve městě,
  2. starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z jeho samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců,
  3. pověřený zaměstnanec městského úřadu – zajišťuje provozuschopnost JSDH města, zejména zabezpečuje její vybavení, údržbu, opravy technického vybavení, vozidel a budovy hasičské zbrojnice.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje[1] či města[2] vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
 2. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Městském úřadu Rýmařov a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku[3].

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení

 1. Město zřídilo JSDH města, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
 2. Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH města na adrese Palackého 1372, 795 01 Rýmařov, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[4].
 2. Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje[5]. Zdroje vody pro hašení požárů na území města jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
 3. Město nad rámec nařízení kraje nestanovilo další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”:

služebna městské policie na adrese 8. května 48 v Rýmařově. Požár lze dále ohlásit telefonem na číslo 150.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

 1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
 2. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje městským rozhlasem, dopravními prostředky složek Integrovaného záchranného systému vybavenými audiotechnikou.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 01/2005 požární řád ze dne 31.03.2005.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

                                                                                                                            

 

Ing. Lenka Vavřičková v.r.                                                                           Ing. Luděk Šimko v.r.

 místostarosta                                                                                                 starosta

 


Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje

 1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
 2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Priloha 1

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

 

  

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města nebo společné jednotky požární ochrany

Priloha 2

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.

 

 

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

 Priloha 3


[1] § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

[2] § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

[3] § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně

[4] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

[5] Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů, ve znění nařízení Moravskoslezského kraje č.7/2002

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště