teplomer web

02/2013

Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích

 

Rada města Rýmařov se na své mimořádné schůzi dne 19. 12. 2013 usnesením č. 3637/61/13 usnesla vydat dle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Pro účely organizování dopravy na území obce se v tomto nařízení vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy-

k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.

 

Článek 2

Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

 1. Vymezená místní komunikace nebo její úsek: parkoviště na náměstí Míru, grafické znázornění v příloze č. 1.
 2. Doba zpoplatnění. Pondělí – Pátek 8.00 - 17.00 hodin, Sobota 8.00 - 12.00 hodin. Státní svátky a neděle nejsou zpoplatněny.

 

Článek 3

Výklad pojmů

 1. Stání je uvedení vozidla do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení (dále též jen „parkování“).
 2. Doklad o zaplacení ceny za užití pozemní komunikace ke stání vozidla v zóně placeného parkování je parkovací lístek z parkovacího automatu nebo parkovací karta.

 

Článek 4

Způsob placení a prokazování sjednané ceny za stání

 

 1. Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které jsou uvedeny v článku 2 odst. 1 tohoto nařízení, lze užít ke stání vozidla dle článku 1 jen za cenu sjednanousouladu s cenovými předpisy.
 2. Sjednanou cenu lze zaplatit prostřednictvím parkovacího automatu, nebo zakoupením parkovací karty na příslušném odboru.
 3. Zaplacení sjednané ceny stání se prokazuje:

a) parkovacím lístkem umístěným uvnitř vozidla za jeho předním sklem tak, aby údaje z lícní strany parkovacího lístku byly dobře viditelné a čitelné. Řidič motocyklu si parkovací lístek ponechá u sebe a předloží jej kontrolnímu orgánu na jeho vyzvání.
b) příslušnou parkovací kartou umístěnou uvnitř vozidla za jeho předním sklem tak, aby údaje z lícní strany karty byly dobře viditelné a čitelné. Řidič motocyklu si parkovací kartu ponechá u sebe a předloží ji kontrolnímu orgánu na jeho vyzvání.

 

Článek 5

Parkovací karta

 

 1. Parkovací karta je písemný doklad vydaný příslušným odborem (viz odst. 5 tohoto článku), kterým se prokazuje zaplacení sjednané ceny za stání silničního motorového vozidla ve vymezené oblasti města (viz čl. 2 odst. 1).
 2. Žádost o vydání parkovací karty může podat fyzická osoba, právnická osoba či fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů.
 3. Každé osobě uvedené v odst. 2 tohoto článku může být vydána pouze jedna parkovací karta. Maximálně bude vydáno 20 ks parkovacích karet. Parkovací karta nezaručuje nárok na vyhrazené parkovací místo.
 4. Platnost parkovací karty je omezena na dobu 12 měsíců nebo kratší časové období, minimálně však 1 měsíc.
 5. Parkovací karty vydává odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Rýmařov, na základě vyplněného předepsaného formuláře „Žádost o vydání parkovací karty“ předloženého žadatelem.

 

Článek 6

Kontrola a sankce

 1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením bude posuzováno jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kontrolu dodržování ustanovení tohoto nařízení provádí Městská policie Rýmařov na základě oprávnění vyplývajících ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších přepisů. Oprávnění dalších kontrolních orgánů nejsou tímto ustanovením dotčena.

 

Článek 7

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 06. 01. 2014

  

---------------------------                                                                        --------------------------------

Ing. Petr Klouda, strosta                                                                    Ing. Jaroslav Kala, místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  20.12.2013

Sejmuto z úřední desky dne:  05.01.2014

 

 

Příloha č. 1

K NAŘÍZENÍ MĚSTA RÝMAŘOV č. 02/2013

 

Vymezení místní komunikace – parkoviště:
pdfSituace parkoviště náměstí Míru, Rýmařov (grafická příloha formát A4)

  

 

C E N Í K

Stanovení ceny parkovací karty k nařízení č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích

Cena parkovací karty

3 000,-  Kč/kalendářní rok (250Kč/měsíc)
parkovací karta je nepřenosná a vázaná na jedno vozidlo

   
   

Platnost parkovací karty za stání vozidel na parkovišti placeného parkování je na dobu 12 měsíců (minimálně však 1 měsíc).


Stanovení ceny za parkování a doba zpoplatnění

Ulice

Cena park. lístku

Doba zpoplatnění

Parkoviště náměstí Míru

10,- Kč / 1 hod.

Po – Pá    8.00 - 17.00 hodin

So 8.00 - 12.00 hodin

Neděle a státní svátky nejsou zpoplatněny.

Účinnost od 06. 01. 2014

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště