teplomer web

02/2015

Nařízení města, kterým se stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Rýmařov.

Rada města Rýmařov se usnesla dne 12.10.2015 usnesením č. 3444/22/15 a) na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

 Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení je stanovit druhy zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem podle zvláštního zákona1, které jsou na území města Rýmařov zakázány.

Čl. 2
Základní pojmy

  1. Podomní prodej je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých bytů, domů apod.
  2. Pochůzkový prodej je prodej nebo nabídka zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází k umístění prodejního zařízení a zboží. Není rozhodující, zda ten, kdo poskytuje služby nebo prodává, popř. nabízí zboží, se přemisťuje nebo stojí na místě.

Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Na celém území města Rýmařov je zakázán pochůzkový a podomní prodej. Zákaz se nevztahuje na prodej v rámci akcí humanitárního a charitativního charakteru organizovaných podle zvláštního právního předpisu2.

Čl. 4
Kontrola

Kontrolou dodržování tohoto nařízení jsou pověřeni zaměstnanci odboru živnostenský úřad Městského úřadu Rýmařov a strážníci Městské policie Rýmařov.

Čl. 5
Sankce

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů3.

Čl. 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.11.2015.

 

 

I

Ing. Petr Klouda v. r.                                                                                       Mgr. Marcela Staňková v. r.
        starosta                                                                                                           místostarostka

 


Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště